لیپیدها

Views:
 
Category: Others/ Misc
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

تهیه وتنظیم نادر نظراهاری دانشجوی رشته میکروبیولوژی واحد تهران پزشکی ))تقدیم به دانشجویان رشته میکروبیولوژی (( به امید فردایی بهتر.... بیوشیمیI لیپیدها

Lipids 1 : 

Lipids 1

Fatty acid : 

Fatty acid CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 w1 w2 w3 w4 w5 … CH3 - (CH2)n - COOH

Slide 6: 

نقطه ذوب اسیدهای چرب 1- تعداد کربن 2- وجود یا عدم وجود پیوند دوگانه 3- وضعیت هندسی اتمها در پیوند دوگانه

Slide 7: 

اسیدهای چرب غیر اشباع

ازتفاضل تعداد کربن ومحل پیوند دوگانه Wبه دست می ایدW7=9-16 : 

ازتفاضل تعداد کربن ومحل پیوند دوگانه Wبه دست می ایدW7=9-16 CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH = CH-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH 9 8 7 6 5 4 3 2 1 W1 w2 w3 w4 w5 w6 w7 w8 w7 اسيد پالميتولئيك 16:1:9