Việt Nam - Việt Nam

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Sáng tác: PHẠM DUY Trình bầy: HỢP CA

Slide 2:

Việt Nam Việt Nam nghe từ vào đời. Việt Nam hai câu nói bên vành nôi. Việt Nam nước tôi.

Slide 3:

Việt Nam Việt Nam tên gọi là người. Việt Nam hai câu nói sau cùng khi lìa đời.

Slide 4:

Việt Nam đây miền xinh tươi. Việt Nam đem vào sông núi. Tự do công bình bác ái muôn đời.

Slide 5:

Việt Nam không đòi xương máu Việt Nam kêu gọi thương nhau. Việt Nam đi xây đắp yên vui dài lâu.

Slide 6:

Việt Nam trên đường tương lai. Lửa thiêng soi toàn thế giới. Việt Nam ta nguyện tranh đấu cho đời.

Slide 7:

Tình yêu đây là khí giới, Tình thương đem về muôn nơi. Việt Nam đây tiếng nói đi xây tình người.

Slide 8:

Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam quê hương đất nước sáng ngời. Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam muôn đời.

Slide 13:

Việt Nam Việt Nam nghe từ vào đời. Việt Nam hai câu nói bên vành nôi. Việt Nam nước tôi.

Slide 14:

Việt Nam Việt Nam tên gọi là người. Việt Nam hai câu nói sau cùng khi lìa đời.

Slide 15:

Việt Nam đây miền xinh tươi. Việt Nam đem vào sông núi. Tự do công bình bác ái muôn đời.

Slide 16:

Việt Nam không đòi xương máu Việt Nam kêu gọi thương nhau. Việt Nam đi xây đắp yên vui dài lâu.

Slide 17:

Việt Nam trên đường tương lai. Lửa thiêng soi toàn thế giới. Việt Nam ta nguyện tranh đấu cho đời.

Slide 18:

Tình yêu đây là khí giới, Tình thương đem về muôn nơi. Việt Nam đây tiếng nói đi xây tình người.

Slide 19:

Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam quê hương đất nước sáng ngời. Việt Nam! Việt Nam! Việt Nam muôn đời.

Slide 20:

Sáng tác: PHẠM DUY Trình bầy: HỢP CA