Hạnh phúc

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Georgia:

Hạnh phúc

Calibri:

Happiness adds and multiplies, as we divide it with others. A. Nielson Hạnh phúc cộng thêm và nhân lên khi ta đem chia nó cho người khác . A. Nielson

Times New Roman:

Sadness can order relief, but if you want to find the full value of joy, you must have someone to share. Mark Twain Buồn phiền có thể tự giải khuây , nh ưn g muốn tìm đượ c giá trị trọn vẹn của niềm vui , bạn phải có người để cùng chia sẻ . Mark Twain

Office Theme:

If you pursuit happiness, you will never see it. W . Wolfe Nếu đuổi theo hạnh phúc , bạn sẽ không bao giờ gặp đượ c nó . W . Wolfe

PowerPoint Presentation:

Being happy doesn’t mean everything is perfect. It means you have decided to look beyond the imperfections. Unknown Đượ c hạnh phúc không có nghĩa là mọi sự đều hoàn hảo . Điều đó có nghĩa là bạn đã q uyết định nhìn sang bên kia những bất toàn . Vô danh

PowerPoint Presentation:

Happiness consists in activity. It is a running stream, not a stagnant pool. John Masob Good Hạnh phúc hệ tại hoạt động . Nó là dòng suối chảy , chứ không phải ao tù nước đọng . John Masob Good

PowerPoint Presentation:

Happiness doesn't come from doing what we like to do, but from liking what we have to do. Wilfrid A. Peterson Hạnh phúc không đến do làm những gì ta thích , nh ưn g do thích những gì ta phải làm . Wilfrid A. Peterson

PowerPoint Presentation:

Happiness is like a kiss you must share it to enjoy it. Bernard Melzer Hạnh phúc ví như một nụ hôn , muốn thưởng thức phải san sẻ . Bernard Melzer

PowerPoint Presentation:

For every minute you are angry, you lose sixty seconds of happiness. Ralph Waldo Emerson Cứ mỗi phút sân hận , bạn mất đi sáu mươi giây hạnh phúc . Ralph Waldo Emerson

PowerPoint Presentation:

Happiness is found along the way, not at the end of the road. Sol Gordon Hạnh phúc gặp trên đường đi , chứ không phải ở cuối đường . Sol Gordon

PowerPoint Presentation:

Happiness held is the seed, happiness shared is the flower. Ernest Hemingway Hạnh phúc giữ trong tay là hạt , hạnh phúc mang ra san sẻ mới là hoa . Ernest Hemingway

PowerPoint Presentation:

Whoever is happy will make others happy, too. Mark Twain Người nào hạnh phúc , cũng sẽ làm cho người khác hạnh phúc . Mark Twain

PowerPoint Presentation:

One must never look for happiness: one meets it by the way. Isabella Eberhardt Chớ bao giờ cố tìm hạnh phúc : ta gặp nó bên đường . Isabella Eberhardt

PowerPoint Presentation:

Life finds its purpose and fulfillment in the expansion of happiness. Maharishi Mahesh Yogi Cuộc đời đạt đượ c mục đích và sự thành toàn khi trải rộng hạnh phúc . Maharishi Mahesh Yogi

PowerPoint Presentation:

No medicine cures what happiness cannot. Gabriel Garcia Marquez Không phương thuốc nào chữa trị đượ c các chứng bệnh mà hạnh phúc đã bó tay . Gabriel Garcia Marquez

PowerPoint Presentation:

The foolish man seeks happiness in the distance; the wise man grows it under his feet. James Oppenheim Kẻ dại đi tìm hạnh phúc nơi xa , người khôn vun trồng ngay dưới chân mình . James Oppenheim

PowerPoint Presentation:

The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts Marcus Aurelius Hạnh phúc của cuộc đời bạn tùy thuộc phẩm chất của các tư tưởng của bạn . Marcus Aurelius

PowerPoint Presentation:

Bản văn : Internet Nhạc : Secret Garden, Adagio Thực hiện : Têrêsa Ngọc Nga , Những ngày cuối năm Nhâm Thìn , 2013 [email protected] Cầu chúc Bạn Năm Quý Tỵ bình an hạnh phúc

authorStream Live Help