T5_Dtich xq va dtich toan phan

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

gi¸o ¸n ®iÖn tö tr­êng tiÓu häc b¹ch h¹c M«n to¸n Líp 5 Gi¸o viªn thùc hiÖn : NguyÔn ThÞ Thu H­¬ng. TiÕt 107. diÖn tÝch xung quanh vµ diÖn tÝch toµn phÇn cña h×nh lËp ph­¬ng.

Slide 2: 

Thø ngµy th¸ng n¨m To¸n KiÓm tra bµi cò Nªu quy t¾c tÝnh diÖn tÝch xung quanh vµ diÖn tÝch toµn phÇn cña h×nh hép ch÷ nhËt.

Slide 3: 

Thø ngµy th¸ng n¨m Muèn tÝnh diÖn tÝch xung quanh cña h×nh hép ch÷ nhËt ta lÊy chu vi mÆt ®¸y nh©n víi chiÒu cao (cïng mét ®¬n vÞ ®o). Muèn tÝnh diÖn tÝch toµn phÇn cña h×nh hép ta lÊy diÖn tÝch xung quanh céng diÖn tÝch hai ®¸y. To¸n

Slide 4: 

Thø ngµy th¸ng n¨m To¸n tiÕt 107. DiÖn tÝch xung quanh vµ diÖn tÝch toµn phÇn cña h×nh lËp ph­¬ng C¸c mÆt cña h×nh lËp ph­¬ng cã ®Æc ®iÓm g×? C¸c mÆt cña h×nh lËp ph­¬ng ®Òu lµ c¸c h×nh vu«ng b»ng nhau. 5cm 5cm 5cm

Slide 5: 

Thø ngµy th¸ng n¨m To¸n tiÕt 107. DiÖn tÝch xung quanh vµ diÖn tÝch toµn phÇn cña h×nh lËp ph­¬ng Ta cã: DiÖn tÝch xung quanh cña h×nh lËp ph­¬ng b»ng diÖn tÝch mét mÆt nh©n víi 4 DiÖn tÝch toµn phÇn cña h×nh lËp ph­¬ng b»ng diÖn tÝch mét mÆt nh©n víi 6

Slide 6: 

VÝ dô TÝnh diÖn tÝch xung quanh vµ diÖn tÝch toµn phÇn cña h×nh lËp ph­¬ng cã c¹nh 5cm To¸n Thø ngµy th¸ng n¨m tiÕt 107. DiÖn tÝch xung quanh vµ diÖn tÝch toµn phÇn cña h×nh lËp ph­¬ng

Slide 7: 

To¸n Thø ngµy th¸ng n¨m tiÕt 107. DiÖn tÝch xung quanh vµ diÖn tÝch toµn phÇn cña h×nh lËp ph­¬ng Bµi gi¶i: DiÖn tÝch xung quanh cña h×nh lËp ph­¬ng ®ã lµ: (5 x 5) x 4 = 100 (cm2) DiÖn tÝch toµn phÇn cña h×nh lËp ph­¬ng ®ã lµ: (5 x 5) x 6 = 150 (cm2)

Slide 8: 

Thø ngµy th¸ng n¨m To¸n tiÕt 107. DiÖn tÝch xung quanh vµ diÖn tÝch toµn phÇn cña h×nh lËp ph­¬ng Bµi 1 (Tr. 111):TÝnh diÖn tÝch xung quanh vµ diÖn tÝch toµn phÇn cña h×nh lËp ph­¬ng c¹nh 1,5m.

Slide 9: 

Thø ngµy th¸ng n¨m To¸n tiÕt 107. DiÖn tÝch xung quanh vµ diÖn tÝch toµn phÇn cña h×nh lËp ph­¬ng Bµi gi¶i: DiÖn tÝch xung quanh cña h×nh lËp ph­¬ng lµ: (1,5 x 1,5) x 4 = 9 (m2) DiÖn tÝch toµn phÇn cña h×nh lËp ph­¬ng lµ: (1,5 x 1,5) x 6 = 13,5 (m2) §¸p sè: DiÖn tÝch xung quanh: 9m2 DiÖn tÝch toµn phÇn: 13,5m2

Slide 10: 

Thø ngµy th¸ng n¨m To¸n tiÕt 107. DiÖn tÝch xung quanh vµ diÖn tÝch toµn phÇn cña h×nh lËp ph­¬ng Bµi 2 (Tr. 111): Ng­êi ta lµm mét c¸i hép kh«ng n¾p b»ng b×a cøng d¹ng h×nh lËp ph­¬ng cã c¹nh 2,5 dm. TÝnh diÖn tÝch b×a cÇn dïng ®Ó lµm hép (kh«ng tÝnh mÐp d¸n).

Slide 11: 

Thø ngµy th¸ng n¨m To¸n tiÕt 107. DiÖn tÝch xung quanh vµ diÖn tÝch toµn phÇn cña h×nh lËp ph­¬ng Bµi gi¶i: V× c¸i hép kh«ng cã n¾p nªn diÖn tÝch b×a cÇn dïng ®Ó lµm hép lµ: (2,5 x 2,5) x 5 = 31,25 (dm2) §¸p sè: 31,25 dm2

Slide 12: 

Thø ba ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 2009 Bµi 3 (Tr.46): Trong v­ên thó cã 6 con s­ tö. Trung b×nh mçi ngµy mét con ¨n hÕt 9kg thÞt. Hái cÇn bao nhiªu tÊn thÞt ®Ó nu«i sè s­ tö ®ã trong 30 ngµy ? Cñng cè, dÆn dß: VÒ nhµ häc thuéc quy t¾c tÝnh diÖn tÝch xung quanh vµ diÖn tÝch toµn phÇn cña h×nh lËp ph­¬ng. Lµm l¹i c¸c bµi tËp.

authorStream Live Help