BAI 4 CAC TAP HOP SO

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

Cac tap hop so

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Tập thể lớp 10A3 kính chào quý thầy cô

PowerPoint Presentation:

A. xA xD B. xD xA C. xB xD D. xC xD Baøi taäp traéc nghieäm Caâu 1 : Cho D= . Choïn caâu traû lôøi sai trong caùc caâu hoûi sau? Caâu 2 : Cho D= . Choïn caâu traû lôøi ñuùng trong caùc caâu hoûi sau?

Baøi 4: CAÙC TAÄP HÔÏP SOÁ:

I. CÁC TẬP HỢP SỐ ĐÃ HỌC 1. Tập hợp các số tự nhiên N 2. Tập hợp các số nguyên Z Baøi 4: CAÙC TAÄP HÔÏP SOÁ

PowerPoint Presentation:

BTTN : Bieåu ñoà ven minh hoïa quan heä bao haøm cuûa taäp soá nguyeân Z vaø soá töï nhieân N laø: Z N Z N A. B. Z N C. Z N D.

PowerPoint Presentation:

3. Tập hợp các số hữu tỉ Q - Số hữu tỉ biểu diễn được dưới dạng một phân số trong đó 4. Tập hợp các số thực R Tập hợp các số thực gồm các số hữu tỉ và các số vô tỉ ( là các số thaäp phân vô hạn không tuaàn hoàn) 0 1 2 - 1 - 2 - Tập hợp các số hữu tỉ goàm caùc soá nguyeân và các số thaäp phaân höõu haïn hoaëc voâ haïn tuaàn hoaøn.

PowerPoint Presentation:

BTTN : Bieåu ñoà ven minh hoïa quan heä bao haøm cuûa taäp soá nguyeân Z , soá töï nhieân N , soá höõu tæ Q laø: Z N A. B. Q Q Z N Q Z N Q Z N C. D.

PowerPoint Presentation:

BTTN: Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau

PowerPoint Presentation:

II. CÁC TẬP HỢP CON THƯỜNG DÙNG CỦA R * Nửa khoảng [ ) a b /////// /////// [ a /////// ] b /////// ( ] a b /////// ///////

PowerPoint Presentation:

BT: Hãy ghép mỗi ý ở cột trái với một ý ở cột phải có cùng một nội dung thành cặp.

PowerPoint Presentation:

Ví dụ : Cho Hãy xác định các tập hợp sau : Giải: ( ] 3 7 //////////////// ////////////// [ ) 1 4 \\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ A : B : Ví dụ : Cho Ví dụ : Cho Hãy xác định các tập hợp sau : Ví dụ : Cho Hãy xác định các tập hợp sau : Ví dụ : Cho

PowerPoint Presentation:

( ] 3 7 [ ) 1 4 Giải: A : B : Hãy xác định các tập hợp sau : Ví dụ : Cho Hãy xác định các tập hợp sau : Ví dụ : Cho Hãy xác định các tập hợp sau : Ví dụ : Cho Hãy xác định các tập hợp sau :

PowerPoint Presentation:

( ] 3 7 //////////////// ////////////// [ ) 1 4 \\\\\\\\\\\\\\\\\ Giải: A : B : Ví dụ : Cho Hãy xác định các tập hợp sau :

PowerPoint Presentation:

Giải: Ví dụ : Cho Hãy xác định các tập hợp sau :

PowerPoint Presentation:

Vậy X = Giải: Q. Ö BT GK

PowerPoint Presentation:

Cuûng coá : Hãy ghép mỗi ý ở cột trái với một ý ở cột phải có cùng một nội dung thành cặp.

PowerPoint Presentation:

) 9 m /////////////////////// ( \\\\\\\\\\\\\\\\\\ ) 9 m /////////////////////// ( \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ) 9 m /////////////////////// ( \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ Tìm điều kiện của m để BTVN : Cho số thực m < 0 và

PowerPoint Presentation:

II. CÁC TẬP HỢP CON THƯỜNG DÙNG CỦA R * Khoảng ( ) a b /////// /////// ( a /////// ) b /////// [ ] a b /////// /////// * Đoạn

authorStream Live Help