nhan mot so thap phan voi mot so thap phan (1)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Chào mừng quý thầy cô về tham dự HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI Năm học: 2010 - 2011 TRƯỜNG TIỂU HỌC BÌNH HƯNG HÒA 2 Môn: Toán Giáo viên dạy: Đồng Thị Miền Lớp: 5/4

Slide2:

KHÁM PHÁ NGÔI NHÀ CỔ Tích của 4,57 và 100 là : A. 4,57 B. 45,7 C. 457 C. 457 Kết quả của phép tính 3,12 x 40 là: 124,8 1248 12,48 A. 124,8

Slide3:

1

Slide4:

6,4  4,8 = ? (m 2 ) Ta cã: 6,4m = 64dm 4,8m = 48dm 6 4 4 8  VËy 6,4  4,8 = 30,72 (m 2 ) Th«ng th­êng ta ®Æt tÝnh råi lµm nh­ sau: Thùc hiÖn phÐp nh©n nh­ nh©n c¸c sè tù nhiªn. §Õm ë hai thõa sè cã tÊt c¶ hai ch÷ sè ë phÇn thËp ph©n, ta dïng dÊu phÈy t¸ch ë tÝch ra hai ch÷ sè kÓ tõ ph¶i sang tr¸i . b) VÝ dô 2: 4,75  1,3 = ? 4,75 1,3 1 4 2 5 4 7 5 6,1 7 5 Thùc hiÖn phÐp nh©n nh­ nh©n c¸c sè tù nhiªn. §Õm ë hai thõa sè cã tÊt c¶ ba ch÷ sè ë phÇn thËp ph©n, ta dïng dÊu phÈy t¸ch ë tÝch ra ba ch÷ sè kÓ tõ ph¶i sang tr¸i .  3 0 7 2 dm 2 = 30,72m 2 2 7 5 2 1 5 6 2 0 3 6,4 4,8  2 7 5 2 1 5 6 2 0 3 (dm 2 ) 4 8 , (m 2 ) 7 2 Bài toán : Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 6,4m, chiều rộng 4,8m. Hỏi diện tích của mảnh vườn đó bằng bao nhiêu mét vuông? Thứ tư ngày 10 tháng 11 năm 2010 Toán Nhân một số thập phân với một số thập phân

Slide5:

Muèn nh©n mét sè thËp ph©n víi mét sè thËp ph©n ta lµm thÕ nµo?  Nhân như nhân số tự nhiên  Đếm xem trong phần thập của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái . Muèn nh©n mét sè thËp ph©n víi mét sè thËp ph©n ta lµm nh­ sau:

Slide7:

Muốn mở được cánh cửa này bạn hãy thực hiện yêu cầu sau: 1. Đặt tính rồi tính (VBT/72): 3,8 x 8,4 3,24 x 7,2 3,8 8,4 1 5 2 3 0 4 3 1,9 2  3,2 4 7,2 6 4 8 2 2 6 8 2 3,3 2 8 

Slide8:

Muốn lấy được nhiều kim cương hãy thực hiện yêu cầu sau:

Slide9:

a) Viết tiếp vào chỗ trống cho thích hợp a b a  b b  a 2,5 4,6 3,05 2,8 NhËn xÐt: PhÐp nh©n c¸c sè thËp ph©n cã tÝnh chÊt …………….: Khi ®æi chç hai thõa sè cña mét tÝch th× …………………………. a  b = ? a b a  b b  a 2,5 4,6 2,5  4,6 = 11,5 4,6  2,5 = 11,5 3,05 2,8 3,05  2,8 = 8,54 2,8  3,05 = 8,54 b) ViÕt ngay kÕt qu¶ tÝnh: 4,34  3,6 = …. 9,04  16 = …. 3,6  4,34 = 15,624 3,6  4,34 = 15,624 1,6  9,04 = 14,464 1,6  9,04 = 14,464 a  b = b  a NhËn xÐt: PhÐp nh©n c¸c sè thËp ph©n cã tÝnh chÊt giao ho¸n: Khi ®æi chç hai thõa sè cña mét tÝch th× tÝch kh«ng thay ®æi.

Slide10:

4

Slide11:

0 1 0 0 1 0

Slide12:

Dựa vào hình vẽ, tìm diện tích hình sau : S = 3,75 m 1,5m 2, 5 m S = ? 2

Slide13:

Kính chào Quý Thầy Cô cùng các em học sinh