So bi chia So chia Thuong

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

Toán

Slide2:

Số bị chia – số chia - thương TOÁN

Slide3:

Toán 8 + 6 = 14 Số hạng Số hạng Tổng Thứ hai ngày 13 tháng 4 năm 2020

Slide4:

Toán 10 - 6 = 4 Số bị trừ Số trừ Hiệu Thứ hai ngày 13 tháng 4 năm 2020

Slide5:

Toán 4 x 3 = 12 Thừa số Thừa số Tích Thứ hai ngày 13 tháng 4 năm 2020

Slide6:

Toán SỐ BỊ CHIA – SỐ CHIA – THƯƠNG 6 : 2 = 3 Số bị chia 6 là số bị chia thành các phần bằng nhau. Vậy 6 được gọi là gì ? Thứ hai ngày 13 tháng 4 năm 2020

Slide7:

Toán SỐ BỊ CHIA – SỐ CHIA – THƯƠNG 6 : 2 = 3 Số bị chia Số chia 2 là số có các phần bằng nhau được chia ra từ số bị chia. Vậy 2 được gọi là gì ? Thứ hai ngày 13 tháng 4 năm 2020

Slide8:

Toán SỐ BỊ CHIA – SỐ CHIA – THƯƠNG 6 : 2 = 3 Số bị chia Số chia Thương 3 là kết quả của phép chia hay gía trị của một phần. Vậy 3 được gọi là gì ? Thứ hai ngày 13 tháng 4 năm 2020

Slide9:

Toán SỐ BỊ CHIA – SỐ CHIA – THƯƠNG 6 : 2 = 3 Số bị chia Số chia Thương Chú ý: 6 : 2 cũng được gọi là thương Thứ hai ngày 13 tháng 4 năm 2020

Slide10:

Toán: SỐ BỊ CHIA – SỐ CHIA – THƯƠNG 18 : 3 = 6 Số bị chia Số chia Thương 18 : 3 cũng được gọi là gì ? 18 : 3 cũng được gọi là Thương

Slide11:

Bài1 : Tính rồi điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) PhÐp chia Sè bÞ chia Sè chia Th­¬ng 8 : 2 = 4 8 2 4 10 : 2 = 14 : 2 = 18 : 2 = 20 : 2 =

Slide12:

2 x 3 = 6 : 2 = 2 x 4 = 8 : 2 = 2 x 5 = 10 : 2 = 2 x 6 = 12 : 2 = Bài 2: Tính nhẩm:

Slide13:

Bài 2 : Tính nhẩm Số bị chia – Số chia – Thương 6 : 2 = 3 Thứ hai ngày 13 tháng 4 năm 2020 6 là số bị chia 2 là số chia 3 là thương Toán

Slide14:

Chúc các em chăm ngoan học tốt.