لیپید.بخش سوم

Views:
 
Category: Others/ Misc
     
 

Presentation Description

لیپید.بخش سوم

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

تهیه وتنظیم نادر نظراهاری دانشجوی رشته میکروبیولوژی واحد تهران پزشکی ))تقدیم به دانشجویان رشته میکروبیولوژی (( به امید فردایی بهتر.... بیوشیمیI لیپیدها

Lipids 3 : 

Lipids 3

دی پالمیتوئیل لسیتین و سندرم زجر تنفسی : 

دی پالمیتوئیل لسیتین و سندرم زجر تنفسی

Slide 4: 

فسفاتیدیل اینوزیتول 4و5 بیس فسفات P P Phospholipase C

Plasmalogenes : 

Plasmalogenes فسفاتیدال کولین

اسفنگوليپيدها : 

اسفنگوليپيدها ساختار اسفنگوميلين اسفنگوزين سراميد

گليكواسفنگوليپيدها : 

گليكواسفنگوليپيدها سربروزیدها سرامید + منوساکارید (گلوکوسربروزید –گالاکتوسربروزید - سولفاتید) گلوبوزیدها سرامید + زنجیره الیگوساکاریدی(بدون بار) (انتی ژنهای گروه خونی) گانگلیوزیدها سرامید + زنجیره الیگوساکاریدی حاوی اسیدسیالیک (باردار) (گیرنده سم وبا در روده انسان)

گلوکوزیل سرامید(گلوکوسربروزید) : 

گلوکوزیل سرامید(گلوکوسربروزید)

گالاکتوزیل سرامید(گالاکتوسربروزید) : 

گالاکتوزیل سرامید(گالاکتوسربروزید)

سولفو گالاکتوزیل سرامید(سولفاتید) : 

سولفو گالاکتوزیل سرامید(سولفاتید)