Tru 2 so nguyen

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

hxt

Comments

Presentation Transcript

Slide 2: 

KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ LỚP 6A6 MÔN TOÁN GV DẠY: HOÀNG XUÂN TỚI

Slide 3: 

Câu 1: So sánh 3 - 1 với 3 + (-1) 3 - 2 với 3 + (-2) 3 - 3 với 3 + (-3) Câu 2: So sánh 2 - 2 với 2 + (-2) 2 - 1 với 2 + (-1) 2 - 0 với 2 + 0 Câu 1: 3 - 1 = 3 + (-1) (cùng bằng 2) 3 - 2 = 3 + (-2) (cùng bằng 1) 3 - 3 = 3 + (-3) (cùng bằng 0) Câu 2: 2 - 2 = 2 + (-2) (cùng bằng 0) 2 - 1 = 2 + (-1) (cùng bằng 1) 2 - 0 = 2 + 0 (cùng bằng 2) Đáp án Đáp án

Slide 4: 

Từ các kết quả trên hãy dự đoán, các hiệu sau bằng với các tổng nào? 3 – 4 = ? 3 – 5 = ? 2 – (-1) = ? 2 – (-2) = ? 3 – 4 = 3 + (- 4) 3 – 5 = 3 + (-5) 2 – (-1) = 2 + 1 2 – (-2) = 2 + 2 kết quả Hiệu: a - b bằng tổng nào? a - b = a + (-b) Em có nhận xét gì về số nguyên b và số nguyên (-b)? Muốn trừ hai số nguyên ta sẽ làm như thế nào?

Slide 5: 

Kí hiệu: Hiệu của 2 số nguyên a và b vẫn được kí hiệu là a - b và đọc là a trừ b TQ: a - b = a + (-b)

Slide 6: 

Lời giải Tóm tắt Hôm qua 30C Hôm nay giảm 40C Nhiệt độ hôm nay? 3 – 4 = 3 + (-4) = (-1) Ta có: Vậy nhiệt độ hôm Nay ở Sa Pa là -10C Sa Pa Nhận xét: Trong N không phải phép trừ luôn thực hiện được, còn trong Z phép trừ luôn thực hiện được. Trong N phép trừ 3 - 4 có thực hiện được không?

Slide 7: 

* Bài tập 1: Tính a. 5 - (7 - 9) b. (-3) - (4 + 6) c. (-7) - (-1) + 6 a. 5 - (7 - 9) = 5 - [7 + (-9)] = 5 - (-2) = 5 + 2 = 7 b. (-3) - (4 + 6) = (-3) - 10 = (-3) + (-10) = -13 c. (-7) - (-1) + 6 = (-7) + 1 + 6 = (-6) + 6 = 0 Lời giải Nhóm 1; 4 làm câu a Nhóm 2; 5 làm câu b Nhóm 3; 6 làm câu c thời gian làm bài 3 phút 0: 1: 2: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 TÍNH GIỜ * Bài tập 2: Tìm x biết a. 2 + x = 3 b. x + 6 = 0 c. x + (-7) = 1 a. 2 + x = 3 x = 3 - 2 x = 1 b. x + 6 = 0 x = 0 - 6 x = -6 c. x + (-7) = 1 x = 1 - (-7) x = 1 + 7 = 8 Giải

Slide 8: 

DẶN DÒ: Học thuộc quy tắc trừ 2 số nguyên (phát biểu bằng lời + công thức TQ) Làm bài tập 47; 48; 49; 51 SGK trang 82. Chuẩn bị: Ôn các quy tắc cộng 2 số nguyên, soạn bài "Luyện tập".

authorStream Live Help