Зміст і завдання національно-патріотичного виховання

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Зміст і завдання національно-патріотичного виховання:

Зміст і завдання національно-патріотичного виховання Методичний семінар Укладач Грушицька Ірина Борисівна

Програма методичного семінару «Національно-патріотичне виховання як складова частина духовного розвитку громадянина України» :

Привітання учасників методичного семінару. Мироненко Сергій Володимирович – директор Одеського автомобільно-дорожнього коледжу Одеського національного політехнічного університету. Вступ. Шаповалова Галина Вікторівна – голова методичного об’єднання заступників директорів з гуманітарної освіти та виховання ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Одеської області, заступник директора з гуманітарної освіти та виховання Одеського технікуму промавтоматики . 3. Зміст і завдання національно-патріотичного виховання. Організація виховної роботи з національно-патріотичного виховання в Одеському автомобільно-дорожньому коледжі Одеського національного політехнічного університету. Грушицька Ірина Борисівна - заступник директора з виховної роботи, викладач вищої категорії. Програма методичного семінару «Національно-патріотичне виховання як складова частина духовного розвитку громадянина України»

Slide 3:

4. Формування громадянських якостей особистості в курсі вивчення історії України. Філімонова Г.В. – викладач вищої категорії. 5. Формування мовної культури студентської молоді як складова національно-патріотичного виховання. Чудак Світлана Іванівна – голова циклової комісії гуманітарних дисциплін, викладач вищої категорії. 6. З досвіду роботи школи патріотичного виховання Одеського автомобільно-дорожнього коледжу ОНПУ. Шевченко Світлана Володимирівна – викладач-методист, викладач вищої категорії. 7. «Патріотичне виховання молоді» (З досвіду роботи класного керівника). Чуленков Віктор Володимирович – викладач вищої категорії, класний керівник групи 41 То.

8.:

8. Методика організації роботи класних керівників з національно-патріотичного виховання . Бугаєнко Л.П. – голова методичного об’єднання класних керівників. 9. Співпраця педагогічного колективу колледжу та О кремого регіонального центру комплектування Державної Прикордонної служби з питань військово-патріотичного виховання студентської молоді . Жатьков Віталій В’ячеславович – підполковник , начальник о окремого регіонального центру комплектування Державної Прикордонної служби. 10. «Патріотизм – як невід’ємна складова сучасного лідера (Роль органів студентського самоврядування в формуванні громадянських якостей особистості)». Білоног Г.В. – викладач вищої категорії. 11. Заключне слово. Виставка методичної літератури та методичних розробок з питань національно-патріотичного виховання . Огляд рефератів, фотоальбомів, стіннівок (каб.№36). Екскурсія сторінками української духовності (концерт) 8.

Мета національного виховання:

Мета національного виховання – набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування ним духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування в молоді, незважаючи на національну належність, рис громадянина Української держави, розвинення духовності, прищеплення моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури

Мета національного виховання конкретизується через систему виховних завдань :

забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних і власних інтересів; формування національної свідомості та людської гідності, любові до рідної землі, родини, свого народу, бажання працювати задля розквіту держави, готовності її захищати; виховання правової культури – поваги до Конституції, державної символіки, знання та дотримання законів; Мета національного виховання конкретизується через систему виховних завдань

Мета національного виховання конкретизується через систему виховних завдань:

забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, старших за віком, культури та історії рідного народу; формування мовної культури, оволодіння українською мовою і її вживання; виховання духовної культури особистості та створення умов для вільного формування нею власної світоглядної позиції; утвердження принципів загальнолюдської моралі – правди, справедливості, милосердя, патріотизму, доброти та інших чеснот; Мета національного виховання конкретизується через систему виховних завдань

Мета національного виховання конкретизується через систему виховних завдань:

культивування кращих рис української ментальності – працелюбності, індивідуальної свободи, глибокого зв’язку з природою, толерантності, поваги до жінки, любові до рідної землі; забезпечення повноцінного розвитку молоді, охорона та зміцнення її фізичного, психічного та духовного здоров’я; забезпечення високої художньо-естетичної культури, розвиток естетичних потреб, почуттів; Мета національного виховання конкретизується через систему виховних завдань

Мета національного виховання конкретизується через систему виховних завдань:

вироблення екологічної культури людини, розуміння необхідності гармонії її відносин з природою; прищеплення глибокого усвідомлення взаємозв’язку між ідеями індивідуальної свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю; спонукання вихованців до активної протидії проявам аморальності, правопорушенням, бездуховності, антигромадській діяльності Мета національного виховання конкретизується через систему виховних завдань

Головна мета виховної роботи – це виховання духовно багатої, розвиненої особистості, громадянина України :

Головна мета виховної роботи – це виховання духовно багатої, розвиненої особистості, громадянина України А) ГРОМАДЯНИН: громадянська свідомість; громадянський обов’язок; громадянська відповідальність; громадянська гідність; громадянська активність. Б) ПАТРІОТ. Зміст національного виховання визначає тріада: “громадянин – патріот – гуманіст”. Кожен з цих компонентів має свої специфічні ознаки. Патріотизм — одне з найглибших громадянських почуттів, змістом якого є любов до Батьківщини, відданість своєму народові, гордість за надбання національної культури, повага до державних та військових символів. Він спрямований на всебічний розвиток своєї країни, захист її інтересів.

Характерні ознаки патріота ::

розуміння і сприйняття української ідеї; сприйняття розбудові державної незалежності України; готовність до захисту своєї Батьківщини; пошана до історичної пам ’я ті; любов до рідної культури, мови, національних свят і традицій; дотримання Конституції України, дбайливе ставлення до національних багатств і рідної природи; збереження та зміцнення власного здоров’я і здоров’я однолітків Характерні ознаки патріота :

Slide 16:

Патріотизм не закладений в генах, він явище соціальне по своїй природі і тому не успадковується, а формується. Патріотизму не вчать, його виховують.

Предметами уваги патріотичного виховання на різних рівнях:

є «національна ідея, національна культура, рідна мова, історія народу і держави, самовизначення, самоідентифікація, категорії Батьківщини (мала і велика Батьківщина), лідери та герої народу, нації, держави, рідний край, місто, село, рідні мати, батько». Предметами уваги патріотичного виховання на різних рівнях

Патріотичне виховання використовує такі засоби::

Патріотичне виховання використовує такі засоби: рідну мову, родовід, рідну історію, краєзнавство, природу рідного краю, народну міфологію, фольклор, національне мистецтво, народний календар, національну символіку, народні прикмети і вірування, виховні традиції, національні традиції, звичаї та обряди.

В) ГУМАНІСТ:

В) ГУМАНІСТ доброта; толерантність; справедливість; щирість; сумлінність; взаємоповага; принциповість; непримиренне ставлення до фальші , цинізму , лицемірства , підлабузництва Характерні ознаки гуманної людини:

Форми національно-патріотичного виховання молоді в Україні:

Форми національно-патріотичного виховання молоді в Україні - роз'яснення внутрішньої та зовнішньої політики України, Законів України, рішень Президента України та Кабінету Міністрів України виховуючи повагу до законодавчих норм; - вивчення історії України та процесів державотворення, боротьби та здобуття Україною статусу незалежної, суверенної, демократичної держави; - вивчення славних і видатних імен відомих людей, чиє життя пов’язане з Україною у соціально-економічній, політичній, культурній сферах тощо, засвоюючи у молодих людей гордість за співвітчизників, земляків та вивчаючи історію рідного краю крізь призму видатних світових постатей; вивчення Державного гімну, історії та змісту державних символів, засвоєння поваги до державної атрибутики

Форми національно-патріотичного виховання молоді в Україні:

Форми національно-патріотичного виховання молоді в Україні - роз'яснення серед громадян вимог Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу", Військової присяги на вірність Українському народові та військових статутів, організації зустрічей з ветеранами війни, відмінниками бойової підготовки Збройних Сил та інших військових формувань, відвідування військових частин, кораблів, вищих військових навчальних закладів і вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи;

Військово-патріотичні заходи :

Військово-патріотичні заходи інформаційного, просвітницького характеру лекції політінформації конференції зустрічі тематичні вечори бесіди

Військово-патріотичні заходи :

Військово-патріотичні заходи дійового, практичного спрямування окремі види змагань конкурси гурткова і шефська робота екскурсії робота з вдосконалення навчально-матеріальної бази закладу освіти

Військово-патріотичні заходи :

Військово-патріотичні заходи комплексні, з усвідомленням їх суспільної і особистісної значущості дискусії, огляди-конкурси, військово-спортивні свята, походи місцями бойової та трудової слави народу України, тижні оборонно-масової роботи

Методи виховання :

Методи виховання Залучення до громадсько-корисних справ: обладнання елементів учбово-матеріальної бази, в тому числі музеїв навчальних закладів; участь у волонтерському ( альтруїстична громадсько-корисна діяльність) русі, природозахисних та екологічних заходах. Особистий приклад батьків, викладачів, вихователів, які власним життям і поведінкою, ставленням до своїх обов ’ язків являються наочним взірцем патріота, громадянина.

Методи виховання :

Методи виховання Самовиховання – обрання життєвого ідеалу: зустрічі з видатними людьми, громадськими діячами, військовими. Самозобов’язання, самостійне навчання та самоконтроль для досягнення поставленої мети. В найбільшій мірі цьому сприяють практичні заняття, пошукова та дослідницька діяльність, бажання досягти конкретної результативності як прояву особливості. Стимулювання – підтримка та заохочення патріотичних проявів молоді, проведення змагань, олімпіад на кращого з певного учбового предмета чи ділянки громадсько-корисної праці. Переконання в необхідності присвятити себе громадсько-корисній діяльності на благо Вітчизни Наставництво ветеранів війни, ветеранів військової служби

Анкета:

1. Що вдалося в даній справі? (Більше здружились, показали знання фольклору своєї місцевості). 2. Що було добре? (Все йшло складно, поступово, без зупинок, всі бажаючі взяли участь, виступали по бажанню, нікого не примушували брати участь). 3. Чи не було того, що не вдалось? (Ще б продовжувати конкурси – адже цікаво, все вдалось і проходило жваво). 4. Що врахувати в майбутньому Анкета


authorStream Live Help