بیوشیمی1

Views:
 
Category: Others/ Misc
     
 

Presentation Description

کربوهیدرات عا بخش دوم

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

تهیه وتنظیم نادر نظراهاری دانشجوی رشته میکروبیولوژی واحد تهران پزشکی ))تقدیم به دانشجویان رشته میکروبیولوژی (( به امید فردایی بهتر.... بیوشیمیI کربوهیدرات بخش دوم

مشتقات قندها : 

مشتقات قندها مشتقات داکسی مشتقات امینه اینوزیتول مشتقات اسیدی پلی ال ها استرهای فسفردار اسیدنورامینیک اسید مورامیک

قندهای دزوکسی : 

قندهای دزوکسی

قندهای دزوکسی : 

قندهای دزوکسی H L - fucose

قندهای امینه : 

قندهای امینه گلوکزامین گالاکتوزامین oh h

اینوزیتول : 

اینوزیتول 1 2 3 4 5 6 Myo inositol

مشتقات اسیدی حاصل از اکسیداسیون قندها : 

مشتقات اسیدی حاصل از اکسیداسیون قندها گلوکز اسید گلوکونیک اسید ساکاریک اسید گلوکورونیک CHO (CHOH) CH2oh n

پلی ال ها : 

پلی ال ها

استرهای فسفردار : 

استرهای فسفردار

اسید نورامینیک و اسید مورامیک : 

اسید نورامینیک و اسید مورامیک

دي ساكاريدها : 

دي ساكاريدها ایزومالتوز(هیدرولیز نشاسته)

Slide 12: 

maltose 1 4

Slide 13: 

milk lactose

Slide 14: 

sacarose 1 2

تري ساكاريدها : 

تري ساكاريدها raffinose maltotriose

پلي ساكاريدها (گليكانها) : 

پلي ساكاريدها (گليكانها) هموپلي ساكاريدها نشاسته گليكوژن دکسترین سلولز هتروپلي ساكاريدها گليكوزامينوگليكانها (قند امينه + قند اكسيده) ماتريكس خارج سلولی اسيدهيالورونيك (مايع مفصل-زجاجيه) كندروايتين سولفات (غضروف-تاندون) هپارين (ضدانعقاد طبيعي) درماتان سولفات (پوست-عروق خوني) كراتان سولفات (قرنيه-غضروف) اميلوز اميلوپكتين کیتین اینولین پروتئوگلیکانها

نشاسته : 

نشاسته امیلوز امیلوپکتین

Slide 18: 

نشاسته گليكوژن

سلولز : 

سلولز

کیتین : 

کیتین

اسيدهيالورونيك : 

اسيدهيالورونيك

Slide 23: 

کندروایتین سولفات

گليكوكونژوگه ها : 

گليكوكونژوگه ها گليكوپروتئينها (زنجيره هاي اليگوساكاريدي + پروتئين) پروتئوگليكانها (گليكوز امينوگليكان + پروتئين) گليكوليپيدها (زنجيره هاي اليگوساكاريدي + ليپيد)

پروتئوگليكان : 

پروتئوگليكان پروتئين پلي ساكاريد(گليكوزامينوگليكان)

گليكوپروتئين : 

گليكوپروتئين پروتئين زنجيره هاي اليگوساكاريدي