Phu nu

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 2: 

Nh?c si: Ca si:

Slide 3: 

Môi nào hãy còn thom, cho ta phoi cu?c tình Tóc nào hãy còn xanh, cho ta chút h?n nhiên Tim nào có bình yên, ta rêu rao d?i mình Xin ngu?i hãy g?i tên…

Slide 4: 

Khi tình dã v?i quên, tim lan trên du?ng mòn Trên gi?t máu cu?ng diên, con chim d?ng l?ng câm Khi v? trong mùa dông, tay rong rêu mu?n màng Thôi ch? nh?ng r?ng dông…

Slide 5: 

Xin ch? nh?ng r?ng dông… Ð?i sao im v?ng Nhu d?ng lúa g?t xong Nhu r?ng núi b? hoang

Slide 6: 

Ngu?i v? soi bóng mình Gi?a tu?ng tr?ng l?ng câm…

Slide 7: 

Có du?ng ph? nào vui, cho ta qua m?t ngày Có s?i tóc nào bay, trong trí nh? nh? nhoi Không còn, không còn ai, ta trôi trong cu?c d?i Không ch?, không ch? ai…

Slide 8: 

Em v?, hãy v? di, ta phiêu du m?t d?i Huong tr?m có còn dây, ta th?p n?t chi?u nay Xin ng? trong vòng nôi, ta ru ta ng?m ngùi Xin ng? du?i vòm cây…

Slide 11: 

Xin ch? nh?ng r?ng dông… Ð?i sao im v?ng Nhu d?ng lúa g?t xong Nhu r?ng núi b? hoang

Slide 12: 

Ngu?i v? soi bóng mình Gi?a tu?ng tr?ng l?ng câm…

Slide 13: 

Có du?ng ph? nào vui, cho ta qua m?t ngày Có s?i tóc nào bay, trong trí nh? nh? nhoi Không còn, không còn ai, ta trôi trong cu?c d?i Không ch?, không ch? ai…

Slide 14: 

Em v?, hãy v? di, ta phiêu du m?t d?i Huong tr?m có còn dây, ta th?p n?t chi?u nay Xin ng? trong vòng nôi, ta ru ta ng?m ngùi Xin ng? du?i vòm cây…

Slide 16: 

To: all my friends From: [email protected]

authorStream Live Help