Altar de Zeus a Pèrgam (2014)

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Comentarid de l'Altar de Zeus a Pèrgam (2014)

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

ALTAR DE ZEUS (PÈRGAM) ‏

PowerPoint Presentation:

RECONSTRUCCIÓ

PowerPoint Presentation:

RECONSTRUCCIÓ

PowerPoint Presentation:

1. IDENTIFICACIÓ 1.1. DADES GENERALS L' Altar de Zeus a Pèrgam és un gran altar ( construcció religiosa ) dedicat a Zeus. Es va construir a Pèrgam ( actualment , Bergama a Turquia ), cap al 188 a.C . L'autor és desconegut però va ser encarregat pel rei Èumenes II. Es una construcció arquitravada feta de marbre . Va ser descobert cap al 1870 per l'enginyer alemany Carl Humann . La part conservada es troba al Pergamonmuseum , a Berlín ( Alemanya ). Descripció

PowerPoint Presentation:

ALTAR En època clàssica es construïen temples dedicats als déus i davant es col·locaven altars per als sacrificis. Els altars eren construccions de poca importància. En època hel·lenística es van posar de moda els altars monumentals sovint dedicats a Zeus. Això va ser una moda però també una conseqüència de la influència d'Heràclit i els estoics (el foc com a element principal i Zeus, el déu del llamp). Segons la filosofia dels estoics, el foc era l’element principal que organitzava i combinava amb els altres elements. El déu creador es representava com a foc i, d’acord amb aquesta idea, el déu grec que més s’aproximava era Zeus, déu del foc i del llamp . Els altars monumentals dedicats a un déu proliferen en aquest període .

PowerPoint Presentation:

1.2. CONTEXT HISTÒRIC Localització de la civilització grega Etapes de la civilització grega La cultura grega L'època hel·lenística . El regne de Pèrgam

PowerPoint Presentation:

Marc geogràfic i característiques La civilització grega es desenvolupà a … l a península Balcànica : península de l’Àtica ( Atenes ) i península del Peloponès ( Corint i Esparta), la costa occidental d’Àsia Menor ( Milet ) les illes del mar Egeu t ambé en territoris costaners colonitzats pels grecs : costes del mar Negre , s ud d’Itàlia i Sicília ( Magna Grècia ), i costes del nord del Mediterrani : França ( Massàlia ), Catalunya ( Empúries ) 1.2. CONTEXT HISTÒRIC

PowerPoint Presentation:

El seu relleu és muntanyós, amb valls estretes de difícil comunicació entre elles i costes extenses i retallades. El clima és mediterrani amb estius càlids i secs. La manca de rius va fer que es desenvolupés una agricultura de tipus mediterrani (cereal, vinya i olivera). Condicionats per la pobresa del seu país, els grecs es llançaren al comerç marítim: colonitzacions. Aquest medi geogràfic va afavorir l'individualisme i la fragmentació política de Grècia: cada illa i cada vall formaven un estat independent, una polis.

PowerPoint Presentation:

Marc històric: etapes de la civilització grega La història de l'antiga Grècia es divideix en tres etapes: La Grècia arcaica (segles VII i VI a.C .) S'organitzen les polis que tenien un govern aristocràtic (poder en mans dels rics terratinents). Comencen les colonitzacions per la costa nord del Mediterrani i per la costa del mar Negre. També daten d'aquesta època les primeres olimpíades (776 a.C .), l'aparició del pensament racional (Tales de Milet) i les primeres formulacions matemàtiques ( Pitàgores ). Es comencen a establir els ordres arquitectònics. La Grècia clàssica (segles V i IV a.C .) A partir del 510 a.C . Atenes introdueix la democràcia (els ciutadans governen la polis). És l'època de l'esplendor d'Atenes sobretot entre el 443 i el 429 a.C . ( Pèricles ). Els grecs van guanyar les guerres mèdiques contra els perses. Els grans filòsofs grecs són d'aquesta època (Sòcrates, Plató, Aristòtil), també alguns grans científics (Hipòcrates, metge), dramaturgs, etc. El període clàssic acaba després d'un seguit de tensions i lluites (guerra del Peloponès) quan s'imposa Macedònia un regne del nord. L'any 336 a.C . Filip de Macedònia i el seu fill Alexandre unifiquen l'espai hel·lènic. La Grècia hel·lenística (segles III-I a.C .) A la mort d'Alexandre el Gran (323 a.C .) apareixen els regnes hel·lenístics. El 148 a.C . Grècia és conquerida pels romans: conquesta d'Egipte per part del romans el 31 a.C . Va ser l'etapa d'or de la ciència grega: Euclides, Arquímedes i Eratòstenes entre d'altres. L'art grec rep influències d'Orient i apareixen escoles diferents.

PowerPoint Presentation:

Trets culturals : característiques generals de l’art grec ANTROPOCENTRISME. Art humanitzat, fet a la mesura de l’ésser humà, deixant de banda el monumentalisme dels estils orientals anteriors. Dimensió humana: L’ésser humà és la mesura de totes les coses ( Protàgores ), recerca bellesa, cànon ... HARMONIA. Art estètic que cerca la bellesa a partir de l’harmonia i la proporcionalitat, en relació a l’ésser humà . NATURALISME. Art naturalista que busca la representació de la natura i de l’ésser humà dins ella, encara que normalment de forma idealitzada . RACIONALISME . La seva filosofia és racional, es basa en conceptes com ésser humà, natura, raó, harmonia i bellesa. Tenen pensament racionalista a partir del discurs lògic, al marge de la mitologia (ciència, filosofia ...). PÚBLIC. Art per gaudir com a ciutadà de la polis, per ser contemplat . És un art profundament públic i “civilitzat”, tant les representacions o edificis civils com les manifestacions religioses tenen un caràcter públic (atletes, processons ...). EQUILIBRI. És un art que defuig de la passió, teatralitat i patetisme orientals (excepte en època hel·lenística). RELIGIOSITAT. Importància de la relació amb els déus . Importància dels grans santuaris. Mitologia.

PowerPoint Presentation:

ETAPES DE L’ART GREC Arcaic (segle VII-475 a.C.) Es fixen els estils arquitectònics i s’inicia l’evolució estilística Clàssic (475-323 a.C .) Entre la fi de les Guerres M èdiques i la mort d ’Alexandre el Gran. Moment de màxima esplendor artística . Es pot subdividir en primer classicisme ( segle V a.C .) i segon classicime ( segle IV a.C .) Hel·lenístic (323-31 a.C.) Grècia exporta el seu art als regnes formats després de la mort d’Alexandre el Gran, fins que és c onquerida per Roma

PowerPoint Presentation:

El regne de Pèrgam La mort sobtada d’Alexandre el Gran l’any 323 a.C . va fragmentar l’imperi macedoni en diversos regnes, i la cultura grega es va traslladar cap a Orient, on van prosperar noves ciutats, com Pèrgam o Alexandria . Malgrat la decadència política, la sòlida cultura grega va servir de referència als regnes orientals, que van reflectir aquesta hel·lenització en les seves creacions artístiques.

PowerPoint Presentation:

L’ Altar de Zeus es va construir durant el regnat d’Èumenes II, de la dinastia atàlida (fill d’Atal I), que el feu aixecar per commemorar les seves victòries al Pont i a Bitínia. Els reis de Pèrgam es van guanyar el títol de defensors de Grècia aturant diverses invasions, com les dels gàlates (Galàcia, regió d’Àsia Menor ). È umenes II va ser aliat del romans però, com a bon rei hel·lenístic, no es va passar la vida al camp de batalla, sinó que es va dedicar a la cultura. Va prosseguir la labor del seu pare, acabant l' Altar de Zeus , que aquest havia començat. També va acabar les muralles i va donar un gran impuls a la Biblioteca, incorporant el nou material, el pergamí, fabricat en el regne. L'impuls donat a les arts va fer que emigressin a Pèrgam gran quantitat d'escultors, literats, filòsofs, artistes i matemàtics. La ciutat era una de les tres grans capitals d'Orient , juntament amb Alexandria i Antioquia. Èumenes II (197-158a.C.)

PowerPoint Presentation:

CARACTERÍSTIQUES DE L'ARQUITECTURA GREGA És arquitravada (línies horitzontals i verticals). Cerca l'harmonia visual a través de refinaments òptics. És feta a la mesura de l'èsser humà. Classifica les obres arquitectòniques en ordres . Els materials més usats són la pedra i el marbre. Els edificis més destacats són temples, teatres, àgores, gimnasos i estadis.

PowerPoint Presentation:

ESTIL GREC HEL·LENÍSTIC: ARQUITECTURA Es perden les proporcions humanes en favor de la grandiloqüència i l’ostentació , el colossalisme i la monumentalitat per influència oriental, com a l’ Altar de Zeus de Pèrgam i al temple de Zeus Olímpic d’ Atenes . Paulatinament desapareixen les característiques clàssiques: raó, harmonia i bellesa. Els edificis gaudeixen d’una major profusió decorativa com a influència oriental, com per exemple a l’ Altar de Zeus de Pèrgam . Sovint s’utilitza l’ordre corinti. Triomfen nous models de construccions: tombes ( Mausoleu d’Halicarnàs ), edificis commemoratius ( Llanterna de Lisícrates ), teatres ( teatre d’Epidaure ) S’imposa l’urbanisme d’Hipòdam de Milet. Els centres artístics es traslladen a llocs perifèrics: Rodes, Alexandria i Pèrgam . Llanterna de Lisícrates, s egle IV a.C. Mausoleu d’Halicarnàs

PowerPoint Presentation:

2. ANÀLISI FORMAL És una construcció colossal que s’aixeca sobre un podi elevat accessible per una gran escalinata. A dalt hi ha una columnata d'ordre jònic en forma d”U ”. Darrera la columnata hi havia un pati quadrangular que era l'espai reservat per als sacrificis. La columnata suporta un entaulament coronat per una sèrie de acroteris que representaven déus, centaures, grius ( Animal mitològic de cap i ales d’ocell rapaç i cos de lleó .) i cavalls. El gran fris escultòric no forma part de l'entaulament sinó del podi del temple. La cinta de relleus representa la Gigantomàquia , la lluita dels déus olímpics contra els gegants.

PowerPoint Presentation:

2. ANÀLISI FORMAL 2.1. ELEMENTS DE SUPORT I SUPORTATS En l' Altar de Zeus a Pèrgam domina la línia recta, que es correspon amb el sistema constructiu arquitravat .

PowerPoint Presentation:

L'estructura es basa en un enorme pòdium massís -d'uns 7 metres d'alt- amb un escala monumental. Una de les novetats radicava en la desproporció aparent entre un pòdium tan elevat i una columnata d’una alçada reduïda. 

PowerPoint Presentation:

Els elements de suport són els murs de càrrega del pòdium que sostenen la plataforma sobre la qual s’aixeca l’ Altar i la columnata jònica que forma una “U”. L’ element suportat és un entaulament pla (arquitrau i cornisa) coronat per diferents acroteris.

PowerPoint Presentation:

L' Altar de Zeus era un edifici pràcticament quadrat. La façana oest (A) - que és la part que es conserva - era l’únic accés a un pati (B) tancat a l'interior del qual probablement hi havia l ' altar (C) dels sacrificis . A B C 2.2. ESPAI INTERIOR A. PLANTA nord

PowerPoint Presentation:

Tres costats del pati interior on hi ha l’altar, estaven tancats per un mur on s’hi desenvolupava un petit fris. Els relleus d’aquest fris representaven escenes de la vida de Tèlef , fill d’Hèracles i fundador mític de la ciutat de Pèrgam . El relat segueix la vida mítica de l’heroi en forma de crònica històrica, és un relat senzill i purament descriptiu. Segueix una composició a la manera alexandrina, buscant la perspectiva i utilitzant elements paisatgístics (roques, arbres, animals, edificis...). El sentit de l’espai i l’il·lusionisme compositiu mostren una relació molt estreta amb la pintura de l’època. 2.2. ESPAI INTERIOR B. DECORACIÓ

PowerPoint Presentation:

La il·luminació és natural ja que és un edifici obert , sense coberta . 2.2. ESPAI INTERIOR C. IL·LUMINACIÓ

PowerPoint Presentation:

En aquesta construcció, com a totes les gregues, hi domina la línia recta; destaca la sensació d'horitzontalitat (podi, escalinata, cornises, coberta plana,…) 2.3. ESPAI EXTERIOR A. LÍNIES

PowerPoint Presentation:

2.3. ESPAI EXTERIOR B. FAÇANA La façana oest, que donava accés al pati de l’altar, és la que s’ha conservat. Consta de: Un podi decorat amb un espectacular fris (protegit per una cornisa) i interromput per l’escala d’accés Una columnata d’ordre jònic Un entaulament format per un arquitrau i una cornisa, i coronat per escultures Un sostre pla podi escalinata fris columnata cornisa cornisa arquitrau

PowerPoint Presentation:

Un fris impresionant recorre el pòdium (no l'entaulament ). Es tracta d'un alt relleu de 100 m de longitud i 2,5 m d'alçada . El fris està dedicat a la Gigantomàquia (la lluita dels déus contra els gegants ).

PowerPoint Presentation:

EL RELLEU Els tipus de relleu més habituals són : - Baix relleu , quan les figures sobresurten del fons menys de la meitat . - Mig relleu , quan les figures sobresurten la meitat . - Alt relleu , quan les figures ressalten sobre l'entorn més de la meitat . De vegades , hi ha parts de la figura tallades en de volum rodó . El relleu és la tècnica escultòrica en la que les formes ressalten sobre un entorn pla . Els relleus estan integrats en un mur o suport . Habitualment , s'utilitzen per decorar construccions . Poden representar una escena aïllada o formar tota una narració .

PowerPoint Presentation:

RELLEUS DE L' ALTAR DE ZEUS En el fris hi van treballar més de 40 escultors de l'escola de Pèrgam ( signaren , entre d’altres , Melanip , Dionisíades , Menècrates , …). Aquests escultors van unificar la feina de manera que es fa molt difícil diferenciar l’obra de cadascú Les escultures de l'escola de Pèrgam es caracteritzaven per la monumentalitat , la rica expressivitat , el dramatisme i la perfecció tècnica .

PowerPoint Presentation:

El tema permet una gran expressivitat, figures que ofereixen escorços violents, musculatures en tensió, vestidures que es despleguen, expressions torturades, etc. La composició és espectacular, plena d’un moviment violent i un patetisme esgarrifós. Els cossos de les figures s’entrellacen, es rebutgen.

PowerPoint Presentation:

La Gigantomàquia narrava la lluita dels déus, liderats per Zeus i Atena, contra els Gegants fills de Gea (la Terra) i Urà (el Cel). Explica com en els orígens del cosmos, el déu Cronos va castrar Urà i la seva sang va caure sobre Gea (la Terra). D’aquesta unió van néixer els gegants., uns éssers monstruosos que van enfrontar-se amb els déus de l’Olimp en una guerra: la Gigantomàquia. La mare, Gea els va ajudar per venjar-se de Zeus, qui havia desterrat els primers fills de Gea al Tàrtar, un lloc de turment i sofriment. Però res, ni la seva força descomunal, ni l’ajuda de Gea , fou suficient per vèncer als déus. Fris oriental Zeus lluitant contre els gegants

PowerPoint Presentation:

Façana oest . Al braç nord de l‘Altar es van reunir els déus del mar. Tritó, fill de Posidó-representat amb tors humà, ales, cos de peix i potes davanteres de cavall-, i la seva mare Anfítrite lluiten contra els Gegants. Tritó Anfítrite

PowerPoint Presentation:

A l'entrada a l'altar, al costat nord de les escales, la parella Nereu i Doris amb Oceanos i altres entren en combat. Nereus Doris Oceanos

PowerPoint Presentation:

(Escales costat sud). Apareixen fragments de nimfes i gegants. En la cornisa s’ha trobat la inscripció del nom de l’artista Theorretos . Gegant Fragments de nimfa

PowerPoint Presentation:

Façana oest . Al braç sud . Aquí apareix Dionís , acompanyat per dos sàtirs joves . Al seu costat hi ha la seva mare Sèmele , que porta un lleó a la lluita . Sèmele

PowerPoint Presentation:

Fris sud . Febe amb una torxa i la seva filla Astèria amb una espasa acompanyades per un gos . Febe Astèria

PowerPoint Presentation:

Fris est (1) . Hècate lluita amb un gegant, probablement Klytios . Àrtemis trepitja el cos d'un gegant mort, mentre el seu gos mossega un altre gegant (Otos)que es resisteix i posa la seva urpa a l'ull de l'animal. Al costat d’Àrtemis, la seva mare Leto (amb una torxa)i els seu germà bessó Apol·lo lluiten contra altres gegants. Klytios Otos Hècate Àrtemis

PowerPoint Presentation:

Fris est (2) . Zeus lluita amb el llamp, la pluja i els núvols contra dos gegants joves, i també contra el líder dels gegants, Porphyrion . Porphyrion Zeus

PowerPoint Presentation:

Fris est (3). Atena, deessa protectora de Pèrgam , aixeca pels cabells el gegant Alcioneu perquè aquest perdrà la seva força quan deixi d'estar en contacte amb Gea , la seva mare, que suplica pietat en un gest inútil ja que la Victòria s'apropa per coronar la deessa guerrera. Atena Alcioneu Gea Victòria

PowerPoint Presentation:

Les clares diagonals que marquen els cossos, el ritme frenètic i nerviós del gegant que contrasta amb la figura tensa d’Atena, i el moviment dels plecs de la roba són un clar exponent de la nova estètica hel·lenística.

PowerPoint Presentation:

Fris nord (1). Els tres Moires matant amb maces de bronze els gegants Agre i Toant

PowerPoint Presentation:

Fris nord (2). Keto amb un lleó lluitant contra un gegant .

PowerPoint Presentation:

L’ altar de Pèrgam va seguir un esquema que, encara que tenia precedents, es plantejava en aquella ocasió d’una nova manera a causa de les seves proporcions gegantines: un enorme pòdium massís d’un 7 m d’alt, una gran base de 36’44 X 34’20 m, un fris de 2’30 m d’alçada i uns 120 m de llargada, una escala d’uns 20 m d’amplada, etc. 2.3. ESPAI EXTERIOR C. DIMENSIONS

PowerPoint Presentation:

Una de les novetats d'aquesta construcció radica en l'aparent “desproporció” entre un pòdium tan elevat i unes columnes d'una alçada reduïda. No és una proporció clàssica.

PowerPoint Presentation:

2.3. ESPAI EXTERIOR D. ENTORN I INTEGRACIÓ URBANÍSTICA L' Altar de Zeus estava construït a l'Acròpolis de Pèrgam (actual Bergama , Turquia) sobre una terrassa, a la qual s'accedia a través d'un propileu . Formava part, per tant, de l’espai sagrat de la ciutat, juntament amb altres construccions, com un santuari dedicat a Atena, un teatre... La façana principal es conserva al Pergamonmuseum de Berlín. 1. Ciutat 2. Pòrtics 3. Temple de Dionís 4. Teatre 5. Altar de Zeus 6. Temple d'Atena 7. Biblioteca 8. Arsenals 9. Palau

PowerPoint Presentation:

3. INTERPRETACIÓ 3.1. CONTINGUT I SIGNIFICACIÓ El fris exterior està dedicat a la Gigantomàquia (la lluita dels déus contra els gegants ).

PowerPoint Presentation:

Altres escenes Zeus lluita contra els gegants

PowerPoint Presentation:

Adaptació a l'espai

PowerPoint Presentation:

A l'interior hi ha un altre fris dedicat al presumpte fundador del llinatge atàlida , Tèlef , fill d'Hèracles .

PowerPoint Presentation:

El tema del fris no és casual: A. El rei de Pèrgam tenia el seu model en Zeus, mentre que Atena (la deessa protectora de la ciutat) li concedia la victòria. El fris volia dir que igual com els déus havien vençut els brutals gegants, els atàlides triomfaven sobre els bàrbars celtes. Zeus, model del rei Èumenes II, i Atena, deessa protectora de Pèrgam , de la saviesa i de l’estratègia en la guerra, són els personatges que adquireixen un paper més rellevant en aquest fris.

PowerPoint Presentation:

B. El tema es relaciona amb el Partenó, ja que en aquest també hi ha, bé que invertits, un déu i una deessa que es mouen en direccions oposades i es giren per mirar-se l’un a l’altra. La pretensió dels reis de Pèrgam era proclamar-se hereus culturals de l'Atenes clàssica. Atena i Posidó (Partenó, frontó occidental)

PowerPoint Presentation:

C. Els reis de Pèrgam volien donar a conèixer la seva grandesa .

PowerPoint Presentation:

El rei de la dinastia atàlida Èumenes II va fer aixecar aquest monument a Pèrgam , capital del seu regne, per commemorar les seves victòries militars. L' Altar de Zeus es feia servir per al culte i servia d' agraïment a Zeus (veure relació amb l' estoïcisme ). 3.2. FUNCIÓ

PowerPoint Presentation:

4. VALORACIÓ L' Altar de Zeus a Pèrgam és immens; el més gran de l'antiguitat. Es tracta una de les obres culminants de l'hel·lenisme i la més important de l'escola de Pèrgam , que destacà per la tendència a la monumentalitat i al patetisme.

PowerPoint Presentation:

MODELS I INFLUÈNCIES L' Altar de Zeus va ser el més gran de l'Antiguitat . Segueix l'esquema formal establert en aquest tipus de monuments. S'hi aprecia una particularitat : presenta un podi enorme que eleva el fris escultòric i una escalinata que , en certa mesura , prenia com a model l' altar de Zeus a Olímpia .

PowerPoint Presentation:

MODELS I INFLUÈNCIES L'aparició de paisatge de fons al fris de Tèlef i el model narratiu de les escenes dels frisos de l' Altar de Zeus fan d'aquests frisos un precedent de la Columna Trajana. El dinamisme i la teatralitat dels relleus recorden als del Barroc. Columna trajana (107-113)

PowerPoint Presentation:

http://www.gencat.cat/economia/ur/doc_un/pau_hart12sp.pdf http://de.wikipedia.org/wiki/Pergamonaltar https://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/pergamonmuseum-staatliche-museen-zu-berlin/0QEALap3qf0s1g?hl=de&projectId=art-project http://www.youtube.com/watch?v=T1lZ1kniUg4&feature=fvw http://www.youtube.com/watch?v=LOq1dOmzV8A