Kỹ năng ra quyết định và tổ chức thực hiện quyết định của cán bộ lãnh

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: triphan986227 (102 month(s) ago)

thay chi e down cai nhanh nhanh

By: triphan986227 (102 month(s) ago)

sao down day a oi

Presentation Transcript

Kỹ Năng Ra Quyết Định Và Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định Của Cán Bộ Lãnh Đạo Cấp Cơ Sở : 

Kỹ Năng Ra Quyết Định Và Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định Của Cán Bộ Lãnh Đạo Cấp Cơ Sở Chương I : Khái Niệm, Phân Loại, Các Yêu Cầu Cơ Bản Của Quyết Định Lãnh Đạo, Quản Lý GVC: Nguyễn Kim Lâm

1:Quyết định lãnh đạo, quản lý là kết quả của hoạt động lãnh đạo, quản lý : 

1:Quyết định lãnh đạo, quản lý là kết quả của hoạt động lãnh đạo, quản lý Quyết định lãnh đạo, quản lý là sự thể hiện ý chí của chủ thể trong hoạt động lãnh đạo, quản lý xã hội, tiến hành theo một trình tự, thủ tục, được thể hiện dưới những hình thức nhất định ( nghị quyết, quyết định, chỉ thị … ) nhằm tổ chức và điều chỉnh các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của con người theo định hướng nhất định. 2

2: Phân loại quyết định lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở : 

2: Phân loại quyết định lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở a) Căn cứ vào chủ thể ra quyết định Quyết định lãnh đạo, quản lý của tổ chức Đảng. Quyết định lãnh đạo, quản lý của chính quyền cơ sở. b) Căn cứ vào thẩm quyền ra quyết định Các cơ quan lãnh đạo Đảng cấp cơ sở ban hành Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ. 3

2: Phân loại quyết định lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở : 

2: Phân loại quyết định lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở Nghị quyết ban chấp hành Đảng bộ ( nghị quyết là văn bản ghi lại các quyết định được thông qua ở Đại hội hay hội nghị ). Quyết định là văn bản dùng để ban hành hoặc bải bỏ các quy chế, quy định, quyết định cụ thể hóa về chủ trương, chính sách, tổ chức bộ máy, nhân sự thuộc phạm vi quyền hạn của cấp ủy, tổ chức cơ quan Đảng. 4

2: Phân loại quyết định lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở : 

2: Phân loại quyết định lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở Chính quyền cấp cơ sở ban hành. Quyết định quy phạm. Nghị quyết của hội đồng nhân dân được ban hành để quyết định những chủ trương, biện pháp trong các lĩnh vực đời sống xã hội, thi hành pháp luật, xây dựng chính quyền địa phương trên địa bàn xã, phường, thị trấn. 5

2: Phân loại quyết định lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở : 

2: Phân loại quyết định lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở Quyết định, chỉ thị của ủy ban nhân dân cấp xã được ban hành để thực hiện chủ trương, biện pháp trong các lĩnh vực đời sống xã hội, thi hành pháp luật trên địa bàn xã, phường, thị trấn. Chỉ thị của ủy ban nhân dân cấp xã được ban hành để quy định biện pháp chỉ đạo, kiểm tra hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý trong việc thực hiện văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, của hội đồng nhân dân cùng cấp và quyết định của mình. 6

2: Phân loại quyết định lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở : 

2: Phân loại quyết định lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở Quyết định cá biệt. Quyết định của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã được ban hành trên cơ sở các quyết định quy phạm với mục đích là giải quyết các công việc cụ thể và được áp dụng một lần đối với các trường hợp cụ thể đã xác định. 7

3: Các yêu cầu cơ bản của quyết định lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở : 

3: Các yêu cầu cơ bản của quyết định lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở Bảo đảm tính chất chính trị. Nghị quyết của Đảng bộ cơ sở và quyết định quản lý của chính quyền cơ sở không được trái với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Bảo đảm tính hợp pháp. Ban hành quyết định quản lý phải đúng hình thức và thể thức quy định (vi phạm các quy định về hình thức và thể thức có thể dẫn đến hậu quả là làm cho quyết định lãnh đạo, quản lý trở thành bất hợp pháp) 8

3: Các yêu cầu cơ bản của quyết định lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở : 

3: Các yêu cầu cơ bản của quyết định lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở Bảo đảm tính hợp lý : Quyết định lãnh đạo, quản lý phải bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, tập thể và cá nhân. Quyết định lãnh đạo, quản lý phải cụ thể và đáp ứng được yêu cầu của đời sống xã hội đặt ra và với các đối tượng thực hiện ( thì mới có tính khả thi ). Quyết định lãnh đạo, quản lý phải mang tính hệ thống toàn diện ( đạt mục tiêu ngắn hạn, dài hạn; đồng bộ các lĩnh vực ). Bảo đảm kỹ thuật ban hành quyết định ( ngôn ngữ, văn phong, cách trình bày ) 9

Kỹ Năng Ra Quyết Định Và Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định Của Cán Bộ Lãnh Đạo Cấp Cơ Sở : 

Kỹ Năng Ra Quyết Định Và Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định Của Cán Bộ Lãnh Đạo Cấp Cơ Sở Chương II : Quy Trình Và Kỹ Năng Ra Quyết Định Của Cán Bộ Lãnh Đạo, Quản Lý Cấp Cơ Sở GVC: Nguyễn Kim Lâm

1: Quy trình ra quyết định lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở : 

1: Quy trình ra quyết định lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở a) Sáng kiến ban hành quyết định Tùy theo tổ chức cơ quan ra quyết định mà dựa vào các căn cứ sau : Thể chế hóa và cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của tổ chức đảng cấp trên; Thi hành hiến pháp, luật, pháp lệnh, lệnh, nghị quyết, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên; 11

1: Quy trình ra quyết định lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở : 

1: Quy trình ra quyết định lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở Giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tế để chỉ đạo hoặc trực tiếp xử lý các tình huống cụ thể theo đúng thẩm quyền, pháp luật quy định hoặc điều lệ đảng quy định; Căn cứ vào sự tham gia đóng góp ý kiến của các đoàn thể nhân dân, tổ chức xã hội, của cử tri; 12

1: Quy trình ra quyết định lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở : 

1: Quy trình ra quyết định lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở b) Soạn thảo quyết định Phải tiến hành các việc sau : Tổng kết, khảo sát, đánh giá tình hình có liên quan đến nội dung của dự thảo; Xây dựng dự thảo ( bao gồm cả việc nghiên cứu thông tin, tư liệu, chuẩn bị đề cương, biên soạn và chỉnh lý dự thảo); 13

1: Quy trình ra quyết định lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở : 

1: Quy trình ra quyết định lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở Tổ chức lấy ý kiến tổ chức, cơ quan, cá nhân hữu quan và các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của quyết định; Đối với những quyết định lãnh đạo, quản lý quan trọng còn phải thực hiện việc thẩm định dự thảo; 14

1: Quy trình ra quyết định lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở : 

1: Quy trình ra quyết định lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở c) Xem xét, thông qua dự thảo quyết định Dự thảo quyết định lãnh đạo, quản lý phải được xem xét thông qua theo đúng thủ tục, trình tự pháp luật quy định hoặc Điều lệ Đảng quy định. Quyết định lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở chủ yếu được xem xét thông qua theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số. d) Ra quyết định Cần chú ý tuân thủ đúng nguyên tắc, thể thức, thủ tục ban hành văn bản. Người ký văn bản phải chịu trách nhiệm về nội dung 15

2: Kỹ năng ra quyết định của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở : 

2: Kỹ năng ra quyết định của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở Kỹ năng thu thập thông tin, phân tích và sử dụng thông tin. Kỹ năng soạn thảo, ra quyết định. Các sai lầm cần tránh trong việc soạn thảo và ra quyết định lãnh đạo, quản lý : Ra quyết định lãnh đạo quản lý mà không nắm vững yêu cầu thực tế, giải quyết vấn đề một cách chung chung, không cụ thể và hiện thực, không đủ chính xác rõ ràng, có thể hiểu và làm khác nhau. 16

2: Kỹ năng ra quyết định của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở : 

2: Kỹ năng ra quyết định của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở Quá tin vào tham mưu, người dự thảo, không xem xét nghiên cứu kỹ lưỡng, không lắng nghe hết ý kiến người phản biện, hay quá tin vào những hiểu biết chủ quan của mình. Quyết định lãnh đạo, quản lý mang tính chất thỏa hiệp, nể nang, dựa dẫm cấp trên một cách thụ động, không có tính sáng tạo, không tự chịu trách nhiệm. Quyết định lãnh đạo, quản lý không đúng thẩm quyền, không đủ căn cứ pháp lý, có nội dung trùng lắp, chòng chéo. 17

Kỹ Năng Ra Quyết Định Và Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định Của Cán Bộ Lãnh Đạo Cấp Cơ Sở : 

Kỹ Năng Ra Quyết Định Và Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định Của Cán Bộ Lãnh Đạo Cấp Cơ Sở Chương III : Quy Trình Và Kỹ Năng Tổ Chức Thực Hiện Quyết Định Của Cán Bộ Lãnh Đạo, Quản Lý Cấp Cơ Sở GVC: Nguyễn Kim Lâm

1: Quy trình tổ chức thực hiện quyết định lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở : 

1: Quy trình tổ chức thực hiện quyết định lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở a) Triển khai quyết định Việc triển khai quyết định lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở đến đối tượng quản lý theo đúng quy định của pháp luật. Trong điều kiện mở rộng phát huy dân chủ ở cơ sở hiện nay, phần lớn các quyết định lãnh đạo, quản lý đều được công bố công khai. 19

1: Quy trình tổ chức thực hiện quyết định lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở : 

1: Quy trình tổ chức thực hiện quyết định lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở b) Tổ chức lực lượng thực hiện quyết định Cần bố trí, tổ chức lực lượng cán bộ phù hợp để thực hiện quyết định, đồng thời bảo đảm những phương tiện cần thiết về vật chất, tài chính cho việc thực hiện những quyết định. Tùy thuộc vào từng loại quyết định lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở, mà có thể chọn các biện pháp : 20

1: Quy trình tổ chức thực hiện quyết định lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở : 

1: Quy trình tổ chức thực hiện quyết định lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở Quyết định được thực hiện đối với toàn bộ phạm vi đối tượng, lĩnh vực cần thiết điều chỉnh; Quyết định được thực hiện thí điểm; Quyết định được triển khai thực hiện rộng, nhưng cần có sự chỉ đạo điểm để nhanh chóng rút kinh nghiệm. 21

1: Quy trình tổ chức thực hiện quyết định lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở : 

1: Quy trình tổ chức thực hiện quyết định lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở c) Kiểm tra việc thực hiện quyết định Các hình thức kiểm tra có thể áp dụng : Kiểm tra thường xuyên và toàn diện trong suốt quá trình diễn biến thực hiện quyết định; Kiểm tra đột xuất có trọng điểm, nhằm vào một số khâu nhất định; Kiểm tra tổng kết thực hiện quyết định; Qua công tác kiểm tra, căn cứ vào kết quả kiểm tra cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phải xử lý kết quả kiểm tra; 22

1: Quy trình tổ chức thực hiện quyết định lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở : 

1: Quy trình tổ chức thực hiện quyết định lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở Đôn đốc việc thực hiện, bổ xung quyết định nếu cần thiết; Khen thưởng người tốt, việc tốt; Xử lý cơ quan, tổ chức cá nhân sai phạm; Sơ kết. 23

1: Quy trình tổ chức thực hiện quyết định lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở : 

1: Quy trình tổ chức thực hiện quyết định lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở d) Tổng kết, đánh giá thực hiện quyết định Phải đánh giá việc thực hiện quyết định lãnh đạo, quản lý một cách chính xác, khách quan, trung thực, cụ thể kết quả thực hiện quyết định, tuyệt đối tránh bệnh phô trương thổi phồng thành tích. 24

2: Kỹ năng tổ chức thực hiện quyết định lãnh đạo, quản lý : 

2: Kỹ năng tổ chức thực hiện quyết định lãnh đạo, quản lý Kỹ năng lập kế hoạch thực hiện quyết định lãnh đạo, quản lý. Trình tự lập kế hoạch : Bước 1 : xác định mục tiêu, yêu cầu của việc thực hiện quyết định. Bước 2 : xác định nội dung việc thực hiện quyết định. Bước 3 : xác định địa bàn, đối tượng thời gian thực hiện quyết định. Bước 4 : xác định phương pháp thực hiện quyết định. Bước 5 : xác định phương pháp theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quyết định. 25

2: Kỹ năng tổ chức thực hiện quyết định lãnh đạo, quản lý : 

2: Kỹ năng tổ chức thực hiện quyết định lãnh đạo, quản lý Kỹ năng chỉ đạo, điều hành quyết định lãnh đạo, quản lý. Cần chú ý một số vấn đề mang tính nguyên tắc : Thường xuyên giám sát tình hình thực hiện cũng như tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức dưới quyền. Đưa ra các chỉ đạo rõ ràng hợp lý. Sẳn sàng có những phương án hỗ trợ khi cần thiết. Nhanh chóng chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, hướng dẫn cấp dưới cách tự giải quyết vấn đề trong quá trình thực hiện quyết định. 26

2: Kỹ năng tổ chức thực hiện quyết định lãnh đạo, quản lý : 

2: Kỹ năng tổ chức thực hiện quyết định lãnh đạo, quản lý Kỹ năng xử lý tình huống trong lãnh đạo, quản lý. Người lãnh đạo, quản lý cần chú ý tới việc xử lý các tình huống cản trở quá trình thực hiện các quyết định. Để giải quyết tốt các tình huống ta cần chú ý những vấn đề sau : Chỉ đạo triển khai giải quyết một cách chủ động. Những phát sinh mới nằm ngoài dự liệu cần có ngay những phương hướng giải quyết nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời những sai phạm phát sinh. Thực hiện đúng trình tự, thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc Điều lệ Đảng. 27

2: Kỹ năng tổ chức thực hiện quyết định lãnh đạo, quản lý : 

2: Kỹ năng tổ chức thực hiện quyết định lãnh đạo, quản lý Kỹ năng giải quyết khiếu nại, tố cáo. Để thực hiện công tác này người lãnh đạo, quản lý cần thực hiện đúng các yêu cầu sau : Nắm được các quy định pháp luật của nhà nước, quy định của đảng về giải quyết khiếu nại, tố cáo kể cả về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nắm được các quy định pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo,những đặc thù gắn với thực tế địa phương. 28

2: Kỹ năng tổ chức thực hiện quyết định lãnh đạo, quản lý : 

2: Kỹ năng tổ chức thực hiện quyết định lãnh đạo, quản lý Những kỹ năng cần trau dồi khi giải quyết khiếu nại, tố cáo : Kỹ năng tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo. Kỹ năng giao tiếp của cán bộ, công chức trong khi thực hiện nhiệm vụ. Kỹ năng phân loại xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo. Kỹ năng xác minh, xem xét và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. 29

Câu hỏi thảo luận : 

Câu hỏi thảo luận Anh ( chị ) hãy phân tích quy trình và kỹ năng ra quyết định của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở ? Anh ( chị ) hãy phân tích quy trình và kỹ năng tổ chức thực hiện quyết định của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở ? 30