LS5_Nha may hien dai

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ HỘI GIẢNG MïA XU¢N MÔN lÞch Sö líp 5 TRUỜNG TIỂU HỌC ®ång tiÕn HUYỆN QUỲNH PHỤ Thø B¶y ngµy 7 th¸ng 2 n¨m 2009 GIÁO VIÊN THỰC HIỆN NguyÔn minh ch©u

Thø B¶y ngµy 7 th¸ng 2 n¨m 2009 LÞch sö I. KiÓm tra bµi cò C©u 1: Phong trµo “§ång khëi” ë BÕn Tre næ ra trong hoµn c¶nh nµo? Tr¶ lêi: Phong trµo “§ång khëi” ë BÕn Tre næ ra trong hoµn c¶nh MÜ – DiÖm thi hµnh chÝnh s¸ch tè céng, diÖt céng ®· g©y ra nh÷ng cuéc th¶m s¸t ®Ém m¸u cho nh©n d©n miÒn Nam. Tr­íc t×nh h×nh ®ã, kh«ng thÓ chÞu ®ùng m·i, kh«ng cßn con ®­êng nµo kh¸c, nh©n d©n ta buéc ph¶i ®øng lªn ph¸ tan ¸ch k×m kÑp.

Slide 3: 

Thø B¶y ngµy 7 th¸ng 2 n¨m 2009 LÞch sö C©u 2: Th¾ng lîi cña phong trµo “§ång khëi” ë tØnh BÕn Tre cã t¸c ®éng nh­ thÕ nµo ®èi víi c¸ch m¹ng miÒn Nam? Tr¶ lêi: Phong trµo më ra thêi k× míi cho ®Êu tranh cña nh©n d©n miÒn Nam cÇm vò khÝ chèng qu©n thï, ®Èy MÜ vµ qu©n ®éi Sµi Gßn vµo thÕ bÞ ®éng, lóng tóng. I. KiÓm tra bµi cò

Thø B¶y ngµy 7 th¸ng 2 n¨m 2009 LÞch sö : 

Thø B¶y ngµy 7 th¸ng 2 n¨m 2009 LÞch sö Më SGK trang 45 : ®äc Tõ Sau chiÕn th¾ng ®Õn X©m l­îc Th¶o luËn nhãm ®«i C©u 1: Sau HiÖp ®Þnh Gi¬- ne- v¬, §¶ng vµ ChÝnh phñ x¸c ®Þnh nhiÖm vô cña miÒn B¾c lµ g×? C©u 2: T¹i sao §¶ng vµ ChÝnh phñ l¹i quyÕt ®Þnh x©y dùng mét nhµ m¸y c¬ khÝ hiÖn ®¹i? C©u 3: §ã lµ nhµ m¸y nµo?

Slide 5: 

Thø B¶y ngµy 7 th¸ng 2 n¨m 2009 LÞch sö Tr¶ lêi c©u 1: Sau hiÖp ®Þnh Gi¬- ne- v¬ miÒn B¾c n­íc ta b­íc vµo thêi k× x©y dùng chñ nghÜa x· héi lµm hËu ph­¬ng lín cho c¸ch m¹ng miÒn Nam. Tr¶ lêi c©u 2 : §¶ng vµ ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh x©y dùng mét nhµ m¸y c¬ khÝ hiÖn ®¹i ë miÒn B¾c ®Ó: Trang bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i cho miÒn B¾c, thay thÕ c¸c c«ng cô th« s¬, viÖc nµy gióp t¨ng n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng lao ®éng. Tr¶ lêi c©u 3: §ã lµ Nhµ m¸y C¬ khÝ Hµ Néi

1. NhiÖm vô cña miÒn b¾c sau n¨m 1954 vµ hoµn c¶nh ra ®êi cña nhµ m¸y c¬ khÝ hµ néi. : 

1. NhiÖm vô cña miÒn b¾c sau n¨m 1954 vµ hoµn c¶nh ra ®êi cña nhµ m¸y c¬ khÝ hµ néi. §Ó x©y dùng thµnh c«ng Chñ nghÜa x· héi, ®Ó lµm hËu ph­¬ng lín cho miÒn Nam, chóng ta cÇn c«ng nghiÖp ho¸ nÒn s¶n xuÊt cña n­íc nhµ. ViÖc x©y dùng c¸c nhµ m¸y hiÖn ®¹i lµ ®iÒu tÊt yÕu. Nhµ m¸y C¬ khÝ Hµ Néi lµ nhµ m¸y hiÖn ®¹i ®Çu tiªn cña n­íc ta. Thø B¶y ngµy 7 th¸ng 2 n¨m 2009 LÞch sö Bµi: Nhµ m¸y hiÖn ®¹i ®Çu tiªn cña n­íc ta

Slide 7: 

LÔ kh¸nh thµnh Nhµ m¸y c¬ khÝ Hµ Néi

Slide 8: 

LÔ kh¸nh thµnh Nhµ m¸y c¬ khÝ Hµ Néi

1. NhiÖm vô cña miÒn b¾c sau n¨m 1954 vµ hoµn c¶nh ra ®êi cña nhµ m¸y c¬ khÝ hµ néi. : 

1. NhiÖm vô cña miÒn b¾c sau n¨m 1954 vµ hoµn c¶nh ra ®êi cña nhµ m¸y c¬ khÝ hµ néi. 2. qu¸ tr×nh x©y dùng vµ nh÷ng ®ãng gãp cña nhµ m¸y c¬ khÝ hµ néi cho c«ng cuéc x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc Thø B¶y ngµy 7 th¸ng 2 n¨m 2009 LÞch söBµi: Nhµ m¸y hiÖn ®¹i ®Çu tiªn cña n­íc ta C¸c em ®äc SGK, th¶o luËn vµ hoµn thµnh c¸c c©u hái sau:

Tõ th¸ng 12-1955 ®Õn th¸ng 4 - 1958 : 

C¸c s¶n phÈm Nhµ m¸y c¬ khÝ hµ néi C©u 1 C©u 2 C¸c s¶n phÈm cña nhµ m¸y ®· phôc vô c«ng cuéc lao ®éng…………………………………………………… …………………………………………… Tõ th¸ng 12-1955 ®Õn th¸ng 4 - 1958 phÝa T©y Nam thñ ®« Hµ Néi H¬n 10 v¹n mÐt vu«ng Lín nhÊt khu vùc §«ng Nam ¸ thêi bÊy giê Liªn X« x©y dùng chñ nghÜa x· héi vµ gãp phÇn quan träng vµo c«ng cuéc b¶o vÖ Tæ quèc M¸y phay, m¸y tiÖn, m¸y khoan,… tiªu biÓu lµ tªn löa A12

Slide 11: 

C¸c x­ëng m¸y ®ang s¶n xuÊt

Slide 12: 

Thø B¶y ngµy 7 th¸ng 2 n¨m 2009 LÞch söBµi: Nhµ m¸y hiÖn ®¹i ®Çu tiªn cña n­íc ta Mét b¹n lªn ®iÒu khiÓn cho c¸c b¹n trao ®æi c¶ líp theo c¸c c©u hái sau? 1. KÓ l¹i qu¸ tr×nh x©y dùng nhµ m¸y C¬ khÝ Hµ Néi. 2. Ph¸t biÓu suy nghÜ cña em vÒ c©u “Nhµ m¸y c¬ khÝ Hµ Néi ®å sé v­¬n cao trªn vïng ®Êt tr­íc ®©y lµ mét c¸nh ®ång, cã mhiÒu ®ån bèt vµ hµng rµo d©y thÐp gai cña thùc d©n x©m l­îc” 3. ViÖc B¸c Hå 9 lÇn vÒ th¨m Nhµ m¸y C¬ khÝ Hµ Néi nãi lªn ®iÒu g×?

C©u 2: H×nh ¶nh nµy gîi cho ta nghÜ ®Õn t­¬ng lai t­¬i ®Ñp cña ®Êt n­íc. : 

C©u 2: H×nh ¶nh nµy gîi cho ta nghÜ ®Õn t­¬ng lai t­¬i ®Ñp cña ®Êt n­íc. C©u 3: ViÖc B¸c Hå 9 lÇn vÒ th¨m nhµ m¸y cho thÊy §¶ng, ChÝnh phñ vµ B¸c Hå rÊt quan t©m ®Õn viÖc ph¸t triÓn c«ng nghiÖp, hiÖn ®¹i ho¸ s¶n xuÊt cña n­íc nhµ v× hiÖn ®¹i ho¸ s¶n xuÊt gióp cho c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi vÒ ®Êu tranh thèng nhÊt ®Êt n­íc. Thø B¶y ngµy 7 th¸ng 2 n¨m 2009 LÞch söBµi: Nhµ m¸y hiÖn ®¹i ®Çu tiªn cña n­íc ta

Slide 14: 

B¸c hå vÒ th¨m Nhµ m¸y

Thø B¶y ngµy 7 th¸ng 2 n¨m 2009 LÞch söBµi: Nhµ m¸y hiÖn ®¹i ®Çu tiªn cña n­íc ta : 

Thø B¶y ngµy 7 th¸ng 2 n¨m 2009 LÞch söBµi: Nhµ m¸y hiÖn ®¹i ®Çu tiªn cña n­íc ta N¨m 1958, Nhµ m¸y C¬ khÝ Hµ Néi ra ®êi, gãp phÇn to lín vµo c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë miÒn B¾c vµ ®Êu tranh thèng nhÊt ®Êt n­íc. Ghi nhí

Thø B¶y ngµy 7 th¸ng 2 n¨m 2009 LÞch söBµi: Nhµ m¸y hiÖn ®¹i ®Çu tiªn cña n­íc ta : 

Qua bµi häc h«m nay em muèn nh¾n nhñ tíi b¹n cña m×nh ®iÒu g×? Thø B¶y ngµy 7 th¸ng 2 n¨m 2009 LÞch söBµi: Nhµ m¸y hiÖn ®¹i ®Çu tiªn cña n­íc ta

Tõ th¸ng 12-1955 ®Õn th¸ng 4 - 1958 : 

C¸c s¶n phÈm Nhµ m¸y c¬ khÝ hµ néi C¸c s¶n phÈm cña nhµ m¸y ®· phôc vô c«ng cuéc lao ®éng…………………………………………………… …………………………………………… Tõ th¸ng 12-1955 ®Õn th¸ng 4 - 1958 phÝa T©y Nam thñ ®« Hµ Néi H¬n 10 v¹n mÐt vu«ng Lín nhÊt khu vùc §«ng Nam ¸ thêi bÊy giê Liªn X« x©y dùng chñ nghÜa x· héi vµ gãp phÇn quan träng vµo c«ng cuéc b¶o vÖ Tæ quèc M¸y phay, m¸y tiÖn, m¸y khoan,… tiªu biÓu lµ tªn löa A12

Slide 18: 

Chóc C¸c em häc sinh! Ch¨m ngoan häc giái G×ê häc kÕt thóc! KÝnh Chóc c¸c thÇy c« gi¸o m¹nh khoÎ H¹nh phóc thµnh ®¹t!