Metode didactice activ-participative - Scoala Al.D.Ghica Oltenita

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

METODE DIDACTICE ACTIV -PARTICIPATIVE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ Prof. înv.primar Florea Mihaela Ş c.”Alexandru D. Ghica” Olteni ţ a

Slide 2:

SISTEM DE INSTRUIRE Obiective Evaluare Mijloace Metode Organizarea activităţii de instruire Conţinutul învăţământului Factori implicaţi în sistem: profesor - elev RELAŢIA Obiective -Competen ţe -Con ţinut -Metod ă

Slide 3:

METODE TRADI ŢIONALE • A lgoritmizarea • A naliza gramaticală • E xerciţiul • Problematizarea • Conversa ţia • Jocul de rol • Compunerea gramatical ă • Demonstraţia • Descoperirea • Studiul cu manualul

Slide 4:

METODE MODERNE • Învăţarea cu ajutorul calculatorului • Metoda ciorchinelui • Metoda cadranelor • Metoda cubului • Metoda Ş tiu-Vreau s ă ştiu - Am învăţat • Mozaicul (Metoda Jigsaw) • Brainstormingul

Slide 5:

1. Mozaicul (MetodaJigsaw) • Jigsaw (în engleză jigsaw puzzle înseamnă mozaic) sau „ metoda grupurilor interdependente” este o strategie bazată pe învăţarea în echipă (team-learning). Fiecare elev are o sarcină de studiu în care trebuie să devină expert . El are în acelaşi timp şi responsabilitatea transmiterii informaţiilor asimilate, celorlalţi colegi. promovează un proces mai bun de învăţare, îmbunătăţeşte motivaţia elevilor şi permite ca un volum mai mare de conţinut să fie studiat şi împărtăşit de membrii unui grup.

Slide 6:

În cadrul acestei metode rolul profesorului este mult diminuat, el intervine semnificativ la începutul lecţiei când împarte elevii în grupurile de lucru şi trasează sarcinile şi la sfârşitul activităţii când va prezenta concluziile activităţii . Există mai multe variante ale metodei mozaic . Varianta standard a acestei metode se realizează în cinci etape: -

Slide 7:

1.Pregătirea materialului de studiu 2. Organizarea colectivului în echipe de învăţare 3.Constituirea grupului de experţi 4.Reîntoarcerea în echipa iniţială de învăţare 5. Evaluarea

Slide 8:

Ca toate celelalte metode de învăţare prin cooperare şi aceasta presupune următoarele : Avantaje : stimularea încrederii în sine a elevilor; dezvoltarea abilităţilor de comunicare argumentativă şi de relaţionare în cadrul grupului; dezvoltarea gândirii logice, critice şi independente; dezvoltarea răspunderii individuale şi de grup; optimizarea învăţării prin predarea achiziţiilor altcuiva. Dezavantaje : necesită timp pentru culegerea , însu şi rea şi prezentarea informa ţiilor ; poate deveni ineficientă când echipele nu sunt aproximativ egale numeric şi valoric sau conţinuturile de învăţare nu sunt accesibile vârstei elevilor .

Slide 9:

Trebuie remarcată calitatea metodei grupurilor interdependente de a anihila manifestarea efectului Ringelmann . Lenea socială, cum se mai numeşte acest efect, apare cu deosebire atunci când individul îşi imaginează că propria contribuţie la sarcina de grup nu poate fi stabilită cu precizie. Interdependenţa dintre membri şi individualizarea aportului fac din metoda Jigsaw un remediu sigur împotriva acestui efect.

Slide 10:

Aplicarea metodei mozaicului la predarea unei lecţii de istorie la clasa a IV-a,”Str ă mo şi i no ş trii - geto-dacii şi romanii “ Am anunţat elevii despre ce vor învăţa şi modalitatea prin care ei vor deveni mici experţi în acest domeniu. Am î mp ărţit clasa în 2 grupe de câte 8 elevi.Primul grup va avea de căutat şi învăţat informaţii despre geto-daci ,iar cel de-al doilea,despre romani. Lucrul individual, în echipe , sau participarea întregii clase la realizarea cerinţelor este o provocare ce determină o întrecere în a demonstra asimilarea corectă şi completă a cunoştinţelor.

Planul de idei este scris pe tablă:

Planul de idei este scris pe tablă

Slide 12:

REALIZAREA PLAN Ş ELOR –echipa dacilor

Slide 13:

REALIZAREA PLAN Ş ELOR –echipa romanilor

Planşele realizate de micii experţi GETO-DACII ROMANII:

Plan ş ele realizate de micii experţi GETO-DACII ROMANII

Micii experţi se pregătesc de prezentare:

Micii experţi se pregătesc de prezentare

Slide 16:

PREZENTAREA INFORMA Ţ IILOR E chipa dacilor

PREZENTAREA INFORMAŢIILOR Echipa romanilor:

PREZENTAREA INFORMA Ţ IILOR E chipa romanilor

Slide 18:

2.METODA CIORCHINELUI • metodă ce se poate utiliza mai ales în etapa de reactualizare a structurilor învăţate anterior , sau în etapa de evocare (conform proiectărilor care au la bază tehnici ale gândirii critice), elevii fiind puşi în situaţia de a stabili conexiuni între elementele studiate, de a realiza câmpuri semantice, de a stabili familii de cuvinte etc. • tehnică de predare - învăţare menită să încurajeze elevii să gândească liber şi să stimuleze conexiunile de idei ; • modalitate de a realiza asociaţii de idei sau de a oferi noi sensuri ideilor însuşite anterior.

Slide 19:

Modalitatea de realizare - pe mijlocul tablei se scrie un cuv â nt sau o propoziţie-nucleu ; - elevii sunt invitaţi să scrie cuvinte (sau sintagme) care le vin în minte în legătură cu tema propus ă ; - cuvintele (ideile) vor fi legate prin linii de no ţ iunea centrală sau, dacă este cazul, de una din cele propuse de elevi; - elevii vor fi grupaţi în semicerc la mesele de lucru; - la finalul exerciţiului se va comenta întreaga structură cu explicaţiile de rigoare; - fiecare va avea o foaie pe care va construi propriul “ciorchine”;

Slide 20:

CONCEPTUL PROPUS Fi şa de lucru (ciorchinele)

Slide 21:

Schema ce rezult ă va fi comentată de elevi După rezolvarea sarcinii de lucru, elevii vor folosi noţiunile şi legăturile create pentru a dezvolta idei concrete despre CONCEPTUL PROPUS . Prin acest exerciţiu se încurajează participarea întregii clase. Poate fi folosit ă cu succes la evaluarea unei unităţi de conţinut , dar şi pe parcursul predării, făcându-se apel la cunoştinţele dobândite de elevi.

Slide 22:

AVANTAJE stimulează munca colaborativă se bazează pe generarea de idei noi combină idei, se completeză reciproc explorarea unui subiect, a unei teme din mai multe perspective. îmbunătăţeşte motivaţia elevilor dezvoltă capacităti autoevalutive dezvoltă capacităţi cognitive : imaginaţie, creativitate, investigaţie inter-relaţionare pozitivă dezvoltă abilităţi de comunicare abordarea este interdisciplinară utilizează conştient mecanisme de gândire logică, critică promovează un proces mai bun de învăţare permite ca un volum mai mare de conţinut să fie studiat şi împărtăşit de membrii unui grup promovează competenţele reale toţi participanţii pot oferi alternative valoroase de soluţionare a problemei solutionarea problemei este atât profitul grupului cât şi al fiecărui individ grupul dă posibilitatea testării ideilor se pot exprima propriile nemulţumiri, dar şi a ş teptările, dorinţele şi satisfacţiile

Slide 23:

DEZAVANTAJE dificultăţi de coordonare unii copii pot domina grupul productivitatea unor copii poate scădea uneori, atunci când sunt obligaţi să colaboreze cu alţi copii dificultăti de comunicare posibile opoziţii de scopuri şi obişnuinţe ale membrilor grupului necesită mult timp(căutarea informaţiilor,învăţarea lor,prezentarea- predarea conţinuturilor studiate celorlalţi) evitarea propriilor responsabilităţi unii muncesc şi pentru alţii dependenţa excesivă de ceilalţi impunerea unor idei, soluţii devin ineficiente atunci când nivelul cunoştinţelor elevilor este scăzut , conţinuturile învăţării au un grad de dificultate ridicat sau cuprind un volum mare de informaţii,există o limită mai mică de timp

Slide 24:

În cadrul lecţi ei despre R ă zboaiele daco-romane am folosit metoda ciorchinele Am pornit de la tema “R ăzboaiele daco-romane ”

Slide 25:

E levi i completeaz ă ciorchinele.

Slide 26:

Schema rezultat ă a f ost comentată de elevi .

Slide 27:

Cuvintele (ideile) vor fi legate prin linii de no ţ iunea centrală sau, dacă este cazul, de una din cele propuse de elevi.

Slide 28:

În realizarea schemei cuvintele (ideile) au fost propuse de aproape to ţ i elevii clasei a IV-a B.