Ουσιαστικά - δασκάλα ΒΜ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

Ουσιαστικά λέμε τις   λέξεις που φανερώνουν πρόσωπα :    Κώστας ,Αντιγόνη ζώα :   άλογο, γάτα πράγματα :    βουνό , βιβλίο ενέργεια :  γράψιμο, τρέξιμο κατάσταση :   πείνα, λύπη ιδιότητα :  καλοσύνη, σοβαρότητα Ισοσύλλαβα είναι τα ουσιαστικά που έχουν τον ίδιο αριθμό συλλαβών και στον ενικό και στον πληθυντικό αριθμό. Πχ ά-νε-μος, ά-νε-μοι , α-νέ-μων Ανισοσύλλαβα είναι τα ουσιαστικά που στον πληθυντικό αριθμό έχουν περισσότερες συλλαβές . Πχ κα-φές  , κα-φέ-δες  - παπ-πούς, παπ-πού-δες

Slide 2:

Αρσενικά Ισοσύλλαβα κι ανισοσύλλαβα

Slide 3:

Ενικός αριθμός Ονομαστική ο αγκώνας ο μήνας ο γείτονας Γενική του αγκώνα του μήνα του γείτονα Αιτιατική τον αγκώνα το μήνα το γείτονα Κλητική -- αγκώνα -- μήνα -- γείτονα Πληθυντικός αριθμός Ονομαστική οι αγκώνες οι μήνες οι γείτονες Γενική των αγκώνων των μηνών των γειτόνων Αιτιατική τους αγκώνες τους μήνες τους γείτονες Κλητική -- αγκώνες -- μήνες -- γείτονες

Slide 4:

Ενικός αριθμός Ονομαστική ο μαθητής ο ναύτης ο νησιώτης Γενική του μαθητή του ναύτη του νησιώτη Αιτιατική τον μαθητή το ναύτη το νησιώτη Κλητική -- μαθητή -- ναύτη -- νησιώτη Πληθυντικός αριθμός Ονομαστική οι μαθητές οι ναύτες οι νησιώτες Γενική των μαθητών των ναυτών των νησιωτών Αιτιατική τους μαθητές τους ναύτες τους νησιώτες Κλητική -- μαθητές -- ναύτες -- νησιώτες

Slide 5:

Ενικός αριθμός Ονομαστική ο κυνηγ ός ο δάσκαλ ος ο μαντρότοιχ ος Γενική του κυνηγ ού του δασκάλου του μαντρότοιχου Αιτιατική τον κυνηγ ό το δάσκαλ ο το μαντρότοιχ ο Κλητική -- κυνηγ έ -- δάσκαλ ε -- μαντρότοιχ ε Πληθυντικός αριθμός Ονομαστική οι κυνηγ οί οι δάσκαλοι οι μαντρότοιχοι Γενική των κυνηγ ών των δασκάλων των μαντρότοιχων Αιτιατική τους κυνηγ ούς τους δασκάλους τους μαντρότοιχους Κλητική -- κυνηγ οί -- δάσκαλοι -- μαντρότοιχοι

Slide 6:

Θηλυκά

Slide 7:

Ενικός αριθμός Ονομαστική η φωλιά η γυναίκα η αίθουσα Γενική της φωλιάς της γυναίκας της αίθουσας Αιτιατική τη φωλιά τη γυναίκα την αίθουσα Κλητική _ φωλιά _ γυναίκα _ αίθουσα Πληθυντικός αριθμός Ονομαστική οι φωλιές οι γυναίκες οι αίθουσες Γενική των φωλιών των γυναικών των αιθουσών Αιτιατική τις φωλιές τις γυναίκες τις αίθουσες Κλητική _ φωλιές _ γυναίκες _ αίθουσες βΜ

Slide 8:

Ενικός αριθμός Ονομαστική η πηγή η δίκη η ζάχαρη Γενική της πηγής της δίκης της ζάχαρης Αιτιατική την πηγή τη δίκη τη ζάχαρη Κλητική _ πηγή _ δίκη _ ζάχαρη Πληθυντικός αριθμός Ονομαστική οι πηγές οι δίκες οι ζάχαρες Γενική των πηγών των δικ ών των ___ Αιτιατική τις πηγές τις δίκες τις ζάχαρες Κλητική _ πηγές _ δίκες _ ζάχαρες βΜ

Slide 9:

Ονομαστική η πόλη η είδηση η πρόθεση Γενική της πόλης ( πόλεως ) της είδησης (ειδήσ εως ) της πρόσθεσης (προθέσ εως ) Αιτιατική την πόλη την είδηση την πρόθεση Κλητική _ πόλη _ είδηση _ πρόθεση Πληθυντικός αριθμός Ονομαστική οι πόλ εις οι ειδήσ εις οι προθέσεις Γενική των πόλεων των ειδήσ εων των προθέσεων Αιτιατική τις πόλ ει ς τις ειδήσ εις τις προθέσεις Κλητική _ πόλεις _ ειδήσ εις _ προθέσεις Ενικός αριθμός βΜ

Slide 10:

Τα δάση έχουν πολλά δέντρα. Είδαμε τις φωλιές των χελιδονιών. Οι φωτιές έκαψαν τα δάση .. Το ψάρι έχει πολλά λέπια . Η ουρά του χελιδονιού . Η φωτιά έκαψε το δάσος .. Ουδέτερα

Slide 11:

Ενικός αριθμός Ονομαστική το φυτό το μήλο το σύννεφο Γενική του φυτού του μήλου του σύννεφου Αιτιατική το φυτό το μήλο το σύννεφο Κλητική - φυτό - μήλο - σύννεφο Πληθυντικός αριθμός Ονομαστική τα φυτά τα μήλα τα σύννεφα Γενική των φυτών των μήλων των σύννεφων Αιτιατική τα φυτά τα μήλα τα σύννεφα Κλητική - φυτά - μήλα - σύννεφα βΜ

Slide 12:

Ονομαστική το ψωμί το ψάρι το χελιδόνι Γενική του ψωμιού του ψαριού του χελιδονιού Αιτιατική το ψωμί το ψάρι το χελιδόνι Κλητική - ψωμί - ψάρι - χελιδόνι Πληθυντικός αριθμός Ονομαστική τα ψωμιά τα ψάρια τα χελιδόνια Γενική των ψωμιών των ψαριών των χελιδονιών Αιτιατική τα ψωμιά τα ψάρια τα χελιδόνια Κλητική - ψωμιά - ψάρια - χελιδόνια Ενικός αριθμός βΜ

Slide 13:

Ονομαστική το λάθος το μέρος το έδαφος Γενική του λάθους του μέρους του εδάφους Αιτιατική το λάθος το μέρος το έδαφος Κλητική - λάθη - μέρος - έδαφος Πληθυντικός αριθμός Ονομαστική τα λάθ η τα μέρ η τα εδάφ η Γενική των λαθών των μερών των εδαφών Αιτιατική τα λάθ η τα μέρ η τα εδάφη Κλητική - λάθ η - μέρ η - εδάφη Ενικός αριθμός βΜ