Metoda inscenizacji

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Gry psychologiczne:

Metoda inscenizacji Dr n. o zdr . Mariusz Jaworski Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia Warszawski Uniwersytet Medyczny

Gry psychologiczne:

Metoda inscenizacji M etoda polega na inscenizacji pewnego zdarzenia, w której to inscenizacji część uczniów przyjmuje na siebie role osób występujących w tym samym zdarzeniu, a pozostali są obserwatorami Po inscenizacji rozpoczyna się dyskusja, w wyniku której powinno dojść do wspólnej oceny zainscenizowanego problemu Do przeprowadzenia zajęć metodą inscenizacji niezbędny jest środek dydaktyczny w formie scenariusza (Źródło: Figurski i Ornatowski , 2000)

Gry psychologiczne:

Metoda inscenizacji – etapy pracy W ybór tematu (utworu, wydarzenia ) W ybór techniki (żywy plan, teatrzyk lalkowy, teatrzyk cieni ) P odział i opanowanie ról P rzygotowanie i wykonanie dekoracji i rekwizytów Przygotowanie części muzycznej Przeniesienie prób na scenę Przygotowanie i rozpowszechnienie afiszów i zaproszeń Przedstawienie inscenizacji (Źródło: Figurski i Ornatowski , 2000)

Gry psychologiczne:

Drama Drama (grec. drao - działam, usiłuję) jest to metoda rozwijania sprawności umysłowej oraz osobistych zainteresowań przez doświadczenie i przeżywanie Jako metoda pedagogiczna posiada szerokie zastosowanie zarówno o charakterze edukacyjnym, jak i wychowawczym Służy rozumieniu i interpretacji tekstów literackich, wydarzeń historycznych, sytuacji wychowawczych Uczy negocjowania, podejmowania decyzji, komunikowania się Jej zaletą jest to, że może być stosowana bez względu na poziom intelektualny uczestników (Źródło: Michałowska, 2013)

Gry psychologiczne:

Drama Ogólny cel dramy: R ozwój osobowości – kształtowanie umiejętności wewnątrzpsychicznych i międzyludzkich R ozwój uzdolnień aktorskich W zrost samoświadomości i świadomości innych ludzi , otoczenia, zrozumienie motywacji do podejmowania jakiś zachowań czy postaw Uczenie się umiejętności interpersonalnych oraz współpracy grupowej,  rozwój wyobraźni, kreatywnego myślenia W zrost wrażliwości w stosunku do innych ludzi R ozbudzanie refleksji (Źródło: Michałowska, 2013)

Gry psychologiczne:

Drama - wykorzystanie D oświadczanie i ćwiczenie w warunkach warsztatowych, gdzie pomyłki i błędy nie powodują negatywnych konsekwencji S konfrontowania się w bezpiecznych warunkach z trudnym problemem P rzyjrzenie się swoim sposobom działania, wzrost samoświadomości O trzymywanie informacji zwrotnych S pojrzenie na problem z innej perspektywy Korygowanie nieprawidłowych zachowań lub przekonań (Źródło: Michałowska, 2013)

Gry psychologiczne:

Drama – warunki Warunki konieczne by stosować w grupie metodę psychodramy i dramy: Uczestnicy muszą czuć się bezpiecznie i mieć do siebie zaufanie Komunikacja w grupie musi przebiegać poprawnie Techniki muszą być odpowiedni dobrane do grupy Grupa musi być „rozgrzana” – etap wstępny do właściwej pracy Musi być odpowiednia ilość czasu Trener – prowadzący musi być kompetentny (Źródło: Michałowska, 2013)

Gry psychologiczne:

Metoda gier dydaktycznych Metoda gier dydaktycznych jest najczęściej zabawą , w której należy przestrzegać określonych zasad Zastosowanie tej metody w procesie dydaktyczno-wychowawczym jest dość skuteczne Stanowi ona skuteczny sposób uczenia się Istnieje wiele odmian gier dydaktycznych Do najważniejszych można zaliczyć : gry symulacyjne gry decyzyjne gry psychologiczne (Źródło: Figurski i Ornatowski , 2000)

Gry psychologiczne:

Podział gier dydaktycznych według Szloska (Źródło: Figurski i Ornatowski , 2000)

Gry psychologiczne:

Gry symulacyjne Metoda gier symulacyjnych polega na odtworzeniu przez uczących się określonych sytuacji problemowych, które porównuje się z rozwiązaniami faktycznymi Symulacja to przedstawienie wybranego fragmentu rzeczywistości w sposób uproszczony Gra symulacyjna charakteryzuje się tym, że: W ykazuje wyraźny związek z rzeczywistością P odejmuje próbę otworzenia tej rzeczywistości (np. faktów historycznych, postaci ze świata kultury lub polityki, czynności zawodowych), prowadzącą do ustalenia modelu symulacyjnego o charakterze słownym , matematycznym, przedmiotowym lub technicznym Z musza do rozpatrywania modelu symulacyjnego, jego cech, związków , relacji, zdarzeń w nim zawartych w oderwaniu od rzeczywistego kontekstu P odlega ściśle doprecyzowanym regułom (Źródło: Figurski i Ornatowski , 2000)

Gry psychologiczne:

Gry symulacyjne Faza 0 - Przygotowanie ogólnego planu działania -Przydział zadań -Wyjaśnienie reguł gry Faza 1 -Symulacja, czyli przedstawienie modelu rzeczywistości - Szukanie związków i relacji pomiędzy elementami modelu Faza 2 - Porównanie wyników symulacji z rozwiązaniami faktycznymi - Ocena wyników symulacji ( lub wykonanych czynności ) (Źródło: Figurski i Ornatowski , 2000)

Gry psychologiczne:

Gry decyzyjne Właściwością gry decyzyjnej jest to, że wykorzystuje się ją do nabywania lub doskonalenia umiejętności podejmowania decyzji w stosunkowo krótkim czasie i w warunkach konkurencji Istotą gier decyzyjnych jest przydział uczącym się ról, których „odegranie" polega na prezentacji myśli postaw stosownie do sytuacji, ich wyniku powinna zostać podjęta decyzja co do dalszej strategii działania (Źródło: Figurski i Ornatowski , 2000)

Gry psychologiczne:

Gry decyzyjne Metoda ta wymaga od uczestników: Z definiowanie celów zajęć P rzewidywania rozwoju sytuacji W yboru strategii działania P odjęcie kilku decyzji operacyjnych (Źródło: Figurski i Ornatowski , 2000)

Gry psychologiczne:

Gry symulacyjne Faza 0 - Sformułowanie przez nauczyciela problemu - Opracowanie przez nauczyciela warunków wyjściowych - Przydział ról uczącym się oraz przekazanie im warunków wyjściowych Faza 1 - Szczegółowe wyjaśnienie zasady gry, w tym ponowne omówienie warunków wyjściowych - Prowadzenie dialogów i prezentacja pomysłów rozwiązania problemów zgodnie z kompetencjami wynikającymi z przydzielonych ról Faza 2 - Podjęcie decyzji odnośnie dalszej strategii działania - Ocena przez nauczyciela przyjętych decyzji (Źródło: Figurski i Ornatowski , 2000)

Gry psychologiczne:

Gry psychologiczne Szczególną rolę w grach psychologicznych odgrywa interakcja między jednostkami lub grupami, ciążącymi do realizacji określonych celów Gry psychologiczne pomagają w rozwijaniu umiejętności indywidualnych i grupowych, budują wrażliwość na problemy innych, przełamują bariery między ludźmi , są okazją do ekspresji uczuć , a tak że do szukania innych sposobów zachowania Wyróżnia się między innymi: G ry służące rozwojowi społecznemu G ry służące rozwojowi osobistemu Gry na koncentrację G ry wprowadzające (np. w środowisko grupy, klasy ) (Źródło: Figurski i Ornatowski , 2000)

Gry psychologiczne:

Gry psychologiczne Przygotowanie zajęć z wykorzystaniem gier psychologicznych wymaga od nauczyciela : O kreślenia celów, jakie uczący się mogą osiągnąć dzięki grze Zgromadzenia materiałów potrzebnych do gry Przygotowania opisu planowanego przebiegu gry O kreślenia warunków, jakie należy stworzy ć, aby gra była skuteczna (Źródło: Figurski i Ornatowski , 2000)