T5_DT hinh thang

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUẾ TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG LONG Giáo viên soạn: Nguyễn Đình Chiếu

Slide 2: 

Hình 1 Hình 6 Hình 3 Hình 5 Hình 4 Hình 2 Trong các hình dưới đây, hình nào là hình thang ? Toán:

Slide 3: 

A  D C B H M Toán: Tiết 91: Diện tích hình thang. H

Slide 4: 

Toán: A D C B H M Tiết 91: Diện tích hình thang.

Slide 5: 

Toán: A D C B H M Tiết 91: Diện tích hình thang.

Slide 6: 

Toán: A D C B H M Tiết 91: Diện tích hình thang.

Slide 7: 

Toán: A D C B H M Tiết 91: Diện tích hình thang.

Slide 8: 

Toán: A D C B H M Tiết 91: Diện tích hình thang.

Slide 9: 

Toán: A D C B H M Tiết 91: Diện tích hình thang.

Slide 10: 

Toán: A D C B H M Tiết 91: Diện tích hình thang.

Slide 11: 

Toán: A D C B H M Tiết 91: Diện tích hình thang.

Slide 12: 

Toán: A D C B H M Tiết 91: Diện tích hình thang.

Slide 13: 

Toán: A D C B H M Tiết 91: Diện tích hình thang.

Slide 14: 

Toán: A D C B H M Tiết 91: Diện tích hình thang.

Slide 15: 

Toán: A D C B H M Tiết 91: Diện tích hình thang.

Slide 16: 

Toán: A D C B H M Tiết 91: Diện tích hình thang.

Slide 17: 

Toán: A D C B H M Tiết 91: Diện tích hình thang.

Slide 18: 

Toán: A D C B H M Tiết 91: Diện tích hình thang.

Slide 19: 

Toán: A D C B H M Tiết 91: Diện tích hình thang.

Slide 20: 

Toán: A D C B H M Tiết 91: Diện tích hình thang.

Slide 21: 

Toán: A D C B H M Tiết 91: Diện tích hình thang.

Slide 22: 

Toán: A D C B H M Tiết 91: Diện tích hình thang.

Slide 23: 

Toán: A D C B H M Tiết 91: Diện tích hình thang.

Slide 24: 

Toán: A D C B H M Tiết 91: Diện tích hình thang.

Slide 25: 

Toán: A D C B H M Tiết 91: Diện tích hình thang.

Slide 26: 

Toán: A D C B H M Tiết 91: Diện tích hình thang.

Slide 27: 

Toán: A D C B H M Tiết 91: Diện tích hình thang.

Slide 28: 

Toán: A D C B H M Tiết 91: Diện tích hình thang.

Slide 29: 

Toán: A D C B H M Tiết 91: Diện tích hình thang.

Slide 30: 

Toán: A D C B H M Tiết 91: Diện tích hình thang.

Slide 31: 

Toán: A D C B H M Tiết 91: Diện tích hình thang.

Slide 32: 

Toán: A D C B H M Tiết 91: Diện tích hình thang.

Slide 33: 

Toán: A D C B H M Tiết 91: Diện tích hình thang.

Slide 34: 

Toán: A D C H M K Tiết 91: Diện tích hình thang.

Slide 35: 

Toán: A D C H K Diện tích hình thang ABCD như thế nào so với diện tích hình tam giác ADK ? Diện tích hình thang ABCD bằng diện tích hình tam giác ADK. M Tiết 91: Diện tích hình thang.

Slide 36: 

Toán: A D C H K Diện tích hình tam giác ADK là DK x AH 2 Mà = = Vậy diện tích hình thang ABCD là Diện tích hình thang bằng tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2. M Tiết 91: Diện tích hình thang. (A) (B)

Slide 37: 

Toán: Diện tích hình thang bằng tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2. ( S là diện tích; a, b là độ dài các cạnh đáy; h là chiều cao) Tiết 91: Diện tích hình thang. h b a

Slide 38: 

1 Tính diện tích hình thang, biết: a) Độ dài hai cạnh đáy lần lượt là 12 cm và 8 cm; chiều cao là 5 cm. Toán: Tiết 91: Diện tích hình thang. b) Độ dài hai cạnh đáy lần lượt là 9,4 m và 6,6 m; chiều cao là 10,5 m.

Slide 39: 

1 Tính diện tích hình thang, biết: a) Độ dài hai cạnh đáy lần lượt là 12 cm và 8 cm; chiều cao là 5 cm. Toán: Tiết 91: Diện tích hình thang. Bài giải: Diện tích hình thang là: Đáp số : 50 cm2

Slide 40: 

1 Tính diện tích hình thang, biết: b) Độ dài hai cạnh đáy lần lượt là 9,4 m và 6,6 m; chiều cao là 10,5 m. Toán: Tiết 91: Diện tích hình thang. Bài giải: Diện tích hình thang là: Đáp số : 84 m2

Slide 41: 

2 Tính diện tích mỗi hình thang sau: 9 cm 7 cm 4 cm 5 cm 3 cm 4 cm Toán: Tiết 91: Diện tích hình thang. Hình (a) Hình (b)

Slide 42: 

2 Tính diện tích mỗi hình thang sau: 9 cm 5 cm 4 cm Toán: Tiết 91: Diện tích hình thang. Bài giải: Diện tích hình thang là: Đáp số : 32,5 cm2 Hình (a)

Slide 43: 

2 Tính diện tích mỗi hình thang sau: 7 cm 4 cm 3 cm Toán: Tiết 91: Diện tích hình thang. Bài giải: Diện tích hình thang là: Đáp số : 20 cm2 Hình (b)

Slide 44: 

Toán: 3 Một thửa ruộng hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 110 m và 90,2 m. Chiều cao bằng trung bình cộng của hai đáy. Tính diện tích thửa ruộng đó. Tiết 91: Diện tích hình thang. ? m 90,2 m 110 m Bài giải: Chiều cao của thửa ruộng hình thang là: (110 + 90,2) : 2 = 100,1 (m) Đáp số : 10020,01 m2 Diện tích của thửa ruộng hình thang là: (110 + 90,2) x 100,1 : 2 = 10020,01 (m2)

Slide 45: 

Toán: Diện tích hình thang bằng tổng độ dài hai đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo) rồi chia cho 2. Muốn tính diện tích hình thang Đáy lớn đáy nhỏ ta mang cộng vào Rồi đem nhân với chiều cao Chia đôi lấy nửa thế nào cũng ra. Về nhà học thuộc quy tắc và công thức tính diện tích hình thang, chuẩn bị cho tiết luyện tập sắp tới. Tiết 91: Diện tích hình thang. ( S là diện tích; a, b là độ dài các cạnh đáy; h là chiều cao)

Slide 46: 

Toán: Tiết 91: Diện tích hình thang. CHÚC CÁC EM THÀNH CÔNG