Τα επίθετα - δασκάλα ΒΜ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Έχουν τρία γένη, (αρσενικό θηλυκό, ουδέτερο), αριθμούς και πτώσεις, όπως και τα ουσιαστικά, κλίνονται όπως αυτά και παίρνουν το γένος, τον αριθμό και την πτώση του ουσιαστικού, στο οποίο αναφέρονται ή το προσδιορίζουν Π.χ. Η τετράγωνη πινακίδα (δείχνει το σχήμα της πινακίδας) Ο άσπρος κύκνος (δείχνει το χρώμα του κύκνου). Η στοργική μάνα (δείχνει το χαρακτήρα της μάνας). Το ακριβό παλτό (δείχνει την αξία του παλτού). Επίθετα λέγονται οι λέξεις που μας δείχνουν τι λογής είναι το κάθε ουσιαστικό που συνοδεύουν. Δηλαδή, ποια είναι η ποιότητα ή ιδιότητα που έχει αυτό το ουσιαστικό. (Π.χ. Ο καλός (επίθετο) μαθητής (ουσιαστικό) ή Ο μαθητής (ουσιαστικό) είναι καλός (επίθετο) ).

Slide 2:

Τα επίθετα που τελειώνουν σε –αιος γράφονται όλα σχεδόν, με (αι): ωρ αί ος, αρχ αί ος, ακέρ αι ος κ.λ.π. Εξαιρούνται : ν έ ος, στερ ε ός, άθ ε ος, ημίθ ε ος, ανίδ ε ος. Όλα τα επίθετα που τελειώνουν σε – ωτός, -ωπος, -ωρος γράφονται με (ω) : -αμόρφ ω τος, αιχμάλ ω τος, ατελεί ω τος κ.λ.π. - χαρ ω πός, ν ω πός, σκυθρ ω πός, πρό ω ρος, πολύ ω ρος κ.λ.π. Ορθογραφία επιθέτων . Τα επίθετα που παράγονται από κύρια ονόματα γράφονται με μικρό το πρώτο τους γράμμα. Π.χ. Ε λλάδα – ε λληνικός, Γαλλία –γαλλικός βΜ

Slide 3:

Όλα τα επίθετα που τελειώνουν σε – ιμος , -ινος και –ικος , γράφονται με (ι) : Πχ ωφέλ ι μος, χρήσ ι μος, θερ ι νός, αληθ ι νός, ανθρώπ ι νος, πρω ι νός, εθν ι κός, μαγ ι κός, ελλην ι κός κ.λ.π. Εξαιρούνται α) από τα επίθετα σε –ιμος άσχ η μος, διάσ η μος, άσ η μος, επίσ η μος, έτ οι μος, εύθ υ μος, λιπόθ υ μος, πρόθ υ μος, ομών υ μος, ετερών υ μος, ανών υ μος, περίφ η μος, έρ η μος. β) από τα σε –ινος : ανεύθ υ νος, φωτ ει νός, σκοτ ει νός, ελε ει νός, υγι ει νός, ορ ει νός, ταπ ει νός, φτ η νός. γ) από τα σε –ικος : δαν ει κός, θηλ υ κός, γλ υ κός.

Slide 4:

Ενικός αριθμός Ονομαστική ο άγριος η άγρια το άγριο Γενική του άγριου της άγριας του άγριου Αιτιατική τον άγριο την άγρια το άγριο Κλητική -- άγριε -- άγρια -- άγριο Πληθυντικός αριθμός Ονομαστική οι άγριοι οι άγριες τα άγρια Γενική των άγριων των άγριων των άγριων Αιτιατική τους άγριους τις άγριες τα άγρια Κλητική -- άγριοι -- άγριες -- άγρια βΜ

Slide 5:

Ενικός Αριθμός Ονομαστική ο πολύς η πολλή το πολύ Γενική - της πολλής - Αιτιατική τον πολύ την πολλή το πολύ Κλητική - - - Πληθυντικός Αριθμός Ονομαστική οι πολλοί οι πολλές τα πολλά Γενική των πολλών των πολλών των πολλών Αιτιατική τους πολλούς τις πολλές τα πολλά Κλητική (πολλοί) (πολλές) (πολλά) Το επίρρημα "πολύ" Το επίρρημα "πολύ" μπαίνει μπροστά από επίθετο ή από άλλο επίρρημα ή συνοδεύει ρήμα . πχ: Είσαι πολύ κομψή με αυτό το φόρεμα. Ήρθε πολύ αργά και δεν πρόλαβε. Έφαγα πολύ. ΑΛΛΑ Κάνει πολλή ζέστη

Slide 6:

Κλίση επιθέτων σε –ής, -ής, -ές ο συνεχ ής του συνεχ ούς το συνεχ ή συνεχ ή (ς) η συνεχ ής της συνεχ ούς τη συνεχ ή συνεχ ής το συνεχ ές του συνεχ ούς το συνεχ ές συνεχ ές οι συνεχ είς των συνεχ ών τους συνεχ είς συνεχ είς οι συνεχ είς των συνεχ ών τις συνεχ είς συνεχείς τα συνεχ ή των συνεχ ώ ν τα συνεχ ή συνεχ ή Ενικός αριθμός Πληθυντικός αριθμός βΜ

Slide 7:

ο θαλασσ ής του θαλασσ ιού το θαλασσ ή θαλασσ ή η θαλασσ ιά της θαλασσ ιάς τη θαλασσ ιά θαλασσ ιά το θαλασσ ί του θαλασσ ιού το θαλασσ ί θαλασσ ί οι θαλασσ ιοί των θαλασσ ιών τους θαλασσ ιούς θαλασσ ιοί οι θαλασσ ιές των θαλασσ ιών τις θαλασσ ιές θαλασσ ιές τα θαλασσ ιά των θαλασσ ιών τα θαλασσ ιά θαλασσ ιά Πληθυντικός αριθμός Ενικός αριθμός

Slide 8:

Ενικός αριθμός ο βαρ ύς του (βαρ ιού) το βαρ ύ βαρ ύ η βαρ ιά της βαρ ιάς τη βαρ ιά βαρ ιά το βαρ ύ του (βαρ ιού) το βαρ ύ βαρ ύ Κλίση επιθέτων σε –ύς, -ιά, -ύ Πληθυντικός αριθμός οι βαρ ιοί των βαρ ιών τους βαρ ιούς βαρ ιοί οι βαρ ιές των βαρ ιών τις βαρ ιές βαρ ιές τα βαρ ιά των βαρ ιών τα βαρ ιά βαρ ιά βΜ

Slide 9:

Κλίση επιθέτων σε –ύς, - εία , -ύ Ενικός αριθμός ο ταχ ύς του (ταχ έος) τον ταχ ύ ταχ ύ η ταχ εία της ταχ είας την ταχ εία ταχ εία το ταχ ύ του ­­­--- το ταχ ύ ταχ ύ Πληθυντικός αριθμός οι ταχ είς των ταχ έων τους ταχ είς ταχ είς οι ταχ είες των ---- τις ταχ είες ταχ είες τα ταχ έα των ταχ έων τα ταχ έα ταχ έα

Slide 10:

Θετικός βαθμός Συγκριτικός βαθμός Υπερθετικός βαθμός Σχετικός Απόλυτος ωραί ος ωραι ότερος πιο ωραίος ο ωραιότερος ο πιο ωραίος ωραι ότατος πολύ ωραίος βαθ ύς βαθ ύτερος πιο βαθύς ο βαθύτερος ο πιο βαθύς βαθ ύτατος πολύ βαθύς επιμελ ής επιμελ έστερο ς πιο επιμελής ο επιμελέστερος ο πιο επιμελής επιμελ έστατο ς πολύ επιμελής Οι βαθμοί του επιθέτου είναι τρεις: ο θετικός , ο συγκριτικός και ο υπερθετικός . Ο συγκριτικός και ο υπερθετικός βαθμός ενός επιθέτου ονομάζονται παραθετικά του επιθέτου βΜ

Slide 11:

Θ ετικός βαθμός Συγκριτικός βαθμός Υπερθετικός βαθμός καλός καλύτερος άριστος κακός χειρότερος (χείριστος) μικρός μικρότερος ελάχιστος μεγάλος μεγαλύτερος μέγιστος πολύς περισσότερος (πλείστος) λίγος λιγότερος ελάχιστος απλός απλούστερος απλούστατος γέρος γεροντότερος ψηλός ψηλότερος ύψιστος Ανώμαλα παραθετικά βΜ

Slide 12:

Επίθετα που δε σχηματίζουν παραθετικά Υπάρχουν επίθετα που ΔΕΝ έχουν συγκριτικό και υπερθετικό βαθμό. Είναι τα επίθετα που σημαίνουν - ύλη πχ πέτρινος, ξύλινος - καταγωγή ή συγγένεια πχ ελληνικός, μητρικός τόπο ή χρόνο πχ. θαλασσινός, αυριανός -κατάσταση που δεν αλλάζει πχ ολόκληρος, μισός βΜ

Slide 13:

Τα επίθετα άλλοτε συνοδεύουν ουσιαστικά και λειτουργούν σαν επιθετικοί προσδιορισμοί ( επιθετικός προσδιορισμός ) Φόρεσα την κόκκινη φούστα Κι άλλοτε είναι κατηγορούμενα (όταν υπάρχει συνδετικό ρήμα : είμαι, γίνομαι, ονομάζομαι, φαίνομαι, θεωρούμαι, διορίζομαι…) ( κατηγορούμενο ) Η φούστα είναι κόκκινη. Η λειτουργία του επίθετου βΜ