MERRY CHRISTMAS 2015 & HAPPY NEW YEAR 2016

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

MERRY CHRISTMAS 2015 & HAPPY NEW YEAR 2016 Kính C húc M ột M ùa Giáng-Sinh 2015 An- Lành Vui T ươ i Tân-Niên 2016 An- Khang , Hạnh-Phúc , Thịnh -V ượ ng V à Th ă ng-Tiến

Slide11:

MERRY CHRISTMAS 2015 & HAPPY NEW YEAR 2016 Kính C húc M ột M ùa Giáng-Sinh 2015 An- Lành Vui T ươ i Tân-Niên 2016 An- Khang , Hạnh-Phúc , Thịnh -V ượ ng V à Th ă ng-Tiến

Slide12:

2016 2015 MERRYCHRISTMAS MM

Slide24:

Kính C húc M ột M ùa Giáng-Sinh 2015 An- Lành Vui T ươ i Tân-Niên 2016 An- Khang , Hạnh-Phúc , Thịnh -V ượ ng V à Th ă ng-Tiến HAPPY NEW YEAR 2016 YOYEUX NOEL 2015