Το αλφάβητο της παλαιολιθικής εποχής (2)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Το Αλφάβητο της Παλαιολιθικής Εποχής:

Είμαστε οι: Το Αλφάβητο της Παλαιολιθικής Εποχής

Αα Ββ:

Αα Ββ Α Β

Γγ Δδ:

Γγ Δδ Γ Δ

Εε Ζζ:

Εε Ζζ Ε Ζ

Ηη Θθ:

Ηη Θθ Η Θ

Ιι Κκ:

Ιι Κκ Ι Κ Προϊστορία

Λλ Μμ:

Λλ Μμ Λ Μ

Νν Ξξ:

Νν Ξξ Ν Ξ

Οο Ππ:

Οο Ππ Ο Π

Ρρ Σσ:

Ρρ Σσ Ρ Σ

Ττ Υυ:

Ττ Υυ Τ Υ

Φφ Χχ:

Φφ Χχ Φ Χ

Ψψ Ωω:

Ψψ Ωω Ψ Ωχ_ _

authorStream Live Help