ORL - skripta [HR]

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

1 UHO ANATOMIJA str. 4-8 Ćupak OTOSKOPIJA- pregled zvukovoda i bubnjića -zvukovod naprijed i dolje dojenĉe spljošteno- -bubnjić- bliţa straţnja gornja ¼ dalja prednja donja TROKUTASTI REFLEKS ako je --bubnjić uvuĉen odsjaj je kraći ili toćkast ili ga nemaako je - zdrav bubnjić je plavkastosivkast - zadebljan bubnjić- kod npr.kronićne upale je bjelkast ili bijel - gledati- proc. Brevis mallei manubrium mallei - akutna upala- ţarko crven - kroniĉna upala- zagasito crven - kroniĉni tubularni katar- ruţićast - serozna upala- modar - hemotimpanon- ljubiĉast -perforacija bubnjića- CENTRALNA RUBNA U PARS FLACCIDA -OTOMIKROSKOPIJA-Sreglov lijevak više od 4 dpt mikroskop više od 5-20x -BRIS UHA -ispitivanje uha kod upale zvukovoda i kronićna upala srednjeg uha upala u operiranom uhu – 3 borna kiselina 1-2 x 1 dan ANAMNEZA 1. BOL U UHU 2. ISCJEDAK IZ UHA 3. SLUH 4. ŠUM a MEHANIĈKI- pravi objektivni najĉešće vaskularni od slušnih mišića fibrilacija mišića natezanja i lepršanja bubnjića pucketanje pri otvaranju Eustachijeve cijevi kad je zalijepljena sa sluzi vratnih kralješaka ili mišića u blizini uha ţvakaćih i vratnih mišića b NEMEHANIĈKI- halucinacije zvuka najĉešće iz oštećenih stanica Cortijeva organa fućkanje pištenje zvonjenje RTG UHA 1. snimke mastoida po Schulleru 2. snimke piramida po Stenversu 3. tomogrami piramide i srednjeg uha 4. NMR 5. UZV i radioizotopi rijeĊe www.belimantil.info

slide 2:

2 BOLESTI VANJSKOG UHA 1. KONGENITALNE ANOMALIJE - muškarci više od 7 - u vezi sa metaboliĉkim promjenama u trudnoći lijekovi - OTAPOSTAZA – više bilateralno - uška previše odmaknuta od mastoida više od 25 stupnjeva - operacija do 6 god 2. VARIJANTE OBLIKA UŠKE - nedostatak koruma u školjci - WILDEMUTHOVO UHO- antehelix je veći od heliksa - STAHLOVO UHO- greben koji prolazi kroz skafu spajajući helix s antheliksom - CRUS ANTHELICIS TERTIUM - MAĈJE UHO- gornji straţnji dio preklopljen prema dolje kao u 3 mj embrionalnog ţivota - OTOFIMA PREMA BECKERU – difuzna hipertrofija koţe - FISSURA AURICULAE - MICROTIA – ĉesto sa atrezijom zvukovoda - ANOTIA – nisu se razvile ni aurikularne kvrţice - MACROTIA - APPENDICES AURICURALES – zbog prekobrojnihaurikularnih kvrţica - DARWINOVA KVRŢICA – hrskaviĉna izboĉina u gornjoj 1/3 helixa velika kao zrno leće 3. VARIJANTE POLOŢAJA UŠKE POLYOTIA – na jednoj strani glave dvije uške okrenute jedna prema drugoj i meĊusobno spojene rubovima DYSTOPIA AURICULAE – uška pomaknuta iz normalnog poloţaja MELOTIA – smještaj normalne uške ili rudimentarne na licu SYNOTIA – uške koso ili vodoravno poloţene i meĊusobno pribliţene prednjoj strani vrata FISTULA PREAURICULARIS – kongenitalno slijepi plitki kanalići koji leţe ispred crus helicis i nastaju izostankom meĊusobna srašćivanja embrionalnih aurikularnih kvrţica ili zbog razvoja prvog škrţnog luka mogu se unificirati - lako se stvori cista – oteklina u koţi nekad bolna i crvena 4. ANOMALIJE ZVUKOVODA - hipoplazija - STENOSIS MEATUS ACUSTICUS EXTERNI - MEATUS ACUSTICUS EXTERNUS DUPLEX - ATRESIA MEATUS ACUSTICI EXTERNI – potpuna ili nepotpuna više u koštanom dijelu jednostrana ili obostrana nagluhost ili gluhoća - Dijagnoza- tomografski zvukovod srednje i unutrašnje uho ispitati sluh - Terapija - operacija- ako je drugo uho zdravo i normalno ĉuje moţe se odgoditi do puberteta a kod obostrane atrezije u dobi izmeĊu 3 i 4 godine www.belimantil.info

slide 3:

3 5. OTHAEMATOMA - tupa sila na površinu koţe tangecijalni smjer - krv izmeĊu hrskavice i perihondrija zato je moguća nekroza hrskavice i perihondritis - obiĉno gornja ½ uške - oteklina ne boli fraktura nema upale terapija – sterilna evakuacija hematoma - oblaganje uške pamukom da saĉuva reljef - kompresivni zavoj - ako uĉestali recidivi otolog ekscidira komadića koţe eventualno perihondrija – hrskavica nema svoje krvne ţile difuzijom iz perihondrija 6. TOPLINSKA OŠTEĆENJA UŠKE EPIDERMALNE – sterilni zavoj i antibiotici DERMALNE – površinske - hospitalizacija - duboke – hospitalizacija SUBDERMALNE SMRZOTINE – terapija- antikoagulansi antibiotici anelgetici ili kirurški kad postoji jasno razgraniĉenje od zdravog 7. OZLJEDE ZVUKOVODA - osoba se sama ozlijedi ĉešanjem – manja lezija koţe s krvarenjem - udarac u bradu – ozljeda prednje donje zvukovodne stijenke koja graniĉi s temporomandibularnim zglobom - male ozljede – sterilni tampon natopljen antibiotskom tekuĉinom mijenja se svakodnevno kroz nekoliko dana - kod većih ozljeda terapija ovisi o pridruţenim ozljedama bitno je odrţati prohodnost zvukovoda i sprijeĉiti stenozu ili atreziju eventualno plastiĉna operacija 8. UPALE UŠKE a DERMATITIS AURICULAE SIMPLEX - toksiĉno dijelovanje na koţu ili dugotrajni mehaniĉki pritisak - crvenilo vezikule bule ovisno o jaĉini iritativnog agensa - ukloniti uzrok b EKCZEMA VULGARE AURICULAE - obiĉno alergijski kroniĉno - sekundarna infekcija - svrbeţ - terapija – kortikosteroidi c HERPES SIMPLEX AURICULAE - vezikule - bol je jaĉa kod sekundarne infekcije - terapija – tekuĉi puder d HERPES ZOSTER AURICULAE - u 5. mjehurići vezikule širenje u zvukovod - ako zahvati u 7. nastaje periferna klijenut - u nekih i u 8. www.belimantil.info

slide 4:

4 - Terapija – analgetici tekući puder 5-idu - A kod sekundarne infekcije – antibiotska mast e PERICHONDRITIS AURICULAE - straptokok stafilokok pseudomonas aeruginosa - prvo uška dijelom ili u potpunosti zadebljana i crvena poslije izrazito oteĉena i zagasito crvena - fluktuacija - izrazita bol - terapija – velike doze antibiotika i anelgetika lokalno oblog – 3 borna kiselina ili 1 Rivanol - kirurški – incizija koţe i perihondrija na najizboĉenijem mjestu sa kontraincizijom na straţnjoj plohi uške uz drenaţu 9. UPALE ZVUKOVODA OBRANA – koţa puno lizozina migracija epitela prema ušću a AKUTNA - vanjski zvukovod pun dekubitusa - bolan na dodir suţen ĉišćenje u pravilu nije moguće - bubnjić uredne strukture - moţe se proširiti na regionalne limfne ĉvorove TREBA PAZITI DA SE NE ZAMIJENI MASTOIDITIS SA UPALOM RETROAURIKULARNOG LIMFNOG ĈVORA b KRONIĈNA - koţa kao pergament pokrivena sasušenim bjelkastim sekretom jak svrbeţ zbog toga nastaje sekundarna infekcija - dijagnoza – anamneza otoskopija 1. OTITIS CIRCUMCRIPTA ili FURUNCULUS MEATUS ACUSTICI EXTERNI - na dlaĉnom folikulu - Staphylococcus pyogenes i albus - Crvenkaste nabubrine uz korjene dlaĉica – nekrotiĉna upala i furunkul - Izrazita bol zvukovod i tragus - Terapija – za sprijeĉiti razvoj – 70 alkohol jodna tinktura karboglicerin na gazu i u zvukovod eventualno mast antibiotik i kortikosteroid - Ako već furunkul – incizija sustavno antibiotici nije pravilo 2. OTITIS EXTERNA DIFFUSA - ljeto – ulceracija zvukovoda stalnim moĉenjem - unutrašnji zvukovod kost jaĉa bol - ĉesto streptokok koţe i uške kao erizipel - bol osjetljivost na palpaciju zvukovoda i tragusa regionalni limfoadenitis - terapija – lokalno antibiotik i kortikosteroid sustavno anelgetici 3. ERYSIPELAS MEATUS ACUSTICI EXTERNI - streptokok - difuzno crvenilo - moţe povišena temperatura i tresavica - ako na ušku – erysipelas auriculae koţa difuzno crvena edematozna i bolna - moguć e. Bullosum i e. Migrans - terapija – penicilin i lokalno oblozi 3 borne - moţe nastati perichondritis i chronditis auriculae uška crvena i bolna na dodir kasnije se gubi reljef apcesi i odljuštenje perihondrija fluktuacija moguća hondronekroza – zato incizija i drenaţa www.belimantil.info

slide 5:

5 4. HERPES ZOSTER OTICUS - kratko prodromalni – malaksalost subfebrilnost - vezikule - jaka neuralgiĉna bol trigeminusa - eventualno n. 7 i 8 - terapija – analgetici antibiotici B vitamin - ako paraliza facijalisa duţe od 2 tjedna a EMG znakove denervacije – dekompresija ţivca 5. OTITIS EXTERNA MALIGNA NECROTICANS - oni s poremećenim općim stanjem DMCA - anaerobi P. Aeruginosa - zahvaća temporalnu kost fossu retromandibulans bazu lubanje foramen jugulare - osteomijelitis tromboza sinusa sepsa - terapija – poboljšanje općeg stanja antibiotici kirurški - izrazito loša prognoza 6. OTITIS EXTERNA BULLOSA - u epidemiji gripe obiĉno i srednje uho - na bubnjiću mjehurići sa seroznim ili krvavim sadrţajem - izrazita bol - terapija – simptomatska – kapi za nos antibiotici sprijeĉavanje sek. Infekc 7. OTITIS EXTERNA MYOTICA OTOMYCOSIS - zvukovod obloţen naslagama boja ovisi o uzroĉniku - miris plijesni - jak svrbeţ - bol rijetko u pravilu ako sek. Infekc - terapija – lokalno ispiranje i ĉišćenje aseptiĉnim sredstvom - lokalni antibiotici u pravilu ne sustavno - dobar 1 salicil alkohol – keratoplastik 8. OTITIS EXTERNA ECZEMATOSA - medikamentozni kontaktni atopijski - spadaju psorijaza i neurodermatitis - eritem i edem koţe s madidacijom kruste i ljuske - jak svrbeţ zato ĉešanjem sek. Infekc impetiginozni ekcem - punoća u uhu - ĉesti recidivi - ukloni uzrok - terapija – zvukovod suhim ĉišćenje 3 borna kiselina ili 1 salicilalkohol lokalno kortikosteroid - a teţi sa sekund. Infekc. – 1 rizorcin i 1 rivanol 9. OTITIS EXTERNA SEBORRMOICA - u sklopu opće seboreje zbog puno lojnih ţljezda - hiperemija i ljuštenje koţe - zvukovod pun ţućkastih suhih ljuskica - jak svrbeţ - 3 borna ili 1 salicilalkohol - kod sek. Infekcij. – antibiotici i kortikosteroidi lokalno www.belimantil.info

slide 6:

6 TUMORI BENIGNI – retroaurikularni aterom hemangiom limfangiom fibrom papilom nevus - terapija – kirurška HIPEROSTOZA – zbog perostalnog poloţaja sportovi u hladnoj vodi obiĉno obostranonajĉešće ispred bubnjića manje nikakve smetnje veće nagluhost EGZOSTOZE – iz oscifikacijskih jezgara anulusa simpatikusa - prekriveni glatkim epidermisom - kirurški ako jako suţava - mogu i u srednje uho 1. KARCINOM UŠKE - iza 60 god. - sunce hladnoća maligna alteracija primarnih koţnih promjena kroniĉni egzem senilna keratoza - spinaliom najĉešćiĉesto maligni limfa - terapija – kirurškiRT 2. KARCINOM ZVUKOVODA - spinaliom / bazaliom 2 - bol hemorargiĉni sekretnagluhost - u poĉetku mali krvareći ulcerirani ili poĉetni ulkus - terapija – amputacija uške ĉesto ĉitavog zvukovoda odstranjenje lokalnih M naknadno zraĉenje CERUMEN OBTURANS - terapija – ako je ĉep puno tvrd 1-2 dana 4-5 x ukapavati Rp / natrii carbonici 050 Aquae destillate Glycerini aq 50 MOS kapi za uho Adde instilatorem Ili toplo ulje 3-6 vodikov superoksid CORPUS ALIENUM MEATUS ACUSTICI EXTERNA - neorganski osim opstrukcije dugo bez simptoma - kukci micanjem bol i sl. - Terapija – ispiranje kukce prije usmrtiti s par kapi etera ARURITUS MEATUS ACUSTICI EXTERNI - zbog hiposekrecije cerumena ili podraţaja nervus 5. - mazanje tekućim parafinom anestetskom masti ili 1 salicil alkohol - bol kod pritiska na tragus – upala vanjskog uha ali u male djece ne iskljuĉuje upalu srednjeg - kod uĉestale funinkuloze zvukovoda iskljuĉiti DM - nekorisno je nošenje vate u uhu štetno jer odrţava vlaţnu sredinu pogodnu bakterijama i gljivicama - ispiranje zvukovoda NE kod perforiranog bubnjića ozljede zvukovoda i sumnje na frakturu temporalne kosti www.belimantil.info

slide 7:

7 BOLESTI SREDNJEG UHA KONGENITALNE MANE 1. MICROTIA - 90 jednostrano – prvenstveno kozmetski defekt pa operacija oko 12 – 14 god - provodna nagluhost izmeĊu zraĉne i koštane vodljivosti do 60 db - Schillerova snimka zastoj ili izostanak pneumatizacije - to veći što su promjene u srednjem uhu veće - OBOSTRANA MICROTIA izraţen gubitak sluha što za posljedicu ima nerazvijeni usporeni ili slabije razvijeni govor operacija do 6 god 2. SY. FRANCESCHETTI ILI TRAECHER – COLLINS - obostrana mikrotija - antimongoloidni poloţaj oĉiju - hipoplazija maxile i mandibule - gotsko i rascjepljeno nepce - imaju tzv. Ptiĉji profil 3. SY. KLIPPEL – PEIL - srašteni vratni kralješci - postraniĉni koţni nabori obostrano vrat - nerazvijene klavikule - nisko poloţeno vlasište na zatiljku - 50 malformacije srednjeg uha i zvukovoda pa provodna redukcija sluha nekad poremećen i razvitak labirinta po Mandiniju pa perceptivna nagluhost 4. IZOLIRANE ANOMALIJE SLUŠNIH KOŠĈICA - provodna redukcija sluha - uredan bubnjić - uredna prohodnost tube - uredna pneumatizacija - kohleostapedijski reflex kao OTOSKLEROZA ali ima razlika – nema šuma nagluhost u djetinjstvu većinom u fiksaciji stremena fiksaciji ĉekića srašten i malformiran maleoinkudalni kompleks ili prekid lanca slušnih košĉica - terapija – kirurška 5. VISOK POLOŢAJ BULBUSA JUGULARNE VENE - strši u kavum timpani do visine slušnih košĉica pa moţe oštetiti sluh - kost iznad bulbusa u pravilu dehiscijentna - eventualno šum u uhu prenos pulzacija karotide preko fenestre rotunde na labirint - opasnost pri paracentezi i kirurškim zahvatima - diferencij. dijagnoza - glomus-tumor srednjeg uha OZLJEDE 1. ima li krvi ili likvoreje krv u zvukovod moţdana supstancija 2. pareza facijalisa neposredno iza traume 3. obostrana otoskopija zabranjeno ispiranje 4. sluh šapat na oba uha www.belimantil.info

slide 8:

8 5. ima li podraţajne simptome vestibularisa 6. prijašnje bolesti uha 1. RUPTURA MEMBRANE TYMPANI - izravna sila posredna sila naglo povećan tlak u zvukovodu opekline - boja je bubnjića normalna rubovi razderotine nepravilni na njima sitna krvarenja - nagli gubitak sluha s kratkotrajnim ili intezivnim šumom i boli u tom uhu - terapija – sprijeĉavanje infekcije – zaĉepiti sterilnom vatom kod djece i povojem manje spontano zarastu za veće i opekline – kirurški zahvat - miringoplastika 2. HAEMOTYMPANON - izljev krvi u srednje uho - ljubiĉast bubnjić provodna nagluhost - uzroci – lom temporalne kosti ako je poprećna fraktura onda gluhoća zahvaća srednje uho barotrauma opće bolesti s hemoraškom dijatezom 3. BAROTRAUMA SREDNJEG UHA - zbog poremećene prohodnosti Eustahijeve cijevi prehlada prve promjene kod razlika vanjskog tlaka i onog u srednjem uhu veće od 20 – 27 kPa 15 – 20 mmHg a NEGATIVNA BAROTRAUMA – uvlaĉenje bubnjića stiskanje lanca slušnih košĉica hiperemija - ako se poveća ili duţe traje – transudacija seruma toĉkasta krvarenja odljepljenje sluznice od kosti hematotimpanon - ako je povećanje tlaka veće od 40 kPa 300 mmHg – perforacija bubnjića b POZITIVNA BAROTRAUMA – ispupĉava se bubnjić rasteţe lanac slušnih košĉica anemija sluznice - teţi oblik – nagnjećenje i razderotina sluznice hematotimpanon puca bubnjić - kod lakšeg i teţeg bol - te prolazna ili trajna nagluhost - terapija – šta prije izjednaĉiti tlak - reći mu da guta vazokonstriktorne kapi u nos u srednje uho upuhuje zrak metodom po Vasalvi insuflira zrak u srednje uho Poutzerovim balonom ili kateterom analgetici 4. FRACTURA OSSIS TEMPORALIS - uzduţna u srednjoj jami – piramida prednji rub ili u straţnjoj jami- straţnji rub piramide poprećna kombinirana - moţe se širiti gornjom stijenkom antruma i koriuma pa na zvukovod i skvamu temporalne kosti te anulus timpanikus - ruptura bubnjića ili hematotimpanon - krvarenje iz uha otolikvoreja lezija dure - stepeniĉasto suţenje zvukovoda neposredno ispred bubnjića nalaz kod frakture koštanog zvukovoda - provodna redukcija sluha neposredno iza ozljede - kod popreĉne frakture temporalne kosti pukotina kroz labirint pa akutni ispad kohlearne i vestibularne funkcije - dijagnoza – otoneurološki nalaz Rtg Schuller Stenvers tomografija CT MR www.belimantil.info

slide 9:

9 PAMTI 1. ako iza traume krv iz zvukovoda prvo iskljuĉi frakturu temporalne kosti 2. ispiranje krvi nakon rupture bubnjića STROGO KONTRAINDICIRANO – samo zaĉepi sterilnim tamponom 3. paraliza facijalisa neposredno iza traume glave znaĉi uklještenje ţivca i tzv. Dekompresija 4. paraliza facijalisa iza traume ali nakon slobodnog intervala znaĉi edem ili hematom 5. ruptura bubnjića teška tjelesna ozljeda otvara šupljinu BOLESTI EUSTACHIJEVE TUBE ISPITIVANJE PROHODNOSTI E.T 1. VALSALVIN POKUS - zaĉepi nos kroz koji pokušava ispuhati zrak usta zatvorena – punoća u uhu ako je tuba prohodna nestaje kod par gutanja - ako za vrijeme pokusa gledamo bubnjić pomicanje siguran znak prohodnosti 2. TOYNBEEYEV POKUS - prstima zatvori nos guta na prazno - otoskopom gledaš bubnjić ako se uvlaći tuba je prohodna - vraća se u normalan poloţaj nakon par uzastopnih gutanja uz otvoren nos 3. POLITZEROV POKUS TZV. POLICERIRANJE - jedna se nosnica zatvori prstom u drugu upuhuje zrak balunom - vaţno da su nazofaringealna porta zatvorena tako da izgovara rijeĉi sa gutiralima – k g ili h 4. KATETERIZACIJA TUBE – specijalistiĉki 5. TIMPANOMETRIJA 6. Rtg TUBE a OPSTRUCTIO TUBAE AUDITIVAE EUSTACHII Najĉešći uzrok – hiperplazija i kron. upala tonzila i adenoidnih vegetacija te ostalog limfnog tkiva u nazofarinksu po gotovo u Rosenmullerovoj loţi - alergija - upale gornjeg respiratornog trakta - tumor epifarinxa - oţiljci nakon operacije u epifarinxu - Rtg epifarinxa b ŠIROKO OTVORENA TUBA - normalno otvorena samo pri gutanju ili zijevanju - autofonija punoća ili « ĉep» u uhu - vlastiti glas mu je drugaĉiji u bolesnom uhu - ĉuje svoje disanje - mogu nakratko nestat tegobe tako da sagne glavu do koljena jer tada i limfna staza koja će zatvoriti faringealno ušće tube prehlada www.belimantil.info

slide 10:

10 - uzroci – rezultati – nagli gubitak teţine kroniĉni RA neuromuskularna bol MS CVI Parkinsonova - dijagnoza – anamneza – otoskopija da zaĉepi nosnicu suprotno od ispitivanog uha i da diše vidi se pomicanje bubnjića - terapija – ovisno o uzroku kod tvrdokornih sluĉajeva injiciranje teflonske paste oko ušća tube c RASCJEP NEPCA I FUNKCIJA TUBE - recidivirajuća upala srednjg uha - ĉesta redukcija sluha i bez upale pogotovo u djece zbog poremećene funkcije tenzora mekog nepca osobito vaţno za urednu funkciju tube d OTITIS MEDIA CHRONICA SECRETORIA - jedan od glavnih uzroka disfunkcije tube - PF – sluznica srednjg uha i pneumatskih prostora neprestano resorbira zrak – kompezacija ulazak atmosferskog tlaka govor i gutanje - ako je nema zaĉepljena tuba pada tlak srednjeg uha - uvlaĉenje bubnjića medijalno sabijanje lanca sl. košćica slabljenje sluha k o kod negativne barotraume - ako traje 1mj – ireverzibilno organizacija tekuĉeg sadrţajastvaranje veziva i ttimpanosklerotiĉnih masa pa zato trjna nagluhost AKUTNE UPALE SREDNJEG UHA STERILNOST SREDNJEG UHA OSIGURAVA uredna funkcija E. tube cilijarni transport enzimi 1. OTITIS MEDIA ACUTA - CATARRALIS - SUPPURATIVA - HAEMORRHAGICA Najĉešće bakterije: hemofilus pneumokok beta-HS Tok – antibiotske kapi nekorisne ako ne nastane perforacija a STADIJ HIPEREMIJE - slabo ĉuje punoća u uhu - otoskopija – hiperemija bubnjića manubrijumpars flaccida i rub ev. Lagana bol tj. temperatura kod odraslih rijetko povišena b STADIJ EKSUDACIJE - bol u uhu se povećava crvenilo na ĉitav bubnjić i gubitak anatomskih detalja povišena temperatura c STADIJ SUPURACIJE – pri spontanoj rupturi bubnjića ili paracentezi bol prestaje pada tempnagluhost traje i dalje – terapija – dekongestivne kapi za nos antibiotici 7-10 dana paracenteza masteidektomija kod komplikacija MOŢE SE ŠIRITI U : 1. temporalni reţanj 2. antrum 3. subduralno www.belimantil.info

slide 11:

11 4. vršak piramide 5. labirint 6. sinus petrosus inferior 7. bulbus v. Jugularis komplikacije – subperiostalni apces perisinuozni apcesextraduralni apces meningitis moţdani apces supurativni labirintis tromboza sigmoidnog sinusa paraliza facijalisa mastoiditis... terapija – što prije dekongestivna srestva kapi za nos antibiotici do potpune sanacije 7-10 dana paracenteza po potrebimastoidektomija pri otogenim komplikacijama PARACENTEZA TJ. MYRINGOTOMIA - indicirana ako je u kavumu timpani patološki sadrţaj pod tlakom pogotovo ako postoji opasnost od otogene komplikacije - kritiĉno kod – vrlo izboĉen bubnjić otalgija povišena temp nagluhost - anestezija – kod djece opća anestezija u dojenĉeta ne Bonnainova otopina jednaki djelovi kokaina metanola i karbola ĉekat 10 min oĉistiti ostatak - incizija – sterilnom lancetom kontrola oka straţnji donji kvadrant probost i zarezati malo gore - ako treba trajnu drenaţu u rez pinctom kratka plastićna cijevĉica koja se vadi nakon nekoliko mjeseci 2. OTITIS MEDIA ACUTA CATARRHALIS - kod kataralnih upala gornjeg R - lagano ga boli uho malo slabije ĉuje - terapija – dekongestivna sredstva 3. OTITIS MEDIA ACUTA SUPPURATIVA - supuracija iz uha kod bakterijske superinf. I perforacije bubnjića - oslabljen sluh šum u uhu - terapija – dekongestivna sredstva antibiotik po antibiogramu toaleta zvukovoda 3 vodikov superoksid ako je velika perforacija antibiotske kapi 4. OTITIS MEDIA ACUTA HAEMORRHAGICA - kao otitis externa bullosa - obiĉno za vrijeme gripe ili neke druge virusne inf. - Mjehurići sangvinolentni na bubnjiću i rjeĊe zvukovodnoj koţi mogu puknuti i krvariti - Terapija – osnovne bolesti + toaleta zvukovoda 5. OTITIS MEDIA MUCOSA - Pneumococcus mucosus tip 3 - stariji dijabetiĉari tuberkulozni bolesnici - polagan tijek neznatna bol malo oslabljen sluh - nakon par tjedana okultnog toka ev. Mastoid bolno osjetljiv - OTOSKOPSKI – diskretna hiperremija i slabija izraţenost detalja na bubnjiću ima iscjedak ili ga je malo - NE ZAMJENITI SA SEKRETORNIM OTITISOM djeĉja dob - opće stanje loše malaksalost povišena SE i L - Schullerova snimka: zasjenjenje pneumatskih prostora - velika opasnost od komplikacija sklonost osteodestruktivnim procesima - terapija – antibiotici širokog spektra + terapija osnovne bolesti ako nema poboljšanja mastoidektomija 6. OTITIS U DOJENĈADI I MALE DJECE www.belimantil.info

slide 12:

12 - mijelinizacija ţivĉanih elemenata završava tek u 3 god ţivota - prevladava parasimpatikus u dojenĉadi nezrela nadbubreţna ţljezda i timus - pri roĊenju još nije gotov razvoj temporalne kosti a embrionalno tkivo ĉesto zaostaje u podruĉju epitimpanona moţe do kraja prve god. I duţe oteţana ventilacija i drenaţa gornje etaţe srednjeg uha prema donjoj hipotimpanonušće tube. Tako kod upale je moguće da se u donjoj sanira a u gornjoj trajepa okultni atritis – u subperiostalnu regiju mastoida i kliniĉki kao oteklina bolna na palpaciju. Uška prema naprijed i dolje otapostaza opće stanje znatno pogoršano - terapija – HITNA ANTROTOMIJA - E. tuba kratka i niţe poloţena znatno šireg lumena - u dojenĉadi i male dijece otitis je kao opća bolest - GI tegobe pa ĉak i neurotoksiĉni sindrom proljev povraćanje smanjenje teka - terapija – dekongestivna sredstva kapi za nosantibiotici toaleta i 3 vodikov superoksid - ako subperiostalni apces i pogoršanje općeg stanja – antrotomija 7. KOMPLIKACIJE AKUTNIH UPALA SREDNJEG UHA RANE - – ENDOKRANIJSKE – meningitis apces tromboza sigmoidnog sinusa - EGZOKRANIJSKE – mastoiditis subperiostalni apces labirintitis paraliza facijalisa KASNE - PERZISTIRAJUĆA NAGLUHOST – zbog rezerva oko slušnih košćica perzistentna perforacija bubnjića nekroza neke od slušnih košćica timpanosklerotiĉne promjene u sluznici ili u samom bubnjiću PAMTI - th. akutnog otitisa usmjeriti na prohodnost tube i ušća - th. gnjojnog otitisa naĉela th. apcesa - antibiotske kapi za uho kod akutnog otitisa bez perforacije bubnjića su nekorisne - palpacija tragusa kod upale srednjeg uha bol samo u malog djeteta gdje nije završena oscifikacija temporalne kosti - bolni plaĉ i febrilno stanje dojenĉeta – otoskopija - djetetu koje plaĉe i ţali se na uho pogledati zubalo - u dojenĉeta nije razvijen mastoid pa samo otoantritis - što manje djete to jaĉi opći simptomi od lokalnih - otalgija simptomatski anelgeticima per os ne lokalno - puhanje u maramicu kod hunjavice moţe uzrokovati tubogenu akutnu upalu srednjeg uha upuhivanjem infetivnog sadrţaja - ĉim je mastoiditis sa sluznice prodro u kost Rtg indicirano je kirurško lijeĉenje - kod svakog meningitisa nejasne geneze iskljuĉiti otogene i rinogene uzroke - akutna upala srednjeg uha zahtijeva primjenu dekongestivnih kapi za nos www.belimantil.info

slide 13:

13 - spontana perforacija bubnjića kod upala srednjeg uha nadomješta prirodnu drenaţu tubom KRONIČNE UPALE SREDNJEG UHA ETIOLOŠKI I PREDISPOZICIJSKI FAKTORI 1. bezuspješna th. akutnih upala 2. patološki procesi u podrućju nosa 3. velika virulencija uzroĉnika 4. oslabljena biološka otpornost sluznice srednjeg uha 5. oslabljene obrambene snage organizma - i djeca i odrasli - dugotrajna otorejaoslabljenje sluha i opasnost od komplikacija - na problem drenaţe upozorava perforacija u prednjem kvadrantu ili u središtu bubnjića - th. ukloniti uzrok antibioticima ciljanoako je nemoguće penicilin dekongestivna sredstva lokalno – toaleta H2O2 odrasli 6djeca 3 kapi za uho KLASIFIKACIJA PERFORACIJA a po lokalizaciji – pars tensa pars flaccida totalna b udaljenost od ruba bubnjića – rubna i centralna c po obliku – toĉkasta okruglasta ovalna bubreţasta nepravilna EFLUVIJ - sekret serozan mukozan purulentan sukrvav - dok nesmetano otiće nema jaĉih boli - kad dugotrajno macerira koţu vanjskog zvukovoda pa upala znatno suţenje – oteţana drenaţa i lokalna primjena th. Osim toga pogoduje razvoju granulacija na rubu bubnjića i polipa koji mogu potpuno zatvoriti zvukovod - SLUZNICA – zadeblja metaplazira u kroniĉni puno vrĉastih stanica koje luĉe obilje sekreta - moguće granulacije i polipi - moguća ishemija i nekroza - slušne košćice isto obavijene sluznicom pa zato njihova slabija pomiĉnost a ako je upala vrlo intezivna tada nastupa ishemija košćice ili nekog njenog dijela kad jednom poĉne zahvati sve – tzv. ostitiĉki proces – prekid lanca KOLESTEATOM - u temporalnoj kosti ima obiljeţja teške kroniĉne upale i benignog expanzivnog procesa - toĉan naziv: epidermoidna cista srednjeg uha - cistiĉan tumor koncetriĉno slojevit sadrţi samo zreli ploĉasti epitel sekundarno pseudotumor koji razara kosti www.belimantil.info

slide 14:

14 - sliĉan mu je kolesterolski granulom nespecifiĉan entitet moţe se pojaviti kad god u kroniĉnoj upali staza edem eksudacija i krvarenje u sluznici srednjeg uha. Najĉešće na slušnim košćicama koštanom kanalu facijalisa NASTAJANJE U EPITIMPANONU 1. zbog trajnog podtlaka u srednjem uhu nastaje retrakcija i invaginacija pars flacide u epitimpanonu pa se ploĉasti epitel kojeg tu inaĉe nema premješta u srednje uho 2. hiperplazira sluznica epitimpanona i smanjuje prozraĉivanje PRIMARNI KONGENITALNI PRAVI KOLESTEATOM - od embrionalnog zaostalog epitelnog tkiva - izuzetno rijedak oblik «perle» - teška dijagnoza jer nema perforacije bubnjića ni prethodne upale SEKUNDARNI LAŢNI KOLESTEATOM - vrlo ĉest - nastaje ili zbog invaginacije koţnog ploĉastog epitela i urastanja u atik 1. tip ili zbog urastanja koţnog ploĉastog epitela kroz rubnu perforaciju 2. tip - mogući su i traumatski implatacijski te oni koji nastaju prilikom timpanoplastike koţom - predispozicijski ĉinilac za poĉetak invaginacije koţe je blokirana aeracija srednjeg uha zbog disfunkcije tube - Shrapnellova membrana je najslabije mjesto bubnjića jer nema fibroznog sloja PUT ŠIRENJA KOLESTEATOMA 1. U POSTERIORNOM SMJERU – sigmoidni sinus straţnj i srednja lubanjska jama 2. U ANTERIORNOM SMJERU – kanal facijalisa sluhovod labirint KLINIĈKA SLIKA - otoreja ne mora ako ima – efluvij ima neugodan zadah - slabljenje sluha nagluhost provodnog tipa – zna se dogoditi da sam kolesteatom premosti defekt lanca slušnih košćica pa osoba relativno dobro ĉuje - bol ĉesto slaba inteziteta dugo traje pa se bolesnik navikne KLINIĈKA OBRADA - uška preaurikularno retroaurikularno znakovi komplikacija - otoskopija - otomikroskopija - Rtg mastoida po Schilleru - CT - ispitivanje sluha akumetrija audiometrija - bris nosa i uha - pokusna biopsija - standardni laboratorij bar KKS i SE - terapija – sanirati patološki proces nos sinusi epifarinx dekongestivna sredstva antibiotici sistemski ciljano ako nije moguće penicilin 8 dana parenteralno min 8 -10 dana - lokalno – toaleta zvukovoda - kapi vodikova peroksida odrasli 6 djeca 3 - kapi za uho antibiotik eventualno sa kortikosteroidima 4 -5 k. 3 x dan a kad prestane sekrecija 2 x dan još tjedan dana poţeljno da je uho suho - kirurška terapija kod : 1. pojava ili sumnja na otogenu komplikaciju www.belimantil.info

slide 15:

15 2. kolesteatom i ostitiĉni proces 3. koţni epitel u bubnjištu 4. prekid lanca slušnih košćica 5. perzistentna perforacija moguće – radikalna timpanomastoidektomija osikuloplastika timpanoplastika itd. OTITIS MEDIA CHRONICA SECRETORIA - djeca rijetko odrasli do 30 god - nagluhost konduktivnog tipa do 40 dB bol većinom obostrano - intaktan bubnjić zamućen ili skroz ok trokutasti reflex - timpanometrija : smanjena pokretljivost bubnjića ispunjenost bubnjišta - Rtg : smanjena transparencija pneumatskih prostora u mastoidu Terapija – antiinflamatorna i antialergijska th uporno ponavljanje Vasalvinog pokusa policeriranjem i precovanjem ili iza toga kirurška eventualnog uzroka adenoektomija repozicija nosnog septuma. Ako to ne uspije – incizija bubnjića i aeracija timpanalnog kavuma kroz otvor na bubnjiću tzv. Myringotomia et implatatio tubuli za procjenu efekta timpanometrija OTITIS MEDIA CHRONICA ADHAESIVA - adhezije u kavumu progresivno ireverzibilno etiologija - dugotrajna opstrukcija tube - preboljeli kroniĉni supurativni otitis - adhezije u kavumu koje ga reduciraju a lanac imobiliziran - konduktivna nagluhost - bubnjić bez perforacije – uvuĉenost nepravilni reflex oţiljne promjene - ako ima perforacije – centralna u prednjim kvadrantima bliţe tubi a ostatak bubnjića uvuĉen ĉesto i oţiljkasto fiksiran za promontorij a njegov epitel prelazi u kavum - progresivna bolest ireverzibilne promjene terapija – adhezioliza i timpanoplastika TYMPANOSCLEROSIS - komplikacija etiologija – akutna i kroniĉna gnjojna upala srednjeg uha traume sa krvarenjem u srednjem uhu smanjen imunitet alergija - stvaranje veziva u kavumu eventualno kalcifikacija i osifikacija kliniĉka slika - zujanje u uhu - progresivna nagluhost provodnog tipa - kaţe da mu uho nije curilo ili je davno godine - kad zahvati labirint – perceptivna nagluhost dijagnoza – najvaţnija otomikroskopija terapija – timpanoplastika PAMTI - ako otitis i meningitis smatraj otogeni – hitno operacija - krv u iscjetku kod kroniĉnog otitisa – CA - kolesteatom zloćudan jer otvara put infekciji prema labirintu i endokraniju www.belimantil.info

slide 16:

16 OTOGENE KOMPLIKACIJE - obiĉno kod kroniĉnih upala – najveća opasnost kod gnjojnih upala srednjeg uha i mastoida širenje 1. PER CONTINUITATEM – razara koštano pa u endokranij 2. POSREDNO PREFORMIRANIM PUTEVIMA – preko otvorenih fisura ili otvorenih koštanih kanala krvne ţile koje povezuju krvni optok srednjg uha i endokranija 3. PREKO LABIRINTA – u sluhovod i endokranij prekokohlearnog akvedukta 4. HEMATOGENO a MASTOIDITIS ACUTA - PF Ćupak str. 124 - simptomi akutne upale smirenje za 14 dana - onda jaka spontana bol iza uha eventualno otoreja loše opće stanje ev. povišena temperatura - upalne promjene bubnjića oteklina koţe iza i poviše uha s crvenilom otapostaza straţnja i gornja stijenka zvukovoda su spuštene i izgleda suţen zbog subperiostalnog apcesa dijagnoza – povišeni L Schullerova snimka mastoida terapija – mastoidektomija parenteralno ampicilin ili cefalosporini ili leukomicin paracenteza b LABYRINTHITIS - iz srednjeg uha – fenestra rotunda ili ovalis - iz endokranija – meatus acusticus internus ili aqueductus cochleae - u labirint kroz – fenestru ovalis ili rotundu ili retrogradno - kod meningitisa kroz meatus acusticus internus ili aqueductus cochleae - SEROZNI – oba osjetila samo oštećena nagluhost pareza vestibularisa - GNJOJNI – potpuno uništenje puţnice i vestibularnog osjetila gluhoća paraliza vestibularisa - šum u uhu slabo ĉuje ili ne ĉuje vrtoglavica muĉnina povraĉanje zanosi ga u stranu ili uopće ne moţe hodati - perceptivna nagluhost Rinne pozitivan Weber na zdravu Schwabach skreće ili gluhoća na bolesno ne ĉuje Weber lateralizira na zdravu - nistagmus na zdravu stranu većinom 3 stupnja po Alexanderu - pokus ravnoteţe – ataxija lateralizacijom na bolesnu stranu - fistula labirinta sa cirkumskriptnim labirintitisom kad kolesteatom ili ostitiĉki proces razore stijenku nekog od kanala i promontorij - ima vrtoglavicu i muĉninu: 1. spontano kod egzacerbacije upale 2. promjena tlaka zraka u uhu 3. nagla promjena poloţaja glave - pri pregledu ispuhivanje zraka Politzerovim balonom pa dobije nistagmus na stranu bolesnog uha ev. samo konjugirani pokreti oĉiju na tu stranu ili ih nema ako su upalne promjene zatvorile komunikaciju terapija – ako u toku akutne konzervativno antibiotik parenteralno prema antibiogramu a kod kroniĉne isto najĉešće gentamicin + radikalna timpanomasteidektomija www.belimantil.info

slide 17:

17 c PETROSITIS - gnjojni iscjedak - diplopija - retrobulbarna bol ev. neuralgija trigeminusa - ako se proširi na vrh labirinta do dure – cirkumskriptni meningitis - zahvaća nervas abducens - moţe i ganglion Gasseri spontana bol retrobulbarno TRIJAS - gnjojni iscjedak iz uha - dvoslike - retrobulbarna bol ev. neuralgija trigeminusa terapija – gentamicin u odraslih još ampicilin a ako se simptomi ne smire za 24 – 48 h tada kirurški d PAREZA ILI PARALIZA FACIJALISA - kod akutne u onih kojima nedostaje koštana stijenka Fallopijeva kanala terapija – paranceteza antibiotici dekongestija nosne sluznice - kod kroniĉne zbog razdora koštane stijenke kolesteatomom ili ostitiĉkim procesom terapija – kirurška e TROMBOPHLEBITIS SINUS SIGMOIDEI - moţe samo vanjsku stijenku sinusa periphlebitis ili endovenski pa tromb koji zatvara sinus daljnje širenje : 1. jugularis interna – šuplja vena 2. kranijalno u transvezalni i sagitalni sinus 3. preko mastoidnog emisarija van - slika upale srednjeg uha i mastoida - ako na okolicu sinusa a stijenka je uništena – glavobolja slabost - kad sinus – visoka septiĉka temperatura s tresavicom - ako u jugularnu venu – palpacijom tvrda i bolna a QUECKENSTEDTOV POKUS pozitivan nema povećanja intrakranijskog tlaka pri kompresiji vene jugularis interne simptomi u 91011 ţivcu jer prolaze kroz foramen jugulare - eventualno petehijalna krvarenja po koţi - kultura krvi je pozitivnaurin ev. znakovi bubreţne upale Rtg koštana oštećenja mastoida CT tromboza jugularke UZV terapija – kirurška + velike doze antibiotika ozdravljenje u 80 – 90 f MENINGITISOTOGENES - najĉešće streptokok pneumokok stafilokok - klasiĉna kliniĉka slika g ABSCESSUS EXTRADURALIS PACMYMENINGITIS EXTERNA - straţnja ili srednja jama - dura roza ili crvena zadebljana s granulacijama ev. nekrotiĉna kliniĉka slika - nije patognomoniĉna pa zato dijagnoza obiĉno prilikom mastoidektomije - obilna otoreja - slabo ĉuje na bolesno uho - tupa glavobolja www.belimantil.info

slide 18:

18 - subfebrilne temperature terapija – mastoidektomija + velike doze antibiotika h ABSCESSUS SUBDURALIS - obiĉno ograniĉen jer su dura i meka ovojnica srasle pa ih apces teško razdvaja - glavobolja umor otoreja - tlak likvora lagano povišen ĉesto bez pleocitoze terapija – kirurška + antibiotici i ABSCESSUS CEREBRI ET CEREBELLI - najteţa otogena komplikacija - apcesi velikog mozga su 2 x uĉestaliji od apcesa malog mozga i imaju veći mortalitet nastajanje : 1. PER CONTINUITATEM : a srednje uho – tegmen tympani – apces temporalnog velikog mozga b srednje uho – sinus sigmoideus – straţnja jama – apces malog c srednje uho – labirint – sakus endolimfatikus – apces malog mozga 2. PREFORMIRANIM : - uz krvne ţilice ili preko njih koštane vene – diploee tromboflebitis moţdanih vena preko sluhovoda ili labirinta 3. EVENTUALNO METASTATSKI - hematogeno kliniĉka slika 1. INICIJALNI STADIJ - glavobolja temperatura klonulost meningizam nadraţaj na povraćanje - likvor – lagano povišen broj stanica i bjelanĉevina Pandy + tlak malo povišen 2. LATENTNI STADIJ - kao inicijalni stadij + bradikardija 3. MANIFESTNI STADIJ - kao latentni + zastojna papilasomnoletnost oteţana komunikacija s okolinom psihiĉke promjene ţarišni simptomi 4. TERMINALNI STADIJ - u komi vrlo izraţena bradikardija ima fiksiran poloţaj bulbusa na strani apcesa « gleda svoj apces» disanje Cheyne – Stokes - ako apces uĊe u komore – trenutaĉna smrt terapija – kirurška podizanje općeg stanja velike doze antibiotika www.belimantil.info

slide 19:

19 TUMORI SREDNJEG UHA SIMPTOMI ZLOĆUDNIH 1. bol 2. gnjojni iscjedak zbog sekundarne infekcije 3. nagluhost 4. hemorargija 5. pareza ili paraliza facijalisa 6. vertigo s muĉninom a SARKOM - Vrlo rijedak - Djeca i mladi - Većinom sekundarni b KARCINOM - primarni rijedak – odrasli i starci - u većine udruţena kroniĉna otoreja - izraslina koja prekriva bubnjić i prelazi u zvukovod s iscjetkom ili bez krvari na dodir - metastaze vrlo rijetko regionali limfni ĉvorovi dijagnoza – biopsija – graĊen od ploĉastog epitela terapija – kirurška + kemoterapija c GLOMUS TUMOR - prvenstveno tumor karotidnog angiografija flebografija jugularnog timpaniĉnog vagalnog glomusa - dugo polagano rastu histološki benigni - bilo kad najĉešće 40 – 60 god unilateralno i većinom muškarci - mogu iz primarne benigne poĉeti naglo rasti i brzo se razvijati pa ĉak i metastazirati iako rijetko - TUMORI TIMPANIĈKOG GLOMUSA rastu polagano ali ekspanzivno pa u zvukovod straţnju jamu labirint jugularni foramen tubu konduktivna nagluhost šum u uhu sinhron s pulsom. Za par tjedana veće teškoće upala s gnjojnim hemorargiĉnim sekretom ili jaĉim krvarenjem iz uha - Foramen jugulare – pareza 9 10 11 ţivca - Labirint – 7 ţivca - Rijetko abducens i vagus Terapija – kirurška radikalna ekscizija neznatna osjetljivost na kemoterapiju moţe malo usporiti rast www.belimantil.info

slide 20:

20 BOLESTI LABIRINTNE ČAHURE 1. OTOSKLEROZA - nova kost – ankiloza stremena - lokalna bolest labirintne ĉahure uz stvaranje nove kosti koja uzrokuje ankilozu stremena i postupno se širi u labirint etiologija - puno teorija - ev genetski ĉesto se otkriva ili pogoršava u trudnoći - ĉešća u muškaraca i indoevropljana ima - AKTIVNU FAZU – nestaje normalna kost – metaplastiĉka spongioza puno osteoklasta i osteoblasta razbacanih bez reda u široke vaskularne prostore - INAKTIVNU FAZU – odlaganje kalcija smanjenje vaskularnih prostora kliniĉka slika - nagluhost tinitus - obiĉno obostrana u poĉetku provodna s postupnim razvojem eventualno naglo kasnije perceptivna nagluhost zbog afekcije sluznice - ĉesto fenomen paracusys wilisii – misli da u buci bolje ĉuje - otoskopski nalaz uredan - Schwartleov znak – hiperemija na bubnjiću iznad otosklerotiĉnog ţarišta izuzetno rijedak dijagnoza - anamneza Schullerov Rtg audiogram timpanometrija – fiksacija stapesa gubitak kohleostapedijskog refleks terapija - operacija – stapedektomija i nadomještanje ankilotiĉnog stremena protezom Dca teflon kombinacija - fluorom kod lezije unutrašnjeg uha - loša prognoza 2. RAZLIĈITA STANJA a KLINIĈKA SLIKA SLIĈNA OTOSKLEROZI - provodna nagluhost ugašen kohleostapedijski refleks prohodna tuba normalan bubnjić - zato obiteljska anamneza opći pregled konfiguracije lubanje i skeleta Rtg b OSTEOGENESIS IMPERFECTA SY. VAN DER HOEVEDE KLEYN - rijetka A:D - sklonost spontanim frakturama plave sklere provodna nagluhost zbog fiksacije stremena ili spontanih fraktura slušnih košĉica u djetinstvu ali i kasnije c OSTEITIS DEFORMANS MORBUS PAGET - osteolitiĉna i osteoblastiĉna ţarišta u raznim djelovima - nizak rast velika lubanja svinute noge kifoza mješana nagluhost s izrazitom provodnom komponentom - kod nekih vrtoglavica uzrokovana vertebrobazilarnom insuficijencijom krvotoka zbog promjena na vratnoj kralješnici www.belimantil.info

slide 21:

21 terapija – slušno pomagalo d OSTEITIS FIBROSA CYSTICA MB. VON RECKLINGHAUSEN - uzrok primarni hipersekrecija PTH zbog adenoma paratireoidnih ţljezda - izrazito povišen serumski kalcij - provodna nagluhost terapija – odstranjenje adenoma e OSTEOPETROSIS MORBUS ALBERS – SCHONBERG - zadebljanje lubanjskih kostiju i suţenja kranijalnih otvora pareze tj. paralize moţdanih ţivaca nagluhost te pareza facijalisa terapija – dekompresija ţivaca prvenstveno facijalisa f FIBROZNA DISPLAZIJA TEMPORALNE KOSTI - izolirana ţarišta sa zamjenom koštanog tkivavezivnim - provodna nagluhost ako na labirint i perceptivna nagluhost PRIROĐENE NERAZVIJENOSTI LABIRINTA - genetski ĉinioci toksiĉni i infekcijski agensi 3 i 4 mj trudnoće 1. MICHELOV TIP - potpuno nerazvijen koštani i membranski labirint i piramida temporalne kosti unutrašnji zvukovod nerazvijen gluhoća 2. MONDINIJEV TIP - zahvaća oba labirinta nema osjetnih stanica u kohleji i u vestibularnom dijelu labirinta te ganglijskih stanica u spiralnom gangliju ţivac atrofiĉan nagluhost u razliĉitim razmjerima 3. SCHEIBEOV TIP - koštani labirint uredan u membranskom pogoĊena kohleja i sakulus pa o opsegu oštećenja ovisi stupanj oštećenja sluha gluhoća ili perceptivna nagluhost ali i progredijentna OZLJEDE 1. IZOLIRANA TRAUMA LABIRINTA - tupa trauma - ispad kohleovestibularne funkcije - vestibularni se smiruju za 3 -4 tjedna a gubitak sluha trajan terapija – simptomatska 2. AKUTNI POTRES LABIRINTA - npr. kod frakture baze lubanje udara groma . . . - nagluhost obiĉno perceptivna odmah iza traume - nerijetko šum u uhu i nadraţaj vestibularnog aparata terapija – mirovanje www.belimantil.info

slide 22:

22 3. BAROTRAUMA - kod barotraume srednjeg uha - ronioci – KESONSKA BOLEST – plućna embolija terminalnih arterija unutrašnjeg uha znakovi dekompresije – ţestoka vrtoglavica s muĉninom povraćanjem i nesigurnošću u hodu šumovi u ušima nagluhost ili gluhoća - u lakšim se stanje popravlja a u teţima trajna lezija terapija – rekompresija BLUST INJURY – procjena ozljede odgodi 6 mj 4. AKUTNA AKUSTIĈKA TRAUMA - srednje uho intaktno - simptomi nastupaju naglo – jak šum moţe perzistirati godinama s jakom nagluhošću uz normalan otoskopski nalaz - gubitak sluha se brzo restituira osim na frekvenciji 4000 Hz - nema vestibularne smetnje terapija – zabrana izlaganja jakim akustiĉkim stimulansima 5. KRONIĈNA AKUSTIĈKA TRAUMA - graniĉna vrijednost iznad koje prije ili poslije nastaje oštećenje sluha buka inteziteta 90 dB u trajanju od 8 h dnevno - impulsna buka prije oštećenja nego kontinuirana - FENOMEN PRIVREMENOG GUBITKA SLUHA – neposredno nakon buke imaju šum u uhu i gubitak sluha koji postepeno nestaje Profilaksa – švedska vata za jednokratno stavljanje u zvukovod antifoni ušni ĉepovi zaštitne kacige 6. OZLJEDE KAO POSLJEDICA KIRURŠKIH ZAHVATA a LEZIJA FACIJALISA KOD OPERACIJE NA TEMPORALNOJ KOSTI - imedijatna paraliza polovice lica - odmah neuroplastiĉni zahvat oporavak za 3 – 6 mj b OZLJEDE VISOKOG BULBUSA JUGULARKE KOD PARACENTEZE - vensko krvarenje iz srednjeg uha nakon incizije terapija – ĉvrsta tamponada zvukovoda c OZLJEDE LABIRINTA - klasiĉni simptomi - otvoreni zaštititi antibioticima - inficirani kirurški d SUBLUKSACIJA SLUŠNIH KOŠĆICA Terapija kirurška 7. SUBLUXACIJA SLUŠNIH KOŠĆICA - trenutaĉno ili u vodi u roku od par sati gubitka sluha sa ili bez lezije vestibularnog uzroci - virusi rubeola influenca adeno herpes zoster - spazam r. Cochlearisa ili r. Vestibulocochlearisa - tromboza s aterosklerozom - hiperkoagulabilnost krvi - embolija - hemorarška dijateza - ruptura membrane sekundarije skarpe na f. Rotundi - MS - neurinom statoacusticusa www.belimantil.info

slide 23:

23 terapija – strogo mirovanje 7 – 10 dana. Ako uzrok vaskularno oštećenje bez hemorargije onda vazodilatatore u infuziji s nekom makronuklearnom otopinom i kortikosteroide min. 10 dana. Ako je uzrok virus – NE vazodilatatore ima petehijalna krvarenja. Dati vazodilatatore ako je iskljuĉena apopleksija labirinta LABYRINTHITIS GNOJNI – gluhoća i paraliza vestibularisa SEROZNI – nagluhost i pareza vestibularisa 1. LABYRINTHITIS SEROSA - virusi – mumfs influenca rubeola variĉela ev. bakterijski - kroz striju vaskularis - samo puţnicu malokad vestibularno osjetilo – eventualno samo njega pa razlikovanje od neuronitisa i ganglionitisom - zahvaćena uglavnom perilimfa pa zato djelomiĉno oĉuvana funkcija 2. LABYRINTHITIS SUPPURATIVA KOD 1. meningokoknog meningitisa 2. komplikacije upale sredjeg uha 3. hematogeno kod meningitisa encefalitisa i moţdanog apcesa 4. nakon frakture temporalne kosti - simptomi kod akutnog labirintitisa 1 – 2 tjedna - jaka vrtoglavica prvih dana ne moţe ustati ĉesto ni sjesti muĉnina i povraĉanje pri svakom pomicanju glave pa prve dane leţi nepomiĉno na bolesnom uhu - šum slabije ĉuje ili ne ĉuje na to uho kliniĉki pregled - u pokusima ravnoteţe pada na stranu bolesnog labirinta - nistagmus 3 stupnja po Alexanderu – CIRKUMSKRIPTNI – na bolesno i DIFUZNI – na zdravo - akumetrijski perceptivna nagluhost ili gluhoća - kod gnjojnog gluhoća i paraliza vestibularnog osjetila a kod seroznog samo nagluhost i pareza vestibularnog 3. LABYRINTHITIS MYCOTICA - rijetko uglavnom kod imunokompromitiranih 4. LABIRINTHITIS TOXICA - hematogeno ili kroz fenestru rotundu - alkohol nikotin - lijekovi – aminoglikozidi kloramfenikol ampicilin manitol salicilati anelgetici citostatici terapija – mirovanje i anelgetici - u toku akutne upale srednjeg uha – paracenteza i antibiotici - u toku kroniĉne upale srednjeg uha – radikalna timpanomasteidektomija i antibiotik parenteralno - difuzni gnjojni labirintitis i otogeni meningitis – labirintektomija - gljiviĉni antimikotici a ako labirinthitis iz gljiviĉne upale srednjeg uha – radikalna timpanomasteidektomija www.belimantil.info

slide 24:

24 TUMORI UNUTRAŠNJEG UHA - KARCINOM – gluhoća uništenje osjeta za ravnoteţu rijetko primarni - Od benignih je najĉešći NEURINOM STATOACUSTICUSA - uglavnom jednostran - tzv vestibularni Schwanom - simptomi 35 – 45 god ţivota – šum u uhu nagluhost vestibularni nisu jako naglašeni jer sporo raste neuralgija trigeminusa dvoslike slabost mimiĉne muskulature ataxija nejasan vid glavobolja povraćanje - kompresija facijalisa abducensa trigeminusa cerebeluma povećanje intrakranijskog tlaka dijagnoza - audiometrija moţdanog debla - elektronistagmografija - kaloriĉko ispitivanje - obrtajni test vestibularno u pravilu jaĉe oštećeno od kohlearnog - moţe nedostajati kornealni reflex moţe imati dizmetriju disdyadohokinezu nistagmus u smjeru pogleda - CT pomoću kontrasta Pantopaque – jer mogu biti izodenzni s mozgovinom - Metocisternografija terapija – kirurška – vaţno dijagnosticirati što ranije jer je veliĉina tumora proporcionalna s postoperativnim komplikacijama i mortalitetom diferencijalna dijagnoza – meningeom primarni kolesteatom rjeĊe neurinom trigeminusa ili glosofaringeusa MORBUS MENIERE – HIDROPS LABIRINTA - nastaje zbog poremećaja mikrocirkulacije u labirintu - endolimfa u kohlearnom dijelu stvaranje u podruĉju vaskularne struje a u vestibularnom oko perifernih receptora UZROCI 1. disfunkcija autonomnog – histamin – vazodilatacija kapilara hiperprodukcija endolimfe 2. psihogeni uzroci mehanizam kao jedan 3. alergija unutrašnjeg uha 4. bilo koji poremećaj metabolizma 5. lokalne vaskularne promjene 6. smetnje drenaţe preko endolimfatiĉnog duktusa i smanjena reapsorcija u endolimfatiĉnom sakusu - izbija u predisponirajućem labirintu - naglo bez poznatog uzroka - vrtoglavica šum nagluhost na jednoj strani - znakovi vestibularnog i kohlearnog oštećenja www.belimantil.info

slide 25:

25 - muĉnina povraćanje blijedoća znojenje - napadaj ½ - 3 sata za neko vrijeme novi itd. sa sve kraćim razmacima - svaki oštećuje periferne vestibularne i kohlearne strukture pa su u uznapredovalom stadiju i znakovi bolesti sve slabiji - gubitak sluha u niskim frekvencijama - uĉestalija u mlaĊoj dobi rjeĊa na poĉetku puberteta nakon 45 god. manje karakteristiĉna dijagnoza - TRIJAS – šum vrtoglavica nagluhost – ponavlja se nakon nekog vremena - Nikad gluhoća otoskopski OK smetnje manje ako leţi na zdravoj strani s otvorenim oĉima u polumraku Terapija - ako znaš uzrok lijeĉi ga - ako ne znaš nešto od: 1. lijekovi s hipotoniĉnim osmotskim djelovanjem ureja manitol glicerol 2. diuretici 3. vazodilatatori 4. antialergici 5. regulatori autonomnog ţivćanog sustava – psihofarmaci 6. antiangiopatici 7. antiedematozni 8. polivitaminski – B vitamin 9. hormonalni regulatori 10. antivertigiozni lijekovi - kirurška – drenaţa endolimfatiĉnog sakusa vestibularna neurektomija labirintektomija 1. NEURONITIS VESTIBULARIS - periferno izolirano vestibularno oštećenje najĉešće jednostrano izbija naglo ali se smetnje smiruju postupno etiologija - virusna upala ţivca - ev. lokalne vaskularne promjene ili toxini - postoje mononeuropatije facijalisa rekurensa kohlearisa i vestibularisa - vrtoglavica ataxija muĉnina i povraćanje znojenje - zanosi se ili pada u jednu stranu - mućno mu je i povraća puno prvih par dana a onda samo muĉnina ataxija sve slabija - dok miruje ili leţi smetnje slabije ili ih nema - moţe hodati nakon par dana nistagmus prestaje nesigurnost u hodu postupno se gubi ali i nakon par mjeseci ga moţe lagano zanositiosobito ako zatvori oĉi kad se naĊe u mraku ili mora hodati na uskoj podlozi - funkcija ţivca se moţe oporaviti za mjesec dana što mlaĊi to kompezacija brţa i bolja - sluh uredan diferencijalna dijagnoza - iskljuĉit virusni encefalitis tumor vestibulokohlearisa terapija - mjesec dana velike doze vitamina B 1 6 12 ako se ne oporavi za mjesec dana još par mjeseci vit B i vazodilatatori u srednjim dozama a ako i nakon 6 www.belimantil.info

slide 26:

26 mj nema poboljšanja prekini terapiju jer se promjene ne mogu oćekivati misli na pridruţenu bolest - antivertiginozni lijek dok povraća ĉepići ili inekcije kad prestane tablete 2. HYDROPS COCHLEAE - to je tzv. Menierova bolest bez vrtoglavice zato su uzroci i terapija isti osim što kirurška terapija ne dolazi u obzir - naglo gubi sluh na jednom uhu u niskim frekvencijama perceptivnog tipa sa šumom fluktuacijom sluha i šuma te osjećajem pritiska i punoće u uhu - slušna preosjetljivost - moţe preći u pravu morbus Meniere diferencijalna dijagnoza – vrtoglavice na str. 158 PERIFERNA VESTIBULARNA OŠTEĆENJA uzroci - mb meniere vestibularni neuronitis neurinom statoakustikusa upala srednjeg uha koja je zahvatila labirint lijekovi aminoglikozidi salicilati diuretici alkohol nikotin droga jetrene bolesti bubreţne bolesti bolesti štitnjaĉe aterosklerotske promjene u straţnjoj jami herpes zoster kad zahvati statoakustikus - horizontalno – rotatorni nistagmus na zdravu stranu u pokusima ravnoteţe pada na bolesnu stranu CENTRALNA VESTIBULARNA OŠTEĆENJA - nistagmus promjenjiva smjera ili kosi ili vertikalni - nistagmus moţe biti disociran ne idu oba oka u istom smjeru - tzv. pogledni nistagmus jaĉe mu se vrti kad gleda kod oštećenja cerebeluma i cerebrovestibularnih veza - zanošenje nije vezano za neku stranu nema muĉnine ni povraĉanja ni smetnji sluha dijagnoza - elektronistagmografija s većim brojem pokusa uzroci - tumor ili apces velikog ili malog mozga cerebralna atrofija cerebelitis MS tabes dorsalis mb. Parkinson promjene na malim zglobovima i mišićima vratne kralješnice 3. PRESBYACUSIS - staraĉka nagluhost zapravo slabije razumiju govor nego šta ga ĉuju - moţe poĉeti već u 40 god - propada sposobnost slušanja visokih frekvencija ZBOG 1. atrofija osjetnih stanica bazalnog zavoja kohleje 2. degeneracija ganglijskih stanica spiralnog ganglija i ţivĉanih niti akustikusa 3. degenerativne promjene vaskularne struje 4. mjenjanje elastiĉnih svojstava bazilarne membrane 5. propadanje ganglijskih stanica i ţivĉanih niti slušnih puteva terapija - rehabilitacija slušanja slušno pomagalo 4. OŠTEĆENJA SLUHA U DJEĈJOJ DOBI - str. 160 - ototoksiĉni antibiotici streptomicin - nasljedno www.belimantil.info

slide 27:

27 - svaka toksikoza i virusna infekcija u prva 3 mj. trudnoće - mehaniĉke traume i posljedice produţene asfiksije PAMTI 1. pokušaj lijeĉenja iznenadne nagluhosti vazodilatatorima dopušten uz uvjet da je iskljuĉena apopleksija labirinta 2. akustiĉka trauma ireverzibilna 3. ĉep od vate u zvukovodu ne štiti od akustiĉke traume 4. noksa će u labirintu prije oštetiti akustiĉke nego statiĉke R jer su filogenetski mlaĊi i manje otporni AUDIOLOGIJA UŠKA - kolektor zvuka pridonosi slušanju za 5 dB ZVUKOVOD - provodi akustiĉku E do bubnjića - ima i zaštitnu ulogu – grije zrak i štiti srednje uho od jakih promjena temperature - cerumen oblaţe koţu i mirisom odbija kukce - dlaĉice prijeĉe ulaz u zvukovod osjetljivost koţe upozorava na ev. ulaz stranog tijela - zavijenošću oteţava izravne ozljede bubnjića SREDNJE UHO - smanjuje odbijanje zraka na prijelazu iz rijetkog sredstva zraka u gusto sredstvo tekućeg labirinta - najvaţniji dio provodnog puta transformiraju titranje zraka u titraje ploĉice stapesa i labirintske tekuĉine koje imaju manju amplitudu a veći tlak a tlak stremen – bobnjić 14 b manubry maleusa dugi nastavak maleusa 13 - ukupna transformacija 14 x 13 18 znaĉi tlak je 18x veći 1. SLUŠNE KOŠĈICE - veće znaĉenje od zvuĉnih valova i boljem iskorištavanju mišića srednjeg uha u smanjenju distorzije MEHANIĈKA IMPEDANCIJA - MASA – bubnjić i slušne koštice veći otpor na višim frekvencijama - RIGIDNOST – elastiĉnost bubnjića i slušnih košćica veći otpor niskim frekvencijama jer za njihovu ĉujnost treba veća amplituda - TRENJE – troši E ne ovisi o frekvenciji 2. SLUŠNI MIŠIĆI - m. stapedius n.7 - m. tensor tympani n. 5 - zaštitna uloga pri jakom zvuku ukoĉe stapes i maleus povećavaju rigidnost i podiţu prag sa srednje osobito niske frekvencije - omogućuju slušanje do 120 – 140 dB - nezvuĉni podraţaji za stezanje – kontrakcije prije vokalizacije i ţvakanja napinjanje liĉnih mišića pokreti tijela i dodirivanje zvukovoda 3. PUŢNICA www.belimantil.info

slide 28:

28 - skala media ima više kalij iona od CSL pozitivan naboj – skala tympani – bazilarna membrana - skala vestibuli perilimfa njen mali dio ulazi u Cortijev tunel pa kortilimfa ima više natrij iona od CSL neg naboj – skala media – Reissnerova membrana - str. 24 – 27 TRIJAS 1. podignut prag sluha 2. spušten prag boli 3. slušna preosjetljivost - sindrom uha s ošteĉenim vanjskim stanicama Cortijeva organa perceptivna nagluhost tzv. recrutement TEORIJA PUTUJUĆEG VALA - zvuk odreĊene frekvencije putuje bazilarnom membranom sve do mjesta svoje rezonantne frekvencije na toj membrani - kad se titraji rezoniraju zatitra najjaĉe i onda se titraj ugasi rezonantno mjesto za - visoke frekvencije – fenestra ovalis - niske frekvencije – vrh puţnice - srednje frekvencije – srednji dio bazilarne membrane KOHLEARNE JEZGRE – VENTRALNA I DORZALNA – tonopska organizacija OLIVA SUPERIOR – većina niti u kontralateralnoj manje u ipsilateralnoj DONJI KOLIKULI CORPUS GENICULATUM MEDIALE preko akustiĉke radijacije SLUŠNA KORA – gornja površina gornje sljepoĉne vijuge – tonopska organizacija - primarna slušna kora – izravni sinaptiĉki prijenos - sekundarna slušna kora – engrami slušne slike - tercijalna slušna kora – asocijativna - prepoznavanje i razumijevanje govora dominantna hemisfera nedominantna za glazbu i ostale neverbalne obavijesti - postoji eferentni inhibicijski put www.belimantil.info

slide 29:

29 AKUMETRIJA - ispitivanje sluha glazbenom vijuškom frekvencija 512 Hz za utvrĊivanje mjesta oštećenja a PROVODNI DIO – vanjsko i srednje uho prozorĉići na medijalnoj stijenci bubnjišta b ZAMJEDBENI DIO – unutrašnje uho slušni put i kora 1. POKUS ZRAĈNE VODLJIVOSTI - izmjeniĉno ispred oba uha kad kaţe da ne ĉuje ispred svog - za odreĊivanje pribliţnog praga 2. WEBEROV POKUS - ispituje koštanu vodljivost - WEBEROVO PRAVILO – kod provodne nagluhosti usmjeruje ton na nagluhu stranu a kod perceptivne na ĉujuću 3. RINNEOV POKUS - usporeĊuje zraĉnu ZV i koštanu KV vodljivost - izmjeniĉno na mastoid i ispred uha ima li provodne nagluhosti - ako ZV je veća od KV – nema nagluhosti - ako ZV je manja od KV – ima nagluhosti - ako ZV KV – male provodne smetnje 4. POKUS PO SCHWABACHU - ima li zamjedbenu nagluhost - naizmjeniĉno pacijentov mastoid i naš - ako ĉuje kao i mi sve je u redu ako ĉuje manje Schwabach je skraćen ako ĉuje više onda je produţen NORNALAN SLUH PROVODNA NAGLUH ZAMJEDBENA NAGL MJEŠOVITA NA Rinne + Rinne - Rinne + Rinne – Schwabach norm Schw produţen Schw skraćen Schw skraćen TONALNA AUDIOMETRIJA - str 23 - frekvencijski raspon – 16 – 20000 Hz ev. do 30000 Hz - intezitetski raspon od -20 do +140 dB odreĊuje 1. KVANTITETU ZVUKA - gubitak manje od 26 dB – normakuzija - gubitak 26 – 93 dB – hipakuzija - gubitak više od 93 dB – anakuzija 2. KAKVOĆA - vrsta nagluhosti - ona zapravo ispituje prag ĉujnosti ĉistih tonova a podaci se obraĊuju u puţnici spiralnom gangliju i akustiĉkim jezgrama www.belimantil.info

slide 30:

30 GOVORNA AUDIOMETRIJA - ispituje više razine slušnog puta prepoznavanje glasova u corpus geniculatum mediale subkortikalna tj fonetska razina i rijeĉi u slušnoj kori mozga kortikalna ili semantiĉka razina TIMPANOMETRIJA - mjeri impendanciju mehaniĉki otpor provodnog dijela uha koji se naglo mijenja pri kontrakciji slušnih mišića otvaranju eustahijeve tube i kada tlak u zvukovod podiţemo i spuštamo ispod tlaka u srednjem uhu - kontrolirano mijenjamo tlak u zvukovodu a vrh krivulje timpanograma pokazuje koliki je tlak u bubnjištu - NE kod perforiranog bubnjića STAPESNI REFLEKS - kontrakcija muskulus stapedijusa ukoĉi stremen i tako poveća otpor prijenosu zvuka nakon latencije zubac - normalno kod zdravog uha se javi +75 do +90 dB - ako je manje od +60 dB – sumnja se na receptorsku nagluhost - ako ne ni na više od 100 dB – neuralna nagluhost nema ga kod - prekida refleksnog luka - kad stapes fixiran u fossu ovalis otoskleroza - kad klijenut facijalisa prije odvajanja nervus stapediusa - ako ima ipsilateralnih refleksa a nema kontralateralnih sumnja na tumor ili vaskularno oštećenje u podruĉju moţdanog debla gdje refleksni luk mijenja stranu AUDIOMETRIJA EVOCIRANIH POTENCIJALA - str. 40 GLUHOĆA - str. 45 a PRENATALNE 1. NASLJEDNE 2. STEĈENE – ototoksiĉni lijekovi infekcije b PERINATALNE - prematurnost - anoxija u poroĊaju - hiperbilirubinemija više od 350 mmol - ozljeda glave c POSTNATALNE 1. NASLJEDNE 2. STEĈENE – ototoksiĉni lijekovi infekcije ozljeda glave buka prezbiakuzija kroniĉna upala uha endogeni ĉinitelji ateroskleroza bolesti jetre bubrega štitnjaĉe www.belimantil.info

slide 31:

31 RAVNOTEŽA VESTIBULARNO OSJETILO 1. OTOLITIĈKO - glavna funkcija u utrikulusu - na promjene jaĉine i smjera sile teţe centrifugalne sile u velikom radijusu te na ubrzanje i usporenje gibanja u pravcu broja akcijskih potencijala 2. KUPULARNO - polukruţni kanali - na promjenu brzine i smjera kutnog gibanja VESTIBULARNI PUT - periferni R – bipolarne stanice ganglion vestibulare Scarpe sluhovod – moţdano deblo – RF - prije debla jedan ogranak u arhicerebelumu koji je tzv. 5 funkcija vestibularne jezgre - gornja medijalna – preko uzlaznog fascikulusa longitudinalisa medialisa za pokretanje oĉiju - donja lateralna – u tractus vestibulospinalis za ravnoteţu tijela – tractus vestibulospinalis PUTEVI IZ VESTIBULARNIH JEZGARA 1. VESTIBULOCEREBELARNI I CEREBELOVESTIBULARNI 2. FASCICULUS LONGITUDINALIS MEDIALIS prema gore ĉetiri okulomotoriĉke jezgre nervus 346 a prema dolje za n.accessorius koji je za m. trapezius i sternokleidomastoideus s ulogom u usklaĊivanju pokreta vrata s oĉima - str 60 – 62 OŠTEĆENJE 1. periferno – receptori labirint ganglion Scarpe vestibularni ţivac u piramidnom ili pontocerebelarnom dijelu 2. centralno – straţnja lubanjska jama vestibularne jezgre moţdano deblo mali mozak - srednjoj ili prednjoj jami IZNENADNO JEDNOSTRANO VESTIBULARNO OŠTEĆENJE 1. VRTOGLAVICA 2. VEGETATIVNE SMETNJE - muĉnina povraĉanje blijedoća znojenje 3. ATAKSIJA - misli se ili naginje ili u hodu skreće na bolesnu stranu - VESTIBULARNA – ima i ostale znakove vestibularne lezije - SPINALNA – popravlja se gledanjem nema vrtoglavice - CEREBRALNA – nema vrtoglavica ali moguće nistagmus disdijadohokineza asinergija dismetrija rebound fenomen POKUSI - Rombergov - ispruţenih ruku - hodanja - www.belimantil.info

slide 32:

32 4. NISTAGMUS - o volji neovisno trzanje oĉnim jabuĉicama - 2 komponente – brzu – uvijek izazvana centralno sporu – moţe biti izazvana centralno ili periferno po Alexandru - 1° samo kad gleda u smjeru nistagmusa - 2° - 1° + pogled prema naprijed - 3°- 2°+ pogled u suprotnu stranu SPONTANI LATENTNI – slab kod gledanja ravno pojavi se kad ne gleda ne fixira u mraku kad zatvori oĉi - ako uvijek na istu stranu u pravilu je vestibularni ako na razliĉite strane onda centralni PERIFERNO OŠTEĆENJE znakovi lezije i vestibularnog i kohlearnog oba ili jedan od kompezacija UZROCI VESTIBULARNOG OŠTEĆENJA 1. INFEKCIJA – herpes zoster oticus labirintitis encefalitis 2. VASKULARNI – vertebrobazilarna insuficijencija vaskularni inzult labirint 3. TUMOR – srednjeg uha mozga statoakustikusa 4. OZLJEDA – prijelom temporalne kosti ozljeda statoakustikusa kontuzija i komocija moţdanog debla 5. METABOLIĈKI – DM uremija 6. RAZVOJNI – malformacije genetske vestibularne 7. TOXIĈNI – alkohol lijekovi teške kovine 8. NEPOZNAT – Mb. Meniere MS i dr MOGUĆA MJESTA OŠTEĆENJA - labirint - n. 8 - cerebelopontini - medula oblongata - moţdana kora www.belimantil.info

slide 33:

33 NOS I PARANAZALNI SINUSI NOSNE PIRAMIDE 1. KOŠTANI DIO – i nosne kosti frontalni nastavak maxilarne i frontalni nastavak frontalne kosti 2. HRSKAVIĈNI DIO – triangularne hrskavice alarna kvadrangularna hrskavica NOSNA ŠUPLJINA str. 165 DONJI NOSNI HODNIK – nazolakrimalni kanal SREDNJI NOSNI HODNIK – frontalni maxilarni prednji etmoidni straţnji etmoidni sfenoidni PARANAZALNI SINUSI 1. MAXILARNI - medijalna stijenka – nosna lateralna ušće mu u gornjoj ½ što ometa drenaţu - prednja stijenka – ušće kanala infraorbitalisa fossa carina dno - do razvoja druge denticije u visini a kasnije ispod dna nosne šupljine u njega mogu stršiti korijenovi 56 i 7 zuba - straţnja stijenka – prednja stijenka fossae pterygopalatinae u njoj a. Maxillaris ganglion pterygopalatinae grane trigeminusa i autonomnog ţivĉanog sustava - strop – dno orbite 2. ETMOIDNI - u rešetnici V 3 ml - gornja st – prednja lubanjska jama - lateralna st – lamina papiracea koja ga dijeli od orbite straţnje ĉelije graniĉe sa sfenoidnom kosti i sinusom blizu kanal opticusa moţe svršiti u etmoidu 3. SFENOIDNI - v 0.5 – 3 ML - najĉešće septumom podijeljen u dva dijela - blizak odnos sa hipofizom unutarnjom karotidom 2 – 6 kranijski ţivac i kavernoznim sinusom 4. FRONTALNI - V 4 -7 ML - dno krov orbite gornja i straţnja strana dno dna prednje jame - ušće na dnu ductus nasofrontalis – duţina pogoduje upali VASKULARIZACIJA - vanjski nos – a. facialis a. ophtalmica - unutrašnji – a. ethmoidalis anterior i posterior - donje 2/3 septuma i lateralna stijenka – a. sphenopalatina - locus hiesselbachi – anastomoza maxilarne etmoidne i facijalne a. prednji dio septuma - venska krv – v. facialis v. ophtalmica faringealni i pterigoidni plexus venski kavernozni prostori INERVACIJA SENZIBILNA Vanjski nos – n. ophtalmicus – n. frontalis n. nasociliaris - n. maxillaris – n. infraorbitalis - n. etmoidalis anterior – prednji i gornjidio septuma dio lateralne nosne stijenke prednji etmoidni i frontalni sinus www.belimantil.info

slide 34:

34 - n. etmoidalis posterior – straţnji dio etmoida i sfenoidni sinus - n. maxillaris – nosni septum srednje i donje nosne školjke i maxillarni sinus LIMFNE ŢILE - vanjski nos – parotidni submandibularni površinski vratni buhalni limfni ĉvor iz šupljine i sinusa 1. PREDNJI PUT – mandibularne i površinske vratne 2. STRAŢNJI PUT – duboki vratni retrofaringealni NAZOFARINKS - ima respiratornu sluznicu - gornja ploha – dno sfenoidnog sinusa u djece tu faringealna tonzila - prednja - donja – nazofaringealna porta zatvara se za vrijeme gutanja i izgovaranja nepĉanih suglasnika – kgh Širenje procesa iz nazofarinksa u : 1. FARINGEALNI RECESSUS TJ. FOSSA ROSENMULLERI – u neposrednoj blizini foramen lacerum poremećaji n. 3 4 6 2. JUGULARNI FORAMEN – poremećaji n. 9101112 FUNKCIJE NOSA 1. respiratorna 2. olfaktorna 3. protektivna 4. fonacijska - str 171 – 173PadovanKosokovićPansiniPoljak PRETRAGE - PALPACIJA – bolna osjetljivost fluktuacija krepitacija dislokacija fragmenta subkutani emfizem bolna osjetljivost izlazišta kranijalnih ţivaca - RHINOSCOPIA ANTERIOR – SLIKE 175176 - RHINOSCOPIA POSTERIOR - PALPATIO EPIPHARYNGIS - DG PUNKCIJA SINUSA – maxilarni frontalni indikacije – na rtg sinusi homogeno zasjenjeni ako razina tekućine ili nejasna zasjenjenja - SINUSOSKOPIJA – maxilarni frontalni - RINOMANOMETRIJA – ispitivanje stupnja prohodnosti i respiratornog kapaciteta nosa pomoću rinomanometra mjeri razliku tlaka na ulazu i izlazu nosne šupljine za vrijeme disanja prednja i straţnja str 179 - RADIOLOŠKE - OLFAKTOMETRIJA – poremećaj njuha zbog mehaniĉke zapreke u nosu oštećenja njušnih receptora i endokranijskih uzroka – str 181 OBLICI I DEFORMACIJE NOSA - str 185 priroĎene mane 1. APLASIA NASI 2. NASUS DUPLEX 3. FISTULA DORSI NASI ILI CYSTIS DERMOIDES 4. STENOSIS SEU ATRESIA NASI 5. ATRESIA CHOANAE - diferen. dijagnoza – strano tijelo tumor meningokela polip - najĉešće uroĊena malokad traumatska www.belimantil.info

slide 35:

35 - najĉešće jednostrane moţe ostati nezapaţena do odrasle dobi malokad obostrane u dojenĉeta opasna za ţivot ne moţe sisati jer ne moţe disati na nos. Umjetno hranjenje prijeti aspiracijom hrane aspiracijskom pneumonijom i gušenjem – hitna pomoć – asfixija se sprijeĉava intubacijoma prehrana gastriĉnom sondom dijagnoza - otpor pri propuhivanju Politzerovim balonom terapija - kirurška 6. MENINGOENCEPHALOCELE - prolaps mozga ili samo ovojnica meningokela - intranazalan i extranazalan - u ĉeoni ili etmoidni sinus ili u septum - uzrok – nedostatno zatvaranje neuroponsa u 3 tj. embrionalnog ţivota dijagnoza - tomografija scintigrafija mozga arteriogram terapija - kirurška NE ZAMIJENITI SA POLIPOM U DJEĈJEM NOSU KOD SOLITARNIH POLIPOZNIH TVORBI NAJPRIJE MISLIM NA MENINGOKELU DEVIATIO SEPTI NASI - priroĊena steĉena - najĉešće u obliku slova ˝S˝ - ako prednji dio septuma svrši van svog normalnog poloţaja u desni ili lijevi nosni vestibulum – subluksacija septuma - u odraslih veća ili manja devijacija normalna pojava - na suprotnoj strani od iskrivljenog septuma vrlo ĉesto hipertrofiraju nosne školjke pa disanje oteţano kroz obje nosne šupljine simptomi - oteţano disanje na nos - recidivirajući sinusitis - tubarni katar nagluhost procesi srednjeg uha - kroniĉni faringitis bronhitis dijagnoza - rinoskopija terapija - kirurška – septoplastika iza tamponada nosa tamponi se skidaju za 5-6 dana a postoperativni edem nosne sluznice se smanjuje kapima OZLJEDE 1. FRACTURA OSSIUM NASALIUM - deformacija nosne piramide - oteklina mekih tkiva na nosnom dorzumu - periorbitalni hematom i subkonjuktivalno krvarenje - bol brzo prestaje ali dugo na dodir - epistaksa - zaĉepljenost nosa zbog hematoma ili dislokacije nosnog septuma dijagnoza - pazi na ev. retrogradnu amneziju potres konhesija mozga vanjska inspekcija prednja rinoskopija palpacija Rtg www.belimantil.info

slide 36:

36 terapija - manuelna repozicija - najĉešće kirurški – redresman – jako bolno anestezija 5 kokainom ili opća iza zahvata prednja tamponada nosa kao unutrašnja imobilizacija vanjska imobilizacija prvo mikropore flasteri pa proteza koja se modelira prema nosu i skida za 7 dana 2. FRACTURA MAXILLAE - obiĉno popreĉno – transverzalna i zahvaća maxilarni sinus ali moţe i ostale pa i prednji dio lubanjske jame - rijetko vertikalno – sagitalna - prometne - mikroskopija i oftalmološki pregled - palpacijom – bolna osjetljivost patološka pokretljivost krepitacije - mandibula se pregledava uz pokrete na osjetljivost u svim smjerovima zubalo okluzija - neurološki ev. ispad motorne i senzibilne inervacije - rinolikvoreja prolaps mozga - obavezno Rtg snimke prije terapije 3. FRACTURA PROC. ZYGOMATICI ET ORBITAE - tupa sila na lateralni dio lica - obiĉno impresivna fraktura zahvati maxilarni sinus i lateralni dio koštane orbite simptomi - asimetrija lica hematom i oteklina - enoftalmus i dislokacija oĉne jabuĉice put dolje - ispad senzibilne inervacije n. infraorbitalis - stepenica na koštanom dijelu orbite terapija - kirurška 4. IZOLIRANA FRAKTURA DNA ORBITE BLOW – OUT FRAKTURA - enoftalmus - diplopija - smanjena pokretljivost oĉne jabuĉice prema gore - smetnje senzibiliteta terapija - kirurška 5. FRACTURA FRONTOBASALIS - prometne sila prema korijenu nosa i ĉela - primarno frakturirani frontalna kost etmoidni labirint i sfenoidni sinus a sekundarno se širi prema prednjoj lubanjskoj jami i endokraniju infekcije - subkutani emfizem opseţan hematom - ev. rinolikvoreja prolaps mozgovine - simptomi komocije kontuzije krvarenje iz nosa i ţdrijela ĉesto moţe biti povišen intrakranijski tlak terapija - kirurška www.belimantil.info

slide 37:

37 6. BAROTRAUMA PARANAZALNIH SINUSA - zbog razlike zraĉnog tlaka u sinusu prema vanjskom okolišu pri poremećaju prohodnosti sinusnih ušća - izrazita nagla bol u podruĉju sinusa krvarenje iz nosa naknadni sinusitis terapija - uspostava prohodnosti dekongestivnim sredstvima simptomatska 7. TOPLINSKE OZLJEDE - str 195 UPALE VANJSKOG NOSA - eczema furunculus foliculitis erizipel lupus vulgaris sarkoidoza lues 1. ECZEMA NASI - profesionalno u ljudi koji rade u prašnjavim prostorijama s rijetkim plinoima i kemikalijama - crvenilo pa mjehurići i gnjojne fistule pa kruste - ţarenje i svrbeţ ako vestibulum ometa disanje na nos dijagnoza - na osnovi kliniĉke slike terapija - ukloni uzrok antibiotsko – kortizolonska mast 2. FURUNCULUS NASI - bol crvenilo oteklina koţe nosnog vrška - širenje na gornju usnu obraz donju vjeĊu - u vestibulumu oteklina lat. St - moguća tromboza kavernoznog sinusa veza angularne i oftalmiĉke v. ili preko facijalne vene u vrat terapija - oblozi antibiotska mast i antibiotici parenteralno - ne istiskivati - ako se oteklina lica poveća ili se proces širi prema oftalmiĉkoj veni elektrokateterom drenirati gnjojnu kavernu 3. FOLICULLITIS VESTIBULI NASI - nastaje kao i furunkul ali ograniĉen na korjen dlaĉice - bol u nosnom vršku crvenilo i oteklina u vestibulumu kasnije na koţi male pustule terapija - antibiotska lokalno tampon s antibiotsko – kortizolskom masti 4. ERYSIPELAS NASI - beta – HS inkubacija par sati do 2 dana - cirkumskriptno crvenilo koje se brzo širi leptir - povišena temperatura bol dif. dijagnoza - herpes akutni dermatitis poĉetni furunkul terapija www.belimantil.info

slide 38:

38 - penicilin lokalno oblozi 3 borne kiseline 5. RHYNOPHYMA - benigna ĉvorasta lividna ili crvena tvorevina nosne koţe kao posljedica hiperplazije potkoţnog tkiva lojne ţljezde i potkoţno tkivo uz proširenje krvnih ţila - stariji kroniĉni alkoholiĉari - obiĉno samo vrh nosa terapija – kirurška 6. LUPUS VULGARIS NASI - crveni ĉvorići u njima nekroza i ulceracija - završava stvaranjem brazgotina koje mogu stenozirati - propada hrskavica deformacija nosa – sedlast nos dijagnoza - kliniĉka slika mikrobiološka pokusna ekscizija terapija - tuberkulostatici 7. SARKOIDOZA - plavkasto crveni do smeĊi ĉvorovi sa oteklinom regionalnih limfnih ĉvorova terapija - kortikosteroidi 8. LUES - Treponema pallidum - kongenitalni kao ˝coryza syphilitica˝ - odrasli – bolna oteklina obilna sekrecija ulceracija i sekvestracija kosti pa sedlasti nos UPALE U NOSNOJ ŠUPLJINI 1. RHINITIS ACUTA - Rinov - kapljiĉno izravni dodir inkubacija 1 – 3 dana SUHI INICIJALNI STADIJ - lagana glavobolja - škakljanje suhoća i grebenje u nosu odrasli subfebrilni djeca ev. visoka temp. STADIJ SEKRECIJE - sluznica nosa crvena otećena serozni sekret glavobolja oteţano diše na nos kihanje pri kraju sekret gnjojan zbog sekundarne infekcije terapija - simptomatska – vazokonstriktorne kapi - ako je sekundarna infekcija – antibiotici 2. RHINITIS ALLERGICA - mlaĊi grad ţene - obilna vodenasta sekrecija oteţano disanje na nos smetnje njuha svrbeţ nosa www.belimantil.info

slide 39:

39 - sluznica pogotovo donje školjke oteĉena lividna plavkastobijelkasta pokrivena obilnom sluzi 3. RHINITIS ALLERGICA POLLINOSA - PELUDNA HUNJAVICA - od kraja proljeća do poĉetka ljeta - nos – kihanje u salvama svrbeţ obilna sekrecija - oĉi – epifora fotofobija - za vrijeme napadaja iscrpljen i nesposoban za rad 4. RHINITIS VASOMOTORIA - nastaje zbog – endokrini poremećaji hipotireoidizam stres nadbubreţna ţljezda neuravnoteţenost neurovegetativnog sustava preosjetljivost na promjenu temperature stanja iza infekcijskih bolesti - povremena nazalna opstrukcija povećana sekrecija svrbeţ u nosu nosnom ţdrijelu povremeni napadaji kihanja - dominira vaskularni poremećaj pod slikom vagotonije - ako se otkrije egzogeni uzrok ukloniti ga a ako to nije moguće hiposenzibilizacija terapija - hiposenzibilizacija - vazokonstriktorne kapi sa antihistaminicima - ev. blokada ganglion sfenopalatinuma - kod vazomotornog rinitisa izbjegavatilijekove koji uzrokuju vazomotorne smetnje u nosu npr. antihipertonici te kapljice s vazokonstriktornim djelovanjem ne više od 7 dana - kirurški – elektrokauter kriosonda CO2 laser – ubod u donje školjke smanjen edem i sekreciju sluznice - ako ništa od toga ne djeluje – prekinuti parasimpatiĉku presijecanjem Vidijeva ţivca ili petrosus majora - 5. RHINITIS SICCA ANTERIOR Etiologija - prašina visoka temp loši mikroklimatski uvjeti simptomi - suhoća u nosu svrbeţ kruste ev. laka krvarenja dijagnoza - rinoskopija terapija - ĉuvanje sluznice od štetnih noksa lokalno antibiotske kapi i zaštitne masti 6. RHINITIS CHRONICA etiologija - ENDOGENI FAKTORI – neurogeni poremećen odnos simpatikus – parasimpatikus hormonalni ili endokrini štitnjaĉa menstruacija menopauza DM nadbubreţna ţljezda lokalni faktori ĉeste upale u nosu - EGZOGENI – prašina kem. agensi abuzus lijekova ekstremno niske ili visoke temperature udahnutog zraka - ima hipertrofiĉni i atrofiĉni stadij - smetnje disanja na nos - rinoskopija terapija www.belimantil.info

slide 40:

40 - otkrij uzroĉni ĉinilac - u hipertrofiĉnom stadiju vazokonstriktorne kapi - ako je gnjojna upala antibiotske kapi - u atrofiĉnom stadiju ovlaţiti sluznicu sa fiziološkom 7. POLYPOSIS NASI - kroniĉne upalne tvorbe - PREDILEKCIJSKA MJESTA – ušća sinusa i mjesta s niskim tkivnim tlakom srednji i gornji nosni hodnik ušća sinusa prostori izmeĊu sinusnih septa - NIKADA ih nema na donjoj nosnoj školjci i medijalnoj stijenci tu je povećan tkivni tlak - kod mlaĊih nerijetko u maxsilarnom sinusu - nikada spontano ne krvare terapija - manji poĉetni – vazokonstriktorne ili kortikosteroidne kapi veći polipektomija skloni recidivima 8. ABSCESSUS SEPTI NASI - nastaje sekundarna infekcija hematoma septuma - dok hematom sam – oteţano disanje kroz nos kad se inficira – bol povećana tjelesna tempsekrecija terapija - hematom septuma – incizija drenaţa te tamponadom nosa osigurati kontakt perihondrija uz hrskavicu da ne bi došlo do nekroze i deformacije - ako apces i nekroza još i kontraincizija pa drenaţa i lagana tamponada - nuţno antibiotike SPECIFIČNE UPALE U NOSU 1. OZAENA RHINITIS CHRONICA ATROPHICA FOETIDA - zahvaća i kost i hrskavicu - epitel metaplazira u ploćasti i nastaju široki nosni kavumi - u brisu – Klebsiella ozaenae bacillus foetidus Corinebacterium difteriae typus mitis danas se misli da one nisu uzrok već ih pojava na endogeno i egzogeno oštećenje sluznice s smanjenim imunitetom - više ţene i mlaĊe pogotovo u pubertetu - oteţano disanje - suhoća u nosu ako na ţdrijelo i u grlu - okolina osjeća neugodan miris bol ne zbog anosmije rinoskopski - nos pun krusta kad se oĉiste onda se široki nosni kavumi sa suhom otvorenom sluznicom teško da vidiš ĉitav mezofarinx. MeĊutim bolesnik ima i dalje osjećaj da je nos zaĉepljen zbog smanjenja ili nestanka mezotrahealnog reflexa jer zbog širokih masnih šupljina zraĉna struja nedovoljno podraţuje receptore u atrofiĉnoj sluznici - ako u mladosti moţe zahvatiti liĉne kosti i poremetiti im razvoj terapija - konzervativna – ispiranje nosa pomoću ingestora www.belimantil.info

slide 41:

41 - lokalno otopina antibiotika par puta dnevno - lokalno tampon antibiotske masti ’ - kirurški 2. SKLEROM - uzroĉnik Klebsiella rinoskleromatosis - kroniĉna upala respiratorne sluznice uglavnom njenog retikuloendotela - loši higijenski uvjeti zemljoradnici - smetnje disanja suhoća sluznice - ako bilo zahvaćeno nepce pa sad puno brazgotina – rinolalija - gušenje ako se širi u larinx i traheju - Klebsiella rinoskleromatosis terapija - streptomicin - ako stenoza dilatacija i ekscizija brazgotine - TBC – ĉešće nego humani - Osim tuberkulostatika vitamina D i Ca - SARKOIDOZA – smetnja u nosu minimalna - LUES – prvi stadij ĉešći u nosnoj šupljini nego vanjski nos - Postoji ozaena syphlitica u 3 stadiju - LEPRA – nosne kosti nikad zahvaćene terapija - sulfonamidi tuberkulostatici - BLASTOMYCOSIS – terapija – amfotericin B - WEGENEROVA GRANULOMATOZA – u nosu krvarenje obilne kruste ĉvorovi na sluznici zahvaća hrskavicu sedlast nos 3. MALIGNI GRANULOM - u nosu kliniĉka slika kao kod Wegenera - širi se na okolicu nosa lice pa veliki ulcerativni proces sredine lica s nekrozama dijagnoza - pokusna ekscizija terapija - kortikosteroidi antibiotici zraĉenje plastika 4. SINUSITIS ACUTA ET CHRONICA - akutna – s upalom u nosu - kroniĉna – u nosu nema znakova upale - akutne najĉešće zbog upale u nosu a kroniĉne zasebno - sinusitis maxillaris odontogenes - pogoduje zatvoreno sinusno ušće zbog edema sluznice nosnih polipa ili dr. malformacija u nosu - uzroĉnici – virusi bakterije pneumokok betaHS stafilokok gljivice aspergillus - AKUTNA – oteţano disanje na nos povećana sekrecija bol pulzirajuĉa - KRONIĈNA – malo kad znakovi upale u nosu PROJEKCIJA BOLI - maxilarni sinus – podruĉje infraorbitalnog ţivca - frontalni sinus – podruĉje supraorbitalnog - etmoidni sinus – medijalni oĉni kut - sfenoidni sinus - okcipitalno temporalna regija srednja jama www.belimantil.info

slide 42:

42 RINOSKOPSKI – kod akutne upale crven otećena sluznica i sekret koji brzo postaje gnjojan. Ako ušća slobodna – izljevanje gnjojnog sadrţaja dijagnoza - zasjenjenja Rtg snimci - UZV sinusoskopija punkcija terapija - vazokonstriktorne kapi za nos - antibiotik proralno ili lokalno iglom za punkciju - displacement istisnuće po Pretzu tzv. Precovanje str. 210 - punkcija maxilarnog sinusa - kirurški princip je odstraniti patološki sadrţaj - bolesnu sluznicu i kost te omogućiti praţnjenje sinusa 5. SINUSITIS U DJECE - maxilarni od 4 god sfenoidni i frontalni izmeĊu 5 i 12 god - diše na usta obilna nosna sekrecija povišena temp - upala straţnjeg etnoida moţe na nervus opticus sljepoća - kod kroniĉne upale moguć sinusobronhalni syndrom upala se spušta u donje dišne disanje još teţe obilna sekrecija kašlje - cistiĉna fibroza – bronhalna opstrukcija kroniĉna upala nosa i sinusa - Kartagenerov sindrom – bronhiektazije tifus inversus kroniĉne upale nosa i sinusa terapija - akutna - blaţom otopinom vazokonstriktornih i antibiotskih kapi - ako gnjojna antibiotici i peroralno - kod celulitisa orbite odmah tanpon natopljen efedrinom u srednji nosni hodnik ako ne uspije kirurški oĉistiti etmoid - adenotomija - upale maxillarnog drenaţna cijevĉica dulje vrijeme 6. ORBITALNE SINUSOGENE KOMPLIKACIJE a PERIOSTITIS ORBITE - oteklina vjeĊa i bolnost u podruĉju apcesa terapija - otvaranje i široka drenţa orbite i sinusa b ABSCESSUS SUBPERIOSTALIS - oteklina vjeĊe bol spontana i na pritisak pomak oĉne jabuĉice konjuktivalna krvarenja povišenje tjelesne temperature terapija - drenaţa sinusa velike doze antibiotika c PHLEGMONA ORBITAE - jaka oteklina i crvenilo vjeĊa kemoza protruzija oĉne jabuĉice nepokretnost jabuĉice zbog pareze mišića najmanji pokret oka bol na postupno slabi ev. panoftalmija zastojna papila upala vena terapija - široka drenaţa orbite i sinusa velike doze antibiotika d NEURITIS NERVUS OPTICI - nervus opticus u bliskoj vezi sa sfenoidnim i etmoidom kompresija smetnje vida aneuroza e PRODOR UPALE U MEKE ĈESTI - iz etmoida – oteklina u medijalnom oĉnom kutu edem vjeĊa crvenilo koţe bol - iz maxillarnog – bolna oteklina obraza i donje vjeĊe www.belimantil.info

slide 43:

43 - iz frontalnog – bolna oteklina na ĉelu i gornjoj vjeĊi terapija – kirurška antibiotici 7. ENDOKRANIJSKE SINUSOGENE KOMPLIKACIJE Iz frontalnog etmoidnog i maxilarnog sinusa a MENINGITIS b EPIDURALNI APCES c SUBDURALNI APCES d APCES MOZGA e TROMBOZA KAVERNOZNOG SINUSA TROMBOZA KAVERNOZNOG SINUSA - najĉešće iz sfenoidnog sinusa etmoidnog funinkula u nosnom vestibulumu ili na gornjoj usni apcesa nosnog septuma te iz osteomijelitiĉkih ţarišta kliniĉka slika - nagla oteklina vjeĊa i podljev krvi u vjeĊama i oku egzoftalmus pareza oĉnih mišića smetnje vida sve do sljepila visoka septiĉka temperatura tresavica glavobolja nesvjestica dijagnoza - kliniĉka slika Rtg CT povećanje proteina u krvi oftamološki pregled terapija - velike doze antibiotika kirurški kod furunkula se elektrokoagulira angularna vena a kod petrozitisa operacijom sanira temporalna kost 8. KOMPLIKACIJE U LIĈNIM KOSTIMA a OSTEOMYELITIS SINUS FRONTALIS - povećanje temperature tresavica glavobolja jak pritisak nesvjestice - moţe u endokranij ili vani tad crvenilo koţe nakupljanje gnjoja fluktuacija fistuliranje dijagnoza - kliniĉka slika Rtg terapija - kirurški velike doze antibiotika b OSTEOMYELITIS SINUS MAXILLARIS - povećanje temperature jaka bol bolna oteklina lica uz nakupljanje gnjoja moţe apscedirati van – obraz nos usna šupljina PAMTI 1. glavobolja koja poĉinje bez respiratorne infekcije vjerojatno nije sinusogena 2. SINUSOGENA GLAVOBOLJA najjaĉi intezitet prije podne i popuštanje oko podne 3. lijekovi primjenjeni inhalacijom ne stiţu u sinus zbog opstruiranog ušća 4. klimanje zdravih zuba u jednoj maxilli moţe znaĉiti karcinom u maxilarnom sinusu 5. unilateralni edem vjeĊe u prehlaĊena djeteta sumljiv na sinusogenu flegmonu orbite 6. maximallno izbjegavati Rtg u djeĉjoj generativnoj dobi www.belimantil.info

slide 44:

44 TUMORI NOSNE ŠUPLJINE 1. VANJSKI NOS I NOSNO PREDVORJE a BENIGNI - fibromi angiomi ateromi ciste teleangiektazije terapija – kirurški dermatovenerološki radiološki - tu se ubraja i rinofima b MALIGNI - najĉešći BAZOCELULARNI KARCINOM rjeĊi spinocelularni i planocelularni rijetki sarkom i melanom - prvi znak – krastica koja mjesecima pokriva suspektnu bradavicu ili ograniĉeni koţni defekt - kasnije poĉnu brzo rasti - najbolje suspektan tumor odmah radikalno izrezati ako se histološki dokaţe karcinom površinska Rtg 2. NOSNA ŠUPLJINA I PARANAZALNI SINUSI a BENIGNI Simptomi – ako u nosnoj šupljini - ometa dišnu i njušnu funkciju patološki iscjedak krvarenje iz nosa - ako u sinusu simptomi kasno – ako zatvori ušće sinusitis - glavobolje ispad funkcije zbog poremećene inervacije i nekroza zbog kompresije - epitelni – papilom adenom odontom - PAPILOM – stariji sivoruţiĉast grozdast polip recidivi maligna alteracija - vezivni – osteom fibrom angiom juvenilni angiofibrom - OSTEOM – mlaĊi od periosta najĉešće u frontalnom sinusu rano glavobolja kasnije dislokacija oĉne funkcije kroniĉni sinusitis intrakranijske komplikacije cerebrospinalna rinoreja - ANGIOM – 1. locus Kiesselbachi kao hemorargiĉni polip nosnog septuma 2. lateralna stijenka nosa kavernozni angiom - JUVENILNI ANGIOFIBROM – radiosenzitivan rijedak nazofarinx sa tedencijom širenja naprijed u nosne šupljine i paranazalne sinuse rjeĊe u endokranij mlaĊi muškarci od 10 – 25 god širenjem moţe razoriti okolnu kost epistaksa nosna opstrukcija - NEUROGENI TUMOR - najĉešće neurogeni gliom dijagnoza – biopsija Rtg terapija – kirurška jako vaskularizirani elektrokoagulacijom Rtg npr. juvenilni angiofibrom b MALIGNI - rastu bez poĉetnih simptoma kasna dijagnoza - primarni ĉešće u sinusima najĉešće maxilarnom nego u nosnoj šupljini TRI ETAŢE – GORNJA – krov najĉešće maxilarnog sinusa i etmoid – SREDNJA – prednja straţnja lateralna medijalna stijenka maksilarnog – DONJA – dno maxilarnog i dno nosne šupljine - prognoza najbolja ako poĉne u donjoj najlošija u gornjoj etaţi - 60 planocelularni 20 adenokarcinom 20 ostali www.belimantil.info

slide 45:

45 - predilekcijska mjesta – maxiloetmoidna regija donja etaţa - raste infiltrativno - limfogene metastaze duboki submandibularni retrofaringealni limfni ĉvorovi vrata simptomi – za maxilarni karcinom 1. NAZALNI – rani stadij poremećaj respiracije olfaktorne funkcije smetnje govora patološki iscjedak epistaxa sinusitis 2. OTEKLINA MEKIH DJELOVA – izboĉenje obraza i proširenje nosnog korijena 3. OFTALMOLOŠKI – dislokacija oĉne jabuĉice oftalmoplegija smetnje vida epifora loš prognostiĉki znak 4. NEUROLOŠKI – prvo lezija infraorbitalnog ţivca a posteriornim širenjem mandibularisa pa neuralgija trigeminusa oteţano ţvakanje zbog infiltracije mišića u fossi pterigoidei 5. ORALNI 6. ENDOKRANIJSKE KOMPLIKACIJE 7. METASTAZE limfogene vrat dijagnoza - rinoskopija orofaringoskopija punkcija sinusa citologija tomografija biopsija terapija - kirurška RT KT 3. CORPUS ALIENUM NASI - djeca - simptomi mogu rijetko izostati ili jednostrano oteţano disanje - prvo sluzav pa sluzavo gnjojan i gnjojan iscjedak uvijek fetidan - Rtg - Ekstrahirati prednjom rinoskopijom uz površinsku anesteziju sprejem - UNILATERALNI SUKRVAVI ISCJEDAK U DJECE UPOZORAVA NA STRANO TIJELO U NOSU KOD ODRASLIH NA KARCINOM 4. CALCULI NASALES - rinoliti u nosu rijetko u maxilarnom sinusu većinom srednji nosni hodnik - ţene - imaju slojevitu graĊu jezgra najĉešće strano tijelo simptomi - prvo slabo izraţene jednostrane smetnje disanja na nos poslije fetidna nosna sekrecija dijagnoza - Rtg paranazalnih sinusa u oba smjera Terapija - odstranjenje drobljenjem ako ne uspije kirurški 5. EPISTAXIS - kapilarno obiĉno locus Kiesselbachi arterijskom rupturom ţile hipertrofiĉan u pravilu to jaĉe što je ruptura dublje LOKALNI UZROCI 1. mehaniĉki suhoća u zraku kihanje kašljanje grebanje 2. trauma frakture 3. polip septuma 4. strano tijelo 5. tumori www.belimantil.info

slide 46:

46 6. morbus Osler – A.D multiple hemangiomatozne teleangiektazije na septumu te na koţi okolice i sluznice usne šupljine krvarenje u napadajima zbog rupture ţila najĉešće u rano proljeće i jesen OPĆI UZROCI 1. infekcija respiratorne sluznice povećanje temperature u prvim danima bolesti 2. ateroskleroza hipertonija bubreţni bolesnici sa hipertonijom 3. hemorargiĉna dijateza terapija - prva pomoć - kauterizacija - prednja tamponada nosa tampon stoji 4-6 dana - straţnja tamponada nosa tzv. Bellocov - kirurška terapija 7. RHINOPATHIA MEDICAMENTOSA Str 224 – nafazolin www.belimantil.info

slide 47:

47 JEDNJAK anatomija str 321 - prvo se radi Rtg pa EZOFAGOSKOPIJA – odrasli lokalna ili opća anestezija kod djece opća - metalni ezofagoskop zahtijeva krajnju dorzalnu fleksiju glave za razliku od elastiĉnog fiber – ezofagoskopa indikacije ezofagoskopije 1. poremećaji u gutanju 2. bilo kakve nejasne smetnje iza prstenaste hrskavice i sternuma 3. kljenut rekurensa nepoznata uzroka 4. sumnja na varikozitete jednjaka 5. nerazjašnjenje hematemeze i melene 6. za biopsiju buţiranje ekstrakciju stranog tijela 1. PRIROĐENE MANE a ATRESIA OESOPHAGI - usta puna sline neposredno iza jela povraća b FISTULA OESOPHAGOTRACHEAUS - ĉesto udruţena sa atrezijom jednjaka obiĉno gornji dio jednjaka završava slijepo a donji komunicira sa trahejom - pri hranjenju kašlje guši se plavi hrana se izljeva u dišne puteve - ako se ne dijagnosticira unutar 24 h od roĊenja obiĉno umire - pasaţa jednjaka pri sumnji kontrast kroz nosni kateter terapija – kirurški c DYSPHAGIA LUXORIA - smetnje gutanja zbog pritiska aberatnih krvnih ţila u medijastinumu na jednjak izmeĊu dvostrukog luka aorte ili luka aorte i desne supklavije koja atipiĉno izlazi iz njega d PREKRATAK JEDNJAK - pa je ţeludac u toraxu - reflux simptomi kasno - oteţano gutanje ev. povraća tupa bol iznad epigastrija - kaţe im se da što više stoje uspravno osobito iza jela blago alholiĉna sredstva a već razvijeno oţiljno suţenje buţiranje e PULZIJSKI DIVERTIKUL - zapravo izboĉenje straţnje stijenke hipofarinxa - gornji trokut str 328 - rastom – osjećaj punoće u vratu iza jela ĉesta regurgitacija ev. iza jela na vratu lokalno izboĉenje koje pritiskom nestaje - foetor ex ore disfagija dijagnoza – Rtg terapija – kirurška f TRAKCIJSKI DIVERTIKUL - nema simptoma - najĉešće posljedica TBC traheobronhalnim limfnim ĉvorom - ljevkasti obiĉno srednja 1/3 jednjaka g KARDIOSPAZAM TJ. AHALAZIJA - manjak stanica mienteriĉkog spleta - dugotrajna disfagija iza jela teţina u epigastriju ev. bol zbog popratne upale www.belimantil.info

slide 48:

48 - Rtg ezofagoskopija terapija – privremeno proširenje Starkov dilatator kirurški – miotomija 2. MEHANIĈKE OZLJEDE - iradirajuća bol u leĊa bolna disfagija potkoţni emfizem - velika opasnost od medijastinitisa terapija – kirurška – uz uvoĊenje nazogastriĉne sonde zaštititi antibioticima širokog spektra ništa na usta 3. KOROZIJA EZOFAGUSA - korozivno sredstvo završi djelovanje u roku 2 -3 min pa iza toga nekorisno antidot - tragovi djelovanja na usnama sluznici usne ţdrijela - teška oštećenja – izraziti šok jaka bol u prsnom košu i ev. trbuhu terapija - suzbijanje šoka - morfinski analgetik - kava kateter - akutna hemodijaliza - antibiotici - kortikosteroidi - sonda 4. TUMORI - BENIGNI – fibrom miom adenom nema simptoma ni veliki - MALIGNI – više muškarci - alkohol pušenje zaĉinjena hrana - najĉešće u podruĉju kardije - jednjak nema serozu koja inaĉe zaustavlja širenje pa zato brzo oboli - disfagija – prvo krute pa tekuće hrane - uznapredovali – povraća regurgitira slinu kaheksija blijedi jaka sideropeniĉna anemija - kad zahvati rekurens – promuklost - traheja – oteţano disanje - lijevi bronh – aspiracijska pneumonija dijagnoza – Rtg ezofagoskopija terapija – kirurška RT 5. CORPUS ALIENUM OESOPHAGI - najĉešće rasporedno ispod ušća tu najuţi - oteţano bolno ev. onemogućeno gutanje - u djece ponekad dispneja zbog pritiska na traheju dijagnoza – ezofagoskopija Rtg kontraindicirana pasaţa jednjaka gutanje kontrasta komplikacije – rijetko dugo zabodeno u stijenku nekroza infekcija perforacija gnjojni medijastinitis terapija – ekstrakcija kroz ezofagoskopski tubus www.belimantil.info

slide 49:

49 TRAHEJA I BRONHI - TRAHEOBRONHOSKOPIJA - BRONHOSKOPIJA - PRIROĐENE MANE – izuzetno rijetke – traheoezofagealna fistula kongenitalne strikture 1. OZLJEDE a RUPTURA - hemoptiza kašalj afonija subkutani emfizem dispneja ev. respiratorna insuficijencija - na RTG – emfizem pneumotorax hematotorax - bronhoskopija - rane komplikacije – respiratorna i kardijalna insuficijencija - kasne komplikacije – recidivirajuća pneumonija plućni apces striktura bronha bronhiektazije pleuralni empijem sepsa 2. UPALE - nisu izolirane u vezi s upalom respiracijskih puteva - poseban terapijski postupak tek kod opće upale kašalj i promuklost znakovi stenoze traheje ĉešće u djece dijagnoza – bronhoskopija time i bronholevaţa i bris terapija – inhalacije antibiotici ako ne uspije traheotomija 3. TUMORI - BENIGNI - Hondrom adenom - Izuzetno rijetki - Kašalj postupno suţenje - MALIGNI - planocelularni karcinom cilindrom adenokarcinom - pušenje - rani kašalj sukrvavi ispljuvak - suţenje postupno tako i dispneja - promuklost ili gubitak glasa zahvatio n. recurens - kašalj pri jelu i iskašljavanje hrane Z. jednjak dijagnoza – traheobronhoskopija biopsija CT terapija – malokad kirurški RT citostatici traheotomija osigurati disanje 4. STENOZA TRAHEJE - IZRAZITA – dispneja cijanoza glava na prsima nagnuta na jednu stranu aktivirano pomoćna dišna muskulatura stridor jaĉi pri udisaju - MOGUĆI UZROCI – strano tijelo upala tumor oţiljno suţenje pritisak terapija – osigurati disanje 5. TRACHEOMALACIJA - omekšanje trahealnih prstenova zbog tumora vrata i medijastinuma intubacija - insoiratorni stridor dispneja respiratorna insuficijencija - zahvaćeno podrućje uvlaĉi se pri udisaju dijagnoza – traheoskopija terapija – traheotomija – kanila dublje od oštećenja kad se oporavi od hipoksije – rekonstruktivni zahvati www.belimantil.info

slide 50:

50 6. OŢILJNO SUŢENJE TRAHEJE - tubus moţe uzrokovati ishemiĉni ulkus u trahealnoj stijenci – vezivo - kanila upale - simptomi postupno ali gušenje moţe naglo - traheotomija - ˝end to end˝ anastomoza – ĉesto sekundarne strikture uzrok najvjerojatnije micanje traheje u disanju zbog ĉega popuštaju šavovi i cjeljenje ˝per secundam intentionem˝ 7. STRANA TIJELA U DIŠNOM PUTU - djeca a STADIJ EKSCITACIJE - napadaj ţestokog kašlja apneja cijanoza 5 – 10 min ako je strano tijelo izuzetno veliko – smrt b STADIJ LATENCIJE - mirno bez ili malo simptoma - idući napadaj kad se strano tijelo pomakne to uĉestalije što je strano tijelo manje c STADIJ KOMPLIKACIJA - kliniĉka slika sliĉi spastiĉnom bronhitisu ali nalaz na plućima asimetriĉan recidivirajuća obiĉno istostrana pneumonija pl. apces bronhiektazija - karakteristiĉan simptom stranog tijela u traheji tzv. BALOTMAN – udarac u inspiriju kad strano tijelo udari u bifurkaciju traheje i u ekspiriju kad udari u glasnice pri ĉemu se one reflektorno kontrahiraju - ako zaĉepi jedan od glavnih bronha – atelektaza pluĉnog krila – perkutorno muklina auskultatorno oslabljeno disanje ili ga nema - ako je bronh samo suţen – inspiratorni stridor - ako je jaĉe suţen – tzv. MEHANIZAM SEMIPERMEABILNOG VENTILA obiĉno oteţan ili onemogućen izdisaj a moguć udisaj pa emfizem tog plućnog krila tad perkusijom hipersonaran plućni zvuk auskultacijom oslabljeno disanje obiĉno uz stridor - Rtg - bronhoskopija tim putem se i vadi strano tijelo KOMPLIKACIJE 1. pneumotoraks 2. medijastinalni emfizem ruptura bronha 3. subglotidni edem - mogu se oĉitovati tek par sati iza zahvata pa dijete ostaje još 1 – 2 dana u bolnici TRACHEOTOMIA - kirurško pravljenje otvora na prednjoj stijenci vratnog dijela traheje INDIKACIJE 1. ako ima opstrukciju larinxa ili gornjeg dijela traheje ili mu ona prijeti 2. ako bolesniku prijeti opstrukcija donjih dišnih puteva sa sekretom zbog nemogućnosti iskašljavanja 3. ako mu prijeti aspiracija hrane ili sekreta zbog poremećena zatvaranja grkljana 4. ako je zbog depresije respiratornog centra ili reflektorno zbog boli disanje izrazito plitko i površno 5. kao uvod u neke operacije zbog endotrahealne anestezije ako intubacija nije moguća normalnim putem www.belimantil.info

slide 51:

51 6. ako se strano tijelo u donjem dišnom putu nije uspjelo izvadit 7. kroz bronhoskop - bezuvjetno indicirana kod znakova gušenja – stridor cijanoza uvlaĉenje koţe u jugulum meĊurebrenim prostorima i natkljuĉnim jamama forsirano angaţiranje pomoćne dišne muskslature - radi se u lokalnoj anesteziji tehnika zahvata str. 354 - u premedikaciji obavezan ATROPIN zbog suzbijanja vagalnih refleksa a kontraindicirani barbutirati i derivati morfijadepresija respiratornog centra - izmeĊu 2 i 4 trahealnog prstena nikako ne na prvom zbog opasnosti od penhondritisa prstenaste hrskavice KOMPLIKACIJE u toku operacije - krvarenje apneja hipotenzija emfizem pneumotorax iza operacije - dispneja subkutani emfizem na vratu medijastinitis krvarenje NJEGA TRAHEOTOMIRANOG 1. boravak u klimatiziranoj prostoriji sa dovoljno vlaţnim zrakom 2. povremeno ukapavanje fiziološke u traheju 3. povremena aspiracija sekreta iz traheje i bronha 4. povremeno vaĊenje cijevi iz kanile i ĉišćenje posebnom ĉetkicom kanile str. 356 KONIKOTOMIJA - otvaranje dišnog puta u podruĉju lig. Krikotireideuma tj. u tzv. LIGAMENTU KONIKUMU - glava u hiperekstenziji - odmaknuti donji rub krikotireoidne hrskavice gore a krikoidne dolje pa popreĉni rez u srednjem djelu u otvor trahealna kanila ili neka druga cjevĉica - jedina moguća komplikacija – krvarenje iz krikotireoidnih krvnih ţila obiĉno nije izraţeno lako se zaustavi kompresijom THYREOTOMIA - djeca - laringotomija u podruĉju tireoidne hrskavice koja se prereţe u medijalnoj liniji u otvor kanila koja mora biti dovoljno duga kako bi njen donji kraj mogao doseći traheju - tubus u traheji maximalno 48 h - besvjesni bolesnik transport potrbuške ili s izvuĉenim jezikom www.belimantil.info

slide 52:

52 USTA I ŽDRIJELO PRIROĐENE MANE 1. RASCJEP NEPCA - ENDOGENI FAKTORI – genetski - EGZOGENI FAKTORI – bol prije i u trudnoći DM infekcije teratogeni agensi psihiĉke traume neracionalna prehrana alkoholizam starija ţivotna dob majke - zrak pri govoru bjeţi kroz nos a ako velik rascjep govor nerazumljiv - odrasli loš ugriz smetnje pri ţvakanjem - dojenĉad teško sisa terapija – kirurškarehabilitacija 2. PRIRAŠTEN JEZIK - kratak frenulum 3. LINGVALNA ŠTITNA ŢLJEZDA 4. UVULA BIFIDA - ne treba terapija osim ako je toliko velika da kašalj ili podraţaj na gutanje resekcija povećanog dijela 5. LATERALNE FISTULE - od tinofaringealnog duktusa - otvaranje u lateralno podruĉje ţdrijela ili piriformni sinus CISTE - od pojedinih neobliteriranih dijelova duktusa najĉešće jedna već u novoroĊenĉadi ali ĉešće u pubertetu - nema smetnji osim lake pri gutanju i estetski defekt FISTULE - izlazište uz prednji rub sternokleidomastoideusa - izlazi sluzavi gnjojni ili serozni sekret - Rtg 6. MEDIJALNE FISTULE - zbog greški u razvoju štitnjaĉe - zbog nakupljanja sekreta put dole i pod koţu vrata u medijalnoj i paramedijalnoj liniji ili otvaranje na vratu PHARYNGITIS ACUTA - virusi influenca adenovirusi piogeni koki i kao prodromalni stadij inf. Bolesti - povišena temperatura bol ţarenje u ţdrijelu bol osobito kod gutanja - opće stanje poremećeno a ACUTA PHARYNGITIS HERPETICA - terapija – simptomatska vezikule koje ulceriraju – mazanje 2 x Genciana violet b HERPES ZOSTER PHARYNGITIS - temperatura nije znatno povišena - vezikularni enantem jednostrano tonzile lateralna stijenka - eventualno pareza 9 i 12 ţivca - u terapiju još B – kompleks c ANGINA PSEUDOMEMBRANACEA - pneumokok - povećana temp bol opće stanje nije znatno poremećeno www.belimantil.info

slide 53:

53 - bjelkastosive naslage koje se lako skidaju - higijena usne šupljine ispiranje blagim antisepticima antibiotici d PHARYNGITIS ULCEROMEMBRANACEA PLANT – VINCENTI - borelija Vincenti i bacilus fusiformis - zbog smanjena imuniteta - temperatura umjereno povišena regionalna limfadenopatija - ulcera pokriveni prljavosivim nekrotiĉnim bolno skidanje terapija - podizanje opće obrane antibiotici e PHARYNGITIS ACUTA DIPHTERICA - djeca - temperatura do 40 C teško poremećeno stanje bljedoća klonulost - obostrano povećani limfni ĉvorovi vrata Cezarov vrat - teţi miokarditis ako na larinx gušenje - debele sivoprljave membrane teško odvajanje s krvarenjem - jaki foetor ex ore - bris Corynebacterium diphteriae - obavezna hospitalizacija PHARYNGITIS CHRONICA Etiologija - bakterijski - nebakterijski loša mikroklima disanje na usta pušenje ţestoka pića jako zaĉinjena hrana a P.C. HYPERTROPHICA - ţarenje suhoća u ţdrijelu lagana bol pri gutanju na prazno b P.C. GRANULOSA - hiperplazija limfnih otoĉića tamnocrveni u tonzilektomiranih kao kompenzacija c P.C. LATERALIS - kao granulosa ali lateralne stijenke d P.C. ATROPHICA - ĉest u osoba koje stalno gutaju gnjojni iscjedak iz nosa terapija - ukloni etiološki - granulirani i lateralni – 2 AgNO3 tuširanje - atrofiĉni – jodnim preparatima tuširanje i vitamin A parenteralno PHARYNGITIS TBC - sekundarna sputumom ili hematogeno PHARYNGITIS LUETICA - primarni stadij - rijetko ulkus na tonzilama povećani limfni ĉvorovi vrata - sekundarno - koţni egzantem - u ţdrijelu ţuĉkaste Plaques muqueuses koje ulceriraju - tercijalno – gume SKLEROM ŢDRIJELA - tvrdi infiltrati koji u brazgotine stenoza - PHO – plazma stanica atipiĉne Mikuliczeve st - Tok dug i kroniĉan terapija – streptomicin tetraciklini www.belimantil.info

slide 54:

54 1. TONSILLITIS ACUTA - oteţano bolno gutanje ev. spontana bol u vratu opće stanje poremećeno a CATARRHALIS - djeca mlaĊi ½ virusne etiologije - prepostavljamo da je streptokokni na osnovu kliniĉke slike za ASO bi trebalo 14 dana - naglo visoka temperatura izrazito poremećeno opće stanje petehije nepca i lukova povišena sendimetacija pomak ulijevo - zato penicilin 10 dana - virusni – SE uredna i L ili su sniţeni s limfocitozom b LACUNARIS – AKUTNI GNJOJNI - bakterijski – najĉešće beta – HS ali i stafilokok i H. Influenzae - otećene tonzile sa ţuĉkastim toĉkicama - bris prije antibiotika a do nalaza penicilin c PSEUDOMEMBRANACEA - sivoţute naslage - moţe tako izgledati i kod infekciozne mononukleoze NE PENICILIN – Arthusov fenomen - difteroidni – pri sumnji odmah difteriĉki antitoxin i penicilin d ULCERONECROTICA - duboki ulkusi s tamnosmeĊim naslagama 2. TONSILLITIS CHRONICA - trajna bol u ţdrijelu subfebrilne temperature foetor ex ore - povećani submandibularni limfni ĉvorovi podaci o uĉestalim gnjojnim anginama - hiperemiĉni i otećeni lukovi izrazito razrovani nejednaki crveni krajnici sa ţutim ĉepovima koji se mogu istisnuti terapija - tonzilektomija diferecijalna dijagnoza - solidni ţuti ĉepovi u tonzilama fiziološka pojava - nagla i bezbolna hiperplazija jedne tonzile sumljive na karcinom obostrana na bolest limfnog sustava - ako ˝angina˝ne reagira brzo na penicilin vjerojatno je infektivna mononukleoza 3. KOMPLIKACIJE TONZILITISA a FOKALNE INFEKCIJE - akutne reumatske upale zglobova akutni GN b ABCESSUS PERITONSILLARIS - izmeĊu tonzile i lateralne ţdrijelne stijenke - najĉešće miješana mikrobiološka flora - jaka bol pri gutanju govori teško inazalno - glava nagnuta na stranu apcesa - krajnik potisnut medijalno zajedno s resicom - edem te hiperremija krajnika i mekog nepca terapija - incizija prednjeg luka na mjestu najvećeg izboĉenja c ABCESSUS RETROPHARINGEALIS - stafilokok streptokok anaerobi www.belimantil.info

slide 55:

55 - izrazita disfagija bol u vratu bolna oteklina vrata povećana temperatura i izrazito poremećeno opće stanje - drţi glavu nagnutu u stranu koja je otećena ĉesto crvena i bolna lateralna stijenka ţdrijela pomaknuta medijalno - moţe sepsa zbog tromboflebitisa jugularke - na medijastinum paraliza 9 – 12 ţljezda edem grkljana ĉak i meningitis d ABCESSUS RETROPHARINGEALIS - najĉešće zbog upale Giletteovih limfnih ĉvorova koji involuiraju iza 2 god ako iza toga zbog tuberkuloznog karijesa vratnih kralješaka - većinom kronični hladni apces - ako akutni – izrazito poremećeno opće stanje disfagija dispneja oteklina limfnih ĉvorova vrata trenutno ili prije infekcije dišnih ili probavnih putova komplikacije - edem grkljana sepsa ugušenje aspiracijom gnjoja terapija - incizija na mjestu najveĉeg izboĉenja glava mora visjeti da se ne bi aspirirao gnjoj - tuberkulostatici INDIKACIJE ZA TONZILEKTOMIJU 1. gnjojni tonzilitis – 4 x 1 god streptokokni 2. izrazita hiperplazija tonzila 3. lokalne komplikacije tonzilitisa 4. tonzilarna sepsa 5. fokalne infekcije 6. sumnja na tumor – onda vadi jednu pa na PDH INDIKACIJE ZA ADENOTOMIJU 1. DJECA U KOJE FARINGEALNA TONZILA POTPUNO ISPUNJAVA I ZATVARA NAZOFARINX – imaju facies adenoidea usko lice kratka gornja i spuštena donja usna izboĉene incizive otvorena usta dišu na usta iscjedak iz nosa poremećen govor i slab sluh 2. DJECA SA ČESTOM GNJOJNOM UPALOM UHA 3. SEROMUKOZNI OTITIS KONTRAINDIKACIJE ZA TONZILEKTOMIJU I ADENOTOMIJU 1. poremećaji koagulacije 2. akutne infekcije 3. akutni miokarditis 4. dekompezirane srčane greške 5. neregulirana šećerna bolest 6. NE 3 mjeseca iza cjepljenja DOBRO RAZMISLITI KOD 1. kroniĉnog atrofiĉnog faringitisa 2. bronhalne astme 3. insuficijencije nepca POSTOPERATIVNE KOMPLIKACIJE - najĉešće krvarenje upale subluksacija adenookcipitalnog zgloba kod adenotomije oštećenje nepćanih lukova i resice moguće da zaostane dio tkiva koji moţe hiperplazirati kasnije oţiljci u blizini ušća tube nazalni govor www.belimantil.info

slide 56:

56 UPALE USNE ŠUPLJINE LOKALNI - mehaniĉke lezije toplinski kemijski OPĆI - avitaminoza hormonski poremećaji toksiĉna oštećenja b STOMATITIS CATARRHALIS - virus obiĉno nos i ţdrijelo - ţarenje povećana salivacija crvenilo i oteklina sluznice - povećanje temperature terapija - higijena ispiranje kamilicom ili 3 bornom c S. ULCEROSA PLAUT – WINCENTI - desni retromolarno zadah terapija - ispiranje 3 bornom lokalno tuširanje 5 AgNO3 paranteralno penicilin d S. APHTOSA - sitne ulceracije sa ţućkastim dnom i crvenilo okolo jaka bol slinjenje - predilekcijska – sluznica restibuluma usta tvrdog nepca vrh jezika terapija - ispiranje blagim dezificijensima tuširanje 5 AgNO3 e S. MYCOTICA - najĉešće SOOr Candida albicans minimalne smetnje lagano ţarenje terapija - povećana higijena tuširanje antimikoticima f S. HERPETICA www.belimantil.info

slide 57:

57 BOLESTI ŽLJEZDA SLINOVNICA 1. SYALOADENITIS ACUTA - piogeni obiĉno kroz izvodni kanal - ĉest u onih sa smanjenom imunosti i kserostomijom - obiĉno parotida bolna povećana pritiskom bol na izvodni kanal terapija - antibiotici higijena ako fluktuacija incizija i drenaţa - kompletni parafaringealni apces fistula 2. PAROTITIS EPIDEMICA MUMPS ZAUŠNJACI - obiĉno predškolska djeca ev. stariji prijenos slinom - inkubacija 17 – 21 dan povišena temp opća slabost - otekle i bolne obe parotide 7 dana - kompletna jednostrana gluhoća meningitis u odraslih orhitis i pankreatitis terapija - simptomatska analgetici antipiretici 3. SIALOLITHIASIS - ĉešće submandibularna - naglo povećanje ţljezde dok jede bolna otećena iza jela smanjena dijagnoza - sijalografija terapija - odstranjenje kamenca ili ĉitave ţljezde 4. SIALOADENITIS CHRONICA - obiĉno jednostrana slabo se lijeĉi - buja vezivno tkivo ţljezda povećana i lagano bolna na palpaciju dijagnoza - sijelografija exprimat ţljezde i bakterijska pretraga terapija - redovita toaleta usne šupljine antibiotici po potrebi 5. SJOGRENOV SYNDROM - kserostomija s povećanjem ţljezda slinovnica keratokonjuktivitis neka od kolagenoza - suhoća usta oteţano gutanje sekundarne infekcije terapija - simptomatska 6. MIKULICZEV SYNDROM - slinovnice i lakrimalne umjereno povećane kasnije fibroziraju i skleroziraju pa trajna kserostomija terapija - simptomatska www.belimantil.info

slide 58:

58 TUMORI USNE ŠUPLJINE BENIGNI 1. PAPILOMI 2. PLEOMORFNI ADENOM - moguća maligna alteracija osjećaj ˝ grude ˝ u usnoj šupljini ili ţdrijelu i eventualno poremećaj gutanja terapija – resekcija PDH 3. FIBROM 4. LIPOM 5. HEMANGIOM LEUKOPLAKIJA - prekanceroza - bjelkasta mrlja ĉesto alkoholiĉari pušaĉi infiltracija usne šupljine karioznim zubalom - biopsija – pogotovo ako postoje crvena i baršunasta - dentalna higijena zabraniti alkohol i pušenje - ev. ekscizija ili laser povremena kontrola MALIGNI 1. PLANOCELULARNI 2. LIMFOEPITELIOM - ĉešće proksimalno u ţdrijelu visoko maligan ĉešći u mlaĊih osjetljiv na radioterapiju 3. ADENOKARCINOM - uĉestaliji u manjim slinovnicama a acinus cell adenocarcinom – sporo ima i agresivni b adenoid cistični karcinom cilindrom – ĉesto maligan sklon rastu duţ ţivca u endokranij terapija – radikalna kirurška i radioterapija 4. LIMFOMI - radiosenzitivni a limfosarkom – djeca rapidno rastući b retikulosarkom c plazmocitom - najĉešće u kasnim i srednjim godinama uglavnom muškarci - kao submukozna oteklina ili erupcija kroz leukoplakiju - razvoj ulkusa ograniĉena mobilnost jezika regionalne metastaze upozoravaju na uznapredovali proces - cervikalni limfni ĉvorovi obiĉno rano zahvaĉeni dijagnoza - biopsija Rtg pluća KS citološki punktat suspetnih limfnih ĉvorova 1. KARCINOM PREDNJEG JEZIKA - primarno - sekundarno iz papiloma ili leukoplakije - rano ulcerira - foetor - ograniĉena mobilnost - uznapredovali – devijacija jezika prema mjestu lezije i bol - rano povećani cervikalni limfni ĉvorovi obostrano www.belimantil.info

slide 59:

59 2. KARCINOM BAZE JEZIKA - rano disfagija i foetor - kasno metastaze - egzofitiĉan ili ulcerozan TUMORI NAZOFARINKSA BENIGNI 1. JUVENILNI ANGIOFIBROM - iz periosta u krovu nazofarinxa - ĉešće muškarci do 25 god - progresivna opstrukcija nosa - recidivirajuća i obilna epistaxa - nazalni govor - konduktivna nagluhost dijagnoza - Rtg - biopsija terapija - kirurška 2. HORDOM 3. TERATOM - ta dva tumora slinovnica imaju moguću malignu alteraciju - nazalna opstrukcija krvarenje povećano curenje iz nosa razliĉitog stupnja dijagnoza - biopsija terapija - kirurška MALIGNI - ĉesto prijelazni 1. LIMFOM – LIMFOSARKOM RETIKULOSARKOM - metastaze u vratnim limfnim ĉvorovima nazalna opstrukcija krvarenjei smrdljiv iscjedak iz nosa - konduktivna nagluhost - bol - interni strabizam egzoftalmus - sindrom foramena jugulare s parezom 91011 ţivca dijagnoza - straţnja rinoskopija - fibroskopija - radiografija - biopsija terapija - dobro reagiraju na redioterapiju a regionalne metastaze disekcijom vrata www.belimantil.info

slide 60:

60 TUMORI OROFARINKSA BENIGNI 1. PAPILOM 2. ADENOM 3. FIBROM 4. HEMANGIOM MALIGNI 1. PLANOCELULARNI KARCINOM - stariji muškarci - metastaze u duboke gornje cervikalne limfne ĉvorove - perzistirajuća lakša bol u ţdrijelu laki poremećaji gutanja - kasni – bol u uhu cervikalne metastaze obilno slinjenje krvarenje na usta gubitak teţine terapija - radioterapija tumora i ĉitavog limfnog polja - monoblok disekcija – odstranjenje tumora zajedno sa mandibulom jezikom nepcem tonzilama obrazom i cervikalnim limfnim ĉvorovima - intraarterijska ili intravenska infuzija citostatika 2. LIMFOEPITELIOM - mlaĊi - radioterapija 3. ADENOKARCINOM - glatka meka inkapsulirana oteklina terapija - kirurška radioterapija citostatici 4. LIMFOMI – LIMFOSARKOM RETIKULOSARKOM - mlaĊi djeca - moţe kao unilateralno - povećanje tonzila bez ulceracija terapija - radio i kemoterapija TUMORI HIPOFARINKSA Dijele se na 1. GORNJI – lingvalna površina epiglotisa valekule straţnji dio jezika s tonzilama 2. DONJI – piriformni sinusi straţnja stijenka hipofarinksa postkrikoidna zona BENIGNI 1. FIBROM 2. ANGIOFIBROM - najĉešće ariepiglotidni nabori ili piriformni sinus www.belimantil.info

slide 61:

61 MALIGNI 1. PLANOCELULARNI KARCINOM 1. KARCINOM GORNJEG HIPOFARINXA - u 40 zahvaĉen grkljan 60 – 70 metastaze u vratu simptomi - dugo oskudne lagane boli u ţdrijelu lokalna preosjetljivost pogotovo na vruću hranu osjećaj stranog tijela - širenjem tumora bol pri gutanju raste kašalj kasnije jezik fixiran bol se povećava iz usta smrad dijagnoza - palpacija tumora i vrata obostrano indirektna i direktna faryngolaringoskopija probatorna ekscizija PDH za prognozu vaţno - širi li se preko medijalne linije - prelazi li preko papile cirkumvalate na grkljan terapija - nezreli – radioterapija - manji i zreliji – kirurški sa funkcionalnom ili radikalnom disekcijom vrata 2.KARCINOM DONJEG HIPOFARINXA a PIRIFORMNI SINUS I STRAŢNJA STIJENKA HIPOFARINKSA - tumori koji iz njega proizlaze ili koji zahvaćaju ariepiglotidne mišiće - ĉesti - širenje ne samo duţ ţdrijela nego i štitnjaću laringealne ţivce i ostalo meko tkivo vrata - jugularni jugulogastriĉni limfni ĉvorovi ev. paratiroidne ili supraklavikularne simptomi - poremećaj gutanja respiracija promjene govora i glasa postupno izrazita disfagija povećana salivacija krvav ispljuvak stridor dijagnoza - indirektni i direktni laringofaringoskopija rtg vrata laringografija i PHD terapija - kirurška radioterapija intravenska kemoterapija b POSTKRIKOIDNI KARCINOM - parestezije u ţdrijelu disfagija bol kašalj promuklost - obilno slinjenje mršavljenje - povećanje limfnih ĉvorova srednji jugularni paratrahealni supraklavikularni dijagnoza - indirektna laringo – hipofaringoskopija palpacija vrata rtg pasaţa jednjaka direktna laringoskopija ili laringomikroskopija s probatornom ekscizijom tumora terapija - kirurška palijativno citostatici www.belimantil.info

slide 62:

62 LARINKS LARINGEALNE ETAŽE - SUPRAGLOTIS – lingvalna i laringealna ploha epiglotisa ariepiglotidni nabori aritenoidi i ventralni nabori - GLOTIS – vokalni nabori prednja i straţnja komisura - SUBGLOTIS – od donjeg ruba glotisa do donjeg ruba krikoidne hrskavice PRIROĐENE MANE 1. ATRESIA STENOSIS - potpuna atrezija rijetka inkompatibilna sa ţivotom - ne diše cijanoza smrt laringealna membrana – zbog nepotpunog razdvajanja glasnica u 7 i 8 tjednu unutar materniĉnog ţivota - najĉešće na razini epiglotisa prednji dio grkljana - kod velikog poremećaja promuklost stridor ako mala nema simptoma - stećena – ozljeda teška akutna upala tbc lues 2. LARINGOMALACIA - priroĊena slabost laringealnog skeleta posebno epiglotisa i ariepiglotidnih nabora - laringealni stridor – pri plaĉu smanjeno mirovanje i san moţe biti pojaĉan pri hranjenju uzbuĊenju i leţanju na leĊima a pri leţanju na prsima je smanjen - disanje se moţe popraviti dizanjem mandibule gore dijagnoza - endoskopija dok dijete spontano diše - u većine smetnje nestaju u dobi od 6 –18 mjeseci - opće mu je stanje uredno normalno se razvija 3. LARYNGOCELE - proširenje Morgagnijeva ventrikula puno zraka - unutrašnje vanjske - najĉešće unilateralne - vanjske – obiĉno do površnih slojeva vrata prolazom kroz hiotireoidnu membranu pri napinjanju i kašlju na vratu uz grkljan okrugla bezbolna mekana tvorba na pritisak nestaje - unutrašnje – male bez simptoma veće dispneja disfonija disfagija dijagnoza - anamneza laringoskopija rtg vrata pri Vasalvinom pokusu terapija - kirurška 4. CYSTIS LARYNGIS - zbog zaĉepljenja izvodnog kanala ţljezde - retencijske – valekule ariepiglotidni nabori - ciste duktusa tireoglosusa iznad hioid mogu dislocirati epiglotis i suţavati ulaz u grkljan terapija - Kirurška - www.belimantil.info

slide 63:

63 CISTIČNI HIGROM LIMFANGIOM - obiĉno meka tkiva vrata uz larinx i traheju vidljivo izboĉenje - od široko dilatiranih krvnih ţila - moţe u grkljan širenje – opstrukcija dišnog puta - kratkotrajno poboljšanje aspiracijskom punkcijom kasnije kirurški 5. PARALYSIS PLICAE VOCALIS - unilateralna ili bilateralna - neurološki poremećaji ili ozljeda rekurensa forcepsom - lezija lijevog ev. zbog istezanja ţivca zbog kardiovaskularnih malformacija - motorna – zbog lezije na putu od nukleus ambigusa do neuromuskularne ploĉe u larinxu - unilateralna – proĊe nedijagnosticirano u male dijece - bilateralna – izraziti laringealni stridor i napadaji cijanoze pa u tom sluĉaju traheotomiju OZLJEDE LARINXA OTVORENE - krvarenje u lumen – hemoptoa oteţano disanje laringealnog tipa pogoršava kašljanjem i larigealnim refleksnim spazmom - disfagija promuklost afonija - duboke ozljede vrata mogu oštetiti plexux brahijalis frenikuse simpatikus i laringealne ţivce dijagnoza - direktna i indirektna laringoskopija - rtg vrata i prsnog koša terapija - prohodan dišni put 1. LARINGYTIS SUBGLOTICA PSEUDOKRUP - neznatno povećanje temperature kašalj laveţ ĉujni stridor - virus influence i parainfluence - zimi djeca 1 – 3 god - simptomi naglo noću dispneja stridor kašalj glas ĉist - stridorozno disanje javi se u mirovanju tek kad je 80 lumena dišnog puta zatvoreno jak edem dijagnoza - kliniĉka slika anamneza laringoskopija rtg vrata subglotis suţenje terapija - šator s vlaţnim zrakom i O2 - kortikosteroidi - kalcij - vitamin C - sedativi - antibiotici www.belimantil.info

slide 64:

64 - inhalacije s adrenalinom i ejedrinom 2. SUPRAGLOTITIS EPIGLOTITIS - Haemophillus influenzae tip B - zadebljan velik ţarkocrveni epiglotis zahvaĉeni i ariepiglotidni i ventralni nabori - ĉešće u djece 2 – 4 god zimi - poĉne naglo kliniĉka slika se razvija za 2 – 6 h povećanje temperature oteţano diše uz inspiratorni stridor oteţano i bolno gutanje terapija - antibiotici – ampicilin cefalosporin - kortikosteroidi - hospitalizacija 3. LARYNGOTRACHEOBRONCHITIS ACUTA SUPPOCANS JACKSON - primarni uzrok virus uz sekundarnu bakterijsku infekciju - ĉešće djeca - vrlo buran tok vrlo ugroženo disanje - naglo – znakovi prehlade uz temperaturu do 40° C i kašljem - dispneja promuklost nadraţajni kašalj cijanoza terapija - hitno šator s vlaţnim zrakom i O2 - antibiotici antipiretici analgetici - kortikosteroidi - infuzija ako dehidrira - traheotomija – redovita aspiracija sekreta uz prethodno ukapavanje fiziološke i NaHCO3 4. LARYNGITIS CHRONICA - dugotrajna iritacija a KATARALNI – promuklost suhoća ţarenje nadraţajni kašalj glasnice crvene edematozne b HIPERTROFIČNI – zadebljana sluznica glasnice hrapave ev. polipoznim zadebljanjima i oĉuvane pokretnosti i sekrecije ţljezda c KRONIČNI ATROFIČNI – sluznica tanka i suha mjestimice pokrivena osušenim sekretom simptomi - promuklost suhi nadraţajni kašalj - bol nije izraţena ţarenje - vrlo rijetko oteţano disanje ali puno sekreta - u anamnezi je vaţno – pušenje alkohol mršavljenje karcinom terapija - otkloniti uzrok - inhalacija - vitamini A i B - boravak na moru – talasoterapija 5. PERICHONDRITIS LARYNGIS - ozljede zaraze – streptokok stafilokok pneumokok a CIRKUMSKRIPTNI – blaţi oblik jaka bol oteţano disanje i gutanje b DIFRITNI – maligniji disfagija disfonija odinofagija povećana temperatura loše opće stanje www.belimantil.info

slide 65:

65 dijagnoza - laringoskopski – asimetriĉan nalaz izboĉenje jedne strane larinxa i suţenje lumena terapija - kao kod laringealnog apcesa 6. ABSCESSUS LARYNGIS - najĉešće epiglotis - bol disfagija odinofagija oteţano disanje terapija - incizija i drenaţa - antibiotici – velike doze 7. TBC LARINXA - izuzetno rijetko - promuklost kašalj bol ev. dispneja - infiltrat obiĉno ograniĉen na jednu glasnicu ili na dio glasnice terapija - tuberkulostatici – obiĉno za 3 tjedna već regresija promjena 8. LUES LARINXA - tek treći stadij – guma većinom ventrikularni nabor dijagnoza - kliniĉka slika serologija terapija - penicilin eritromicin ili tetraciklini BENIGNI TUMORI LARINXA - hemangiom limfangiom – najĉešće priroĊeni - papilom – ĉešći u djece 1. HAEMANGIOMA - obiĉno subglotidno u toku rasta se smanjuje - oteţano disanje kod većih promuklost smetnje glasa opasnost od gušenja - malokad spontano krvari terapija - krioterapija laser kortikosteroidi 2. LYMPHANGIOMA - vrlo rijedak - smetnje disanja - kirurška terapija 3. FIBROMA - odrasli - na glasnici - smetnje govora a kod većih smetnje disanja - ekscizija – laringoskopski kroz direktoskop - malokad recidivira 4. LIPOMA - rijedak www.belimantil.info

slide 66:

66 5. ADENOMA - vrlo rijedak - više kod ţena - od sluznih ţljezda 6. CHONDROMA - rjeĊe s vanjske ĉešće s unutarnje strane hrskavice - sporo raste promuklost smetnje disanja - veći moţe osobu ugušiti – traheotomija - moguća maligna alteracija – hondrosarkom 7. NEURILLEMOMA - od ţivĉanih ovojnica 8. MIOMA 9. PAPILLOMA - glasnice – oteţano disanje inspiratorni stridor gušenje - ĉesto recidivira iza puberteta rastu sporije - ako se nalazi u prednjoj 1/3 glasnica NE u jednom aktu odstraniti s obe jer mogu srasti - odrasli – moguća maligna alteracija – zato ni slučajno Rtg 10. POLYPUS PLICAE VOCALIS - relativno ĉest - više muškarci - veĉinom na granici prednje i srednje 1/3 glasnica mjesto najvećeg trenja - obiĉno jednostran 11. NODULI VOCALES - simetriĉno na obe glasnice na mjestu najvećeg mehaniĉkog trenja granica prednje i srednje 1/3 - veliki – kirurško 12. NODULUS TELEANGIECTATICUS - kod jaĉeg mehaniĉkog podraţaja kad pucaju kapilare - promuklost - jednostrano 13. TUMOR AMILOIDES - vrlo rijedak - zbog nekog kroniĉnog gnjojnog procesa koji ometa metabolizamsluznice 14. CYSTIS LARYNGIS - skroz izvaditi od ostataka recidivi 15. PROLAPSUS MUCOSAE VENTRICULI MORGAGNI 16. LARYNGOCELE 17. LEUKOPLAKIJA – HIPERKERATOZA - promuklost ali ne ugroţava disanje - ako na ĉitavoj glasnici – dekortikacija - trajna apstinencija od duhana i alkohola www.belimantil.info

slide 67:

67 KARCINOMA LARYNGIS - planocelularni - stariji muškarci - pušenje alkohol rad s karcenogenim tvarima 1. SUPRAGLOTIDNI – 30 bogat limfnom mreţom brzo širenje 2. GLOTIDNI – 65 dugo bez metastaza lokaliziran slaba limfa 3. SUBGLOTIDNI – 5 - SVAKA PROMUKLOST KOJA TRAJE VIŠE OD MJESEC DANA I NE REAGIRA NA PROTUUPALNU TERAPIJU antibiotici kortikosteroidi inhalatori JE SUMLJIVA NA KARCINOM - smetnje disanja promuklost disfagija zadah truleţi iz usta kad veći tumor nekrotizira dijagnoza - laringoskopija u općoj anesteziji biopsija negativan nalaz ne isključuje karcinom pa treba ponoviti terapija - kirurška - radioterapija – moţe uzrokovati edem u ostatku larinxa - kemoterapija - imunoterapija FUNKCIONALNA DISEKCIJA VRATA - odstranjuje se manji metastatski ĉvor eksplorira ĉitav tok velikih krvnih ţila i odstrane svi mali ĉvorovi ako postoje RADIKALNA DISEKCIJA VRATA - ţrtvovanje svog potkoţnog i masnog tkiva platizmemišića i jugularne vene u bloku zajedno s metastatskim ĉvorovima pa na vratu od malih tkiva ostaju samo karotida vagus i duboki vratni mišići. Ako treba na obe strane prvo jednu pa na drugoj tek za 2 – 4 tjedna za izbjeći edeme. www.belimantil.info

slide 68:

68 www.belimantil.info

authorStream Live Help