DORACAKU PER PROVIMIN PER NEPUNES SHTETEROR TE MAQEDONISE

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

DORACAKU PER PROVIMIN PER NEPUNES SHTETEROR TE MAQEDONISE (SHQIP - ALBANIAN)

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

AGJENCION PËR ADMINISTRATË: DORACAKU PËR PROVIMIN PËR NËPUNES SHTETËROR Shërbimi për hulumtim dhe informim e themeluar në bazë të parimeve të paanësisë, disponueshmërisë dhe kredibiliteti Sipas ligjit për nëpunës shtetëror, Agjencioni për administratë është përgjegjës për organizimin dhe implementimin e provimit për kandidatët të cilët janë paraqitur në shpalljet për punësim të nëpunësve shtetëror në organet e administratës shtetërore. Provimi për nëpunës shtetëror organizohet sipas Programit për provim për nëpunës shtetëror. Në bazë të Programit, nga ana e Agjencionit për administratë përgatitet pjesa e përgjithshme dhe praktike e provimit për nëpunës shtetëror me gradacion të ndryshëm të ndërlikueshmërisë, varësisht nga vendi i punës për të cilin dizejnohet provimi. Me qëllim të rritjes së transparencës së punës së tij dhe informimit të kandidatëve potencial për nëpunës shtetëror, Agjencioni përgatiti edhe Doracak për vajtjen e provimit, përmbajtja e së cilit është e qasshme në internet faqen e Agjencionit, dhe në formë të shkruar në gjuhën maqedone si dhe në gjuhën shqipe ( www.aa.mk ). PËRMBAJTJA *E marrrë nga internet faqja e Agjencionit për administratë Kapitulli I. PËR NOCIONET ELEMENTARE JURIDIKE Gjuhë shqipe Kapitulli II. SUVERENITETI Gjuhë shqipe Kapitulli III. LIRITË DHE TË DREJTAT THEMELORE TË NJERIUT DHE QYTETARIT Gjuhë shqipe Kapitulli IV. PREZANTIMI POLITIK, ZGJEDHJET DHE PARTITË POLITIKE Gjuhë shqipe Kapitulli V. ORGANIZIMI I PUSHTETIT NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË Gjuhë shqipe Kapitulli VI. KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË Gjuhë shqipe Kapitulli VII. KRYETARI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË Gjuhë shqipe Kapitulli VIII. QEVERIA E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË Gjuhë shqipe Kapitulli IX. ORGANET E SHTETIT Gjuhë shqipe Kapitulli X. GJYQËSIA Gjuhë shqipe Kapitulli XI. PROKURORIA PUBLIKE Gjuhë shqipe Kapitulli XII. GJYQI KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË Gjuhë shqipe Kapitulli XIII. AVOKAT I POPULLIT Gjuhë shqipe Kapitulli XIV. KËSHILLI PËR MARRËDHËNIE NDËRETNIKE Gjuhë shqipe Kapitulli XV. KËSHILLI PËR SIGURI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË Gjuhë shqipe Kapitulli XVI. VETËQEVERISJA LOKALE Gjuhë shqipe Kapitulli XVII. SISTEMI I ADMINISTRATËS PUBLIKE Gjuhë shqipe Kapitulli XVIII. NËPUNËS SHTETËROR Gjuhë shqipe Kapitulli XIX. PROCEDURA ADMINISTRATIVE Gjuhë shqipe Kapitulli XX. SISTEMI BUXHETOR DHE TATIMOR Gjuhë shqipe Kapitulli XXI. MBROJTJA E INFORMATAVE PERSONALE Gjuhë shqipe Kapitulli XXII. UNIONI EUROPIAN Gjuhë shqipe Kapitulli XXIII. TEKNOLOGJIA INFORMATIKE DHE E KOMUNIKIMIT Gjuhë shqipe Mar Jani Mbylle dritarën

PowerPoint Presentation:

AGJENCION PËR ADMINISTRATË: DORACAKU PËR PROVIMIN PËR NËPUNES SHTETËROR Shërbimi për hulumtim dhe informim e themeluar në bazë të parimeve të paanësisë, disponueshmërisë dhe kredibiliteti Sipas ligjit për nëpunës shtetëror, Agjencioni për administratë është përgjegjës për organizimin dhe implementimin e provimit për kandidatët të cilët janë paraqitur në shpalljet për punësim të nëpunësve shtetëror në organet e administratës shtetërore. Provimi për nëpunës shtetëror organizohet sipas Programit për provim për nëpunës shtetëror. Në bazë të Programit, nga ana e Agjencionit për administratë përgatitet pjesa e përgjithshme dhe praktike e provimit për nëpunës shtetëror me gradacion të ndryshëm të ndërlikueshmërisë, varësisht nga vendi i punës për të cilin dizejnohet provimi. Me qëllim të rritjes së transparencës së punës së tij dhe informimit të kandidatëve potencial për nëpunës shtetëror, Agjencioni përgatiti edhe Doracak për vajtjen e provimit, përmbajtja e së cilit është e qasshme në internet faqen e Agjencionit, dhe në formë të shkruar në gjuhën maqedone si dhe në gjuhën shqipe ( www.aa.mk ). PËRMBAJTJA *E marrrë nga internet faqja e Agjencionit për administratë Kapitulli I. PËR NOCIONET ELEMENTARE JURIDIKE Gjuhë shqipe Kapitulli II. SUVERENITETI Gjuhë shqipe Kapitulli III. LIRITË DHE TË DREJTAT THEMELORE TË NJERIUT DHE QYTETARIT Gjuhë shqipe Kapitulli IV. PREZANTIMI POLITIK, ZGJEDHJET DHE PARTITË POLITIKE Gjuhë shqipe Kapitulli V. ORGANIZIMI I PUSHTETIT NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË Gjuhë shqipe Kapitulli VI. KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË Gjuhë shqipe Kapitulli VII. KRYETARI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË Gjuhë shqipe Kapitulli VIII. QEVERIA E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË Gjuhë shqipe Kapitulli IX. ORGANET E SHTETIT Gjuhë shqipe Kapitulli X. GJYQËSIA Gjuhë shqipe Kapitulli XI. PROKURORIA PUBLIKE Gjuhë shqipe Kapitulli XII. GJYQI KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË Gjuhë shqipe Kapitulli XIII. AVOKAT I POPULLIT Gjuhë shqipe Kapitulli XIV. KËSHILLI PËR MARRËDHËNIE NDËRETNIKE Gjuhë shqipe Kapitulli XV. KËSHILLI PËR SIGURI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË Gjuhë shqipe Kapitulli XVI. VETËQEVERISJA LOKALE Gjuhë shqipe Kapitulli XVII. SISTEMI I ADMINISTRATËS PUBLIKE Gjuhë shqipe Kapitulli XVIII. NËPUNËS SHTETËROR Gjuhë shqipe Kapitulli XIX. PROCEDURA ADMINISTRATIVE Gjuhë shqipe Kapitulli XX. SISTEMI BUXHETOR DHE TATIMOR Gjuhë shqipe Kapitulli XXI. MBROJTJA E INFORMATAVE PERSONALE Gjuhë shqipe Kapitulli XXII. UNIONI EUROPIAN Gjuhë shqipe Kapitulli XXIII. TEKNOLOGJIA INFORMATIKE DHE E KOMUNIKIMIT Gjuhë shqipe Mar Jani Mbylle dritarën

PowerPoint Presentation:

AGJENCION PËR ADMINISTRATË: DORACAKU PËR PROVIMIN PËR NËPUNES SHTETËROR Shërbimi për hulumtim dhe informim e themeluar në bazë të parimeve të paanësisë, disponueshmërisë dhe kredibiliteti Sipas ligjit për nëpunës shtetëror, Agjencioni për administratë është përgjegjës për organizimin dhe implementimin e provimit për kandidatët të cilët janë paraqitur në shpalljet për punësim të nëpunësve shtetëror në organet e administratës shtetërore. Provimi për nëpunës shtetëror organizohet sipas Programit për provim për nëpunës shtetëror. Në bazë të Programit, nga ana e Agjencionit për administratë përgatitet pjesa e përgjithshme dhe praktike e provimit për nëpunës shtetëror me gradacion të ndryshëm të ndërlikueshmërisë, varësisht nga vendi i punës për të cilin dizejnohet provimi. Me qëllim të rritjes së transparencës së punës së tij dhe informimit të kandidatëve potencial për nëpunës shtetëror, Agjencioni përgatiti edhe Doracak për vajtjen e provimit, përmbajtja e së cilit është e qasshme në internet faqen e Agjencionit, dhe në formë të shkruar në gjuhën maqedone si dhe në gjuhën shqipe ( www.aa.mk ). PËRMBAJTJA *E marrrë nga internet faqja e Agjencionit për administratë Kapitulli I. PËR NOCIONET ELEMENTARE JURIDIKE Gjuhë shqipe Kapitulli II. SUVERENITETI Gjuhë shqipe Kapitulli III. LIRITË DHE TË DREJTAT THEMELORE TË NJERIUT DHE QYTETARIT Gjuhë shqipe Kapitulli IV. PREZANTIMI POLITIK, ZGJEDHJET DHE PARTITË POLITIKE Gjuhë shqipe Kapitulli V. ORGANIZIMI I PUSHTETIT NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË Gjuhë shqipe Kapitulli VI. KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË Gjuhë shqipe Kapitulli VII. KRYETARI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË Gjuhë shqipe Kapitulli VIII. QEVERIA E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË Gjuhë shqipe Kapitulli IX. ORGANET E SHTETIT Gjuhë shqipe Kapitulli X. GJYQËSIA Gjuhë shqipe Kapitulli XI. PROKURORIA PUBLIKE Gjuhë shqipe Kapitulli XII. GJYQI KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË Gjuhë shqipe Kapitulli XIII. AVOKAT I POPULLIT Gjuhë shqipe Kapitulli XIV. KËSHILLI PËR MARRËDHËNIE NDËRETNIKE Gjuhë shqipe Kapitulli XV. KËSHILLI PËR SIGURI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË Gjuhë shqipe Kapitulli XVI. VETËQEVERISJA LOKALE Gjuhë shqipe Kapitulli XVII. SISTEMI I ADMINISTRATËS PUBLIKE Gjuhë shqipe Kapitulli XVIII. NËPUNËS SHTETËROR Gjuhë shqipe Kapitulli XIX. PROCEDURA ADMINISTRATIVE Gjuhë shqipe Kapitulli XX. SISTEMI BUXHETOR DHE TATIMOR Gjuhë shqipe Kapitulli XXI. MBROJTJA E INFORMATAVE PERSONALE Gjuhë shqipe Kapitulli XXII. UNIONI EUROPIAN Gjuhë shqipe Kapitulli XXIII. TEKNOLOGJIA INFORMATIKE DHE E KOMUNIKIMIT Gjuhë shqipe Mar Jani Mbylle dritarën

PowerPoint Presentation:

AGJENCION PËR ADMINISTRATË: DORACAKU PËR PROVIMIN PËR NËPUNES SHTETËROR Shërbimi për hulumtim dhe informim e themeluar në bazë të parimeve të paanësisë, disponueshmërisë dhe kredibiliteti Sipas ligjit për nëpunës shtetëror, Agjencioni për administratë është përgjegjës për organizimin dhe implementimin e provimit për kandidatët të cilët janë paraqitur në shpalljet për punësim të nëpunësve shtetëror në organet e administratës shtetërore. Provimi për nëpunës shtetëror organizohet sipas Programit për provim për nëpunës shtetëror. Në bazë të Programit, nga ana e Agjencionit për administratë përgatitet pjesa e përgjithshme dhe praktike e provimit për nëpunës shtetëror me gradacion të ndryshëm të ndërlikueshmërisë, varësisht nga vendi i punës për të cilin dizejnohet provimi. Me qëllim të rritjes së transparencës së punës së tij dhe informimit të kandidatëve potencial për nëpunës shtetëror, Agjencioni përgatiti edhe Doracak për vajtjen e provimit, përmbajtja e së cilit është e qasshme në internet faqen e Agjencionit, dhe në formë të shkruar në gjuhën maqedone si dhe në gjuhën shqipe ( www.aa.mk ). PËRMBAJTJA *E marrrë nga internet faqja e Agjencionit për administratë Kapitulli I. PËR NOCIONET ELEMENTARE JURIDIKE Gjuhë shqipe Kapitulli II. SUVERENITETI Gjuhë shqipe Kapitulli III. LIRITË DHE TË DREJTAT THEMELORE TË NJERIUT DHE QYTETARIT Gjuhë shqipe Kapitulli IV. PREZANTIMI POLITIK, ZGJEDHJET DHE PARTITË POLITIKE Gjuhë shqipe Kapitulli V. ORGANIZIMI I PUSHTETIT NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË Gjuhë shqipe Kapitulli VI. KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË Gjuhë shqipe Kapitulli VII. KRYETARI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË Gjuhë shqipe Kapitulli VIII. QEVERIA E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË Gjuhë shqipe Kapitulli IX. ORGANET E SHTETIT Gjuhë shqipe Kapitulli X. GJYQËSIA Gjuhë shqipe Kapitulli XI. PROKURORIA PUBLIKE Gjuhë shqipe Kapitulli XII. GJYQI KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË Gjuhë shqipe Kapitulli XIII. AVOKAT I POPULLIT Gjuhë shqipe Kapitulli XIV. KËSHILLI PËR MARRËDHËNIE NDËRETNIKE Gjuhë shqipe Kapitulli XV. KËSHILLI PËR SIGURI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË Gjuhë shqipe Kapitulli XVI. VETËQEVERISJA LOKALE Gjuhë shqipe Kapitulli XVII. SISTEMI I ADMINISTRATËS PUBLIKE Gjuhë shqipe Kapitulli XVIII. NËPUNËS SHTETËROR Gjuhë shqipe Kapitulli XIX. PROCEDURA ADMINISTRATIVE Gjuhë shqipe Kapitulli XX. SISTEMI BUXHETOR DHE TATIMOR Gjuhë shqipe Kapitulli XXI. MBROJTJA E INFORMATAVE PERSONALE Gjuhë shqipe Kapitulli XXII. UNIONI EUROPIAN Gjuhë shqipe Kapitulli XXIII. TEKNOLOGJIA INFORMATIKE DHE E KOMUNIKIMIT Gjuhë shqipe Mar Jani Mbylle dritarën

PowerPoint Presentation:

AGJENCION PËR ADMINISTRATË: DORACAKU PËR PROVIMIN PËR NËPUNES SHTETËROR Shërbimi për hulumtim dhe informim e themeluar në bazë të parimeve të paanësisë, disponueshmërisë dhe kredibiliteti Sipas ligjit për nëpunës shtetëror, Agjencioni për administratë është përgjegjës për organizimin dhe implementimin e provimit për kandidatët të cilët janë paraqitur në shpalljet për punësim të nëpunësve shtetëror në organet e administratës shtetërore. Provimi për nëpunës shtetëror organizohet sipas Programit për provim për nëpunës shtetëror. Në bazë të Programit, nga ana e Agjencionit për administratë përgatitet pjesa e përgjithshme dhe praktike e provimit për nëpunës shtetëror me gradacion të ndryshëm të ndërlikueshmërisë, varësisht nga vendi i punës për të cilin dizejnohet provimi. Me qëllim të rritjes së transparencës së punës së tij dhe informimit të kandidatëve potencial për nëpunës shtetëror, Agjencioni përgatiti edhe Doracak për vajtjen e provimit, përmbajtja e së cilit është e qasshme në internet faqen e Agjencionit, dhe në formë të shkruar në gjuhën maqedone si dhe në gjuhën shqipe ( www.aa.mk ). PËRMBAJTJA *E marrrë nga internet faqja e Agjencionit për administratë Kapitulli I. PËR NOCIONET ELEMENTARE JURIDIKE Gjuhë shqipe Kapitulli II. SUVERENITETI Gjuhë shqipe Kapitulli III. LIRITË DHE TË DREJTAT THEMELORE TË NJERIUT DHE QYTETARIT Gjuhë shqipe Kapitulli IV. PREZANTIMI POLITIK, ZGJEDHJET DHE PARTITË POLITIKE Gjuhë shqipe Kapitulli V. ORGANIZIMI I PUSHTETIT NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË Gjuhë shqipe Kapitulli VI. KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË Gjuhë shqipe Kapitulli VII. KRYETARI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË Gjuhë shqipe Kapitulli VIII. QEVERIA E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË Gjuhë shqipe Kapitulli IX. ORGANET E SHTETIT Gjuhë shqipe Kapitulli X. GJYQËSIA Gjuhë shqipe Kapitulli XI. PROKURORIA PUBLIKE Gjuhë shqipe Kapitulli XII. GJYQI KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË Gjuhë shqipe Kapitulli XIII. AVOKAT I POPULLIT Gjuhë shqipe Kapitulli XIV. KËSHILLI PËR MARRËDHËNIE NDËRETNIKE Gjuhë shqipe Kapitulli XV. KËSHILLI PËR SIGURI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË Gjuhë shqipe Kapitulli XVI. VETËQEVERISJA LOKALE Gjuhë shqipe Kapitulli XVII. SISTEMI I ADMINISTRATËS PUBLIKE Gjuhë shqipe Kapitulli XVIII. NËPUNËS SHTETËROR Gjuhë shqipe Kapitulli XIX. PROCEDURA ADMINISTRATIVE Gjuhë shqipe Kapitulli XX. SISTEMI BUXHETOR DHE TATIMOR Gjuhë shqipe Kapitulli XXI. MBROJTJA E INFORMATAVE PERSONALE Gjuhë shqipe Kapitulli XXII. UNIONI EUROPIAN Gjuhë shqipe Kapitulli XXIII. TEKNOLOGJIA INFORMATIKE DHE E KOMUNIKIMIT Gjuhë shqipe Mar Jani Mbylle dritarën

PowerPoint Presentation:

AGJENCION PËR ADMINISTRATË: DORACAKU PËR PROVIMIN PËR NËPUNES SHTETËROR Shërbimi për hulumtim dhe informim e themeluar në bazë të parimeve të paanësisë, disponueshmërisë dhe kredibiliteti Sipas ligjit për nëpunës shtetëror, Agjencioni për administratë është përgjegjës për organizimin dhe implementimin e provimit për kandidatët të cilët janë paraqitur në shpalljet për punësim të nëpunësve shtetëror në organet e administratës shtetërore. Provimi për nëpunës shtetëror organizohet sipas Programit për provim për nëpunës shtetëror. Në bazë të Programit, nga ana e Agjencionit për administratë përgatitet pjesa e përgjithshme dhe praktike e provimit për nëpunës shtetëror me gradacion të ndryshëm të ndërlikueshmërisë, varësisht nga vendi i punës për të cilin dizejnohet provimi. Me qëllim të rritjes së transparencës së punës së tij dhe informimit të kandidatëve potencial për nëpunës shtetëror, Agjencioni përgatiti edhe Doracak për vajtjen e provimit, përmbajtja e së cilit është e qasshme në internet faqen e Agjencionit, dhe në formë të shkruar në gjuhën maqedone si dhe në gjuhën shqipe ( www.aa.mk ). PËRMBAJTJA *E marrrë nga internet faqja e Agjencionit për administratë Kapitulli I. PËR NOCIONET ELEMENTARE JURIDIKE Gjuhë shqipe Kapitulli II. SUVERENITETI Gjuhë shqipe Kapitulli III. LIRITË DHE TË DREJTAT THEMELORE TË NJERIUT DHE QYTETARIT Gjuhë shqipe Kapitulli IV. PREZANTIMI POLITIK, ZGJEDHJET DHE PARTITË POLITIKE Gjuhë shqipe Kapitulli V. ORGANIZIMI I PUSHTETIT NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË Gjuhë shqipe Kapitulli VI. KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË Gjuhë shqipe Kapitulli VII. KRYETARI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË Gjuhë shqipe Kapitulli VIII. QEVERIA E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË Gjuhë shqipe Kapitulli IX. ORGANET E SHTETIT Gjuhë shqipe Kapitulli X. GJYQËSIA Gjuhë shqipe Kapitulli XI. PROKURORIA PUBLIKE Gjuhë shqipe Kapitulli XII. GJYQI KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË Gjuhë shqipe Kapitulli XIII. AVOKAT I POPULLIT Gjuhë shqipe Kapitulli XIV. KËSHILLI PËR MARRËDHËNIE NDËRETNIKE Gjuhë shqipe Kapitulli XV. KËSHILLI PËR SIGURI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË Gjuhë shqipe Kapitulli XVI. VETËQEVERISJA LOKALE Gjuhë shqipe Kapitulli XVII. SISTEMI I ADMINISTRATËS PUBLIKE Gjuhë shqipe Kapitulli XVIII. NËPUNËS SHTETËROR Gjuhë shqipe Kapitulli XIX. PROCEDURA ADMINISTRATIVE Gjuhë shqipe Kapitulli XX. SISTEMI BUXHETOR DHE TATIMOR Gjuhë shqipe Kapitulli XXI. MBROJTJA E INFORMATAVE PERSONALE Gjuhë shqipe Kapitulli XXII. UNIONI EUROPIAN Gjuhë shqipe Kapitulli XXIII. TEKNOLOGJIA INFORMATIKE DHE E KOMUNIKIMIT Gjuhë shqipe Mar Jani Mbylle dritarën

PowerPoint Presentation:

AGJENCION PËR ADMINISTRATË: DORACAKU PËR PROVIMIN PËR NËPUNES SHTETËROR Shërbimi për hulumtim dhe informim e themeluar në bazë të parimeve të paanësisë, disponueshmërisë dhe kredibiliteti Sipas ligjit për nëpunës shtetëror, Agjencioni për administratë është përgjegjës për organizimin dhe implementimin e provimit për kandidatët të cilët janë paraqitur në shpalljet për punësim të nëpunësve shtetëror në organet e administratës shtetërore. Provimi për nëpunës shtetëror organizohet sipas Programit për provim për nëpunës shtetëror. Në bazë të Programit, nga ana e Agjencionit për administratë përgatitet pjesa e përgjithshme dhe praktike e provimit për nëpunës shtetëror me gradacion të ndryshëm të ndërlikueshmërisë, varësisht nga vendi i punës për të cilin dizejnohet provimi. Me qëllim të rritjes së transparencës së punës së tij dhe informimit të kandidatëve potencial për nëpunës shtetëror, Agjencioni përgatiti edhe Doracak për vajtjen e provimit, përmbajtja e së cilit është e qasshme në internet faqen e Agjencionit, dhe në formë të shkruar në gjuhën maqedone si dhe në gjuhën shqipe ( www.aa.mk ). PËRMBAJTJA *E marrrë nga internet faqja e Agjencionit për administratë Kapitulli I. PËR NOCIONET ELEMENTARE JURIDIKE Gjuhë shqipe Kapitulli II. SUVERENITETI Gjuhë shqipe Kapitulli III. LIRITË DHE TË DREJTAT THEMELORE TË NJERIUT DHE QYTETARIT Gjuhë shqipe Kapitulli IV. PREZANTIMI POLITIK, ZGJEDHJET DHE PARTITË POLITIKE Gjuhë shqipe Kapitulli V. ORGANIZIMI I PUSHTETIT NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË Gjuhë shqipe Kapitulli VI. KUVENDI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË Gjuhë shqipe Kapitulli VII. KRYETARI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË Gjuhë shqipe Kapitulli VIII. QEVERIA E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË Gjuhë shqipe Kapitulli IX. ORGANET E SHTETIT Gjuhë shqipe Kapitulli X. GJYQËSIA Gjuhë shqipe Kapitulli XI. PROKURORIA PUBLIKE Gjuhë shqipe Kapitulli XII. GJYQI KUSHTETUESE E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË Gjuhë shqipe Kapitulli XIII. AVOKAT I POPULLIT Gjuhë shqipe Kapitulli XIV. KËSHILLI PËR MARRËDHËNIE NDËRETNIKE Gjuhë shqipe Kapitulli XV. KËSHILLI PËR SIGURI I REPUBLIKËS SË MAQEDONISË Gjuhë shqipe Kapitulli XVI. VETËQEVERISJA LOKALE Gjuhë shqipe Kapitulli XVII. SISTEMI I ADMINISTRATËS PUBLIKE Gjuhë shqipe Kapitulli XVIII. NËPUNËS SHTETËROR Gjuhë shqipe Kapitulli XIX. PROCEDURA ADMINISTRATIVE Gjuhë shqipe Kapitulli XX. SISTEMI BUXHETOR DHE TATIMOR Gjuhë shqipe Kapitulli XXI. MBROJTJA E INFORMATAVE PERSONALE Gjuhë shqipe Kapitulli XXII. UNIONI EUROPIAN Gjuhë shqipe Kapitulli XXIII. TEKNOLOGJIA INFORMATIKE DHE E KOMUNIKIMIT Gjuhë shqipe Mar Jani Mbylle dritarën

authorStream Live Help