Con du?ng ch?ng m?y ai di

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Chúa Nh?t 5 Ph?c Sinh – Nam A – 2008 “Thày là Ðu?ng, là S? Th?t và là S? S?ng” Slideshow : Giuse Maria Ð?nh Xin b?t âm thanh Nh?c n?n : Con du?ng S? S?ng Nh?c si : Ðoàn Thanh Tr?c Ca si : Tô Châu Hình ?nh : internet Con du?ng ch?ng m?y ai di “C?a ch?t du?ng h?p dua d?n s? s?ng, nhung ch?ng m?y ai di l?i ?y” (Mt 7,14).

Slide 2: 

“Hãy vác th?p giá mình h?ng ngày mà theo” (Lc 9: 23) “Hãy qua c?a h?p mà vào” (Mt 7: 13 – Lc 13: 24) “Hãy li?u m?t m?ng s?ng mình di” (Mt 16: 25 – Mc 8: 35 - Lc 9: 24) “Phúc cho ai b? bách h?i, s? nh?c, vu oan vì công lý…” (Mt 5: 10-11 – Lc 6: 22) “Phúc cho ai than khóc, bu?n s?u” (Mt 5: 5 – Lc 6: 21) “Hãy bán h?t c?a c?i và dem cho” (Mt 19: 21 – Mc 10: 21 – Lc 18: 22) “Hãy b? cha m?, v? con, anh ch? em,… và c? m?ng s?ng mình n?a” (Mt 10: 3739 - Lc 14: 26-27) “Phúc cho ai nghèo, dói” (Mt 5: 3 – Lc 6: 20-21) “Hãy hi?n lành và khiêm nhu?ng” (Mt 11: 29) “Hãy tha th? d?n b?y muoi l?n b?y” (Mt 18: 22 – Lc 17: 4) “Hãy dua c? má trái khi ai tát má ph?i” (Mt 5: 39 - Lc 6: 29) “Hãy yêu k? thù” (Mt 6: 44 – Lc 6: 27) Con du?ng Giêsu dã d?y "Th?y là Ðu?ng, là S? Th?t và là S? S?ng” (Ga 14: 6) Ðu?ng th?p giá Ðu?ng t? b? Ðu?ng tình yêu ENTER hay b?m chu?t d? xem ti?p

Slide 3: 

Con du?ng Giêsu dã di "Th?y là Ðu?ng, là S? Th?t và là S? S?ng” (Ga 14: 6) Ðu?ng th?p giá Ðu?ng t? b? Ðu?ng tình yêu C?a l? hy t? và toàn thiêu Cha không doái nh?n thì này Con d?n d? làm Thánh Ý Cha (Tv 40: 7-8) Luong th?c c?a Thày là thi hành ý mu?n c?a Ð?ng dã sai Thày (Ga 4: 34) L?y Cha, xin c?t chén này xa con. Tuy v?y, xin d?ng cho ý con th? hi?n mà là ý Cha (Lc 22: 42) Nào Ð?ng Kitô l?i ch?ng ph?i ch?u kh? hình nhu th? r?i m?i vào trong vinh quang c?a Ngu?i sao ? (Lc 24 : 26) Chúng dóng dinh Ngu?i vào th?p giá… Lúc chúng dóng dinh Ngu?i là gi? th? ba (Mc 15 : 24-25) H? kh?c nh? vào m?t và d?m dánh Ngu?i. Có k? l?i tát Ngu?i (Mt 26: 67) H? cho trói Ngu?i l?i và gi?i di n?p cho t?ng tr?n Philatô (Mt 27: 2) H? càng la to : dóng dinh nó vào th?p giá ! (Lc 27: 23) Chúng l?t áo Ngu?i ra, r?i k?t m?t vòng gai làm vuong mi?n d?t lên d?u Ngu?i (Mt 27: 28-29) N?u mi là Con Thiên Chúa hãy c?u l?y mình di, hãy xu?ng kh?i th?p giá xem nào (Mt 27: 40) Con ch?n có hang, chim tr?i có t?, nhung Con Ngu?i không có ch? t?a d?u (Lc 9: 58 – Mt 8: 20) L?y Cha, xin tha cho h?, vì h? không bi?t vi?c h? làm (Lc 23: 34) Tôi cung v?y, tôi không lên án ch? dâu. Ch? c? v? di và t? nay d?ng ph?m t?i n?a (Ga 8: 11) N?u Thày là Chúa, là Thày mà còn r?a chân cho anh em, thì anh em cung ph?i r?a chân cho nhau. (Ga 13: 14) ENTER hay b?m chu?t d? xem ti?p

Slide 4: 

Ðu?ng Thày d?y là du?ng t? b?. Cu?c d?i Thày dã là m?t cu?c t? b? không ng?ng. T? b? tr?i d? xu?ng d?t. T? b? d?a v? Thiên chúa d? làm ngu?i. T? b? cu?c s?ng an nhàn noi thôn làng d? di vào cu?c phiêu luu rao gi?ng Tin M?ng. T? b? c?u th? b?ng con du?ng d? dãi do ma qu? xúi gi?c, d? di vào con du?ng ch?t h?p khó khan theo ý Chúa Cha. Cu?c t? b? cam go nh?t chính là t? b? ý riêng mình. Ðó là m?t cu?c chi?n kh?c li?t dã khi?n Thày ph?i toát m? hôi máu. Nhung Thày dã di d?n cùng con du?ng t? b?, d? ch?t treo tr?n tr?i trên thánh giá, không còn m?t chút hoi th?, không còn m?t gi?t máu, không còn m?t chút danh d?, không còn gì c?… Ph?n con, n?u con b? t?t c? mà chua b? mình thì con chua b? gì c?, vì chính mình con s? d?n d?n quo góp l?i nh?ng gì con b? tru?c. Ðu?ng Thày d?y là du?ng thánh giá. Không ph?i ch? là thánh giá g? c?a Thày trên du?ng lên Núi S?, nhung là thánh giá cu?c s?ng tr?i dài su?t d?i con. Thánh giá ki?p ngu?i. Thánh giá ki?p nghèo. Thánh giá b? ch?ng d?i. Thánh giá b? hi?u l?m. Thánh giá b? b? roi. Thánh giá b? ph?n b?i. Thánh giá thách th?c. Thánh giá th?t b?i. Thánh giá oan ?c. Thánh giá t?i nh?c. Thánh giá cô don… Ch?p nh?n thánh giá… ENTER hay b?m chu?t d? xem ti?p “N?u mu?n theo Th?y, con ph?i t? b? chính mình, ph?i vác th?p giá mình mà theo” (Mt 16: 24). Ðu?ng Thày d?y là du?ng tình yêu. Tình yêu s? chi?n th?ng nh?ng nguyên nhân c?a ch?t chóc, hu? di?t, là h?n thù và b?o l?c trong m?i lãnh v?c. Tình yêu luôn là can nguyên c?a s? s?ng mà Cha ban cho các con. Ðu?ng "Giêsu": th?p giá, t? b?, yêu thuong

Slide 5: 

Ðu?ng S? Th?t và S? S?ng ENTER hay b?m chu?t d? xem ti?p N?u các con ? l?i trong l?i c?a Thày, các con s? bi?t s? th?t, và s? th?t s? gi?i phóng các con (Ga 8: 32) Thày dã sinh ra và dã d?n th? gian nh?m m?c dích này : làm ch?ng cho s? th?t. Ai d?ng v? phía s? th?t thì nghe ti?ng Thày. (Ga 18: 37) C?a h?p và du?ng ch?t thì dua d?n s? s?ng, nhung ít ngu?i tìm du?c l?i ?y. (Mt 7:14) Ai tin vào ngu?i Con thì du?c s? s?ng d?i d?i, còn k? nào không ch?u tin vào ngu?i Con thì không du?c s? s?ng, nhung con th?nh n? c?a Thiên Chúa dè n?ng trên k? ?y. (Ga 3: 36) Ai nghe l?i Thày và tin vào Ð?ng dã sai Thày, thì có s? s?ng d?i d?i và kh?i b? xét x?, nhung dã t? cõi ch?t bu?c vào cõi s?ng. (Ga 5: 24) Chính Thày là s? s?ng l?i và là s? s?ng. Ai tin vào Thày, thì dù dã ch?t, cung s? du?c s?ng. Ai s?ng và tin vào Thày, s? không bao gi? ph?i ch?t. (Ga 11: 25)

Slide 6: 

Con yêu, ? d?i ai cung mu?n du?c và s? m?t. Không ph?i c? thu vào là du?c, buông ra là m?t. Trái l?i nhi?u khi ph?i ch?u m?t tru?c r?i m?i du?c sau. M?t nh? d? du?c l?n. M?t ít d? du?c nhi?u. S?ng ? d?i ai cung tranh ph?n du?c và không mu?n m?t. V?n d? là ph?i xác d?nh xem dâu là cái du?c th?c s?, lâu b?n, tr?n v?n, dâu là cái du?c quan tr?ng nh?t, c?n thi?t nh?t. Môn d? Thày là ngu?i say mê cái du?c vinh c?u, vì th? h? ch?p nh?n nh?ng m?t mát t?m th?i. H? tin r?ng cu?i cùng ch?ng có gì m?t c?. M?i s? n?u h? m?t vì Th?y thì h? s? du?c l?i. M?t t?m th?i d? gi? du?c mãi mãi. T? b? chính mình là d? tìm l?i cái tôi trong su?t hon, ng?i sáng hon. (Lm. Giuse An) Con không th? làm tôi hai ch? : ông ch? ti?n b?c danh v?ng và Thiên Chúa. Con không th? vào m?t lúc hai c?a : v?a c?a h?p v?a c?a r?ng. Con không th? di m?t lúc hai con du?ng : du?ng th?p giá “diên r?” và du?ng khôn ngoan th? gian. N?u nghi r?ng mình ch?n du?c c? hai con du?ng m?t lúc : sai l?m to ! Con s? ch?ng d?n dâu c?, và con s? m?t t?t c?. ENTER hay b?m chu?t d? xem ti?p Ðu?c và M?t

Slide 7: 

Con d?ng hoài nghi lúc th?y du?ng hy v?ng v?ng bóng nh?ng ngu?i mà th? gian cho là khôn ngoan. Chúa Giêsu dã báo tru?c : “L?y Cha Con d?i on Cha vì Cha dã ?n gi?u nh?ng di?u này cho nh?ng ngu?i thông minh, khôn ngoan và Cha dã bày t? cho k? th?p hèn”. Con hãy c?m t? Cha ví Ngài dã ban cho con bi?t s? khôn ngoan th?t. Th? gian s? s? khôn ngoan ?y, vì Chúa Giêsu g?i là “du?ng h?p”, vì nó d?o l?n cu?c s?ng cu, vì nó khu?y r?y th? gian, vì nó d?t l?i n?c thang giá tr?, vì thiên h? cho là “chu?ng tai”. Nhung nh?ng tâm h?n thi?n chí khiêm cung, nhung gi?i tr? d?y nhi?t huy?t, qua m?i th?i d?i dã theo s? khôn ngoan ?y d?n cùng. Ngu?i ta khen hay chê con, con d?ng lo s? vì m?t mát, hay sung su?ng vì tang thêm di?u gì. Ch? m?t di?u làm con thi?t h?i : t?i l?i. Ch? m?t di?u tang thêm giá tr? : nhân d?c. Khen chê d?ng lo, không s? súng gi?, không ham b?c gi?. M?i ngu?i khen con mà Chúa chê con, du?c ích gì ? M?i ngu?i nh?o cu?i con mà Chúa khen con, h?nh phúc cho con. Khi dân chúng kêu : “xin tha baraba”. Baraba v?n là tên tr?m. Khi dân chúng la l?i : “Hãy dóng dinh nó”. Chúa Giêsu v?n là Con Thiên Chúa vô t?i”. S? diên d?i tru?c m?t loài ngu?i là s? khôn ngoan tru?c m?t Chúa. Khi dau kh? c?c d?, con hãy nhìn lên Thánh Giá, ôm choàng l?y Thánh Giá và con s? thinh l?ng d?ng v?ng nhu Ð?c M?. ENTER hay b?m chu?t d? xem ti?p Ðu?ng Giêsu - Ðu?ng hy v?ng D?c C? H?ng Y PX. Ng.V.Thu?n

Slide 8: 

ENTER hay b?m chu?t d? xem ti?p Có M? d?t tay trên du?ng Giêsu Thông Ði?p Hàng Nam (18/3/08) mà Ð?c M? ban cho Th? Nhân Mirjana t? Medjugorje "Tôi chua bao gi? du?c nghe Ð?c M? Maria nói nhu th? này. M? m? r?ng hai bàn tay v? phía chúng ta và v?i hai bàn tay m? r?ng, M? nói nhu sau : "Các con thân m?n! Hôm nay, M? m? r?ng dôi tay c?a M? v? phía các con. Các con d?ng s? hãi mà hãy ch?p nh?n dôi tay M?. Ðôi tay M? mong mu?n ban cho các con tình yêu và s? bình an và giúp các con du?c on c?u d?. Do dó, h?i các con, hãy dón nh?n dôi tay M?. Các con hãy làm cho Trái Tim d?y tràn ni?m vui và M? s? hu?ng d?n các con trên du?ng thánh thi?n. Con du?ng mà M? hu?ng d?n các con thì khó khan và d?y nh?ng cám d? và sa ngã. M? ? v?i các con và dôi tay M? s? n?m l?y tay các con. Hãy b?n tâm d? r?i ? cu?i con du?ng, chúng ta s? cùng nhau, trong ni?m vui và tình yêu, n?m l?y tay Con c?a M?. Xin các con hãy d?n v?i M?, d?ng s?. Cám on các con."

Slide 9: 

Slideshow : Giuse Maria Ð?nh GMD011 – CN5PS – 2008 ESC / ENTER / Click chu?t d? thoát L?y Chúa Giêsu, xin cho con d?ng b? con du?ng thênh thang hào nhoáng tr?n th? mê ho?c mà l?c m?t Chúa, vì Chúa là du?ng dua d?n s? th?t và s? s?ng, l?c Chúa là con l?c m?t du?ng v? nhà CHA. Xin Bánh H?ng S?ng Thánh Th? Chúa thêm s?c m?nh và nuôi du?ng con trên con du?ng h?p Chúa d?n con di. Xin L?i S? S?ng c?a Chúa là Guom Th?n Khí giúp con chi?n d?u v?i nh?ng hào nhoáng c?a gi? d?i và t?m b?. Nhu M? cho phép, con xin n?m ch?t dôi tay M?, xin M? d?n con d?n v?i Chúa Giêsu d? con du?c cùng n?m ch?t tay Ngu?i. "Ð?i v?i nh?ng k? hu m?t, thì l?i rao gi?ng v? Th?p Giá là m?t s? diên r?; còn v?i ai du?c c?u d?, t?c là chúng ta, thì l?i là quy?n nang c?a Thiên Chúa.“ (1Cor. 1:18).