Orizonturi didactice ,2011 (2)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CĂLĂRAȘI CENTRUL METODIC I OLTENIȚA CERCUL PEDAGOGIC AL ÎNVĂȚĂTORILOR CLASELOR I SIMPOZION NAȚIONAL “O R I Z O N T U R I D I D A C T I C E” 4 IUNIE 2011

Slide 2:

CERCUL PEDAGOGIC MIJLOC DE FORMARE S I PERFEC T IONARE A CADRELOR DIDACTICE AUTORI: 1. Munteanu Laura-Cristina - profesor, inspector de specialitate în cadrul I.S.J.Călărași; 2. Baltac Mariana – învățător, metodist, responsabil de cerc ,Școala cu clasele I-VIII nr. 3, Chirnogi, jud. Călărași; 3. Cîrlig Marian - profesor pentru învățătmânt primar, metodist, responsabil de cerc, Școala D.I.Ghica, Radovanu, jud. Călărași;

Slide 3:

Învățământul românesc este în plină transformare și reușita actualei reforme depinde, în mare măsură și de atitudinea cadrelor didactice față de dimensiunea și profunzimea ei . Momentul actual este crucial privind schimbarea totală a orientării strategiilor către o învățare activă, centrată pe elev, ce trebuie abordată de oameni cu o deosebita pregătire informațională, cu capacități și competențe excelente de punere în practică, de aplicare la clasă. Scopul declarat este acela de a înlătura analfabetismul funcțional, sintagma ce a definit mulți ani produsul școlii românești tradiționale.

Slide 4:

Confruntat cu marile schimbări sociale, economice și culturale ale lumii contemporane, învățătorul își pune tot mai mult problema eficacității sale profesionale și personale, ca o condiție sine qua non a construcției propriei cariere didactice. În acest sens, teoria învățării cognitive, care a cuprins lumea în ultimii 30 de ani, se aplică cu succes și la nivelul cadrelor didactice care, prin variate modalități, caută să își formeze și dezvolte o serie de capacități, de competențe măsurabile și apreciabile care, să se exprime prin performanțe în munca la clasă.

Slide 5:

Standardele naționale pentru personalul didactic descriu competențele necesare desfășurării activității instructiv-educative, ce sunt repere clare de ordin calitativ și care, exprimă niveluri de performanță ale exercitării funcției de învățător. Competențe profesionale ; Competențe metodologice ; Competențe psiho-sociale ; Competențe tehnice și tehnologice ; Competențe de comunicare și relaționare ;

Slide 6:

Competențele profesionale sunt ansamblul de: cunoștințe, deprinderi, atitudini socio–profesionale asumate, necesare exercitării profesiei de dascăl. Sunt de natură : VIZEAZA : - cognitivă - evaluarea afectivă - autoevaluarea - practică - ameliorarea prestatiei personale Au caracter: - flexibil și adaptabil l a schimbări ;

Slide 7:

Competențele metodologice sunt ansamblul activităților necesare în vederea proiectării didactice, a organizării și desfășurării acțiunilor de învățare și de evaluare, care solicită, din partea învățătorului, anumite competențe specifice: utilizarea corectă, adecvată a cunoștințelor de didactică generală și de psihologie școlară; implementarea activității instructiv-educative la clasă; stăpânirea conceptelor și teoriilor moderne privind formarea de capacități de cunoaștere; folosirea optimă a factorilor spațio-temporali; adoptarea unor strategii ce permit utilizarea eficientă a mijloacelor și auxiliarelor didactice; adoptarea unei conduite metodologice inovative în plan profesional;

Slide 8:

Competențe psiho-sociale sunt acelea pe care fiecare învățător și le dezvoltă și constau în: - înțelegerea mecanismelor de formare a trăsăturilor psihomorale; - identificarea potențialului elevilor pentru o bună orientare a acestora în conformitate cu propriile înclinații; - inițierea și organizarea unor activități în vederea unei bune socializări; - relaționarea și consolidarea unor parteneriate; Competențe tehnice și tehnologice sunt acelea de ordin metodic, neapărat necesare pentru formarea, dezvoltarea, perfecționarea deprinderilor motrice, practice, tehnice în special, a acelora referitoare la tehnologia informației.

Slide 9:

Competențe de comunicare și relaționare sunt acelea pe care învățătorul le exercită : la nivelul clasei de elevi, în cadrul activitățilorspecifice procesului instructiv-educativ ; la nivelul colectivului de cadre din care face parte; în Consiliul profesoral ; în Comisiile metodice ; în Cercurile pedagogice ; în relația cu diferiți membri ai comunității ; Analizându-și propriile capacități și competențe, fiecare învățător poate decide posibile variante de autopregătire profesională: varianta autodidactă; varianta “văzând și făcând”; varianta parcurgerii unor programe de formare continuă acreditate;

Slide 10:

Învățătorul contemporan se caracterizează printr-o mare, atentă și minuțioasă capacitate de autoperfecționare, în vederea optimizării și eficientizării muncii sale în promovarea unui învățământ, cu prioritate, formativ. Cercul pedagogic cadru instituționalizat, atât formal cât și informal; garant al învățătorului pentru măsurarea propriei performanțe ; sursa de cunoaștere și autocunoaștere ; spațiu de confruntare ideatică ; locul creativității ca efect al muncii în echipă; prilej de relaționare pentru dezvoltare de competențe didactice;

Slide 11:

ARGUMENTE TEMATICA ABORDATĂ - Toate aspectele ce trebuiau elucidate pe parcursul unui ciclu de patru ani. SCOPURILE- Ținte precise transformate în obiective și sarcini individuale sau de grup, pentru a fi realizate. FORME DE ORGANIZARE- Raportate la temă și scop : lecții demonstrative, mese rotunde, dezbateri, excursii didactice, drumeții, schimburi de experiență; LOCUL DE DESFĂȘURARE- Ales în funcție de temă, scop urmărit, forma de organizare pentru eficientizare maximă: clasa, sala de muzeu, spatiul unor instituții publice, al unor instituții culturale sau de interes național,cadrul natural ; EVALUAREA- A fost realizată individual, în echipă, cu instrumente diferite, prin rapoarte de monitorizare independente sau rapoarte semestriale și anuale.

Slide 12:

PUNCTE FORTE prin care susținem că CERCUL PEDAGOGIC ESTE UN MIJLOC DE FORMARE ȘI PERFECȚIONARE A CADRELOR DIDACTICE ACTIVITĂȚI PRECISE în funcție de : - obiectivele clasei la care se predă; - sarcinile ce revin învățătorului; - aspecte ce trebuie elucidate, rezolvate; - solicitările membrilor cercului; CARACTERUL DESCHIS al ședințelor prin prezentarea unor materiale realizate la nivelul comisiilor metodice din școli ; ACTIVITĂȚI INTERACTIVE DE GRUP cu tematică diversă; CONFRUNTĂRI DE OPINII cu referire la promovarea noului și nu numai ;

Slide 13:

LECȚII DEMONSTRATIVE susținute la aproape toate disciplinele de studiu și la care au fost invitați colegi, profesori de specialitate. REFERATE ȘI INFORMĂRI ÎN SPECIALITATE cu rolul de a reașeza informația didactică ca bază în dezvoltarea de competențe profesionale; ACTIVITĂȚI DE TIP “ATELIER” care au urmărit : - aplicarea corectă a cunoștințelor științifico-metodice; - exersarea muncii în echipă; - relaționarea între membrii cercului; - schimb permanent de idei între echipieri; - sporirea motivației pentru autoperfecționare; - dezbateri realizate în colaborare cu alți colegi;

Slide 14:

PREMIERE realizate la ședințele de cerc: Desfășurarea orei de Educație fizică de către învățătorul clasei împreună cu profesorul de sport din școală. Realizarea pe suportul științific al lucrării “Orizontul local al municipiului Oltenița “( G. Bălan și M. Dinu) a trei opționale de către trei comisii metodice în trei abordări diferite; Susținerea orelor de istorie în sălile muzeului Gumelnița , apoi continuarea dezbaterilor cu colegii profesori din școlile gazdă; Drumeție î n zona unui liman fluvial, a unui lac și a unei păduri, pentru cunoașterea și înțelegerea unor tansformări ce au loc ca urmare a degradării accentuate a mediului înconjurător;

Slide 15:

5. Prin “ excursia didactică “ am transformat ora de curs într-un univers: ora de istorie - la Muzeul Național Militar și Muzeul Național Cotroceni,la Palatul voievodal; ora de geografie - la Muzeul Național de Geologie și la Agenția Națională de Meteorologie; ora de limba română - a Muzeul Național de Literatură și la “Mărțișor”; ora de muzică - la Muzeul Național George Enescu și la Teatrul de Operetă; 6. Dublu schimb de experiență între Cercul pedagogic și Comisia metodică a învățătorilor din Liceul Ștefan Odobleja din București, prilej și de participare a noastră la proiectul I.S.M. București « Punți între școlile României » ; 7. Întâlnire cu un deputat , membru în Comisia pentru învățământ a Camerei Deputaților ;

Slide 16:

8. Lansare de carte școlară : a) “ COMUNICARE”- auxiliar pentru clasa I, perioada alfabetară, volum realizat sub coordonarea doamnei inspector, Munteanu Laura, de către un grup de 6 invatatori metodiști din Centrul Oltenița; b)“LIMBA ȘI COMUNICARE”- culegere de texte pentru clasele II-IV, volum realizat de invatorii metodiștii: Ruse M. și Chirea G. ; 9. Întâlniri cu autori de manuale și auxiliare școlare : Pitilă Tudora, Mihăilescu Cleopatra, Mogoș Mariana, pentru evidențierea rolului manualului în obținerea succesului școlar; 10. Realizarea și lansarea site-ului Cercului pedagogic – pentru popularizarea activităților noastre, pentru un schimb rapid de informații, pentru o colaborare cu cât mai mulți colegi din județ și din țară, pentru a primi aprecieri sau critici, pentru ca cele mai bune aspecte ale muncii membrilor de cerc să fie cunoscute.

Capturi de ecran site wiki cerc pedagogic:

Capturi de ecran site wiki cerc pedagogic

Slide 19:

Prezentari ppt incarcate de pe Author Stream (pentru economie de spatiu) Fisiere incarcate direct pe site (cu dimensiuni de pana la 30 mb)

Slide 20:

Slide Show cu imagini de pe Picassa (pentru economie de ecran)

Slide 21:

Slide Show realizat din imagini incarcate pe site Slide Show.com

Slide 23:

Pagina cadrului didactic – aici pot posta materiale toti colaboratorii invitati

Slide 24:

Blogul cercului pedagogic

Slide 25:

ACEASTA MODALITATE DE DESFASURAREA A ACTIVITATILOR DE CERC II CONFERA ACESTUIA UN PLUS DE VALOARE FORMATIVA SI DE PERFECTIONARE A CADRELOR DIDACTICE . SISTEMUL DE VALORI AL MEMBRILOR DE CERC, ACUM SCHIMBAT, CONSTITUIE UN PUNCT DE REPER PENTRU ACTIVITATEA VIITOARE . CERCUL PEDAGOGIC ESTE RAMPA DE LANSARE PENTRU CEI CU REALE CALITĂȚI DIDACTICE ȘI CÂMP DE INTENSĂ ACTIVITATE METODICĂ. ÎNVĂȚĂTORUL TREBUIE SĂ RĂMÂNĂ DESCHIZĂTORUL DE DRUM AL UNEI CĂLĂTORII CE DUREAZĂ TOATĂ VIAȚA.

Slide 26:

Mulțumim colegilor învățători din Centrul metodic I Oltenița, care în acest an școlar predau la clasa I, pentru munca depusă în cadrul ședințelor de cerc, în vederea realizării actului didactic la cote demne de luat în seamă. Poate că unele lucruri din cele arătate mai sus nu s-ar fi petrecut dacă, la nivelul Centrului metodic, nu ar fi existat deschidere, receptivitate fata de nou si inițiativ a creatoare. “ SINGURUL MOD REZONABIL DE A EDUCA ESTE ACELA DE A FI O PILDĂ DEMNĂ DE URMAT ” ( Einstein )