pp bust

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

CONSFATUIREA NATIONALA BUSTENI 2012:

INTEGRARE CURRICULARĂ ȘI CURRICULUM INTEGRAT CONSFATUIREA NATIONALA BUSTENI 2012

Competenţa este unicul„organizator” al curriculumului pentru toate nivelurile de şcolaritate, pentru toate programele de formare şi pentru toate disciplinele şcolare. Competenţa exprimă cel mai bine rezultatele învăţării şi poate înlocui varietatea formulărilor care vizează „ţintele” majore ale educaţiei şcolare. :

Competenţa este unicul „organizator” al curriculumului pentru toate nivelurile de şcolaritate, pentru toate programele de formare şi pentru toate disciplinele şcolare. Competenţa exprimă cel mai bine rezultatele învăţării şi poate înlocui varietatea formulărilor care vizează „ţintele” majore ale educaţiei şcolare.

INTERDISCIPLINARITATEA = elementul definitoriu în progresul cunoașterii. Exigențele actuale ale cunoașterii și dezvoltării societății caracterizate printr-un ritm alert de descoperiri științifice și tehnologice determină o regândire a procesului instructiv-educativ. :

INTERDISCIPLINARITATEA = elementul definitoriu în progresul cunoașterii. Exigențele actuale ale cunoașterii și dezvoltării societății caracterizate printr-un ritm alert de descoperiri științifice și tehnologice determină o regândire a procesului instructiv-educativ.

Introducere în interdisciplinaritate:

Ce este interdisciplinaritatea ? „ Interdisciplinaritatea implică un anumit grad de integrare între diferitele domenii ale cunoaşterii şi diferite abordări , ca şi utilizarea unui limbaj comun permiţând schimburi de ordin conceptual şi metodologic ”.(G. Văideanu , 1988) „ Interdisciplinaritatea este o formă a cooperării între discipline diferite cu privire la o problematică a cărei complexitate nu poate fi surprinsă decât printr -o convergenţă şi o combinare prudentă a mai multor puncte de vedere . ” (C. Cucoş , 1996) Introducere î n interdisciplinaritate

Introducere în interdisciplinaritate:

Ce este interdisciplinaritatea ? ,, Interacțiunea existentă între două sau mai multe discipline, care poate să meargă de la simpla comunicare de idei până la integrarea conceptelor fundamentale privind epistemologia , terminologia , metodologia , procedeele , datele și orientarea cercetării . ”( OECD,1972 în M. Manolescu , 2005) „ Interdisciplinaritatea poate fi caracterizată prin aprecierea lui Platon despre arta politică : arta ţesutului , care nu lasă niciodată să survină divorţul dintre diferitele elemente , urzeşte şi combină mereu informaţiile pentru a face din ele o ţesătură suplă şi foarte strânsă ” (Mohammed Allal Sinaceur , Interdisciplinaritatea şi ştiinţele umane , Editura Politică , Bucureşti , 1986). Introducere î n interdisciplinaritate

PowerPoint Presentation:

INTERDISCIPLINARITATEA – element definitoriu în progresul cunoașterii Premisa - asigura rea unit ății cunoașterii și depășirea granițelor disciplinelor de învățământ. A paratele conceptual şi metodologic ale mai multor discipline sunt utilizate în interconexiune, pentru a examina o temă sau o problemă dar, mai ales, pentru a dezvolta competenţe integrate, transversale, cheie .

Interdisciplinaritatea- o necesitate? :

„ Succesul în via ț a personală, profesională și socială e dat tocmai de capacitatea de a ieși din cutia disciplinară, de capacitatea de a realiza conexiuni care să conducă la realizarea eficientă a problemelor concrete. ” (L. Ciolan, Dincolo de discipline) Interdisciplinaritatea - o necesitate ?

Curriculum integrat:

Cel mai puternic argument pentru integrarea disciplinelor este însuși faptul că viața nu este împărțită pe discipline. (J. Moffett) Curriculum integrat

Curriculum integrat:

Curriculum integrat Inv ăț area este mai eficient ă c â nd elevii fac leg ă turi , conexiuni î ntre diverse discipline sau subiecte Elevii sunt implica ț i î n activit ăț i de î nv ăț are prin cooperare , lucreaz ă î n echip ă Sunt î nv ăț a ț i diverse strategii de abordare a problemelor Sunt i mplica ț i î n mod activ î n procesul de î nv ăț are , iar î nv ăț area porne ș te de la interesele elevilor

Caracteristici ale curriculumului integrat :

Caracteristici ale curriculumului integrat

Curriculum integrat - ARGUMENTE:

A coper ă rupturil e dintre discipline; Construie ște , prin educaţie , un ele structuri mentale dinamice şi capabile să sprijine deciziile cele mai bune . R ezolvarea de probleme Stimuleaz ă rolul activ al elevului ca organizator al propriei structuri a cunoa ș terii ; Asigur ă condi ț iile optime de î nv ăț are pentru to ț i elevii Promoveaz ă colaborarea Curriculum integrat - ARGUMENTE

Predarea integrată:

are ca referinţă nu o disciplină de studiu, ci o tematică unitară, comună mai multor discipline se fundamentează pe două sisteme de referinţă: unitatea ştiinţei; procesul de învăţare la copil. o strategie ce presupune schimbări nu numai în planul organizării conținuturilor, ci și în „ambianța” predării și învățării Predarea integrat ă

PowerPoint Presentation:

ARGUMENTE pentru susținerea predării integrate Angajarea responsabilă a elevului în procesul învăţării; cadrului didactic = mediator, facilitator; profunzimea, trăinicia şi reactivarea rapidă a cunoştinţelor, generate de perspectiva integrată asupra cunoaşterii; încurajarea comunicării şi a relaţiilor interpersonale prin valorificarea valenţelor formative ale sarcinilor de învăţare în grup;

Treptele integrării:

Treptele integrării INTRADISCIPLINARITATE MULTIDISCIPLINARITATE INTERDISCIPLINARITATE TRANSDISCIPLINARITATE

Multumesc pentru atentie si succes in noul an scolar!:

“Soluţia asupra căreia insist este de a eredica lipsa fatală de conexiune între discipline care omoară vitalitatea curriculumului nostru modern. Există un singur obiect de studiu pentru educaţie şi acela este viaţa în toate manifestările ei “ Alfred North Whitehead Multumesc pentru atentie si succes in noul an scolar!

authorStream Live Help