Happy NewYear

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide1:

HAPPY NEW YEAR Nguồn : Internet Nhạc : Happy New Year - ABBA From Quang Nguyen & chau Minh Anh Nguyen

Slide2:


Slide3:

12 tiếng chuông vào n ử a đê m sẽ mang ướ c nguyện đầ u n ă m đế n các bạn cho 12 tháng t ớ i .

Slide4:

TIẾNG CHUÔNG TH Ứ NHẤT Ướ c nguyện S ứ c khoẻ [ Bạn có s ứ c khoẻ không tiền bạc nào mua đượ c trên thế gi ớ i ] A health to you, a wealth to you, and the best that life can give to you .

Slide5:

Wishing you a New Year filled with happiness and love. TIẾNG CHUÔNG TH Ứ NHÌ Ướ c nguyện Tình yêu [Đ ờ i sống chung quanh bạn luôn đầ y ắ p tình yêu ]

Slide6:

TIẾNG CHUÔNG TH Ứ BA Ướ c nguyện May m ắ n [Bạn sẽ không thiếu thốn bất c ứ gì trong đờ i sống này ] Wish of luck [that you never lack of anything in this life] 

Slide7:

TiẾNG CHUÔNG TH Ứ T Ư Ướ c nguyện Giấc m ơ [ Bạn có nh ữ ng giấc m ơ để thấy chúng tr ở thành hiện th ự c] I wish that all your wishes are fulfilled this year..

Slide8:

TIẾNG CHUÔNG TH Ứ NĂM Ứơ c nguyện Can đả m [ Bạn can đảm chấp nhận điều bạn không thay đổi được ] Wish of Courage [courage to accept what you cannot change]

Slide9:

TIẾNG CHUÔNG TH Ứ SÁU Ướ c nguyện G ặ p g ở [Bạn nếm được vị ngọt của tình bạn và không bao giờ thấy cô đơn] Wishing you a New Year that brings good friend and the best of things

Slide10:

TIẾNG CHUÔNG TH Ứ BẢY Ướ c nguyện Gia đ ình đ oàn kết [ Bạn h ưở ng đượ c dây liên kết tr ườn g tồn trong gia đì nh yêu quý ] Wishing that your home is always filled with happiness and togetherness.

Slide11:

TIẾNG CHUÔNG TH Ứ TÁM Ướ c nguyện Thành công [ Mọi công việc của bạn đề u đơ m bông kết trái ] May Prosperity & success be the two slides of the coin for your business this year and always .

Slide12:

TIẾNG CHUÔNG TH Ứ CHÍN Ướ c nguyện Bình an [ Quả tim của bạn không bị trói buộc b ở i lo l ắ ng, thù hận , hay ganh ghét ]    Wishing you a bright and peaceful New Year.

Slide13:

TIẾNG CHUÔNG TH Ứ M ƯỜ I Ướ c nguyện Tạ ơ n [ Bạn vui s ướ ng đượ c sống mỗi ngày ]   Wishing you a New Year filled with new Hope, new Joy and new beginnings

Slide14:

TIẾNG CHUÔNG TH Ứ M ƯỜI MỘT Ướ c nguyện Sáng tạo [ Bạn có thể thấy đế n bên sau nh ữ ng diệu kỳ của tạo hoá ] May you get all your desires fulfilled this year.

Slide15:

TIẾNG CHUÔNG TH Ứ M ƯỜ I HAI Ướ c nguyện quan trọng nhất [ Bạn đượ c ân phúc mỗi ngày trong n ă m m ớ i ] Hope your New Year full of blessing

Slide16:

Chúc Mừng Năm Mới ! PPS. [email protected]