لیپید .بخش دوم

Views:
 
Category: Others/ Misc
     
 

Presentation Description

لیپید .بخش دوم

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

تهیه وتنظیم نادر نظراهاری دانشجوی رشته میکروبیولوژی واحد تهران پزشکی ))تقدیم به دانشجویان رشته میکروبیولوژی (( به امید فردایی بهتر.... بیوشیمیI لیپیدها

Lipids 4 : 

Lipids 4

انتی ژنهای گروههای خونی : 

انتی ژنهای گروههای خونی

گانگلیوزیدها : 

گانگلیوزیدها

گیرنده سم وبا در روده انسان : 

گیرنده سم وبا در روده انسان GM1

Slide 6: 

منوگالاکتوزیل دی اسیل گلیسرول گلیکولیپیدها

پلي ايزوپرنوئيدها : 

پلي ايزوپرنوئيدها ايزوپرن ويتامين A-E-K پلي ايزوپرنوئيدها اوبي كينون دوليكول

اوبی کینون : 

اوبی کینون

دولیکول : 

دولیکول

استروئيدها : 

استروئيدها هسته استروئيدي كلسترول ازاد استريفيه

Slide 11: 

استروئيدها كلسترول هورمونهاي جنسي هورمونهاي قشرفوق كليه ويتامين D اسيدهاي صفراوي

ایکوزانوئیدها : 

ایکوزانوئیدها پروستانوئیدها پروستاگلاندین ها پروستاسیکلین ها ترومبوکسان ها لکوترین ها لیپوکسین ها

ليپوپروتئينها : 

ليپوپروتئينها

Lipo Proteins : 

Lipo Proteins Chylomicron VLDL LDL HDL