TIN MUNG CN 2 PS,B

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Chuùa nhaät II Muøa Phuïc sinh, Naêm B TIN MÖØNG : Ga 20, 19-31 "Phuùc thay nhöõng ngöôøi khoâng thaáy maø tin"

PowerPoint Presentation:

"Phuùc thay nhöõng ngöôøi khoâng thaáy maø tin" TIN MÖØNG : Ga 20, 19-31 Chuùa nhaät II Muøa Phuïc sinh, Naêm B

PowerPoint Presentation:

GOSPEL : Jn 20, 19-31 Second Sunday of Easter B "Blessed are those who have not seen and have believed"

PowerPoint Presentation:

Vaøo buoåi chieàu ngaøy thöù nhaát trong tuaàn, nhöõng cöûa nhaø caùc moân ñeä hoïp ñeàu ñoùng kín, vì sôï ngöôøi Do-thaùi, Chuùa Gieâsu hieän ñeán, ñöùng giöõa caùc oâng vaø noùi raèng: "Bình an cho caùc con". Khi noùi ñieàu ñoù, Ngöôøi cho caùc oâng xem tay vaø caïnh söôøn Ngöôøi. Baáy giôø caùc moân ñeä vui möøng vì xem thaáy Chuùa. Chuùa Gieâsu laïi phaùn baûo caùc oâng raèng: "Bình an cho caùc con. Nhö Cha ñaõ sai Thaày, Thaày cuõng sai caùc con". Noùi theá roài, Ngöôøi thoåi hôi vaø phaùn baûo caùc oâng: "Caùc con haõy nhaän laáy Thaùnh Thaàn, caùc con tha toäi ai, thì toäi ngöôøi aáy ñöôïc tha. Caùc con caàm toäi ai, thì toäi ngöôøi aáy bò caàm laïi". Baáy giôø trong Möôøi hai Toâng ñoà, coù oâng Toâma goïi laø Ñiñymoâ, khoâng cuøng ôû vôùi caùc oâng, khi Chuùa Gieâsu hieän ñeán. Caùc moân ñeä khaùc ñaõ noùi vôùi oâng raèng: "Chuùng toâi ñaõ xem thaáy Chuùa". Nhöng oâng ñaõ noùi vôùi caùc oâng kia raèng: "Neáu toâi khoâng nhìn thaáy veát ñinh ôû tay Ngöôøi, neáu toâi khoâng thoïc ngoùn tay vaøo loã ñinh, neáu toâi khoâng thoïc baøn tay vaøo caïnh söôøn Ngöôøi, thì toâi khoâng tin". Taùm ngaøy sau, caùc moân ñeä laïi hoïp nhau trong nhaø vaø coù Toâma ôû vôùi caùc oâng. Trong khi caùc cöûa vaãn ñoùng kín, Chuùa Gieâsu hieän ñeán ñöùng giöõa maø phaùn: "Bình an cho caùc con". Ñoaïn Ngöôøi noùi vôùi Toâma: "Haõy xoû ngoùn tay con vaøo ñaây, vaø haõy xem tay Thaày; haõy ñöa baøn tay con ra vaø xoû vaøo caïnh söôøn Thaày; chôù cöùng loøng, nhöng haõy tin". Toâma thöa raèng: "Laïy Chuùa con, laïy Thieân Chuùa cuûa con!" Chuùa Gieâsu noùi vôùi oâng: "Toâma, vì con ñaõ xem thaáy Thaày, neân con ñaõ tin. Phuùc cho nhöõng ai ñaõ khoâng thaáy maø tin". Chuùa Gieâsu coøn laøm nhieàu pheùp laï khaùc tröôùc maët caùc moân ñeä, vaø khoâng coù ghi cheùp trong saùch naøy. Nhöng caùc ñieàu naøy ñaõ ñöôïc ghi cheùp ñeå anh em tin raèng Chuùa Gieâsu laø Ñaáng Kitoâ, Con Thieân Chuùa, vaø ñeå anh em tin maø ñöôïc soáng nhôø danh Ngöôøi. Ñoù laø lôøi Chuùa.

PowerPoint Presentation:

Tin Möøng Chuùa Gieâsu Kitoâ theo Thaùnh Gioan .Vaøo buoåi chieàu ngaøy thöù nhaát trong tuaàn, nhöõng cöûa nhaø caùc moân ñeä hoïp ñeàu ñoùng kín, vì sôï ngöôøi Do-thaùi, Chuùa Gieâsu hieän ñeán, ñöùng giöõa caùc oâng vaø noùi raèng : "Bình an cho caùc con". Khi noùi ñieàu ñoù, Ngöôøi cho caùc oâng xem tay vaø caïnh söôøn Ngöôøi. Baáy giôø caùc moân ñeä vui möøng vì xem thaáy Chuùa. Chuùa Gieâsu laïi phaùn baûo caùc oâng raèng : "Bình an cho caùc con.

PowerPoint Presentation:

Nhö Cha ñaõ sai Thaày, Thaày cuõng sai caùc con". Noùi theá roài, Ngöôøi thoåi hôi vaø phaùn baûo caùc oâng : "Caùc con haõy nhaän laáy Thaùnh Thaàn, caùc con tha toäi ai, thì toäi ngöôøi aáy ñöôïc tha. Caùc con caàm toäi ai, thì toäi ngöôøi aáy bò caàm laïi". Baáy giôø trong Möôøi hai Toâng ñoà, coù oâng Toâma goïi laø Ñiñymoâ, khoâng cuøng ôû vôùi caùc oâng, khi Chuùa Gieâsu hieän ñeán. Caùc moân ñeä khaùc ñaõ noùi vôùi oâng raèng : "Chuùng toâi ñaõ xem thaáy Chuùa".

PowerPoint Presentation:

.Nhöng oâng ñaõ noùi vôùi caùc oâng kia raèng : "Neáu toâi khoâng nhìn thaáy veát ñinh ôû tay Ngöôøi, neáu toâi khoâng thoïc ngoùn tay vaøo loã ñinh, neáu toâi khoâng thoïc baøn tay vaøo caïnh söôøn Ngöôøi, thì toâi khoâng tin". .Taùm ngaøy sau, caùc moân ñeä laïi hoïp nhau trong nhaø vaø coù Toâma ôû vôùi caùc oâng. Trong khi caùc cöûa vaãn ñoùng kín, Chuùa Gieâsu hieän ñeán ñöùng giöõa maø phaùn : "Bình an cho caùc con".

PowerPoint Presentation:

.Ñoaïn Ngöôøi noùi vôùi Toâma : "Haõy xoû ngoùn tay con vaøo ñaây, vaø haõy xem tay Thaày; haõy ñöa baøn tay con ra vaø xoû vaøo caïnh söôøn Thaày; chôù cöùng loøng, nhöng haõy tin". Toâma thöa raèng : "Laïy Chuùa con, laïy Thieân Chuùa cuûa con!" Chuùa Gieâsu noùi vôùi oâng : "Toâma, vì con ñaõ xem thaáy Thaày, neân con ñaõ tin. Phuùc cho nhöõng ai ñaõ khoâng thaáy maø tin".

PowerPoint Presentation:

.Chuùa Gieâsu coøn laøm nhieàu pheùp laï khaùc tröôùc maët caùc moân ñeä, vaø khoâng coù ghi cheùp trong saùch naøy. Nhöng caùc ñieàu naøy ñaõ ñöôïc ghi cheùp ñeå anh em tin raèng Chuùa Gieâsu laø Ñaáng Kitoâ, Con Thieân Chuùa, vaø ñeå anh em tin maø ñöôïc soáng nhôø danh Ngöôøi. Ñoù laø lôøi Chuùa

PowerPoint Presentation:

CHUÙA COÙ NHÖÕNG LÔØI BAN SÖÏ SOÁNG ÑÔØI ÑÔØI.

PowerPoint Presentation:

XIN TIEÁP TUÏC TRUYEÀN RAO LÔØI CHAÂN LYÙ CUÛA CHUÙA. Nguoàn Internet : Simon hoadalat &40 giaây Lôøi chuùa, Bieân soaïn : Mt Leâ thanh Xuyeán Muøa Phuïc Sinh. B

authorStream Live Help