T5_DT tam giac

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

TRƯỜNG TIỂU HỌC LỘC SƠN 1 NGƯỜI THỰC HIỆN: Nguyễn Văn Thuỷ Môn :TOÁN DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC

Slide 2: 

Đáy EG Đáy PQ Đáy AB Đường cao CH Đường cao DH Đường cao MN Bài cũ: Chỉ ra đáy và đường cao tương ứng.

Slide 3: 

Hình chữ nhật ABCD và hình tam giác EDC E So sánh diện tích của :

Slide 4: 

E A C D H 1 2 B DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC TOÁN: HÌNH CHỮ NHẬT HÌNH TAM GIÁC Cạnh đáy : DC Chiều rộng: AD = BC Đường cao: EH Chiều dài: AB = DC Diện tích hình chữ nhật ABCD là: AD = EH Vậy diện tích hình tam giác EDC là: = DC x EH 1 2 DC x AD Diện tích hình chữ nhật gấp 2 lần diện tích hình tam giác lớn Diện tích hình chữ nhật ABCD gấp 2 lần diện tích tam giác EDC

Slide 5: 

a (S là diện tích, a là độ dài đáy ,h là chiều cao ) Muốn tính diện tích hình tam giác ta lấy độ dài đáy nhân với chiều cao(cùng đơn vị đo ) rồi chia cho 2. DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC TOÁN: E D C H h

Slide 6: 

Bài1) Tính diện tích hình tam giác có: a) Độ dài đáy là 8cm và chiều cao là 6cm b) Độ dài đáy là 2,3dm và chiều cao là 1,2dm Bài giải Diện tích hình tam giác là: 8 x 6 :2 = 24(cm2) Đáp số : 24 cm2 b)Diện tích hình tam giác là: 2,3 x1,2:2 = 1,38(dm2) Đáp số : 1,38 dm2

Slide 7: 

Bài 2) Tính diện tích hình tam giác có: a) Độ dài đáy là 5m và chiều cao là 24dm b) Độ dài đáy là 42,5m và chiều cao là 5,2m Bài giải Cách 1 Cách 2 Đổi:5m = 50dm Diện tích hình tam giác là: 50 x 24 :2= 600(dm2) Đáp số: 600dm2 Đổi: 24dm = 2,4m Diện tích hình tam giác à: 5 x 2,4 : 2= 6(m2) Đáp số: 6m2

Slide 8: 

b) Độ dài đáy là 42,5m và chiều cao là 5,2m. Diện tích hình tam giác là: 42,5 x 5,2 : 2 =110,5(m2) Đáp số: 110,5m2 Bài giải

Slide 9: 

1) QUI TẮc TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC Lấy độ dài đáy chia chiều cao rồi nhân với 2. Lấy độ dài đáy nhân với chiều cao rồi chia cho 2. Lấy độ dài đáy nhân với chiều cao(cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2. Hãy chọn ý đúng nhất: 3 2 1

Slide 10: 

Diện tích hình tam giác màu đỏ là: Diện tích hình chữ nhật là 24m2 12m2 0,12m2 12dam2 a) d) c) ĐỐ VUI :

Slide 11: 

d) Cả 3 câu đều đúng 28m2 0,28dam2 b) 0,0028hm2 a) c) Diện tích hìnhchữ nhật là: Diện tích hình tam giác là14m2 ĐỐ VUI :

Slide 12: 

Chúc quý thầy cô sức khỏe Chúc hội thi thành công