Syntaxis

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

σύντομη επανάληψη συντακτικού α.ε.

Comments

Presentation Transcript

επανάληψη συντακτικού:

επ α νάλ η ψη συ ν τακ τ ικού Χρήστος Χριστοδούλου ……………... σε 2΄

back:

back με συνδετικά ρήματα: κατηγορούμενο στο υποκείμενο κατηγορούμενο στο αντικείμενο γενική κατηγορηματική χωρίς συνδετικά ρήματα: επιρρηματικό προληπτικό Ποια είναι τα είδη του κατηγορουμένου;

back:

back κατηγορούμενο στο υποκείμενο: εἰμί , γίγνομαι , ὑπάρχω , ὀνομάζομαι , αἱρούμαι ( : εκλέγομαι ) κατηγορούμενο στο αντικείμενο: αἱροῦμαι ( : εκλέγω ), ἡγοῦμαι , νομίζω , ὑπολαμβάνω , καθίστημι , ποιῶ , χρῶμαι + δοτ . + δοτ . Βασικά συνδετικά ρήματα

back:

back κτητική : (Χαλκηδών), ἣ βασιλέως μέν ἐστιν . Φιλονικεῖν μέν ἐστιν εὖ πραττόντων . καταγωγής : τοιούτων μέν ἐστε προγόνων διαιρετική : ἦν δὲ τῶν αἱρεθέντων Καλλίας Ἱππονίκου , Αὐτοκλῆς Στρομβιχίδου ιδιότητας : ὅστις δ' ἐτῶν μέν ἐστιν πλειόνων ἢ πεντήκοντα αξίας : ἀλλὰ χιλίων ἡ δίκη μόνον ἦν δραχμῶν ύλης : ἡ κρηπίς ἐστι λίθων μεγάλων Είδη γενικής κατηγορηματικής

back:

back τρόπου: ἄσμενος , ἑκών , ὅρκιος , ἄκριτος χρόνου: πρότερος τόπου: υπαίθριος τάξης ή σειράς: πρώτος , δεύτερος σκοπού: βοηθός , σύμβο υ λος Είδη επιρρηματικού κατηγορούμενου

back:

back προσωπικό: ονομαστική απρόσωπο: απαρέμφατο δευτερεύουσα ονοματική πρόταση Υποκείμενο ρήματος

back:

back ταυτοπροσωπία: ονομαστική ρήμα και απαρέμφατο έχουν ίδιο υποκείμενο οἱ στρατιῶται […] οὐκ ἔφασαν ἰέναι ετεροπροσωπία: αιτιατική ρήμα και απαρέμφατο έχουν διαφορετικό υποκείμενο Σωκράτης πάντα ἡγεῖτο θεοὺς εἰδέναι . Υποκείμενο απαρεμφάτου

back:

back ειδικό: αντιστοιχεί σε ειδική πρόταση (: ότι, πως+Οριστ . ) σε όλους του χρόνους τελικό: αντιστοιχεί σε πρόταση επιθυμίας (: να+Υποτ . ) σε ενεστώτα και αόριστο έναρθρο: αντιστοιχεί σε αφηρημένο ουσιαστικό (: το να+υποτ ., το ότι+Οριστ ., αφηρημένο ουσιαστικό ) Είδη απαρεμφάτου

back:

back υποκείμενο: σε οποιοδήποτε προσωπικό ρήμα και συχνά με το συνδετικό ἐστί αντικείμενο: σε οποιοδήποτε ρήμα σε πλάγια πτώση, σύμφωνα με τη σύνταξη του ρήματος επεξήγηση: επεξηγεί προηγούμενη λέξη γενικής σημασίας. Τοῦτο ἐστὶ τὸ ἀδικεῖν , τὸ πλέον ζητεῖν ἔχειν . προσδιορισμός : σε γενική, δοτική, αιτιατική Έναρθρο απαρέμφατο ως όρος πρότασης

back:

back υποκείμενο: σε απρόσωπα ρήματα αντικείμενο: ειδικό : από λεκτικά, δοξαστικά και αντιληπτικά τελικό : από βουλητικά, δυνητικά ρήματα Ά ναρθρο απαρέμφατο ως όρος πρότασης

PowerPoint Presentation:

επεξήγηση: επεξηγεί προηγούμενο ουσιαστικό, επίρρημα και κυρίως ουδέτερο δεικτικής αντωνυμίας Κακεῖνό φημι , δεῖν τοὺς παῖδας ἐπὶ τὰ καλὰ ἄγειν . κατηγορούμενο : σε ορισμούς εννοιών,κυρίως ως ολικό Το λακωνίζειν ἐστὶ φιλοσοφεῖν . Τὸ γνῶναι ἐπιστήμην λαβεῖν ἐστίν .

back:

back α) ειδικό: όταν εκφράζουν μόνο γνώμη β) τελικό: όταν εκφράζουν και επιθυμία ὄμνυμι (:ορκίζομαι) ὑπισχνοῦμαι (:υπόσχομαι) ἐλπίζω προσδοκῶ ἀπειλῶ ἐπαγγέλομαι (:υπόσχομαι) Ρήματα με απαρέμφατο μέλλοντα

back:

back με επίθετα: όπως η αιτιατική αναφοράς: μετάφραση: ως προς δυνατός , ἱκανός , ἀγαθός , ἄξιος , δεινός , ἐπιτήδειος , ῥάδιος (: εύκολος ), ἡδύς (: τερ π νός ), φοβερός , χαλεπός (: δυσχερής ), ἕτοιμος (: πρόθυμος , χρήσιμος ) Δυνατός ἐστιν ὁ ῥήτωρ καὶ περὶ παντὸς λέγειν . Απαρέμφατο αναφοράς

back:

back με ρήματα σκόπιμης ενέργειας: παρασκευάζομαι , αἱροῦμαι ( εκλέγω ), καταλείπω κίνησης: πέμπω , φέρω , ἥκω (:έχω έρθει) μετάφραση : για να, ώστε να Περικλῆς ᾑρέθη λέγειν . Απαρέμφατο σκοπού-αποτελέσματος

back:

back στερεότυπες εκφράσεις όπως: ἑκὼν εἶναι (= με τη θέλησή μου) ὀλίγου , μικροῦ δεῖν (=λίγο έλειψε, σχεδόν) συνελόντι εἰπεῖν (=για να μιλήσω σύντομα) ἐμοὶ δοκεῖν (= για μένα ως κριτή) Απόλυτο απαρέμφατο

back:

back χρὴ (= πρέπει, είναι ανάγκη) ἔξεστι (= είναι δυνατό, επιτρέπεται) α) ενεργητικά: δοκεῖ (= φαίνεται, νομίζεται, θεωρείται), ἔοικε (= φαίνεται) δεῖ , πρέπει , προσήκει (= πρέπει, επιβάλλεται, αρμόζει) ἔνεστι , πάρεστι , ἔστιν (= είναι δυνατό) μέλλει (= πρόκειται) μέλει τινί (= ενδιαφέρει κάποιον) δηλοῖ (= είναι φανερό), φιλεῖ (= συνηθίζεται) διαφέρει (= υπάρχει διαφορά) λυσιτελεῖ , συμφέρει (= συμφέρει) Απρόσωπα ρήματα

PowerPoint Presentation:

β) παθητικά: λέγεται , ἀγγέλλεται , θρυλεῖται , ἄδεται , (= λέγεται, διαδίδεται) ὁμολογεῖται (= αναγνωρίζεται) νομίζεται (= θεωρείται) ἐπέρχεταί τινι , παρίσταταί τινι (= έρχεται στο νου κάποιου) εἴμαρται (= είναι πεπρωμένο, είναι ορισμένο από τη μοίρα) ἁμαρτάνεται (= γίνεται σφάλμα) εἰκάζεται (= συμπεραίνεται) ὥρισται (= είναι καθορισμένο) ἐνδέχεται , ἐγγίγνεται (= είναι ενδεχόμενο) προβεβούλευται (= έχει βγει προκαταρτική απόφαση) ἐγγίγνεται (= επιτρέπεται)

back:

back α) ουδέτερο επιθέτου με το ρήμα ἐστί : ῥᾴδιόν ἐστι (= είναι εύκολο) οἷόν τ΄ἐστι (= είναι δυνατό) δῆλόν ἐστι (= είναι φανερό) δεινόν ἐστι (= είναι φοβερό) προσῆκόν ἐστι (= είναι πρέπον) χαλεπόν ἐστι (= είναι δύσκολο) ἀγαθόν ἐστι (= είναι καλό) πλημμελές ἐστι (= είναι ανάρμοστο) Απρόσωπες εκφράσεις

PowerPoint Presentation:

β) ουδέτερο μετοχής με το ρήμα ἐστί : εἰκός ἐστι (= είναι φυσικό) χρεών ἐστί (= είναι αναγκαίο) προσῆκόν ἐστι (= αρμόζει) δεδογμένόν ἐστι (= έχει αποφασιστεί) καθεστηκός ἐστι (= είναι καθορισμένο) δυνατόν ἐστι (= είναι δυνατό) γ) αφηρημένο ουσιαστικό με το ρήμα ἐστί : ἀνάγκη ἐστί (= είναι ανάγκη) ὥρα ἐστί , (= είναι ευκαιρία) κίνδυνός ἐστι (= υπάρχει κίνδυνος)

PowerPoint Presentation:

δ) επίρρημα με το ρήμα ἔχει : ῥᾳδίως ἔχει (= είναι εύκολο) ἀναγκαίως ἔχει (= είναι αναγκαίο) εὖ ἔχει (= είναι καλό) ἀρκούντως ἔχει (= είναι αρκετό) προσηκόντως ἔχει (= είναι πρέπον) αἰσχρῶς ἔχει (= είναι ντροπή) καλῶς ἔχει (= είναι καλό) κακῶς ἔχει (= είναι κακό)

back:

back μέλει μοί τινός (= φροντίζω για κάτι) μεταμέλει μοί τινός (= μετανοώ για κάτι) μὲτεστί μοί τινός (= συμμετέχω σε κάτι) δεῑ τινός (= υπάρχει ανάγκη από κάτι) Ιδιόρρυθμα απρόσωπα ρήματα Δοτική ενεργούντος προσώπου που μεταφράζεται σε υποκείμενο

back:

back α) απλή: με απρόσωπα ρήματα. Σε αιτιατική είναι το λογικό υποκείμενο του απαρεμφάτου. β) κτητική: με τα υπαρκτικά εἰμί , γίγνομαι , ὑπάρχω . Η δοτ. μεταφράζεται ως υποκείμενο με το ρήμα έχω . γ) χαριστική – αντιχαριστική : για υλική ωφέλεια ή βλάβη Είδη δ οτικής προσωπικής

PowerPoint Presentation:

δ) κρίνοντος προσώπου: εκφράζει το πρόσωπο κατά την κρίση του οποίου ισχύει αυτό που λέγεται στην πρόταση. Συχνά απαντάται στα προσωπικά ρήματα δοκῶ , φαίνομαι . ε) ηθική: για χαρά ή λύπη συνοδεύεται από ένα επίθετο (συνήθως συνοδεύεται με κατηγορηματικές μετοχές ( βουλόμενος, ἡδόμενος , ἀχθόμενος ) σε δοτική. στ) ενεργούντος προσώπου: όταν έχουμε παθητικό ρήμα συντελικού χρόνου και με ρηματικό επίθετο σε - τέος , - τός .

back:

back δηλώνει το πρόσωπο αποτελεί: το λογικό υποκείμενο του ρήματος σε αιτιατική: είναι υποκείμενο του απαρεμφάτου Ἐμοί προσήκει λέγειν . «Αρμόζει να μιλήσω» μεταφράζεται: σε ονομαστική Δοτική προσωπική με απρόσωπο ρήμα

back:

back επιθετική: αντιστοιχεί σε αναφορική πρόταση με άρθρο (συνήθως) μεταφράζεται που, ο οποίος, αυτός που επιρρηματική: αντιστοιχεί σε δευτερεύουσα επιρρηματική πρόταση κατηγορηματική: μεταφράζεται ότι, να, που Είδη μ ετοχής

back:

back ὁ ἂρχων ὁ λέγων (: ο ρήτορας / ο πολιτικός) οἱ παριόντες (: οι ρήτορες) ὁ διώκων (= ο κατήγορος) ὁ φεύγων (= ο κατηγορούμενος, ο εξόριστος) οἱ προσήκοντες (= οι συγγενείς) ό νικῶν (= ο νικητής) οἱ τεκόντες (= οι γονείς) οἱ θανόντες (= οι νεκροί) Ουσιαστικοποιημένη μετοχή

PowerPoint Presentation:

στον Θουκυδίδη: το δεδιός (: ο φόβος) το θαρσοῦν (: το θάρρος) το συμφέρον το νοσοῦν (: η αρρώστια) το λυσιτελοῦν (: η ωφέλεια) το βουλόμενον (: η θέληση) τὸ δοκοῦν (: η δόξα, η γνώμη, η απόφαση)

back:

back φανερώνει κάτι το αόριστο ή υποτιθέμενο άρνηση μή ισοδυναμεί με αναφορικοϋποθετική πρόταση Ὁ μή δαρείς ἄνθρωπος οὐ παιδεύεται . Αναφορικοϋποθετική μετοχή

back:

back συνδετικά: εἰμί , γίγνομαι , ὑπάρχω ψυχικού πάθους: ἀγανακτῶ , ἤδομαι , χαίρω, έναρξης, λήξης: ἄρχω , ἄρχομαι , παύω, παύομαι, λήγω, ανοχής, καρτερίας: ἀνέχομαι , καρτερῶ , ἀπαγορεύω (= κουράζομαι) αισθήσεως, γνώσης, μάθησης: αισθάνομαι, ὁρῶ , ἀκούω , μανθάνω, μέμνημαι , ἐπιλανθάνομαι ευποιΐας ή νίκης: εὖ ή κακῶς ποιῶ , ἀδικῶ , χαρίζομαι, νικῶ , ἡττῶμαι , Ρήματα με κατηγορηματική μετοχή

back:

back με κατηγορηματική μετοχή: διάγω (= διαρκώς) τυγχάνω (= τυχαία) λανθάνω (= κρυφά) οἴχομαι (= αμέσως) Ρήμα που μεταφράζονται ως επίρρημα

back:

back Η κατηγορηματική μτχ. είναι πάντοτε συνημμένη: στο Υ ρήματος ή στο Α ρήματος Είναι συνημμένη η κατηγορηματική μτχ ;

back:

back τροπική: σε ΕΝΣ, ἄγων , ἔχων , φέρων : μετάφραση με χρονική: σε ΕΝΣ ή ΑΟΡ , με επρ . εὐθύς , ἤδη , ἅμα , ἄρτι τελική: σε Μελ . αιτιολογική: με ρ. ψυχικού πάθους ἄτε : αντικειμενική αιτιολογία ὡς : υποκειμενική αιτιολογία Είδη επιρρηματική μ ετοχής

PowerPoint Presentation:

υποθετική: άρνηση μή ενδείξεις : ρήμα στο μέλλοντα ή δυνητική ευκτική εναντιωματική: συνοδεύεται από καί καίπερ, καίτοι

back:

back Το Υποκείμενό της δεν έχει συντακτικό ρόλο γενική: από προσωπικό ρήμα αιτιατική : από απρόσωπα ρήματα, συνήθως εναντιωματικές ἐξόν δέον χρεών Απόλυτη μετοχή

back:

back επιθετικός προσδιορισμός κατηγορηματικός προσδιορισμός παράθεση επεξήγηση Ομοιόπτωτοι προσδιορισμοί

back:

back μόνιμη ιδιότητα: εὐδαίμων ἀνήρ μετοχή, αντωνυμία, αριθμητικό άρθρο με γενική ή εμπρόθετο προσδιορισμό οἱ τῶν Ἀθηναίων πρέσβεις τὸ περὶ τὸν Πειραιᾶ τεῖχος Επιθετικός προσδιορισμός

back:

back παροδική ιδιότητα: Ἀγησίλαος δὲ μάλα φαιδρῷ τῷ προσώπῳ … συνήθως λέξεις όπως : πᾶς , ἅπας , ὅλος , ἄκρος , μέσος, ἔσχατος , μόνος, αὐτός , ἕκαστος , όταν δεν συνοδεύονται από άρθρο Κατηγορηματικός προσδιορισμός

back:

back έννοια γενικότερη : δηλώνει βασικό και γνωστό χαρακτηριστικό Παυσανίας ὁ βασιλεὺς Τι είναι η παράθεση;

back:

back προεξαγγελτική παράθεση τὸ μέγιστον (=το πιο σπουδαίο, μεγάλο) τὸ δεινότατον (=το πιο φοβερό) τὸ λεγόμενον (=όπως λένε) τὸ τῆς παροιμίας (=όπως λέει η παροιμία) γενική παραθετική: κτητικές αντωνυμίες Τὴν ὑμετέραν τῶν σοφιστῶν τέχνην ἐπιδεδωκέναι Άλλα είδη παράθεσης

back:

back έννοια ειδικότερη : προσδιορίζει ουσιαστικό, γενικό και αόριστο, εξειδικεύει τη σημασία του Ὁ κοινὸς ἰατρός σε θεραπεύσει , χρόνος . σε ουδέτερο δεικτικής αντωνυμίας: τοῦτο , ἐκεῖνο Τι είναι η ε πεξήγηση;

back:

back επιμεριστική επεξήγηση: τα μέρη ενός όλου Ὁ λόγοις ἐστὶ διπλοῦς , ἀληθής τε καὶ ψευδής . γενική επεξηγηματική: διασαφηνίζει γεωγραφικούς όρους Εἰς ἄστυ Ζελείης με το ρήμα λέγω : προσέκρουσ᾽ ἀνθρώπῳ πονηρῷ , […] Ἀνδροτίωνα λέγω Άλλα είδη επεξήγησης

back:

back γενική υποκειμενική : ως υποκείμενο της ενέργειας του ουσιαστικού τήν ἄφιξιν τῶν βαρβάρων καὶ τὴν νίκην τῶν προγόνων γενική αντικειμενική: ως αντικείμενο της ενέργειας του ουσιαστικού οἰκείων ἅμα καὶ πολιτικῶν ἐπιμέλεια Υποκειμενική ή αντικειμενική; κάνω το ουσιαστικό ρήμα ενεργητικής φωνής

back:

back φιλική ή εχθρική διάθεση (φίλος, εὔνους , πιστός, σύμμαχος, ἐχθρός , κακόνους , κ.ά.), ωφέλεια ή βλάβη ( ὠφέλιμος , βοηθός, βλαβερός, κ.ά.) ευπείθεια, υποταγή και τα αντίθετά τους ( εὐπειθής , ὑπήκοος , ὑπηρέτης , κ.ά.) αυτό που ταιριάζει ή αρμόζει και το αντίθετο ( ἁρμόδιος , ἀνάρμοστος , πρεπώδης , ἀπρεπής κ.ά.), Επίθετα με δοτική αντικειμενική

PowerPoint Presentation:

ακολουθία, διαδοχή, προσέγγιση, επικοινωνία, μίξη, γειτνίαση, συγγένεια και τα αντίθετά τους ( ἀκόλουθος , διάδοχος, γείτων , ὅμορος , συγγενής, ἄμικτος κ.ά.), ταυτότητα, ομοιότητα, ισότητα, συμφωνία και τα αντίθετά τους ( ὁ αὐτός , ὅμοιος , ἀνόμοιος , ἴσος , ἄνισος , σύμφωνος, ἐναντίος κ.ά.)

back:

back δυνητικό: δηλώνει το δυνατό , πιθανό, ενδεχόμενο οριστική ιστορικού χρόνου ευκτική απαρέμφατο και μετοχή υποθετικό: εισάγει υποθετική πρόταση αοριστολογικό: με υποτακτική δηλώνει αόριστο , συγκεκριμένο σε χρονικοϋποθετικές και αναφορικοϋποθετικές Ποια είναι τα είδη του ἄν ; μετάφραση: θα + παρατατικό

back:

back Κρίσεως: οριστική (= πραγματικό) δυνητική οριστική (= αντίθετο του πραγματικού) δυνητική ευκτική (=δυνατό στο παρόν+μέλλον ) Επιθυμίας: υποτακτική (=προσδοκώμενο) απορηματική υποτακτική προστακτική ευχετική οριστική και ευκτική Ποιες είναι οι εγκλίσεις των προτάσεων;

back:

back Λειτουργούν ως αντικείμενο, υποκείμενο, επεξήγηση ειδικές: ὅτι ὡς ενδοιαστικές: μή , μή οὐ , ὅπως μή πλάγιες ερωτηματικές: τίς , πότερος ὅστις , ποῦ , πόθεν , ποῖ αναφορικές ονοματικές (=μερικές φορές) Ποιες είναι οι ονοματικές προτάσεις;

back:

back Λειτουργούν ως επιρρηματικός προσδιορισμός και επεξήγηση αιτιολογικές: ὅτι ὡς , διότι ἐπεί ἑπειδή , εἰ τελικές: ἵνα , ὅπως , ὡς συμπερασματικές: ὥστε , ὡς , ἐφ ' ᾦ, ἐφ ' ᾧτε Ποιες είναι οι επιρρηματικές προτάσεις;

PowerPoint Presentation:

υποθετικές: εἰ , ἐάν , ἄν , ἤν χρονικές: ὡς , ἐπεί , ὅτε , ὅ ταν ἡνίκα , ὁσάκις , ἕως , μέχρι , πριν εναντιωματικές: εἰ καί , ἐάν και , καὶ εἰ , καὶ ἄν , κἄν , οὐδ ' εἰ , οὐδ ' ἄν

back:

back συμπερασματικές: ὥστε , ὡς , ἐφ ᾿ ὧ, ἐφ ὧτε χρονικές: πριν αναφορικές - συμπερασματικές Προτάσεις με απαρέμφατο

back:

back 1 ο είδος: πραγματικό Υπόθεση: εἰ + οριστική οποιουδήποτε χρόνου Απόδοση: οποιαδήποτε έγκλιση 2 ο είδος: αντίθετο του πραγματικού Υπόθεση: εἰ + οριστική ιστορικού χρόνου(παρατ. αορ . υπερσ. Απόδοση: δυνητική οριστική (οριστ. ιστορ . χρόνου + ἂν ) Υποθετικοί λόγοι

PowerPoint Presentation:

3 ο είδος: προσδοκώμενο Υπόθεση: ἐάν , ἂν , ἢν + υποτακτική Απόδοση: οριστική μέλλοντα ή άλλες ισοδύναμες εκφράσεις ( προστακτική, ευχετική ευκτική , δυνητική ευκτική) 4 ο είδος: αόριστη επανάληψη στο παρόν ή στο μέλλον Υπόθεση: ἐάν , ἂν , ἢν + υποτακτική Απόδοση: οριστική ενεστώτα ή γνωμικός αόριστος

PowerPoint Presentation:

5 ο είδος: απλή σκέψη Υπόθεση: εἰ + ευκτική Απόδοση: δυνητική ευκτική, οριστ. αρκτικού χρόνου, προστακτική, δυνητικό  απαρ. ή δυνητική μτχ. 6 ο είδος: αόριστη επανάληψη στο παρελθόν Υπόθεση: εἰ + επαναληπτική ευκτική Απόδοση: οριστική παρατατικού ή υπερσυντελίκου ή δυνητική οριστική κατά κανόνα αορίστου.

back:

back γενική συγκριτική: Τούτου βελτίων εἰμί πολίτης ἤ + ομοιόπτωτα με τον α΄ όρο: Πέρσαι Κύρῳ μᾶλλον φίλοι ῇσαν ἤ βασιλεῖ . ἤ + ομοιότροπα με τον α΄ όρο: Καλῶς ἀκούειν μᾶλλον ἤ πλουτίζειν θέλε . Β΄ όρος σύγκρισης

back:

back - τέος : μετάφραση: αυτός που πρέπει να… ταύτην τὴν πρᾶξιν πρακτέον - τος : μετάφραση: αυτός που μπορεί ή αξίζει να… ἆρα διδακτὸν ἡ ἀρετή ; Ρηματικά επίθετα σε – τέος και - τος

back:

back ἀλλά γάρ (=αλλά βέβαια) ἀλλά μήν (=αλλά όμως) ἆρα (= ά ραγε ) ἄρα (= επομένως ) γέ (= τουλάχιστον , βέβαια ) δή (= βέβαια ) εἶτα (= έπειτα ) καὶ γάρ (= και πράγματι ) καίτοι (=και όμως) Συχνοί παρατακτικοί σύνδεσμοι

PowerPoint Presentation:

καί (= και, ακόμη και) μέντοι (=όμως) οὖν (=λοιπόν) γοῦν (=τουλάχιστον) οὐκοῦν (λοιπόν) οὔκουν (=λοιπόν δεν) ταυτί (= έτσι ) τοίνυν (= λοιπ ό ν ) τοιγαροῦν (=γι’ αυτό ακριβώς)

back:

back ἐνθάδε (= εδώ ) οἴκοι (=στο σπίτι , πατρίδα ) οἴκοθεν (=από το σπίτι,πατρίδα ) οἴκαδε (=προς το σπίτι,πατρίδα ) ἀεί (=πάντοτε) αὖθις (= πάλι ) αὐτίκα (= αμέσως ) εἶτα (= έπειτα ) ἐνίοτε (=μερικές φορές) νῦν (=τώρα) νυνί (=μόλις τώρα) Εύχρηστα επιρρήματα

PowerPoint Presentation:

παραχρῆμα (=αμέσως) πώποτε (=ποτέ ως τώρα ἄλλως τε και (=και μάλιστα) ἰδίᾳ (=στην ιδιωτική ζωή, ατομικά) δημοσίᾳ (=στην δημόσια ζωή, με δημόσια δαπάνη) σχολῇ (=αργά) τάχα (=γρήγορα) ὧδε (=έτσι) ἄγαν (=πολύ, υπορβολικά ) ἅπαξ (=μια φορά) ἥκιστα (=ελάχιστα, καθόλου) λίαν (=πολύ)

PowerPoint Presentation:

μάλα (=πολύ) μᾶλλον (=περισσότερο) μάλιστα (=πάρα πολύ, κυρίως, προπάντων) πάνυ (=πολύ) ἐνταῦθα (=εδώ, τότε) ἕτι (=πλέον, πια, επιπλέον) πολλάκις (=συχνά, πολλές φορές) ὡδι (=έ τσι ) οὕτως (= έτσι , τ ό σο )