Gia tri mot phu Nu

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Giá tr? M?T PH? N?

Slide 2: 

Sách Talmud Do-thái k?t thúc v?i l?i nói r?ng …

Slide 3: 

... Hãy coi ch?ng d?ng bao gi? làm cho m?t Ph? N? ph?i roi l?, b?i vì Thiên Chúa d?m các gi?t l? c?a nàng ...

Slide 4: 

Ngu?i Ph? N? di ra t? chi?c xuong su?n c?a Ngu?i Nam.Ch? không ph?i t? bàn chân c?a chàng, d? làm t?m th?m chùi chân chàng,Cung không ph?i t? cái d?u c?a chàng, d? mà ? cao hon chàng... Nhung t? c?nh su?n chàng, d? làm ngu?i d?ng hàng v?i chàng ...

Slide 5: 

... Ngay bên du?i cánh tay chàng, d? du?c che ch? ... … Và bên c?nh trái tim chàng, d? du?c yêu thuong ...

Xin chuy?n thông di?p này ít ra cho ba ph? n? d?c bi?t, nhung d?ng quên r?ng ... B?n là duy nh?t ! Xin cung chuy?n cho t?t c? nh?ng ngu?i nam có giá tr? mà b?n quen bi?t, d? h? luôn luôn nh? d?n giá tr? c?a m?t PH? N?! Chúc b?n m?t ngày t?t lành ! : 

Xin chuy?n thông di?p này ít ra cho ba ph? n? d?c bi?t, nhung d?ng quên r?ng ... B?n là duy nh?t ! Xin cung chuy?n cho t?t c? nh?ng ngu?i nam có giá tr? mà b?n quen bi?t, d? h? luôn luôn nh? d?n giá tr? c?a m?t PH? N?! Chúc b?n m?t ngày t?t lành ! D?ch t? b?n Pháp ng?: HPL 12-1-2008

authorStream Live Help