evolution

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

[ithasa 1. p`agaOithaisak kaL:

[ithasa 1. p`agaOithaisak kaL

p`agaOithaisak kaL:

p`agaOithaisak kaL maanava inasagaa-cao Ap%ya Aaho. maanavaacyaa ]%p%tIpaasaUna to Aajacyaa isqatIpya-Mtcyaa p`vaasaacaa [ithasa [ithasa samajaUna Gaotanaa BaaOitk ilaiKt va maaOiKk saaQanaaMcaI madt haoto. maa~ maanavaalaa 5000 to 6000 vaYaa-MpUvaI- laoKnaacaI klaa Avagat JaalaI. maanavaalaa laoKnaklaa Avagat nasaNyaacaa kaL ha maanavaasa laoKnaklaa Avagat AsaNyaacyaa kaLapoxaa far maaoza Aaho. %yaa kaLacaa [ithasa %yaa kaLatIla maanavaanao vaaprlaolyaa vastU , h%yaaro va Avajaaro yaaMcyaa AvaSaoYaava$na kLU Saktao. yaa AvaSaoYaaMMnaa purat%%vaIya saaQanao mhNatat. ha kalaKMD p`agaOithaisak kaL mhNaUna AaoLKlaa jaatao.

jaIvasaRYTIcaI ]%k`aMtI:

jaIvasaRYTIcaI ]%k`aMtI

jaIvasaRYTIcaI ]%k`aMtI:

jaIvasaRYTIcaI ]%k`aMtI

jaIvasaRYTIcaI ]%k`aMtI [.sa. 1859 iba`TISa jaIvaSaas~& caalsa- Daiva-na yaanao origin of species yaa ga`Mqaat maanavaacyaa ]%k`aMtIcaa isad\QaaMt maaMDlaa. ekpoSaIya p```aNaI …… AmaIbaa bahupoSaIya p```aNaI …… jalacar p```aNaI …… saap Kocar p```aNaI …… baoDUk , magar sarpTNaaro p`aNaI …… sarDa , Dayanaasaaor , BaUcar …… pxaI sastna p`aNaI …… h%tI ep …… icaMpaJaI , gaaoirlaa haomaao [[email protected]\ …… poikMga maanava haomaao saoipyana …… inaA^MDrqala maanava haomaao saoipyana saoipyana …… k``aomaonaa^na maanava:

jaIvasaRYTIcaI ]%k`aMtI [.sa. 1859 iba`TISa jaIvaSaas~& caalsa- Daiva-na yaanao origin of species yaa ga`Mqaat maanavaacyaa ]%k`aMtIcaa isad\QaaMt maaMDlaa. ekpoSaIya p```aNaI …… AmaIbaa bahupoSaIya p```aNaI …… jalacar p```aNaI …… saap Kocar p```aNaI …… baoDUk , magar sarpTNaaro p`aNaI …… sarDa , Dayanaasaaor , BaUcar …… pxaI sastna p`aNaI …… h%tI ep …… icaMpaJaI , gaaoirlaa haomaao [[email protected]\ …… poikMga maanava haomaao saoipyana …… inaA^MDrqala maanava haomaao saoipyana saoipyana …… k``aomaonaa^na maanava

Aaidmaanava:

Aaidmaanava Aaidmaanavaacaa kaL vaIsa laaK vaYaa-MpUvaI-caa SarIr kosaaL va kpaL A$Md jabaDa $Md va puZo Aalaolaa %yaacao hatpaya [tr p`aNyaaMpoxaa vaogaLo haoto. hatacaI caarhI baaoTaMsamaaorIla AMgazyaacaI halacaala [email protected] hao[-… pMjaacaI pkD Ga+. tLpayaaMnaa saUxma baak Asalyaanao tao daona payaaMvar taola saaMBaaLUna ]Baa rahU Sakt Asao. pazIcyaa kNyaalaa baak… vaakUna caalaNao maoMdU [tr p`aNyaaMpoxaa maaoza. bauid\Qama%ta va SaarIirk xamata yaaMcaa samanvaya saaQaUna tao Aaplao saMrxaNa va ]pjaIivaka k$ Sako.

haomaao [[email protected]:

haomaao [[email protected] saaDosaat laaK vaYaa-MpUvaI- navaa maanava inamaa-Na Jaalaa. yaa maanavaalaa ‘taz ]Baa rahNaara maanava’ Asao mhNatat. haomaao : maanava [[email protected]: taz kNyaacaa. yaa maanavaacyaa haDaMcao ASmaIBaUt AvaSaoYa caInamaQyao p`qamat: saapDlao. mhNaUna %yaalaa ‘poikMga maanava’ mhNatat.

haomaao saoipyana ‘ivacaarI maanava’:

haomaao saoipyana ‘ivacaarI maanava’ yaa maanavaacao AvaSaoYa p`qama jama-naItIla inaA^MDrqala yaoqao AaZLlao. yaalaa AgnaIcaI ][email protected] maahIt haotI. tao dgaDacaI h%yaarohI banavaU Sakt Asao. Aaplyaa baud\QaIcaa vaapr dOnaMidna jaIvanaat krNyaa[tka tao ivacaarI haota. mhNaUna %yaalaa ‘ivacaarI maanava’ Asao mhNatat.

haomaao saoipyana saoipyana ‘AiQak ivacaarI maanava’:

haomaao saoipyana saoipyana ‘AiQak ivacaarI maanava ’ saumaaro 28 hjaar vaYaa-MpUvaI- ‘haomaao sa^ipyana sa^ipyana’ maanavaacaa ]dya Jaalaa. ha maanava AiQak ivacaar krNaara haota mhNaUna %yaalaa AiQak ivacaarI maanava Asao mhNatat. yaa maanavaacao AvaSaoYa ‘f`ansamaQyao k`aomaonaa^na’ yaoqao saapDlao.

maanava va [tr p`aNaI:

maanava va [tr p`aNaI maanava inasagaa-cyaa kaoNa%yaahI Avasqaot jagaU Saktao. Aaplyaa saBaaovatalacyaa hvaamaanaalaa va BaUBaagaalaa Anausa$na tao AaplaI jaIvana pd\QatI inamaa-Na k$ Saktao. [tr p`aNaI maa~ %yaaMcaI jaIvana pd\QatI badlaU Sakt naahIt.

maanava va tM~&ana:

maanava va tM~&ana yaaMpOkI laakUD va haDo naaSavaMt AsalyaamauLo Aaplyaalaa mau#yat: dgaDI h%yaaraMcaoca AvaSaoYa saapDtat. mhNaUna %yaa kalaKMDalaa ‘ASmayauga’ Asao mhNatat. maanava ha tM~&ana ivakisat krNaara p`aNaI inasagaa-t saapDNaa - yaa vastU vaap$na tao Aaplao jaIvana samaRd\Qa krtao. pihlyaa TPPyaat %yaanao dgaDacaI laakDacaI va haDaMcaI h%yaaro va Avajaaro tyaar kolaI.

p`agaOithaisak kaL:

p`agaOithaisak kaL [ithasaacao daona kalaKMD : 1. jyaa kaLat maanavaalaa laoKnaklaa Avagat navhtI %yaa kalaKMDalaa ‘p`agaOithaisak kalaKMD’ Asao mhNatat. 2. jyaa kaLat maanavaalaa laoKnaklaa maahIt JaalaI %yaa kalaKMDalaa ‘eoOithaisak kalaKMD’ Asao mhNatat. P`aagaOithaisak kalaKMDacaI ivaBaagaNaI : 1. ASmayauga 2. Qaatuyauga

p`agaOithaisak kaL:

p`agaOithaisak kaL ASmayauga puraNaaSmayauga 'jaunao ASmayauga' maQyaaSmayauga 'maQya ASmayauga' navaaSmayauga 'navaoo ASmayauga' isqa%yaMtracaI Avasqaa tama` paYaaNayauga 'jaunao ASmayauga' dgaD va taMbao yaaMcao imaEa yauga Qaatuyauga tama`yauga 'taMbao' ba`a^MJa yauga 'kaMsya' laaoh yauga 'laaoKMD'

puraNaaSma yauga:

puraNaaSma yauga puraNaaSma yauga mhNajao jaunao ASmayauga dgaDI h%yaaro kmaI p`tIvaI hI kmaI p`tIvaI va AaobaDQaaobaD ASaI dgaDI h%yaaro yaa kalaKMDatIla maanavaI jaIvanaacaa mau#ya puravaa. mhNaUna yaa kaLasa puraNaaSma yauga Asao mhNatat.

h%yaaro va Avajaaro:

h%yaaro va Avajaaro dgaDI hatku - haD ho pihlao h%yaar tasaNyaa , taoD h%yaar , frSaI , iCnnaI [. h%yaaraMcaahI vaapr kolaa jaa[-. hatku - haDIcaa vaapr jamaIna ]k$na kMdmauLo kaZNyaasaazI kolaa jaa[-. frSaIcaa vaapr maaMsaacao tukDo krNyaasaazI. taoD h%yaar ‘caa^pr’ caa vaapr haDo FaoDNyaasaazI.

h%yaaro va Avajaaro:

h%yaaro va Avajaaro Aaidmaanava h%yaaro banaivaNyaasaazI TNak va eksaMQa Qaardar dgaD vaaprIt Asaavaa. Asao dgaD AaZLtIla ASaa p`doSaatca Aaidmaanava raht Asaavaa. maQyaaSmayaugaatIla h%yaaro Aakaranao lahana haotI. hI h%yaaro 1 to 5 saoM.maI. laaMbaIcaI lahana pa%yaaMcaI va Taokdar haotI.M kahI tIxNa h%yaaraMcaa vaapr baaNaaMcaI Taoko va BaalyaaMcaI Taoko mhNaUna kolaa jaa[-. hI h%yaaro baaMbaU ikMvaa haDaMvar baaMQalaI jaat.

AgnaIcaa vaapr:

AgnaIcaa vaapr jaMgalaatIla vaNavyaacao ivaQvaMsak $p. P`akaSa , ]YNata imaLvaNyaasaazI va jaMgalaI p`aNyaaMpasaUna saMrxaNa , Anna iSajavaNao yaasaazI AgnaIcaa vaapr maanavaacao jaIvana AanaMddayak va sauKI banalao. inarIxaNa va p`yaaogaSaIlatoWaro AgnaI inamaa-Na krNyaacao va ivaJavaNyaacao tM~ ivakisat ]jaa- mhNaUna AgnaIcaa vaapr.

samaajajaIvana:

samaajajaIvana inavaa - yaasaazI maanava JaaDaMvar , gauhot ikMvaa KDkaMcyaa AaDaoSaalaa raht. AnnaasaazI BaTkMtI va zraivak gauhaMt inavaasa yaaMtUna saamaUihktocyaa Baavanaocaa ivakasa h%tIsaar#yaa maaozyaa p`aNyaaMcyaa iSakarIsaazI sahkaya-BaavanaocaI garja \ ASaa iSakarIsaazI AnaokaMcyaa kRtIt maoL AsaNao garjaocao. saMttIcyaa p`jananaasaazI va saMgaaopnaasaazI kuTuMbasaMsqaocaI garja h%yaaro banaivaNao , maaMsa , fLo , kMdmauLo imaLvaNao [. kamao maanava krI. yaaca kaLat kahI p``aNaI maanava paLU laagalaa va navaaSmayaugaakDo maanavaacaI vaaTcaala sau$ JaalaI.

puraNaaSmayaugaIna klaa:

puraNaaSmayaugaIna klaa yaaca kaLat ica~klaocaa ivakasa maQyap`doSaatIla BaImabaoTka yaoqao maanava , p`aNaI va pxaI yaaMvar ivaivaQa rMgaIt ica~o kahI ica~o iSakarIcaI AadmagaD gauhaMmaQaIla gaoMDyaacyaa iSakarIcyaa ica~ava$na maaozyaa p`aNyaaMcyaa iSakarIsaazI Anaok laaok ek~ yaot , ho kLto. sponamaQaIla Altaaimara gauhaMmaQaIla ica~kama p`isad\Qa Aaho.

navaaSmayauga:

navaaSmayauga SaotI vyavasaayaacaa ]dya va ivakasa ho navaaSmayaugaacao p`mauK vaOiSaYTya BaTkMtI k$na Anna gaaoLa krNyaapasaUna sauTka… SaotItUna Annainaima-tI jaimanaIvar pDlaolyaa ibayaaMcao raop hao}na %yaapasaUna Qaanya inamaa-Na haoto… yaaQaaro SaotI ]%padna sau$...yaat is~yaaMcaI BaUimaka mah%%vaacaI haotI.

pSaupalana:

pSaupalana maanavaalaa iSakarI Avasqaotca ivaivaQa p`aNyaaMcaI va %yaaMcyaa ][email protected] maaihtI JaalaI haotI. P`aNyaaMcao kLp paLUna caa - yaasaazI maanavaacaI BaTkMtI. navaaSmayaugaat SaotIsaazI maanava eka izkaNaI sqaaiyak Jaalaa. SaotIcyaa ivastarabaraobarca gaayaI , baOla , GaaoDo , SaoLyaa , maoMZyaa [. janaavaro paLNyaasa sa$vaat JaalaI. pSaupalana ha pUrk vyavasaaya banalaa.

GarbaaMQaNaI:

GarbaaMQaNaI eka izkaNaI sqaaiyak JaalyaamauLo GarbaaMQaNaIsa caalanaa. P`aarMBaI laakUD va gavat yaapasaUna JaaopDyaa baaMQalyaa jaat. kalaaMtranao maatIcyaa ivaTa va dgaD yaapasaUna [email protected] Garo baaMQalaI jaa} laagalaI. yaatUnaca sqaap%ya va nagarrcanaocaa ivakasa haot gaolaa. kahI Garo saMrxaNaasaazI tLyaaMmaQyao baaMQalaI jaat. jaunyaa ASmayaugaatIla tLyaaMcyaa kazI baaMQalaolaI ASaI kahI Garo isva%Jala-MDmaQyao saapDlaI Aahot.

caakacaa SaaoQa:

caakacaa SaaoQa ]tarava$na GarMgaLt jaaNaa - yaa laakDI [email protected] cak`akar gatIva$na caakacaI klpnaa AasaaBaaovatI ifrNaa - yaa caakacao Anaok ]pyaaoga caakacaa ]pyaaoga vaahtukIsaazI va kuMBaarkamaasaazI caakacyaa SaaoQaamauLo maanavaI jaIvana AiQak gaitmaana Jaalao.

]dyaaoga , vyaapar va dLNavaLNa:

]dyaaoga , vyaapar va dLNavaLNa saubak h%yaaro va AvajaaraMcyaa jaaoDIlaa maatIcaI BaaMDI banaivaNyaacaI sau$vaat. laaokr va kapsaacaI vas~o banaivaNyaacaI sau$vaat Qaatukama , sautarkama va kuMBaarkama vyavasaaya vyavasaayaacyaa AaQaaravar kamaacaI ivaBaagaNaI kRYaI va vyaavasaaiyak ]%padnaatIla vaaZImauLo vyaaparasa sau$vaat JaalaI. yaatUna vaahtUk va dLNavaNaacaa ivakasa. maanavaalaa sqaOya- va samaRd\QaI laaBalaI.

klaa , t%%va&ana AaiNa Ead\Qaa:

klaa , t%%va&ana AaiNa Ead\Qaa isqar jaIvanaamauLo maanavaI saaOMdya-dRYTIlaa caalanaa imaLalaI. ivaivaQa klaaMnaa p`ao%saahna jaIvanaivaYayak klpnaa Ead\Qaa yaaMcaahI ivakasa yaaca kaLat Jaalaa. Paa}sa vaoLovar pDNyaasaazI Qaanyaavar paNaI iSaMpDNa , janma maR%yaUcyaavaoLI ivaiSaYT saMskar krNao [… inasagaa-tIla [email protected] dova maanaNyaacaI p`qaa. saamaaijak va Aaiqa-k dovaGaovaItUna BaaYaa yaa maaQyamaacaa ivakasa pSau pxyaaMcyaa AavaajaatIla QvanaIpasaUna SabdacaI inaima-tI sau$vaatIlaa ekaxarI va kalaaMtranao AnaokaxarI SabdaMcaI inaima-tI yaatUnaca BaaYaocaa ivakasa

QaatuyaugaakDo vaaTcaala:

QaatuyaugaakDo vaaTcaala ASmayaugaIna maanavaI jaIvanaalaa mayaa-da yaa kaLat maanava dgaDI Avajaaro va h%yaaro yaavar AvalaMbaUna Asalyaanao maanavaalaa DaoMgaraL P`adoSaatca rahavao laagao. navaaSmayaugaavyaa AKorIsa QaatUcaa SaaoQa laagalaa. saumaaro 7000 vaYaa-MpUvaI- QaatUMcaI h%yaaro va Avajaaro banaivaNyaasa sau$vaat taMbao , kaMsya va laaoh yaa k`maanao QaatUMcaa vaapr Anaok saMskRtIMt dgaD va taMbao yaa daohaoMcaa vaapr Avajaaro banaivaNyaasaazI kolaa jaa[-. yaa saMskRtIMnaa ‘tama`paYaaNa yauga’ mhTlao jaato.

Slide 28:

Thank You !

authorStream Live Help