Semester 2

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Basa Sunda:

Kelas XI Semester Genap Bab 1 Carita Wayang MingpinRapat Nulis Laporan Kagiatan Basa Sunda

PowerPoint Presentation:

Bab 2 Wawancara C. Bab 3

PowerPoint Presentation:

Dina nyusun laporan hiji kagiatan kudu ngawincik tur rasional . Anu dimaksud ngawincik nyaeta merele ti awal kagiatan secara garis bagadna dilaporkeun . Ari anu dimaksud rasional nyaeta kaharti ku akal henteu ngaya-ngaya dina nyusun laporanna . Nyusun laporan ampir mirip jeung nyieun surat anu resmi anu dikeluarkeun ku hiji lembaga , aya titimangsa , nomer surat , hal anu dilaporkeun . Dina nyusun laporan kawengku ku bubuka , eusi jeung panutup . Dina bagean ahir oge ditanda tangan atawa ditawis ku anu jadi sekretaris jeung katuanya . Bahasa anu dipake dina ngalaporkeun kagiatan make bahasa anu resmi . C. Nulis laporan kagiatan

PowerPoint Presentation:

BAB 3 Pagelaran Wayang Dina carita wayang anu dipagelarkeun ku dalang aya anu disebut kakawen , murwa , nyandra , suluk , garap , jeung atawanca . Kakawen asalna tina kakawian nyaeta lagu dina basa kawi anu sok dihaleuangkeun ku dalang . Murwa nyaeta dalang ngamimitian ngawayang . Nyandra nyaeta nataan atawa nyebutan wayang anu rek dipaenkeun . Suluk nyaeta siloka atawa ngagambarkeun hiji hal ku cara dihaleuangkeunku dalang . Garap nyaeta cara dalang ngigeulkeun jeung merangkeun wayang . Antawanca nyaeta caritaan dalang dina waktu ngawayang .

PowerPoint Presentation:

Dina pagelaran wayang golek oge aya sinden , nayaga , jeung jurualok . Sinden purah ngawih atawa nembang . Nayaga tukang nabeuh gamelan Jurualok nyaeta sarua jeung sinden , lalaki purah ngeyeub-ngeyeub kawih .

PowerPoint Presentation:

Dina pamentasan drama aya anu disebut palaku , latar , dialog, jeung prolog. Palaku nyaeta jalma anu jadi pamaen dina drama. Latar nyaeta tempat lumangsungna kajadian dina drama. Alur disebut oge jalan carita drama. Dialog nyaeta obrolan antara pamaen dina drama. Prolog nyaeta anu ngajelaskeun samemeh prungna drama maen . B. Pamentasan Drama

PowerPoint Presentation:

Ngaresensi teh prinsipna mah nganjen atawa meunteun kana hasil karya . Prak-prakanana nyaeta : Buku anu rek diresensi baca heula sing taliti , alusna mah ulah sakali macana . Timbang lebah mana unggulna jeung sabalikna , aya nu aneh atawa henteu . Taliti basana , tata basa , istilah-istilah , ejahan , gaya basa , mun perlu nepikeun kana titik komana . Pola nulisna , komunikatif atawa henteu waktu dibacana . Titenan ilustrasi jeung tata artistikna . Taliti jumlah kaca atawa halamanna , jeung sabaraha hargana . Sanggeus beres sakabehna katitenan , kakara urang nulis hasil pagajen ngeunaan buku anu ku urang diresensi , dina nulis pangajen kudu bener-bener obyektif . C. Resensi Buku