Qualitative research master

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

مروري برتحقيقات كيفي :

مروري برتحقيقات كيفي

PowerPoint Presentation:

علم به گونه منحصر به فردی کمی است، موفقیت روشهای کمی در اندازه گیری، تحلیل، تکرار دوباره، و کاربرد دانش بدست آمده در پارادایم كمي تایید شده است. ناتوانی یا عدم رضایت از اندازه گیری برخی پدیده ها، بخصوص در 10 سال اخیر علاقه شدیدی در بکارگیری روشهای کیفی در مطالعه پدیده های انسانی ایجاد کرده است.

PowerPoint Presentation:

اصولاً ديدگاه جامع نگر در علوم پزشكي و حرف وابسته و تاکید بر مطالعه انسان در متن جامعه و نگاه همزمان به انسان، محيط و همة متغيرهاي تأثير گذار بر آن لزوم توجه به اين گونه تحقيقات را مورد تأكيد قرار مي‌دهد.

PowerPoint Presentation:

در اين نوع از پژوهشها بجاي تلاش در توضيح صرف روابط علت و معلولي، به تفسير وقايع و پديده‌ها در محيط‌هاي طبيعي پرداخته تا پيچيدگي هاي آن رخدادها و وقايع را به وضوح روشن نمايد.

PowerPoint Presentation:

اگر چه اين شيوه از تحقيقات بدنبال تعيين اندازه و تعداد و ارقام نيست اما در مقابل تحقيقات مرسوم كمي هم قرار ندارد. آنها با هم هماهنگ هستند و مكمل يكديگر و نه مانعه الجمع.

PowerPoint Presentation:

محققين از روشهاي كيفي براي آشكار نمودن رفتار، ديدگاهها، احساسات و تجارب مردم و آنچه در متن زندگي آنها قرار دارد، استفاده مي ‌ كنند .

PowerPoint Presentation:

تحقیقات در پرستاری عمدتاً در دو پارادایم : پوزیتیویستی و نچرالیستی انجام می شوند.

پاراديم پوزیتیویستی:

پاراديم پوزیتیویستی تحقیقات با روش علمی منطبق با فلسفه پوزیتیویسم است. واقعیت های موجود در جهان خارج مستقل از مشاهده ماست و طبیعت اساس منظم داشته و می توان آن را مطالعه کرد و شناخت. تاکید بسیار بر حفظ عینیت وجود دارد.

پارادایم نچرالیستی:

پارادایم نچرالیستی این پارادایم بر جدا شدن از افکار و ساختارهای قدیمی و ترکیب ایده ها و ساختارها به شیوه ای جدید تاکید دارد. محققان این شیوه، دید نسبی گرا داشته و معتقدند واقعیت ماهیت ثابتی نداشته بلکه ساخته فردی است که در تحقیق شرکت داشته و در حقیقت، واقعیت به زمینه بستگی دارد. دانش وقتی به حداکثر می رسد که فاصله محقق و مشارکت کنندگان در تحقیق به حداقل برسد.

خصوصيات و اهداف تحقيق كيفي:

خصوصيات و اهداف تحقيق كيفي انواع مختلف تحقيق كيفي خصوصيات مشتركي دارند و رويه ‌ هاي مشابهي استفاده مي ‌ كنند، گرچه تفاوتهايي در جمع ‌ آوري داده ‌ ها و تحليل آن موجود است. موارد زير در بيشتر تحقيقات كيفي وجود دارد: چارچوب نظري از قبل تعيين نمي ‌ شود و به طور مستقيم از داده ‌ ها مشتق مي ‌ شود. تحقيق كيفي وابسته به زمينه است و محققين بايد به زمينه حساس باشند. محققين خود را در محيط طبيعي افرادي كه مي ‌ خواهند افكار و احساساتشان ابراز شود غوطه ور مي ‌ كنند.

خصوصيات و اهداف تحقيق كيفي:

خصوصيات و اهداف تحقيق كيفي محققين كيفي بر ديدگاه افراد شركت ‌ كننده در تحقيق، ادراكات، معاني و تفاسيرآنها تمركز دارند. محققين كيفي از ”توضيح غني“ استفاده مي ‌ كنند، آنها تشريح مي ‌ كنند، آناليز مي نمايند و تفسير مي ‌ كنند. ارتباط بين محقق و مورد تحقيق نزديك است و بر اساس موضع برابري انسانهاست. جمع ‌ آوري داده ‌ ها و تحليل آن عموماً ‌ با هم انجام مي ‌ شود.

PowerPoint Presentation:

در تحقيقات كيفي فرض بر اين است كه در بررسي پديده هايي كه به نحوي با ادراكات افراد مرتبط بوده بايد آن پديده در بافت يا شبكه رخداد آن و با توجه به همه شرايط محاط بر آن مورد بررسي قرار گيرد، لذا بعلت تغيير بافت رخداد پديده هاي انساني و تفاوت هاي متعدد در نگرش و ادراكات افراد از واقعيت هاي موجود مي توان براي يك پديده مصاديق بي شمارتصور نمود.

PowerPoint Presentation:

در واقع اينگونه پديده ها مبتني بر ادراكات افراد بوده و لذا مي تواند از فردي به فرد ديگر و حتي در يك فرد نيز در طول زمان تغيير كند. در واقع آنچه كه ما از يك پديده استنباط مي‌كنيم با توجه به موقعيتها و زمينه‌هايي كه پديده در آن رخ داده است قابل تعبير و تفسير خواهد بود

PowerPoint Presentation:

داده‌هاي تحقيقات كيفي غالباً انتزاعي بوده و به ادراك مشترك محقق و شركت كننده در تحقيق بستگي دارد لذا اين يافته‌ها غالباً قابليت تعميم در همه شرايط زماني و مكاني را نخواهند داشت. اما در مقابل اين امكان را براي محقق فراهم مي‌كند كه آن پديده را بطور عميق و جامع موشكافي و تجزيه و تحليل نمايد. اين گونه تحقيقات به محقق اجازه مي‌دهد كه پديده‌ها را خارج از چارچوب قبلي و ديدگاههاي سنتي موجود مورد بررسي قرار دهد .

PowerPoint Presentation:

تحقيقات كيفي همچنين انسان محور و جامع‌نگرهستند و بدين جهت است كه در مشاغلي كه با نوعي از تعاملات انساني، ارتباطات و مراقبت سروكار دارند خالصترين يافته‌ها را آنگونه كه هستند استخراج و ارائه مي‌نمايد، و به افراد دانش عميق و بصيرت كافي عطا مي‌كند و در حقيقت نمايي زنده از واقعيات موجود را به تصوير مي‌كشد.

PowerPoint Presentation:

6 عنصر مشترك در همه رويكردهاي مختلف تحقيقات كيفي : اين تحقيقات نگاهي دروني به پديده‌ها دارد به اين معني كه غالباً پديده هاي مورد بررسي از درون شكافته شده تا حقيقت ذاتي آن آشكار گردد. محقق همواره خود را در محيط تحقيق مستغرق مي‌بيند. در اينگونه تحقيقات، داده ها اولويت دارند و نه چارچوب نظري و پنداشتي از پيش تعيين شده. متد مورد استفاده، توصيف عميق است نه سطحي و نه آزمون فرض. ارتباط محقق و تحقيق‌ شونده بسيار نزديك و صميمي خواهد بود. جمع‌آوري داده‌ها و تجزيه و تحليل آنها بطور همزمان انجام گرفته و هر كدام ديگري را متأثر مي‌سازد.

PowerPoint Presentation:

تجزيه و تحليل اطلاعات كيفي نيز بر خلاف تحقيقات كمي، بطور همزمان با جمع‌آوري اطلاعات و نه متعاقب آن اتفاق مي‌افتد. بنابراين محقق سعي مي‌كند تا همزمان باجمع‌آوري اطلاعات ، كلية اطلاعات بدست آمده را دسته‌بندي نموده و مفهوم اطلاعات را بطور پيوسته تفسير نمايد.

مقايسه تحقيقات كمي و كيفي:

مقايسه تحقيقات كمي و كيفي كمي كيفي چرا - چگونه چقدر – چه وقت اعداد و ارقام عبارات و تفسير متغيرهاي محدود مفاهيم نمونه كم نمونه زياد پيشگويي درك محقق از تحقيق جداست محقق جزء تحقيق است سوال باز سوال بسته قياسي ا ستقرايي

مزاياي تحقيق كيفي:

شناخت وقايع روز مره، افراد و گروههاي اجتماعي شناخت جهان ماوراي اعداد و اصطلاحات پاسخ به سوالات چگونه و چرا ايجاد بصيرت ارتقاء ارتباطات مزاياي تحقيق كيفي

محدوديت هاي تحقيق كيفي:

عدم امكان تعميم نتايج زمان زياد هزينه زياد صحت تفاسير پژوهشگر محدوديت امكان انتشار نتايج تاثير عامل گذر زمان و شرايط محيط محدوديت هاي تحقيق كيفي

پدیدارشناسی:

پدیدارشناسی لغت پديدارشناسي از واژه يوناني phenomenon به معناي « ظاهر » مشتق شده است پديدارشناسي رويكردي فلسفه اي است و به عنوان يك روش تحقيق، هدف آن شرح تجارب افراد همانطور كه آن را تجربه كرده ‌ اند، در پديدارشناسي است. پدیدارشناسان به درک پدیده های اجتماعی و روانشناسی از دیدگاه مردم درگیر در آن می پردازند. هدف محقق شرح دقیق تر پدیده ، آزاد از هرچارچوب قبلی است به طوری که واقعیات درست باقی بمانند.

:

پديدارشناسي استعلایی يا توصيفي Transcendental ادموند هوسرل (1938 ـ 1859). پديدارشناسي تفسيري Hermeneutic مارتين هايدگر(1976 – 1889).

PowerPoint Presentation:

بعضي پژوهشگران دنباله ‌ رو هاسرل و پيروان او (كه طرفدار پديدارشناسي توصيفي ‌ اند) هستند. ديگران عقايد هايدگر و همكاران او كه بر اين باورند كه پديدارشناسي تفسيري است را انتخاب مي ‌ كنند. هيچكدام از رويكردها غلط نيست، اين روشها صرفاً معبري براي مطالعه تجربه زنده به روشهاي متفاوت هستند.

PowerPoint Presentation:

هوسرل فرايند معلق كردن نگرشها، باورها و فرضيات به طريقي شايسته براي امتحان آنچه وجود دارد، را بیان نمود. هوسرل اين قسمت از تبديل پديدارشناسي را epoche (ريشه يوناني، به معني معلق نمودن باور) ناميد( Bracketing ) .

PowerPoint Presentation:

هايدگر پديدارشناسي را به سمت فلسفه تفسيري گسترش داد كه پايه اي براي روشهاي تحقيق تفسيري شد Hermeneutical methods در افسانه ‌ هاي قديم يونان، Hermes واسطه پيامها از خدايان به سوي انسان ها بود. اين مستلزم تفسير پيامها براي دريافت كنندگان به منظور كمك به درك بود. هرمنوتيك، تئوري تفسيري شد و به شكل امروزي آن به عنوان تئوري تفسير معاني در آمد.

PowerPoint Presentation:

هايدگر (1962) اظهار مي ‌ دارد كه هيچ چيز نمي ‌ تواند بدون ارجاع به درك زمينه فرد به حساب بيايد، و به حساب آوردن هر چيز مستلزم تفسير بر اساس زمينه فرد كه به آن تاريخچه مي ‌ گويند، مي ‌ باشد. هدف هايدگر فراتر از توضيح صرف بود و به سمت تفسير رفت. اين نوع تحقيق، معني بودن فرد در جهان را روشن مي ‌ كند، بجاي تعليق پيش فرضها، محقق آنها را آزمايش كرده و را آشكار مي ‌ كند.

فرآيند تحقيق پديدارشناسي:

فرآيند تحقيق پديدارشناسي نكات مهم تحقيق پديدارشناسي: تحقيق پديدارشناسي مطالعه تجربه زنده است. تحقيق پديدارشناسي تبيين پديده است همانطور كه در آگاهي وجود دارد. تحقيق پديدارشناسي مطالعه جوهر يا معني است (بستگي به رويكرد اختصاصي دارد.) تحقيق پديدارشناسي توصيف معاني تجربي زندگي ماست همانگونه كه با آنها زندگي مي ‌ كنيم.

فرآيند تحقيق پديدارشناسي:

فرآيند تحقيق پديدارشناسي براي شروع فرآيند تحقيق پديدار شناسي، به طور آشكار محقق نيازمند يك حوزه مورد علاقه، معماگونه، نگراني يا يك شكاف در دانش عمومي ‌ ‌ يا اختصاصي درباره يك پديده دارد. براي تجزيه و تحليل داده ‌ ها در تحقيق پديدار شناسي، هدف محقق كشف و توليد توصيفي از تجربه زنده است.

موضوع:

موضوع هنگام تعيين يك مشكل پژوهشي معيار هاي خاصي بايد مد نظر باشد. موضوع مربوط باشد. سؤال قابل پژوهش باشد. در محدوده زمان و منابع موجود ، كار قابل اجرا باشد. تحقيق مورد علاقه محقق باشد

سؤال پژوهش:

سؤال پژوهش سؤال پژوهش عبارتي است دربارة آنچه كه محقق مي ‌ خواهد بيابد و به طور مستقيم از يك مشكل تجربه شده در مركز باليني يا در زندگي فردي و حرفه ‌ اي نشأت مي ‌ گيرد. سؤالات تحقيق از حالت بسيار ويژه و ابزاري تا بسيار وسيع و اكتشافي متغير است. اين سؤالات ممكن است با پيشرفت روند تحقيق تغيير و تكوين يابند.

مثال:

مثال محدوده تحقيق ممكن است ”تجربه آسم“ يا ” زندگي با درد“ باشد. موضوع جنبه ويژه تري از اين محدوده مي ‌ باشد. براي مثال”تجربه كودكان از آسم و استراتژيهاي سازگاري آنها“ يا ” درد مزمن كمر و تغيير در هويت“. سؤال پژوهش بايد بصورت يك عبارت باشد. ” كودكان چگونه آسم را تجربه كرده و با آن سازگار مي ‌ شوند؟“ يا “ارتباط بين درد مزمن كمر و درك از خود چيست؟“ سؤال در مورد جمع ‌ آوري داده ‌ ها يا سؤال مصاحبه مي ‌ تواند بصورت زير باشد: و ”وقتي دچار حمله آسم مي ‌ شويد چه احساسي داريد؟“ يا ”به من بگوييد شما چگونه با درد خود سازگار شديد؟“

رويه‌هاي تجزيه و تحليل داده‌ها :

رويه ‌ هاي تجزيه و تحليل داده ‌ ها محققين مختلف روشهايي را براي تجزيه و تحليل ايجاد كرده ‌ اند كه نياز به تعليق، شهود و تفكر را دنبال مي ‌ كند. براي انتخاب بهترين روش مناسب براي پديده تحت مطالعه و انتخاب متون مناسب براي راهنمايي روش ‌ شناسي و تجزيه و تحليل تحقيق، تصميم با دانشجو و استاد راهنما است.

PowerPoint Presentation:

جيورجي و (1985 و 2000) و كلايزي (1978) موافق روش توصيفي و فراهم نمودن يك روش براي تجزيه و تحليل داده ‌ ها هستند

فرايند هفت مرحله اي كلايزي:

فرايند هفت مرحله اي كلايزي 1) همه توضيحات شركت ‌ كننده، (به طور مرسوم پروتكل ها ناميده مي ‌ شود) براي كسب يك معني براي آنها خوانده مي ‌ شود. 2) به هر توضيح برگرديد و از آنها عبارات يا جملاتي كه به طور مستقيم به پديده مورد نظر مربوط است را استخراج كنيد، اين را استخراج جملات مهم مي ‌ نامند. 3) سعي كنيد معني هر توضيح مهم را بيرون آوريد، اينها به عنوان معاني منظم شده شناخته مي ‌ شوند. 4) مورد بالا را براي هر توضيح تكرار كنيد و معاني فرموله شده غني را به صورت خوشه موضوعات سازماندهي كنيد. الف) اين خوشه موضوعات را به پروتكل هاي اوليه ارجاع دهيد تا روايي آنها تأئيد شود. ب) در اين نقطه، ممكن است اختلافاتي در داخل و يا بين خوشه ‌ ها ديده شود، بعضي از موضوعات ممكن است با موارد ديگر يك دست نباشد، يا به طور كامل با ديگر موارد مربوط نباشد.

فرايند هفت مرحله اي كلايزي:

فرايند هفت مرحله اي كلايزي 5) نتايج هر چيزي در يك توضيح جامع از موضوعات مورد بررسي جمع ‌ آوري مي ‌ شود. 6) كوشش مي ‌ شود هر چه ممكن است توضيح جامعي از پديده مورد بررسي در يك بيان بدون ابهام از تعيين ساختار اساسي آن منظم شود. اغلب اين تحت عنوان ساختار ذاتي پديده نام گذاري مي ‌ شود. 7) روايي نهايي مي ‌ تواند با رجوع به هر شركت ‌ كننده بدست آيد، و دريك جلسه مصاحبه، از شركت ‌ كنندگان در مورد يافته ‌ ها سؤال مي ‌ شود . كلايزي محققين را تشويق مي ‌ كند كه نسبت به اين مراحل انعطاف پذير باشند

Diekelman:

Diekelman 1) خواندن مصاحبه ‌ ها براي دريافت يك ايده كلي. 2) نوشتن خلاصه ‌ هاي تفسيري و جستجو براي موضوعات بالقوه. 3) تجزيه و تحليل نوار پياده شده به عنوان يك كار گروهي براي يك تفسير تيمي 4) رجوع به متن يا شركت ‌ كنندگان براي روشن نمودن موضوعات معين. 5) مقايسه متون براي تعيين معاني رايج و اعمال مشترك. 6) تعيين الگوهاي مرتبط با موضوعات. 7) سؤال از گروه مفسر و ديگر همكاران براي پيشنهادات درطرح نهايي.

موضوعات رويكردهاي پديدارشناسي:

موضوعات رويكردهاي پديدارشناسي تجربه زنان مبتلا به كانسر پيشرفته سينه تجربه نازايي در زوجين تجربه افسردگي بعد از زايمان تجربه از دست دادن شريك زندگي در اثر ايدز تجربه بيماري مزمن تجربه اعتياد خشونت

Ethnography:

Ethnography Traditionally ethnography is a method for studying people acting in the social world Widely used in anthropology & sociology Ethnography contributes descriptive and explanatory theories of culture and behaviors and meaning

PowerPoint Presentation:

describe, analyze, and interpret a culture-sharing group’s, shared pattern of behavior, beliefs, and language that develops over time

PowerPoint Presentation:

Useful method studying people’s behavior and understandings Can learn from anthropologists, sociologists, others who have extensive experience with this method The essential core of ethnography is this concern with the meaning of actions and events to the people (ethnographer) seek to understand

Fundamental Characteristics of ethnography:

Fundamental Characteristics of ethnography 1) Researcher as instrument ethnographer play in identifying, interpreting, and analyzing the culture under study. The primary ways that researcher become the instruments are through interviewing, observing, recording of cultural data and examining cultural artifacts.

PowerPoint Presentation:

the ethnographer becomes part of the culture being studied to feel what it is like for the people in the situation They never fully have the insider’s view (emic) The emic view is the native’s view which reflects the cultural group’s language, beliefs, and experiences. Access the emic view is by interviewing group member, observing their behavior and collecting cultural artifacts Etic view is the view of the outsider with interpretation

Field Work:

Field Work Researcher go to the location of the culture of interest, this helps better understand the culture of the people

Cyclic nature of data collection and analysis:

Cyclic nature of data collection and analysis researcher engaged in a continuous process of interviewing, observing, reviewing, material, analyzing the data and returning to the field to do more interviews, conduct more observation and collect additional artifacts the study ends not because a researcher has answered all of the questions or completely described the culture, but because time and resources are exhausted

Focus on the culture:

Focus on the culture ethnography is the only research method whose sole purpose is to understand the life ways of individuals through group membership and focuses on a group of people who have something in common

Cultural Immersion:

Cultural Immersion Researcher live among the people being studied

Informants:

Informants

PowerPoint Presentation:

(Malinowski), “…, in this type of work, it is good for the ethnographer sometimes to put aside camera, note book and pencil, and to join in himself in what is going on."

Selection of ethnography as method:

Selection of ethnography as method Cultural knowledge requires an undersatnding of the people, what they do, what they say, how they relate to one another, what their customs and beliefs are and how they drive meaning from their experiences.

PowerPoint Presentation:

Micro ethnography or mini ethnography Generally of a smaller scale and is narrow or specific in its focus, study of the culture of public health, (one organization, a particular group of employees and short period)

PowerPoint Presentation:

Macro or Maxi- ethnography Study the culture in a border context, extends over a longer period

Selecting ethnography:

Selecting ethnography ethnographer generally use three types of information to generate cultural inferences: Cultural behavior (what people do) Cultural artifacts (the things people make and use) Speech messages( what people say)

Researcher’s Role:

Researcher’s Role the role requires ethnographer to participate in the culture, observe the participants, document observations, collect artifacts, interview members of the cultural group, analyze and report the finding

PowerPoint Presentation:

‍‍ Complete observer Partially participant Observer as participant Complete participant

(Kottak), "The common humanity of the student and the studied, the ethnographer and the researched community, makes participant observation inevitable." :

(Kottak), "The common humanity of the student and the studied, the ethnographer and the researched community, makes participant observation inevitable."

Ethical consideration:

Ethical consideration Informed consent Process consent Risk Researcher’s qualifications

Grounded Theory:

Grounded Theory

PowerPoint Presentation:

گراندد تئوري يك روش تحقيق كيفي است كه براي بررسي فرايندهاي اجتماعي موجود در تعاملات انساني بكار مي رود گراندد تئوري روشي فرآيند محور است كه امكان بررسي و تغيير يك پديده در طول زمان و توصيف مراحل مختلف آن را مي دهد. در اين گروه از تحقيقات، هدف تنها معني دار نمودن اطلاعات كيفي نيست، بلكه هدف تعيين ارتباط بين طبقات مفهومي و شرايطي است كه تحت آن شرايط، ارتباطات تئوريك بدست آمده، تغيير كرده و يا برقرار مي شود.

PowerPoint Presentation:

هدف از گراندد تئوري بررسي عميق اعمال باليني، رفتارها، عقايد ، طرز فكر افراد و گروهها ، به همان نحوي است كه در زندگي واقعي انان رخ مي دهد ، به گونه اي كه به روشن سازي فرايندهاي اجتماعي در آن عرصه منجر شود.

PowerPoint Presentation:

محقق هیچگاه كار خود را با يك تئوري آغاز نمي كند، بلكه با مطالعه در عرصه، کار شروع شده و اجازه مي دهد موارد مربوط به آن عرصه خود را نشان دهد اطلاعات بدست آمده از داده ها تعيين مي كند: چه چيزي را بايد در تحقيق جستجو نمود؟ چه مطالعاتي باید مرور شوند؟ چه سوالاتي باید در تحقيق مطرح شوند؟ تعداد مشاركت كنندگان در تحقيق چقدر باشد؟

پنج تفاوت عمده گراندد تئوري با ساير روشهاي تحقيق كيفي :

پنج تفاوت عمده گراندد تئوري با ساير روشهاي تحقيق كيفي چارچوب مفهومي گراندد تئوري بر گرفته از داده های فعلي بوده و از مطالعات قبلي بدست نمی آید. 2) محقق بجاي توصيف واحد تحت مطالعه، سعي دركشف فرآيند هاي اصلي مربوط به عرصه اجتماعي را دارد. 3) محقق بطور مداوم هر داده را با ساير داده ها مقايسه مي نمايد. 4) محقق ممكن است همزمان با پيشرفت نظريه، روشهاي جمع آوري داده ها را تغيير و در صورت لزوم سوالات ژرفكاوانه تري را مطرح نمايد. 5) محقق همزمان با جمع آوري داده ها آ نها را بررسي، كدگذاري و طبقه بندي نموده و از همان آغاز شروع به نوشتن افكار اوليه خود در مورد تحقيق مي نمايد.

A Brief History of Grounded Theory Designs:

A Brief History of Grounded Theory Designs 1967 Glaser and Strauss book Discover of Grounded Theory 1990, 1998 Strauss and Corbin

ريشه گراندد تئوري:

ريشه گراندد تئوري ريشه در تعامل گرايي سمبوليك دارد در تعامل نمادين به ويژگيهاي خاص تعاملات انساني توجه مي شود انسانها بجاي صرفاً واكنش به اعمال يكديگر،اعمال يكديگر را تعريف و تفسير مي كنند بجاي محرك –پاسخ، محرك-تفسير- پاسخ

PowerPoint Presentation:

The person and the world cannot be understood in isolation because the 'self' is being continually developed through interaction with other human beings. In other words, the 'self' is a product of social interaction , developed and refined through an on-going process of participation in society. This explains the nature of 'self' as constantly changing rather than fixed in one form or status.

چهار ويژگي تعامل نمادين :

چهار ويژگي تعامل نمادين وجه تمايز انسان از ساير موجودات، ارتباط وسيع آنان از طريق نمادهاست. از طريق نمادها، تفاسير اعمال و تعاملات معني پيدا مي كند مشاركت فعال افراد در عرصه اجتماعي، شكل گيري مفهوم خود تعاملات همواره مركب و در ارتباط با اعمال و پاسخهاي متقابل مرتبط با تجارب زندگي ( به آنچه كه واقعا در تعاملات رخ مي دهد توجه دارد)

Key Characteristics of Grounded Theory Design:

Key Characteristics of Grounded Theory Design Studying a process related to a substantive topic Sampling theoretically involving the simultaneous and sequential collection and analysis of data Constantly comparing data with an emerging theory

Zig-Zag Data Collection and Analysis to Achieve Saturation of Categories:

Zig-Zag Data Collection and Analysis to Achieve Saturation of Categories Data Collection Data Analysis Close to Saturated Categories Third Interview Second Interview First Interview More Refined Categories Refined Categories Preliminary Categories Toward Saturation of Categories

Constant Comparison Procedures in Grounded Theory:

Constant Comparison Procedures in Grounded Theory Category I Category II Code B Code C Code A Indicators Raw Data (e.g. transcripts, field notes, documents

مراحل تحقيق گراندد تئوري:

مراحل تحقيق گراندد تئوري سوال تحقيق : اين پديده چيست؟ نمونه گيري : غير قابل پيش بيني بودن حجم نمونه حجم نمونه : با جمع اوري و تحليل داده ها و اشباع داده ها( اشباع همه سطوح كدها و عدم ايجاد اطلاعات مفهومي جديد) جمع اوري داده ها : مصاحبه، مشاهده، field note ، Life story ، مراجعه به اسناد ومدارك تحليل داده ها : كشف متغير اصلي، شكل گيري مفهوم، توسعه مفهوم

Coding: Types:

Coding: Types Open Axial Selective

Action Research:

Action Research Action research is solving problems through the application of the scientific method. We have been doing action research all week!

PowerPoint Presentation:

Action research is a form of social research which involves people in a process of change, which is based on professional, organizational or community action

Combined Action and Research:

Combined Action and Research ACTION : exploring the possibilities of better ways of acting, ways that may result in a better teaching situation for ourselves, and a better learning situation for our students RESEARCH : (systematic inquiry) collection and analysis of data as evidence that our actions are effective

PowerPoint Presentation:

four specific approaches 1.Cooperative inquiry Cooperative inquiry requires that both researchers and informants cooperate to derive new knowledge

PowerPoint Presentation:

2. Participatory Action research It is issues of knowledge creation, control and power that makes participatory research distinctly different from other types of social research, in PAR, the emphasis is on relinquishing control, learning through mutual interaction between researchers and participant, and giving voice to those who would otherwise not be heard

PowerPoint Presentation:

Community-based action research Its most frequent application has been in problem solving by practitioner such as educators, occupational therapists, social workers, nurses, organizational leader, and human service workers “ researchers engage subjects as equal and full partner” The method can be used to improve work activities, resolve problems or crises, and develop special projects The overall goal is to deal with the problems that practitioners face in their everyday lives

PowerPoint Presentation:

Action science “forms of inquiry into practice ”with the greatest emphasis being on developing action that will lead to systemic change within organizations, ultimately leading to “greater effectiveness and greater justice” The emphasis is on identifying theories of action that guide behavior

charactristics:

charactristics Reflective critique Dialectic critique Collaboration Riskability Holistic Bridge between theory and practice

Action Research:

Action Research Reflecting Planning Observing Acting

PowerPoint Presentation:

Action research does not end with documentation of the finding, when data analysis is completed, the team decides on an action or change that they want to occur The change is a result of and based on the findings The outsiders take no active role in the change, they may remain part of the team by contributing to guiding the process or assisting with reflections, but they have no formal role in the change

PowerPoint Presentation:

An important part of the change or action phase of the research process is reflection Reflection as a way of gaining insights about the change and its impact on those who are part of it. It can be conducted as a one-on-one activity, in a group, or in a personal diary. Data recorded during reflection are important contributions to the theory that emerges from the action research study

PowerPoint Presentation:

مزاياي تحقيق عملكردي: انعطاف پذيري در گير بودن عمل كننده ها در فرايند تحقيق كاهش فاصله ميان تحقيق و اعمال بالين همزماني تحقيق و عمل و ايجاد را ه حل براي مشكلا ت عملي خاص كمك به ايجاد تغيير در اجتماع و سيستم هاي اموزشي بهبود عملكرد ايجاد دانش كاربردي افزايش خود شناسي و توانايي ابراز خود در مشاركت كنندگان و احساس تعهد محقق به بكار گيري نتايج تحقيق

محدوديتهاي تحقيق عملكردي:

محدوديتهاي تحقيق عملكردي معمولا نتايج قابل تعميم نيست در صورت عدم همكاري و مقاومت در برابر تغيير با شكست مواجه مي شود عدم همكاري برخي مشاركت كنندگان بعلت تحت نظر بودن قابل پيش بيني نبودن پيشامدها وقت گير بودن و نياز به انرژي زياد (بعلت گروهي بودن كار) فقدان گروه كنترل فقدان كنترل دقيق بر روي متغيرها