Metoda wykładu z elementami pogadanki

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Ewaluacja zajęć:

Metoda wykładu z elementami pogadanki Dr n. o zdr . Mariusz Jaworski Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia Warszawski Uniwersytet Medyczny

Ewaluacja zajęć:

METODY OPARTE NA ASYMILACJI WIEDZY (PODAJĄCE) POGADANKA (Źródło: Dziurzyńska- Pyrsz i wsp ., 2011) OPOWIADANIE WYKŁAD OPIS

Ewaluacja zajęć:

OPOWIADANIE Opowiadanie to przedstawienie pewnych zdarzeń, faktów, procesów o niewielu elementach do przyswojenia i zrozumienia, żywe, obrazowe, sprzyjające koncentracji uwagi, kształtujące określone emocje, anegdota – jeżeli zakończone jest zabawna pointą. (Źródło: Dziurzyńska- Pyrsz i wsp ., 2011)

Ewaluacja zajęć:

POGADANKA Pogadanka jest to kierowana przez nauczyciela rozmowa z uczniami, podczas której drogą pytań (przygotowujących, naprowadzających lub zbierających) nauczyciel doprowadza ucznia do właściwego rozwiązanie danego zagadnienia Celem pogadanki jest zorganizowanie klasy do nowej pracy, a więc ustalenia tematu i celu zajęć, postawienia zadania stojącego przed klasą (Źródło: Dziurzyńska- Pyrsz i wsp ., 2011)

Ewaluacja zajęć:

POGADANKA WSTĘPNA Pogadanka wstępna jest metodą , którą posługuje się nauczyciel, gdy chce wprowadzić uczniów w temat zajęć, przygotować do pracy W czasie pogadanki należy zwraca uwagę aby nie zbaczać z toru rozmowy jak i nie przekraczać czasu na jej przeprowadzenie Przykładowe tematy pogadanki: Co to jest …? Czym jest …? (Źródło: Dziurzyńska- Pyrsz i wsp ., 2011)

Ewaluacja zajęć:

WYKŁAD Wykład – to logiczne przekazanie odpowiednio dobranych treści z zaznaczeniem pojęć kluczowych , przy stałej kontroli rozumienia treści, dostosowane do poziomu intelektualnego słuchaczy. Wykład - jako metoda podająca - sprzyja realizacji tematyki ekologicznej o charakterze globalnym , nawiązującej jednak do przykładów z najbliższego otoczenia uczniów. (Źródło: Dziurzyńska- Pyrsz i wsp ., 2011; Dębicka i Puchała, 2011)

Ewaluacja zajęć:

Projektowanie i planowanie wykładu powinno obejmować : O kreślenie celu kierunkowego i celów szczegółowych Atrakcyjne sformułowanie tematu Opracowanie planu i struktury wykładu Sformułowanie głównych problemów, hipotez Zaplanowanie elementów związanych z wykładem konwersatoryjnym i problemowym , ich trafne umiejscowienie Celowy dobór środków dydaktycznych, w tym materiałów autorskich (Źródło: Dziurzyńska- Pyrsz i wsp ., 2011)

Ewaluacja zajęć:

Poziom koncentracji uwagi w zależności od czasu trwania pogadanki (Źródło: Petty , 2010; Schrade , 2010)

Ewaluacja zajęć:

WYKŁADY KONWENCJONALNE KURSOWE MONOGRAFICZNE (Źródło: Petty , 2010; Schrade , 2010)

Ewaluacja zajęć:

Wykłady kursowe: Systemowe podanie zasobu informacji obejmujących wiedzę przedmiotową Wstęp – podanie zagadnień Prezentacja głównej wiedzy przedmiotowej Podsumowanie i streszczenie wykładu, wnioski i uogólnienia Pytania i wątpliwości słuchaczy (Źródło: Petty , 2010; Schrade , 2010)

Ewaluacja zajęć:

Wykłady monograficzny: Przedstawia wybraną problematykę badawczą Ten typ wykładu ma pomóc studentom w znalezieniu tematu i podjęciu pracy badawczej (Źródło: Petty , 2010; Schrade , 2010)

Ewaluacja zajęć:

Pogadanka/ Wykład Zalety Dobra metoda wyjaśniania Można dostosować do możliwości grupy Może być inspirująca Umożliwia szybkie przedstawienie materiału Jest bardziej osobista niż monolog Wady Student nie musi rozumieć Brak informacji zwrotnej Nauczyciel utrzymuje to samo tempo dla całej grupy Mała zdolność zapamiętywania Nauczyciel mówi zbyt szybko Może być nudny Nie wymaga aktywności (Źródło: Petty , 2010; Schrade , 2010)

Ewaluacja zajęć:

OPIS Opis to najprostszy sposób zaznajamiania uczniów z nieznanymi im bliżej: strukturami procesami zjawiskami Zalecany zarówno wtedy, gdy nie ma możliwości zastosowania odpowiedniego pokazu, jak i przede wszystkim wtedy, gdy opisowi towarzyszy pokazywanie opisywanych przedmiotów lub ich modeli czy rysunków (Źródło: Dziurzyńska- Pyrsz i wsp ., 2011)

Ewaluacja zajęć:

Ewaluacja zajęć To samoocena nauczyciela, samoocena studentów, ocena studentów przez nauczyciela, ocena nauczyciela przez studentów Odpowiedzi na pytania co należy zrobić żeby było lepiej (Źródło: Petty , 2010; Schrade , 2010)