hhh

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

مدیریت صادرات و بازاریابی بین الملل روشها و راهکارها:

مدیریت صادرات و بازاریابی بین الملل روشها و راهکارها دکتر احمد روستا 1386

Slide 2:

شتاب پيش از توانا شدن درنگ پس از فرصت يافتن نشانه ناآهاهي است و حضرت علي (ع) ROOSTA

Slide 3:

نیاز نیازمند عوامل رفع نیاز دادوستد بازاریابی ROOSTA

بازاریابی چیست ؟:

بازاریابی چیست ؟ بازاریابی عبارت است از شناخت نظام بازار و انجام مبادله مطلوب از طریق : - محصول مناسب - قیمت مناسب - توزیع مناسب - ترویج و تبلیغ مناسب ROOSTA

مقایسه نگرشهای سنتی و نوین:

مقایسه نگرشهای سنتی و نوین نتیجه ابزار تأکید نقطه آغاز نوع نگرش سود از فروش تبلیغ و فروشندگی محصولات شرایط بنگاه فروش سود با رضایت مشتری تحقیقات بازاریابی آمیخته بازاریابی شرایط بازار بازاریابی رشد سوآور سهم مشتری سهم فرصت ارزش عمر مشتری بازاریابی یکپارچه زنجیره ارزش شبکه و همکاران بازاریابی علمی ارزش اضافی برای مشتری بر اساس شایستگی خود و قابلیت شبکه شرایط و در خواست هر یک از مشتریان بازاریابی نوین ROOSTA

Slide 6:

بازارشناسی بازارداری بازارسازی ROOSTA مدیریت دادوستد

Slide 7:

CHANGE FACTORS (CONDITIONS) شرايط و عوامل محيطی COMPETITOR رقيب COMPANY (CORPORATE) بنگاه و شركت خود CUSTOMER مشتری COLLABORATORS گروههای همكاری ROOSTA اركان و ابعاد بازارشناسی

Slide 8:

مشتری چه ميكند؟ رفتارها، امكانات مشتری كيست؟ انواع - ويژگيها مشتری چه ميخواهد؟ انتظارات، ترجيحات، معيارها مشتری شناسی ROOSTA

Slide 9:

چه مدت يكبار خريد صورت ميگيرد؟ چرا خريداری ميگردد؟ چه چيزی خريداری ميشود؟ چگونه خريد صورت ميگيرد؟ از كجا خريد ميشود؟ چه موقع خريد ميشود؟ چه كسی ميخرد؟ تجريه و تحليل مصرف كننده ROOSTA

Slide 10:

مشتريان رقبا كدامند؟ نظرات و انتظارات رقيب كيست؟ انواع - ويژگيها رقيب چه ميكند؟ رفتارها و برنامه ها رقيب ROOSTA

اهداف اساسی بازار يابی عبارتند از::

اهداف اساس ی بازار ياب ی عبارتند از: تشويق و ترغيب مشتريان فعل ی برا ی خريد به مقدار و دفعات زياد تر. جذب و جلب خريداران و مشتريان مر بوط به رقبا به سو ی خود. جذب و جلب مشتريان و مصرف كنندگان جديد. ايجاد زمينه و روحي ه وفادار ی در خريداران فعل ی نسبت به محصول خود . ايجاد ديدگاه و طرز تلق ی مناسب نسبت به شركت و محصولاتش . ROOSTA

Slide 12:

تحقیقات بازاریابی MARKETING RESEARCH منزلت سازی بازار MARKET POSITIONNING الگو برداری BENCHMARKING ابزارهای بازاریابی MARKETING TOOLS آمیخته بازاریابی MARKETING MIX (4Ps) ROOSTA

Slide 13:

بازار يابي نوين بازاريابي نوين بازار يابي نوين بازاريابي نوين بازار يابي نوين بازاريابي نوين بازار يابي نوين بازاريابي نوين بازار يابي نوين بازار يابي نوين بازاريابي نوين بازار يابي نوين بازاريابي نوين بازار يابي نوين بازاريابي ROOSTA مدلي براي شركت ها و سازمانهاي پويا و كار آمد. ارزشهاي مشترك ساختار استراتژي سيستم ها سبك مهارتها گاركنان نمودار سازماني نشان مي دهد هر كسي به چه كسي گزارش مي دهد وفعاليت ها چگونه تقسم يا تركيب مي شوند يك سري اقدامات مرتبط به هم براي دستيابي به برتري دائمي بر رقبا فرايند ها و رويه هائي كه از طريق آنها امور روزانه انجام ميگيرد. نحوي رفتار جمعي مديران در ارتباط با زمان ، پديده ها و امور گوناگون. افراد و كاركنان سازمان بطور كلي نشانه تركيب و وضعيت سازماني است قابليت هاي كه سازمان در مجموع دارد. برخي از سازمانها كارهاي بزرگ و غير عادي را با افراد معمولي انجام مي دهند. ايده هاي كه نشان مي دهد چه چيز هاي از نظر رفتاري و سازماني درست و مطلوب هستند و براي اكريت كاركنان آشنا و پذيرفته شده است.

فرایند بازاریابی ارزشی (نوین) :

فرایند بازاریابی ارزشی (نوین) ایجاد و خلق ارزشها Value Creation یافتن و شناختن ارزشها Value Exploration توزیع وعرضه ارزشها Value Delivery ROOSTA

Slide 15:

Relationship Management مديريت ارتباطی Ownership Management مديريت مالکیتی Partnership Management مديريت شراكتی NETWORK MANAGEMENT & BUSINESS مدیریت و کسب وکار شبکه ای ROOSTA

مفاهيم گوناگون كيفيت:

مفاهيم گوناگون كيفيت دكتر K–ISHIKAVA كيفيت را در دو وجه معرفی می كند: . Backward looking quality كيفيت گذشته نگر پاسخ به نياز بازار و مشتری به عنوان يك حركت انعكاسی و حداقل . Forward looking كيفيت آينده نگر جنبه هائی از كيفيت كه روبه آينده دارد و مستلزم ابتكار و خلاقيت شركتها ست . ROOSTA

سطوح درگيري در بازاريابي بين المللي :

سطوح درگيري در بازاريابي بين المللي دريافت سفارشات تصادفي و برنامه ريزي نشده عدم تعهد واقعي نسبت به بازاريابي بين المللي تلاش براي فروش بدون تغييرات چشمگير در محصولات و عمليات كلي شركت تلاشي فعال براي يافتن بازارهاي خارجي براي محصولات موجود شركت بازاريابي در آن سوي مرزهاي ملي در استراتژي بازاريابي شركت مورد ملاحظه قرار ميگيرد فعاليتهاي بازاريابي بين المللي بعنوان قسمتي از طرح ريزي عمومي و كلي شركت ميباشد شركتها كوشش ميكنند تا بدون توجه به تقاوتهاي ملي و منطقه اي، جهان را بعنوان يك بازار بزرگ بدانند و عمل كنند صادرات اتفاقي يا تصادفي صادرات فعال درگيري همه جانبه در بازاريابي بين المللي جهان بازاري يا عمومي كردن بازارها Casual or accidental exporting Active exporting Full scale international Marketing involvement Globalization of markets گرايش داخلي يا ملي گرايش جهاني

Slide 18:

ROOSTA دلايل ما براي حركت به سوي بازارهاي بيگانه كدامند؟ اهداف ما كدامند؟ صادرات چه نقشي در استراتژي كلي ما بعهده دارد؟ ميزان دخالت و درگيري مديريت ما در مورد صادرات چه اندازه است؟ منابع مالي و انساني صادراتي فعلي ما كدامند؟ قوتها و ضعفهاي كالاهاي صادراتي فعلي ما كدامند؟ محصولات ما تا چه ميزان براي مشتريان صادراتي ما مناسب هستند؟ آيا تناسب خوبي بين محصول و بازار وجود دارد؟ اهداف و جايگاه صادرات كنوني

Slide 19:

ROOSTA صادرات براي همه نيست فرصتهاي كسب و كار بين المللي را ناديده نگيريد صادرات مقطعي و دلبخواهي بدرد نمي خورد صادرات انفعالي بهترين انتخاب نيست بازده سريع انتظار نداشته باشيد اگر چه صادرات ويژگيهاي خود را دارد اما عوامل مؤثر در موفقيت بازاريابي خانگي را ناديده نگيريد به عوامل زير توجه داشته باشيد: زمان و شكيبائي لازم طرح ريزي سيستماتيك درگير شدن همه جانبه مديران و كاركنان سخت كاري و دقت

Slide 20:

ROOSTA عوامل لازم براي كاميابي در صادرات مطمئن شويد كه داراي مزيت رقابتي هستيد مديران ارشد را در صادرات درگير كنيد منابع كافي را بدرستي تخصيص دهيد كاركنان اجرائي، مالي، تكنيكي، و سفارشات شركت را در امور صادراتي دخالت دهيد سازمان مناسبي براي فعاليتهاي بين المللي بوجود آوريد در برقراري اهداف، بررسي و شناسائي فرصتها و پيگيري و رديابي عملكردها از روش و رهيافت سيستمي استفاده كنيد براي مسافرت به بازارها و انجام كسب و كار متفاوت آمادگي داشته باشيد شكيبا و مقاوم باشيد از واسطه ها، آژانسهاي تسهيلاتي و خدماتي بخوبي و مؤثر استفاده كنيد.

Slide 21:

ROOSTA چرا شركتها در صادرات كامياب نميگردند؟ كوتاهي يا ناتواني در سرمايه گذاري براي پرورش نيروي انساني انجام صادرات بدون طرح ريزي آگاهانه عدم انظباق دادن محصولات با بازارهاي هدف تلاش صادراتي بدون ترك كردن محيط شركت و كشور خودي نداشتن يا استفاده نابجا و غلط از اطلاعات بازار سازمان صادراتي نا مناسب اشتباهات قيمت گذاري بي توجهي و بي دقتي در انجام سفارشات

Slide 22:

آماده كردن بودجه صادرات شامل مسافرتها، كاركنان، تبليغات و ترفيعات و . . . تماس با شركتهاي بازرگاني و صادراتي شناسائي بازارهاي اولويت دار گردآوري آمارها و اطلاعات بازارهاي مختلف از سفارتخانه ها ، بانكهاي اطلاعاتي، اطاقهاي بازرگاني، سازمانهاي حرفه اي و اتحاديه ها و گروههاي منفي و بازرگاني، شناسائي 5 يا 6 بازار مهم و قابل نفوذ چك ليست سازمان صادرات ROOSTA

Slide 23:

طرح ريزي امور تبليغاتي و ترفيعي آمادگي و ارزيابي طرحهاي تبليغاتي و تشويق در بازارهاي مورد نظر و انتخابي، ارائه گزارشات و اطلاعات خاص به كارگزاران خارجي شناسائي نمودن كارگزاران در بازارهاي اولويت دار تهيه ليستي از كارگزاران و ارسال پرسشنامه به كارگزاران توانمند و ارزيابي آنها شناسائي پروژه هاي كمك خارجي تماس گرفتن با سازمانهاي كمك كننده خارجي و پروژه هاي فعلي و آتي آنان چك ليست سازمان صادرات ROOSTA

Slide 24:

برقرار كردن يك سيستم ارتباطي مناسب اطمينان يافتن از ارتباطات مؤثر و مفيد شامل: تلفن، فكس، تلكس و . . . تهيه يك برنامه مسافرت يكساله اين برنامه بايد شامل حداقل سه ملاقات يا بازديد از بازارهاي اولويت دار و انتخاب شده باشد. انتخاب كارگزار تكمكيل كردن ارزيابي ها در مورد بازارهاي مرحله اول و گزينش كارگزار خود در آن بازارها چك ليست سازمان صادرات ROOSTA

Slide 25:

انتخاب كارگزار تكميل كردن ارزيابي ها در مورد بازارهاي مرحله اول و گزينش كارگزار خود در آن بازارها شناسائي كردن بازارهاي مرحله دوم شروع آمادگي براي گسترش فروش در سال دوم، مشخص كردن دو يا سه كشور ديگر براي فعاليت شناسائي نمودن كارگزاران توانمند در بازارهاي مرحله دوم مأموريت به مسئولين صادرات برا ي تهيه ليست كارگزاران، نامه نگاري و يا ارتباط با آنان و پيگيري موضوع چك ليست سازمان صادرات ROOSTA

مدل شتابان :

مدل شتابان شناخت شرايط بازارها و محيط ها توان سنجي بنگاه (خود) انتخاب استراتژي برنامه ريزي آميزه بازاريابي امور اجرايي نظارت و نتيجه سنجي پيشنهادها و راهنمائي ها ROOSTA

Slide 27:

نوع تصميمات 1- صادراتي شدن يا خانگي ماندن؟ 2- در كدام بازار وارد شويم؟ 3- چگونه در بازار مورد نظر وارد شويم؟ 4- چگونه در بازار مورد نظر بازاريابي كنيم؟ تحقيقات بازاريابي بين المللي ROOSTA

Slide 28:

نوع اطلاعات مورد نياز ارزيابي تقاضاي بازار جهاني و سهم بالقوه شركت ما در آن با توجه به رقابت محلي و بين المللي و مقايسه با فرصتهاي داخلي درجه بندي بازارها براساس امكانات بالقوه، رقابت، شرايط سياسي و اقتصادي اندازه بازار، موانع تجارت بين المللي، هزينه حمل و نقل، مقررات، ثبات دولت و سياسي رفتار مصرف كننده، عمل رقبا كانالهاي توزيع، ابزار توسعه و ترويج و عمليات و حوزه آنها تحقيقات بازاريابي بين المللي ROOSTA

Slide 29:

ساير اطلاعات براي بازارهاي بين المللي؟ وسعت بازار (جمعيت و تركيب و تراكم و توزيع آن)، درآمد سرانه واقعي، قدرت خريد، الگوي مصرف موانع تعرفه اي: شامل حقوق و عوارض گمركي، تعرفه هاي ترجيحي، سهميه، كالاهاي غير مجاز و ممنوع موانع غير تعرفه اي: شامل كنترلهاي ارزي، استانداردها، اسناد و مجوزها، مقياسها و اوزان تحقيقات بازاريابي بين المللي ROOSTA

Slide 30:

ساير اطلاعات براي بازارهاي بين المللي؟ شرايط عرضه كالا: توليدات، واردات، نيازها و تقاضاها شرايط و نقش رقبا: مقدار و نوع و تنوع كالاي رقبا، مدت حضور آنها در آنجا، سهم بازارآنها سطح قيمت ها: ثابت يا متغير بودن، درصد سود واسطه هاي گوناگون، محدوديتها و كنترلها كانالهاي توزيع و امكانات توزيع: واسطه ها، فروشگاهها، انبارهاي عمومي، سيستم حمل و نقل، ارتباطات، بيمه تحقيقات بازاريابي بين المللي ROOSTA

Slide 31:

ساير اطلاعات براي بازارهاي بين المللي؟ امكانات و محدوديتهاي فعاليتهاي ترفيعي: انواع وسايل، رسانه ها، هزينه ها، محدوديت زماني و مكاني در تبليغات ديدگاههاي گروههاي سياسي اصلي (ملي كردن فعاليتها، اقتصاد بازار و . . .) - عادات اجتماعي، زبان، فرهنگ تحقيقات بازاريابي بين المللي ROOSTA

Slide 32:

1- پتانسيل بازار: تقاضاي فعلي و آينده 2- رفتار مصرف كننده: فرهنگ، عادات، نگرشها، زبان، مذهب 3- كانالهاي توزيع: در دسترس بودن، اثر بخشي، انواع 4- رسانه هاي ارتباطي: در دسترس بودن، اثر بخشي، هزينه، كيفيت 5- منابع بازار: مواد و ملزومات اطلاعات بازاريابي ROOSTA

Slide 33:

7- عملكرد فروش رقبا 8- طرحها و برنامه هاي بازاريابي رقبا 9- محصولات رقبا: شرايط تبليغاتي، مجموعه محصولات 10- عمليات رقبا: عملكرد، منافع، روحيه كاركنان 11- سرمايه گذاري رقبا: برنامه هاي توسعه و گسترش، ظرفيت جديد بازاريابي آزمايشي اطلاعات بازاريابي ROOSTA

Slide 34:

نوع فعاليت يا اطلاعات قابل ارائه نام مؤسسه يا سازمان ارائه اطلاعات دقيق درباره كشورهاي منطقه «اسكاپ» و انتشار فهرست شركتهاي مشاوره اي فعال در منطقه كميسيون اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل براي آسيا و حوزه اقيانوس آرام ( ESCAP ) ارائه اطلاعات دقيق درباره كشورهاي منطقه و انتشار مطالعات انجام گرفته درباره امكانات بالقوه صدور خدمات مهندسي و ساختماني در تعدادي از كشورهاي منتخب منطقه كميسيون اقتصادي سازمان ملل براي آمريكاي لاتين و حوزه كارائيب ( ECLAC ) ارائه اطلاعات دقيق درباره كشورهاي منطقه و انتظار فهرست شركتهاي مشاوره اي كه در قاره آفريقا اين قبيل خدمات را به مؤسسات ذيربط ارائه مي دهند كميسيون اقتصادي سازمان ملل براي آفريقا ( ECA ) مطالعه مستمر توسعه تجارت و خدمات در رشته هاي خاص بويژه بانكداري، بيمه، بيمه اتكايي و حمل و نقل كنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل ( UNCTAD ) تشكيل گروه هايي براي مطالعه توسعه صادرات خدمات مشورتي در بخش صنعت و مشاركت فعال در توسعه سرمايه گذاري خارجي در كشورهاي كم رشد سازمان توسعه صنعتي ملل متحد ( UNIDO ) همكاري با كشورهاي در حال توسعه در اجراي طرح هاي عمراني برنامه عمراني سازمان ملل ( UNDP ) برنامه توسعه مديريت اين سازمان موسوم به Management Development Programme يكي از منابع مهم ارائه اطلاعات درباره كمك هاي فني و خدمات مشورتي در زمينه مديريت است سازمان بين المللي كار ( ILO ) اجراي برنامه هاي كارآموزي در زمينه هاي مهندسي و علمي به منظور تربيت نيروهاي انساني لازم براي توسعه خدمات در سطوع دانشگاهي سازمان علمي، فرهنگي و آموزشي سازمان ملل (يونسكو) اين سازمان مسئول توسعه توليد مواد غذايي و افزايش موادي است كه از طريق كشاورزي براي رفع نيازهاي بخش صنعت توليد مي شود سازمان خواربار و كشاورزي سازمان ملل ( FAO ) منابعي كه از طريق آنها مي توان به برخي از اطلاعات مربوط به صادرات كالا و خدمات دست يافت

گزينش بازارها :

گزينش بازارها سياستهاي گزينش بازار فعال انفعالي صادرات برنامه اي مبتني بر تحقيقات بازاريابي صادرات تصادفي مبتني بر تجربيات و درخواستها 4/56 درصد شركتهاي آمريكائي 42 درصد شركتهاي دانماركي اغلب شركتهاي ايراني از اين روش بطرف صادرات رفته اند ROOSTA

گزينش بازارها :

گزينش بازارها رويه هاي گزينش مشابه داخل غربال بازارها نزديكترين همسايه ها بازارهاي مشابه داخلي انتخاب بازارهاي همسايه انتخاب بازارهاي مشابه انتخاب بازارهاي آشنا و آماده انتخاب جذابترين بازارها برمبناي ماتريس جذابيت/قوه رقابتي تقسيم بندي بازارها و اولويت بندي آنها مناسب ترين بازارها ROOSTA

گزينش بازارها :

گزينش بازارها استراتژيهاي گزينش پراكندگي بازار تمركز بازار حضور در انواع بازارها حضور در انواع نمايشگاه ها تعداد محدود بازارها نفوذ در بازار پس از ايجاد پايگاه مناسب حضور در يك يا دو بازار انتخابي و آماده ايجاد جايگاهي مناسب در بازار انتخابي ROOSTA

ماتريس قوه رقابتي :

ماتريس قوه رقابتي قوه رقابتي جذابيت و كشش بازار يا كشور اندازه بازار (كل بازار و بخشها) رشد بازار (كل بازار و بخشها) فصلها و تغييرات بازار شرايط رقابتي (تمركز، تراكم) شرايط بازدارنده بازار (تعرفه ها، محدوديتهاي ورود، موانع غير تعرفه اي مقررات دولتي (كنترل قيمتها و . . .) ثبات سياسي و اقتصادي توانايي و ظرفيت بازاريابي مزيت متفاوت وضعيت تكنولوژي شرايط قيمت ها كيفيت محصول سهم بازار كيفيت خدمات و توزيع كنندگان ROOSTA

معيارهاي اصلي در تعيين استراتژي ورود به بازار:

معيارهاي اصلي در تعيين استراتژي ورود به بازار اهداف و انتظارات شركت در ارتباط با اندازه و ارزش فعاليت منابع مالي شركت و اندازه شركت ميزان مشغوليت فعلي شركت در بازار خارجي مهارتها، توانائي ها و طرز تلقي مديريت شركت در مورد بازاريابي بين المللي طبيعت و قدرت رقابت در بازار طبيعت محصول بويژه هر ناحيه از مزيت رقابتي مانند علامت تجاري يا حق اختراع ميزان كنترل مورد علاقه شركت بر فعاليتهاي بين المللي ميزان خطر قابل قبول شركت ميزان هزينه قابل تحمل و پذيرش شركت ROOSTA

استراتژيهاي مختلف ورود به بازارها Market Entry strategy :

استراتژيهاي مختلف ورود به بازارها Market Entry strategy صادرات Export صادرات غير مستقيم 1- بازرگان صادركننده كالا در داخل كشور 1 - Domestic-based export merchant 2- نماينده صادراتي داخل كشور 2-Domestic-based export agent 3- سازمانهاي تعاوني صادراتي 3- Cooperative organization 4- شركتهاي انجام دهنده كالاهاي مربوط به صادرات (مديريت صادرات) 4- export-management company ROOSTA

استراتژيهاي مختلف ورود به بازارها Market Entry strategy :

استراتژيهاي مختلف ورود به بازارها Market Entry strategy صادرات Export صادرات مستقيم Direct export 1- ايجاد بخش صادراتي در داخل كشور 1 - Domestic-based export department of division 2- تأسيس دفتر فروش يا شعبه اي از شركت در خارج از كشور 2- Overseas sales branch or subsidiary 3- داشتن نمايندگان فروش بسيار براي كشورهاي خارج 3- Traveling export sales representatives 4- داشتن نماينده يا توزيع كننده در خارج از كشور 4- Foreign based distributors or agents ROOSTA

استراتژيهاي مختلف ورود به بازارها Market Entry strategy :

استراتژيهاي مختلف ورود به بازارها Market Entry strategy همكاري مشترك Joint venture 1- همكاري مشترك از طريق واگذاري امتيازي خاص 1 - Licensing 2- قرارداد توليد 2- Contract manufacturing 3- قرارداد همكاري در مديريت 3- Management contracting 4- همكاري بصورت مالكيت مشترك 4- Joint-ownership ventures ROOSTA

استراتژيهاي مختلف ورود به بازارها Market Entry strategy :

استراتژيهاي مختلف ورود به بازارها Market Entry strategy سرمايه گذاري مستقيم Direct Investment 1- سرمايه گذاري به منظور مونتاژ 1 - Assembly facilities 2- سرمايه گذاري به منظور توليد 2- Manufacturing facilities ROOSTA

انواع حركات استراتژی:

انواع حركات استراتژ ی حركات ت هاجم ی حركات تدافع ی كوششها ی كوتاه مدت برا ی واكنش به شرايط فور ی (واكنش سريع ) اقدامات ی برا ی تقويت موضع رقابت ی در بلند مدت ROOSTA

Slide 45:

بازار يابي نوين بازاريابي نوين بازار يابي نوين بازاريابي نوين بازار يابي نوين بازاريابي نوين بازار يابي نوين بازاريابي نوين بازار يابي نوين بازار يابي نوين بازاريابي نوين بازار يابي نوين بازاريابي نوين بازار يابي نوين بازاريابي انواع استراتژ ی ها ی رقابت ی 1- استراتژ ی مزيت قيمت تمام شده استراتژ ی پاسخگوئ ی به نيازها ی يك بخش كوچك و محدود از بازار كه بر خلاف استراتژ ی عرضه (( هر چيز برا ی هركس و هر بخش )) در بازار است . شركت ميتواند محصولات ی را با هزينه كمتر ی نسبت به رقبا تولي د نمايد . 2- استراتژ ی تمايز ايجاد وفادار ی در مشتريان با متفاوت و متمايز ساختن خصوصيات و ويژگيها ی مربوط به محصول شركت نسبت به رقبا . 3- استراتژ ی كانون (يافتن نفوذ در نقاط خال ی بازار ها) ROOSTA

رهبری هزينه :

رهبر ی هزينه ا هداف برتر ی هزينه نسبت به رقبا و كسب سهم بازار بيشتر كسب سود بيشتر با هزينه كمتر عوامل كليد ی دستياب ی به هزينه كم نسبت به رقبا بعنوان تم اصل ی استراتژ ی كل ی سازمان رهبر ی هزينه ها يعن ی پائين تربودن كليه هزينه ها ی شركت كاستن از هزينه ها بطور دائم درهمه زمينه ها از طريق روشهائ ی تازه و مبتكرانه افزايش بهره ور ی صرفه جوئ ی ها ی مطالعه شده ROOSTA

استراتژی تمايز:

استراتژ ی تمايز اهداف عرضه چيز ی متفاوت كه باعث جلب مشتريان گوناگون در بازار و از جمله مشتريان رقبا م ی گردد. عوامل كليد ی يافتن راههائ ی برا ی ايجاد تمايز بگونه ا ی كه برا ی خريداران ارزشمند بوده و بسادگ ی قابل تقليد بوسيله رقبا نباشد. صرف هزينه برا ی تمايز بايد با قيمت تناسب داشته باشد. نتيجه كسب سهم بيشتر ی از بازار فروش به ميزان زيادتر وفادار شدن مشتريان به محصول ROOSTA

Slide 48:

عوامل ايجاد تمايز ذائقه ا ی متفاوت ظاهر كالا در دسترس بودن قطعات طراح ی مهندس ی پرستيژ و تشخيص قابليت اطمينان كيفيت فوق العاده مجموعه خدمات فراگير ROOSTA

Slide 49:

خط كامل محصولات خوشنام ی و اعتبار تركيبات ويژه توجه به شكايات فروشندگان حرفه ا ی رنگ ها ی زنده وشا د تبليغات خاص در دسترس بودن كالا قيمت ها ی مناسب قيمت گران مجوز استاندارد ايمن ی عوامل ايجاد تمايز ROOSTA

Slide 50:

بازار يابي نوين بازاريابي نوين بازار يابي نوين بازاريابي نوين بازار يابي نوين بازاريابي نوين بازار يابي نوين بازاريابي نوين بازار يابي نوين بازار يابي نوين بازاريابي نوين بازار يابي نوين بازاريابي نوين بازار يابي نوين بازاريابي استراتژ ی كانون استراتژ ی كانون يعن ی تمركز و توجه به بخش كوچك ی از كل بازارو نقاط كور و خال ی بازارها . اهداف انجام خدمات بهتر و بيشتر از رقبا به مشتريان در يك بخش كوچك يا حفره ا ی در بازار ROOSTA

Slide 51:

استراتژ ی كانون كليد كامي ابی انتخاب گوشه ا ی از يك بازار كه خريداران دارا ی ترجيحات ی مشخص، نيازمنديهائ ی خاص يا خواسته هائ ی كم نظير هستند. پرورش توانائ ی ها ی خاص و ب ی نظير نسبت به رقبا برا ی خدمت و پاسخگوئ ی به نيازها ی خريداران بازار هدف. تخصص در اين بخش از بازار و تقويت قوه رقابت ی شركت از طريق تامين نيازها و راض ی ساختن مشتريان. تلاش برا ی كاهش هزينه ها و ارائه محصولات ی متمايز جهت جلوگير ی از نفوذ ديگران . ROOSTA

Slide 52:

اصول استراتژ ی رقابت ی كانون قدرت رقابت ی يك استراتژ ی كانون وقت ی زياد است كه : ساير رقبا به اين بخش از بازار توجه ندارند. خريداران در اين بخش خواستار تخصص و يا صفات خاص ی از محصول هستند. ضمن سود آور بودن، آنقدر كوچك هستند كه رقبا ی بزرگ را جلب نم ی كند. ROOSTA

نكات مهم در برنامه ريزي صادرات:

نكات مهم در برنامه ريزي صادرات دلايل، فوائد وانتظارات براي صاردات كدامند؟ معيارها، منطق و روش انتخاب بازارها كدامند؟ موقعيت رقابتي شركت در بازار هدف چگونه است؟ چه نوع محصولاتي بايد عرضه شوند؟ روشهاي گردآوري اطلاعات و تحقيق؟ روشهاي ترويج و تبليغ؟ امور اداري و مجوزهاي صادرات؟ ساختار و سازماندهي براي صادرات؟ نيازهاي پرسنلي براي صادرات؟ گزينه ها، رويه و هزينه هاي توزيع و حمل و نقل؟ هزينه هاي شروع صادرات و چگونگي تأمين منابع مالي؟ برنامه هاي جانبي، اقتضائي و اضطراري؟ ROOSTA

عناصر آميخته بازاريابي كه برنامه بازاريابي را شكل مي دهند:

عناصر آميخته بازاريابي كه برنامه بازاريابي را شكل مي دهند مدير بازاريابي محصول PRODUCT قيمت PRICE توزيع (مكان عرضه كالا) PLACE تبليغ و ترويج خصوصيات بسته بندي خدمات لوازم يدكي و اضافي گارانتي و تضمين ها تنوع قيمت ليست تخفيف ها نوع پرداخت (نقد و نسيه) دوره پرداخت محل كانالها پوشش حمل و نقل انبارداري تبليغات فروش شخصي و حضوري تشويقات و جوايز فروش روابط عمومي برنامه بازاريابي شركت ROOSTA

عوامل و نكات مربوط به محصولات صادرات :

عوامل و نكات مربوط به محصولات صادرات استراتژيهاي عرضه كالاها نكات مربوط به برچسب نكات مربوط به بسته بندي نكات مربوط به نام و نشان ارزيابي عوامل بازار بررسي و ارزيابي محصولات بدون تغيير و با وضع موجود منطبق با بازارها كالاهاي جديد و ابداعي نشان دهنده و توضيح دهنده (با توجه به سطح سواد كشور) استفاده از زبان محلي بيان محتويات بيان تاريخ مصرف و انقضاء نحوه استفاده و نگهداري - محكم، مناسب، مقاوم ، گيرا و شاخص نوع و اندازه مطلوب رنگهاي جالب قابليت تقسيم رعايت ارزشها، اخلاق و فرهنگ ثبت نامها و نشانها در كشورها ثابت نگهداشتن انتخاب بر مبناي گويش و نگارش الزامهاي قانوني (ولتاژ برق، عوامل ايمني) نقش عادات اجتماعي شرايط اقليمي مزيتها و ترجيحات عوامل فرهنگي روانشناسي رنگها مناسب بودن تركيبات با بازارها روش توليد محل ساخت اندازه استاندارد پرداخت و تكميل كنترل كيفيت خدمات گارانتيها و ضمانتها ROOSTA

Slide 56:

هزينه كمتر زمان سريعتر اتكاي بيشتر ابعاد رقابت محصولات صادراتي انعطاف زيادتر كيفيت برتر خدمات بهتر و گسترده تر رقابت پذيري محصولات صادارتي ROOSTA

قيمت گذاري معكوس:

قيمت گذاري معكوس دامنه قيمت بازار براي كالاي مشابه منهاي سودهاي محلي نسبت به واردات منهاي وجوه گمركي منهاي هزينه هاي بيمه و حمل و نقل (برآورد) منهاي هزينه هاي اسناد و مدارك و حمل و نقل در كشور صادر كننده منهاي حق العمل كارگزاران به نسبت هزينه بالاسري صادرات منافع و سود انواع هزينه هاي ثابت و متغير منهاي هزينه هاي بسته بندي و علامت گذاري ROOSTA

معاون يا مدير كل صادرات - سياستها و برنامه هاي توسعه صادرات:

معاون يا مدير كل صادرات - سياستها و برنامه هاي توسعه صادرات مدير بازاريابي صادرات تبليغ و ترويج انتخاب آژانس ها تهيه بروشورها و كاتالوگها تنظيم و رسيدگي بودجه صادرات آمار و گزارشات اقتصادي و تحليل آنها برنامه ريزي و استراتژي صادراتي ارتباط با اطاق بازرگاني و اتحاديه هاي بازرگاني طرح هاي بازاريابي و فروش تجزيه و تحليل و گزينش بازارها تحقيق و بررسي بازار تحقيق و توسعه محصول نمايشگاه ها و سمينارهاي تجاري و بازرگاني مدير فروش صادرات خدمات فروش گزارشات كارگزاران و نمايندگيها قراردادهاي فروش صادراتي رابطه با قسمت توليد و .. . اطلاعات و تحقيقات بازاريابي گرايشات و روند بازار رسيدگي گزارشات و آمار فروش سهيمه بندي كنفرانس ها و سمينارهاي فروش فروش مستقيم يا غير مستقيم گزينش و نظارت نيروهاي فروش بودجه فروش و رسيدگي هزينه ها مدير ارسال سفارشات صادراتي شرايط حمل و ارسال كالاها هزينه هاي سفارشات كنترل اعتبارات تهيه اسناد و مجوزها بايگاني و تحليل سفارشات بررسي شرايط بيمه گزارشات مربوط به نرخ كرايه، ارزها و شرايط ترانزيت كالا و جاده ها و بيمه و گمرك و قوانين و مقررات جاري و اينكو ترمز و بانكها ارتباط با شركتهاي حمل و نقل، هواپيمايي راه آهن، بنادر و كشتيراني و گمرك و انبارها ارتباط با واحد توليد جهت پيگيري سفارشات انجام امور سفارشات حسابداري سفارشات ROOSTA