nhan so thap phan

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 2:

KÝnh chµo c¸c thÇy c« gi¸o tíi dù giê líp 5!

Slide 3:

a) VÝ dô 1: Mét m¶nh v­ên h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 6,4m, chiÒu réng 4,8m. Hái diÖn tÝch cña m¶nh v­ên ®ã b»ng bao nhiªu mÐt vu«ng? Ta ph¶i thùc hiÖn phÐp tÝnh: 6,4  4,8 = ? (m 2 ) Ta cã: 6,4m = 64dm 4,8m = 48dm 6 4 4 8  VËy 6,4  4,8 = 30,72 (m 2 ) Th«ng th­êng ta ®Æt tÝnh råi lµm nh­ sau: Thùc hiÖn phÐp nh©n nh­ nh©n c¸c sè tù nhiªn. §Õm ë hai thõa sè cã tÊt c¶ hai ch÷ sè ë phÇn thËp ph©n, ta dïng dÊu phÈy t¸ch ë tÝch ra hai ch÷ sè kÓ tõ ph¶i sang tr¸i . b) VÝ dô 2: 4,75  1,3 = ? 4,75 1,3 1 4 2 5 4 7 5 6,1 7 5 Thùc hiÖn phÐp nh©n nh­ nh©n c¸c sè tù nhiªn. §Õm ë hai thõa sè cã tÊt c¶ ba ch÷ sè ë phÇn thËp ph©n, ta dïng dÊu phÈy t¸ch ë tÝch ra ba ch÷ sè kÓ tõ ph¶i sang tr¸i .  3 0 7 2 dm 2 = 30,72m 2 512 7 256 2 0 3 6, 4,  2 7 5 2 1 5 6 2 0 3 (dm 2 ) 4 8 , , (m 2 ) 7 2 4 8

Slide 4:

Ghi nhí : Muèn nh©n mét sè thËp ph©n víi mét sè thËp ph©n ta lµm nh­ sau: - Nh©n nh­ nh©n c¸c sè tù nhiªn. - §Õm xem trong phÇn thËp ph©n cña hai thõa sè cã bao nhiªu ch÷ sè råi dïng dÊu phÈy t¸ch ë tÝch ra bÊy nhiªu ch÷ sè kÓ tõ ph¶i sang tr¸i.

Ví dụ 1::

Ví dụ 1: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 6,4m, chiều rộng 4,8m. Hỏi diện tích của mảnh vườn đó bằng bao nhiêu mét vuông?

64 x 48 512 256 :

64 x 48 512 256 6,4 x 4,8 512 256

Slide 7:

- Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên. - Hai thừa số có tất cả hai chữ số ở phần thập phân, ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra hai chữ số kể từ phải sang trái.

Ví dụ 2: 4,75 x 1,3 = ?:

Ví dụ 2: 4,75 x 1,3 = ? 4,75 X 1,3 1 425 4 75 6 175 ,

Slide 9:

- Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên. - Hai thừa số có tất cả ba chữ số ở phần thập phân, ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra ba chữ số kể từ phải sang trái.

Quy tắc: :

Quy tắc: Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân ta làm như sau: Nhân như nhân các số tự nhiên. Đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

Bài 1: Đặt tính rồi tính a/ 25,8 x 1,5 b/ 16,25 x 6,7 c/ 0,24 x 4,7 d/ 7,826 x 4,5

Slide 12:

Nhận xét: Phép nhân các số thập phân có tính chất giao hoán: Khi đổi chỗ hai thừa số của một tích thì tích không thay đổi. 9,912 9,912 8,235 8,235 a b a x b b x a 2,36 4,2 3,05 2,7 Bài 2: a/ Tính rồi so sánh giá trị của a x b và b x a a x b = b x a

Bài 2: b/ Viết ngay kết quả phép tính::

Bài 2: b/ Viết ngay kết quả phép tính: 4,34 x 3,6 = 15,624 3,6 x 4,34 = 9,04 x 16 = 144,64 16 x 9,04 = 15,624 144,64

Bài 3::

Bài 3: Một vườn cây hình chữ nhật có chiều dài 15,62m và chiều rộng 8,4m. Tính chu vi và diện tích vườn cây đó.

Bài giải:

Bài giải Chu vi của vườn cây đó là: ( 15,62 + 8,4) x 2 = 48,04(m) Diện tích của vườn cây đó là: 15,62 x 8,4 = Đáp số: 48,04(m)

Chọn phương án đúng trong phép tính sau::

Chọn phương án đúng trong phép tính sau: 32,5 X 1,3 975 325 4225 32,5 X 1,3 975 325 42,25 32,5 X 1,3 975 325 422,5