No_pain_No_gain

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 3: 

Chúa oi, n?ng quá di m?t ..GIá nhu cái này ng?n di m?t chút thì d? quá

Slide 7: 

Chúa oi, ng?n hon m?t chút n?a có du?c không ..Con s? mang nó d? hon ...

Slide 9: 

Cám on Chúa ...

Slide 11: 

H? ?

Slide 12: 

Hãy dùng cây thánh giá làm c?u d? vu?t qua ...

Slide 13: 

Ahh! cái này ng?n quá con không b?c qua du?c

Slide 14: 

No Pain No Gain… Accept the Pain, Future will be Fruitful… Ch?p nh?n dau kh?, tuong lai s? m?m cu?i. Hãy nh? “NO PAIN NO GAIN”

Slide 15: 

Don't feel the work you are doing is pain, because there will be always a reason for that pain or work. Ð?ng xem nh?ng gì mình dang làm là dau kh?, b?i cái gì cung có lý do c?a nó.

Slide 16: 

So face the pain, for the pain you face, there will be definitely happiness a head. Hãy duong d?u v?i khó khan. Ð?i v?i m?i khó khan b?n dang ch?u d?ng, ch?c ch?n s? có di?u h?nh phúc dang ch?.

authorStream Live Help