Metoda dyskusji, burzy mózgów i metaplanu

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Debata:

Metoda dyskusji, burzy mózgów i metaplanu Dr n. o zdr . Mariusz Jaworski Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia Warszawski Uniwersytet Medyczny

Debata:

Różnice między pogadanką a dyskusją POGADANKA DYSKUSJA Przygotowanie po stronie nauczyciela Z reguły na początku lekcji, rzadko w części zasadniczej Może być stosowna nawet, gdy uczniowie nie posiadają informacji na poruszany temat Do pogadanki nadają się wszystkie treści nauczania Nauczyciel pełni rolę kierowniczą Przygotowanie głównie po stronie uczniów Stanowi trzon lekcji, z reguły trzeba poświęcić na nią całą jednostkę lekcyjną Stosowana wyłącznie przy uprzedniej wiedzy ucznia Dyskusja obejmuje treści problemowe, nie można uczniom udzielić jednoznacznych odpowiedzi Nauczyciel może być uczestnikiem dyskusji (Źródło: Dziurzyńska- Pyrsz i wsp ., 2011)

Debata:

Przygotowanie i przeprowadzenie dyskusji Przygotowanie uczniów do dyskusji: informacja o zagadnieniu i zakresie poruszanych treści wskazanie źródeł wiedzy 2. Przygotowanie pytań problemowych tak, aby wywoływały one u uczniów pozytywną motywację do uczestnictwa w dyskusji W prowadzenie do tematu dyskusji P rzedstawienie tematu w postaci problemu (Źródło: Dziurzyńska- Pyrsz i wsp ., 2011)

Debata:

Przygotowanie i przeprowadzenie dyskusji 5. Rozwiązywanie problemu za pomocą wymiany zdań (zadaniem nauczyciela jest dopilnowanie, by dyskusja nie wykraczała poza temat, była prowadzona merytorycznie i spokojnie, udzielanie głosu, zwracanie uwagi na rzeczowość przedstawianych argumentów ) 6. Podsumowanie 7. Wyciągnięcie wniosków i ustalenie wspólnego stanowiska (Źródło: Dziurzyńska- Pyrsz i wsp ., 2011)

Debata:

Wybrane techniki dyskusji Dyskusja konferencyjna – problematyka podzielona na zagadnienia szczegółowe opracowane w odrębnych zespołach Dyskusja okrągłego stołu – swobodna wymiana poglądów, nieformalne wypowiedzi wszystkich dyskutantów Dyskusja panelowa – obserwowana wymiana zdań między ekspertami Burza mózgów – giełda pomysłów Metaplan – graficzny skrót dyskusji Debata „za i przeciw Kapelusze myślowe (Źródło: Baldy i wsp ., 2015; Dziurzyńska- Pyrsz i wsp ., 2011)

Debata:

Burza mózgów (giełda pomysłów) Najczęściej stosowana, gdy w krótkim czasie należy rozwiązać trudny problem Stwarza możliwość spontanicznego zgłaszania wszystkich, nawet najbardziej śmiałych pomysłów rozwiązania bez ich wstępnej weryfikacji Pomysły zgłasza cala klasa (Źródło: Dziurzyńska- Pyrsz i wsp ., 2011)

Debata:

Burza mózgów (giełda pomysłów) Przebiega w dwóch etapach : (Źródło: Dziurzyńska- Pyrsz i wsp ., 2011) 1 etap – Gromadzenie pomysłów, formułowanie problemów, zgłaszanie pomysłów, ich rejestrowanie zgodnie z zasadą „pierwsza myśl najlepsza " 2 etap – O cenianie pomysłów, propozycji przez zespół ekspertów, dokonanie wyboru pomysłów najlepszych lub jednego najlepszego

Debata:

Metoda burzy mózgów Powinna przebiegać według zasad: Z apewnienia pełnej swobody wypowiedzi uczniów W noszenie pomysłów nowych (ich zapis ) Niekomentowanie ich, nieuzasadnianie, niekrytykowanie U zupełnianie pomysłów przez kolegów Zgłaszanie pomysłów słownie lub pisemnie, anonimowo Uzasadnianie pomysłów (nie zawsze) po zamknięciu czasu ich zgłaszania. (Dziurzyńska- Pyrsz i wsp ., 2011)

Debata:

Modyfikacją burzy mózgów jest technika „635” - różniąca się organizacją pracy ucznia na zajęciach 6 - liczba osób (lub grup )biorących udział w rozwiązaniu zadania 3 - liczba pomysłów 5 - liczba powtórzeń (5 razy podaje się formularz z wypisanymi pomysłami sąsiadów ) (Źródło: Dziurzyńska- Pyrsz i wsp ., 2011; Przywara, 2010)

Debata:

Metaplan W pracach nad problemami, które wymagają bardzo wnikliwego rozpatrzenia i / lub mogą przynieść zaskakująco wiele rozwiązań, warto graficznie zilustrować przebieg procesu osiągania konsensusu czyli zastosować metodę metaplanu . (Źródło: Dziurzyńska- Pyrsz i wsp ., 2011)

Debata:

Metaplan Wybierając metodę metaplanu należy : Z astanowić się nad sposobem przedstawienia problemu tak, by nie sugerować rozwiązań P rowadzić prace równolegle w kilku zespołach - jest wówczas szansa uzyskania większej możliwej ilości rozwiązań problemu P rzygotować materiały piśmiennicze w postaci arkuszy papieru o dużym formacie (najlepiej A0), pisaki, kredki, wycinki gazet, klej itp (Źródło: Dziurzyńska- Pyrsz i wsp ., 2011)

Debata:

Metaplan Wybierając metodę metaplanu należy : Określić czas wykonania zadania Wyłonić lidera (najlepiej jak zrobią to sami uczniowie) grupy zobowiązanego do precyzyjnego przedstawienia wszystkich argumentów Porównać przedstawione rozwiązania problemu Wybrać , zdaniem dyskutujących, rozwiązanie(a) najlepsze. (Dziurzyńska- Pyrsz i wsp ., 2011)

Debata:

(Źródło: Baldy i wsp ., 2015)

Debata:

Metaplan ZALETY: D oskonalenie umiejętności jasnego formułowania argumentów R ozwijanie umiejętności plastycznych Rozwijanie wrażliwości estetycznej (Źródło: Dziurzyńska- Pyrsz i wsp ., 2011)

Debata:

D ebata Przedstawiciel grupy decyzyjnej przedstawia porządek spotkania, następnie udziela głosu poszczególnym grupom w określonej przez siebie kolejności. Dba o zachowanie równowagi w zabieraniu głosu przez obie grupy, dba, aby argumenty każdej z grup dotyczyły ściśle określonego tematu, który będzie w danej chwili poruszany. Sporządza protokół spotkania. (Źródło: Baldy i wsp ., 2015)