God's Love-Ed

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Mga Layunin: : 

Mga Layunin: Iwasto ang maling paniniwala tungkol sa Diyos Tanggapin sa kalooban na kahit anupaman o sinupaman tayo, mahal tayo ng Diyos bilang mga anak Magbalik-loob sa Panginoon katulad ng pagbabalik ng alibughang anak

Outline : 

Outline God the Father: Misconceptions versus Truths God’s Love: Personal & Unconditional Our response

Misconceptions : 

Misconceptions God is a punisher God is a provider of needs God is for later God is far away and difficult to reach

TRUTH : 

TRUTH GOD is a God of love, mercy and compassion Sir 2:18 1 Jn 4:10 1 Jn 4:19 Jn 16:27 Ps 136 Rom 5:5

Sirach 2:18 : 

Sirach 2:18 Ipinagkatiwala natin ang ating buhay sa Panginoon sa Halip na sa mga tao sapagkat kapantay ng kanyang kamahalan ang kanyang habag

1 John 4:10 : 

1 John 4:10 Ito ang pag-ibig: hindi sa inibig natin ang Diyos kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan

1 John 4:19 : 

1 John 4:19 Tayo’y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin Jn 16:27 Sapagkat iniibig nga kayo ng Ama

Psalm 13:6 : 

Psalm 13:6 Ang pag-ibig niya ay mananatili at pangwalang hanggan Roman 5:5 Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso

Slide 10: 

God shows both paternal and maternal love Psalm 18:2 Psalm 46:1 Hebrew 12:6 Isaiah 49:15 Isaiah 66:13

Psalm 18:2 : 

Psalm 18:2 Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan Si Yahweh ay batong di matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Ang Diyos ang sa aki’y nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalansag Psalm 46:1

Isaiah 49:15 : 

Isaiah 49:15 Ang sagot ni Yahweh, Malilimot kaya ng ina ang sarili niyang anak? Hindi kaya niya mahalin ang sanggol na iniluwal? Kung mayroon mang inang lumilimot sa kanyang bunso, ako’y hindi lilimot sa inyo kahit na sandali. Jerusalem, hinding-hindi kita malilimot, pangalan mo’y nakasulat sa aking mga palad Isaiah 66:13 Aaliwin kita sa Jerusalem, tulad ng pag-aliw ng ina sa kanyang anak

Slide 13: 

God knows us Psalm 139: 13, 16 .

Psalm 139: 13 & 16 : 

Psalm 139: 13 & 16 Ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha, sa tiyan ng aking ina’y hinugis mo akong bata. Ako’y iyong nakita na, hindi pa man sumisilang, batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay; pagkat ito’y nakatitik sa aklat mo na talaan, matagal ng balangkas mong ikaw lamang ang may alam.

Slide 15: 

God cares about us John 3:16

John 3:16 : 

John 3:16 For God so loved the world, that He gave us His only begotten son that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life

Slide 17: 

…scourged at the pillar

Slide 19: 

…crowned with thorns

Slide 20: 

…carried the cross

Slide 21: 

…humiliated

Slide 23: 

…nailed on the cross

Slide 25: 

…gave his LIFE…for YOU

Slide 26: 

This is GOD’S LOVE

YOUR CROSS, YOUR CHOICE : 

YOUR CROSS, YOUR CHOICE

Slide 28: 

CROSS OF REJECTION We reject Christ when… 1. We choose self-righteousness 2. We choose to hate rather than wait 3. We choose to procrastinate 4. We choose to live a life of complaint

Slide 29: 

CROSS OF RECONCILIATION We respect God as God We admit our guilt We confess Christ We ask for salvation We reconcile when…

Slide 30: 

CROSS OF REDEMPTION Three truths about Jesus’ Saving Act 1. God desires to save 2. Even the very worst among us can be saved 3. It is never to late to come to Christ

Slide 31: 

Ang Alibughang Anak

OBSTACLES : 

OBSTACLES We are distracted by the cares of this life We are distracted by the pleasures of this world Feeling of unworthiness Exaggerated feeling of self-exaltation

OBSTACLES : 

OBSTACLES We are afraid of what God may ask of us We are afraid to be hurt Poor home relations

Slide 34: 

God’s Love: Personal and Unconditional

Our Response? : 

Our Response?

Slide 36: 

Revelations 3:20 Here I am! I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in and eat with him, and he with me

The Best Advice : 

The Best Advice There is no sinner without a future There is no saint without a past

Slide 38: 

Remember

authorStream Live Help