T5_DT hinh thoi

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Môn Toán lớp Bốn : 

Môn Toán lớp Bốn Giáo viên thực hiện: Phan Văn Thảo TRƯỜNG TIỂU HỌC HƯƠNG LONG Tiết 134: Diện tích hình thoi.

Slide 2: 

www.themegallery.com Company Name Trong các hình dưới đây, hình nào là hình thoi, hình nào là hình chữ nhật ? Hình chữ nhật Hình thoi Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4 Hình 5 Kiểm tra bài cũ:

Tiết 134: DIỆN TÍCH HÌNH THOI. : 

www.themegallery.com Company Name Tiết 134: DIỆN TÍCH HÌNH THOI. D B C n m D A A B C Cho hình thoi ABCD có kích thước như sau: Sử dụng miếng bìa hình thoi, kẻ hai đường chéo, dùng kéo cắt và ghép thành hình chữ nhật.   Hướng dẫn kẻ:

Tiết 134: DIỆN TÍCH HÌNH THOI. : 

www.themegallery.com Company Name Tiết 134: DIỆN TÍCH HÌNH THOI. D B C n m A Cho hình thoi ABCD có kích thước như sau:   Hướng dẫn cắt: Sử dụng miếng bìa hình thoi, kẻ hai đường chéo, dùng kéo cắt và ghép thành hình chữ nhật.

Tiết 134: DIỆN TÍCH HÌNH THOI. : 

www.themegallery.com Company Name Tiết 134: DIỆN TÍCH HÌNH THOI. D B C n M m N O A m O A B C Ghép hình Diện tích hình chữ nhật MNCA như thế nào so với diện tích hình thoi ABCD? Diện tích hình chữ nhật MNCA bằng diện tích hình thoi ABCD. Hãy sắp lại theo hình cũ để ghép hình.

Slide 6: 

www.themegallery.com Company Name Tiết 134: DIỆN TÍCH HÌNH THOI. D B C n M m N O A m O A B C Em hãy tính diện tích hình chữ nhật MNCA?

Slide 7: 

www.themegallery.com Company Name Tiết 134: DIỆN TÍCH HÌNH THOI. D B C n M m N O A m O A B C Diện tích hình thoi bằng tích độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng đơn vị đo). Hãy nêu công thức tính diện tích hình thoi? Căn cứ vào n, m là độ dài hai đường chéo của hình thoi.

Slide 8: 

www.themegallery.com Company Name Tiết 134: DIỆN TÍCH HÌNH THOI. D B C n M m N O A m O A B C Diện tích hình thoi bằng tích độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng đơn vị đo). (S là diện tích của hình thoi; m, n là độ dài của hai đường chéo)

Slide 9: 

www.themegallery.com Company Name 1 Tính diện tích của: a) Hình thoi ABCD, biết: b) Hình thoi MNPQ, biết: AC = 3 cm; BD = 4 cm MP = 7 cm; NQ = 4 cm Q P N B M D A C Tiết 134: DIỆN TÍCH HÌNH THOI.

Slide 10: 

www.themegallery.com Company Name 1 Tính diện tích của: a) Hình thoi ABCD, biết: AC = 3 cm; BD = 4 cm B D A C Bài giải: Tiết 134: DIỆN TÍCH HÌNH THOI. Diện tích hình thoi ABCD là: Đáp số: 6 cm2 Hãy nêu cách tính diện tích hình thoi ?

Slide 11: 

www.themegallery.com Company Name 1 Tính diện tích của: b) Hình thoi MNPQ, biết: MP = 7 cm; NQ = 4 cm Q P N M Bài giải: Tiết 134: DIỆN TÍCH HÌNH THOI. Diện tích hình thoi ABCD là: Đáp số: 6 cm2

Slide 12: 

www.themegallery.com Company Name Tiết 134: DIỆN TÍCH HÌNH THOI. 2 Tính diện tích hình thoi, biết: a) Độ dài các đường chéo là 5 dm và 20 dm; b) Độ dài các đường chéo là 4 m và 15 dm; Bài giải: Hãy nêu lại cách tính diện tích hình thoi ? a) Diện tích hình thoi là: Đáp số: 50 dm2 Diện tích hình thoi là: Đáp số: 300 dm2 b) Đổi 4m = 40 dm

Slide 13: 

www.themegallery.com Company Name 3 Đúng ghi Đ, sai ghi S: a) Diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật. D B C 2 cm M 5 cm N A Q P 5 cm Tiết 134: DIỆN TÍCH HÌNH THOI. 2 cm

Slide 14: 

www.themegallery.com Company Name 3 Đúng ghi Đ, sai ghi S: a) Diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật. D B C 2 cm M 5 cm N A Q P 5 cm Tiết 134: DIỆN TÍCH HÌNH THOI. S Đ 2 cm

Slide 15: 

www.themegallery.com Company Name 3 Đúng ghi Đ, sai ghi S: a) Diện tích hình thoi bằng diện tích hình chữ nhật. D B C 2 cm M 5 cm N A Q P 5 cm Tiết 134: DIỆN TÍCH HÌNH THOI. S Đ 2 cm

Hãy nêu công thức tính diện tích hình thoi : 

www.themegallery.com Company Name Hãy nêu công thức tính diện tích hình thoi Diện tích hình thoi bằng tích độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng đơn vị đo). (S là diện tích của hình thoi; m, n là độ dài của hai đường chéo) Củng cố

Slide 17: 

www.themegallery.com Company Name Học thuộc công thức tính diện tích hình thoi và áp dụng để làm các bài tập buổi chiều.

Slide 18: 

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM. Tiết học đến đây đã kết thúc.