Hay yeu thuong me

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

M?t thông di?p hay : 

M?t thông di?p hay NGH? NGHI?P NGU?I M? “Ð?ng lo l?ng n?u b?n không th? cho con c?a b?n t?t c? nh?ng gì b?n mo u?c cho chúng... Hãy cho chúng ph?n t?t nh?t c?a chính b?n.” (Vô danh)

Slide 2: 

Ngày kia, m?t ph? n? tên Anna, di gia h?n b?ng lái xe Khi du?c h?i làm ngh? gì, ch? ng?p ng?ng giây lát. Ch? không bi?t ph?i khai nhu th? nào. Ngu?i nhân viên Nhà nu?c nói rõ thêm: “Tôi mu?n h?i là ch? có công an vi?c làm hay không?” “Di nhiên là tôi có vi?c làm ch?!”, Anna tr? l?i. “Tôi là m? mà.” “Xin l?i ch?! Nhung chúng tôi không coi dó là ngh? nghi?p, tôi d? n?i tr? v?y”, ngu?i nhân viên nói m?t cách l?nh lùng.

Slide 3: 

M?t ngu?i b?n c?a Anna, là Marta, bi?t du?c câu chuy?n và d? tâm suy nghi v? v?n d? này. M?t hôm, Marta cung roi vào tình hu?ng tuong t?. Tru?c m?t ch? là m?t cô nhân viên Nhà nu?c r?t t? tin, lanh l?i và d?y kinh nghi?m. Marta th?y m?u don có r?t nhi?u câu h?i và có v? dài vô t?n. Câu h?i d?u tiên nhu sau : “Công vi?c c?a ch? là gì?” Marta suy nghi m?t lát và tr? l?i m?t cách h?t s?c t? nhiên:

Slide 4: 

“Tôi là ti?n si v? phát tri?n thi?u nhi và quan h? nhân b?n.” Cô nhân viên t? v? s?ng s? và kinh ng?c, Marta li?n l?p l?i câu tr? l?i rõ ràng t?ng ti?ng m?t. Sau khi ghi chép xong, cô nhân viên tr? m?i dám h?i ch?: “V?y ch? có th? cho bi?t chính xác công vi?c c?a ch? là gì không ??” Không chút do d?, Marta gi?i thích m?t cách kiên quy?t và di?m tinh : “Tôi tri?n khai m?t lu?n án, m?t chuong trình dài h?n, trong n?i vi và ngo?i vi c?a mái ?m gia dình.”

Slide 5: 

Nghi d?n gia dình mình, ch? nói ti?p: “Tôi d?ng d?u m?t ê-kíp và ph?i ch?u trách nhi?m v? b?n d? án khác nhau. Tôi làm vi?c toàn th?i gian, gi? gi?c không gi?i h?n và không du?c làm cho noi khác. M?c d? công vi?c dòi h?i 14 ti?ng m?t ngày, có khi còn ph?i làm 24 ti?ng trên 24 n?a.” Khi Marta càng mô t? công vi?c c?a mình thì ch? nh?n th?y cô nhân viên càng t? ra kính n? ch? và v?n ti?p t?c di?n vào m?u don. Khi v? d?n nhà, Marta du?c ê-kíp c?a mình ra ti?p dón: ba em gái 13, 7 và 3 tu?i.

Slide 6: 

Khi lên l?u, ch? nghe th?y d? án m?i nh?t c?a ch?, m?t em bé kháu kh?nh sáu tháng tu?i, dang m?i mê bí bô hòa nh?ng âm di?u m?i. Ng?p tràn h?nh phúc, Marta b? con vào lòng và nghi d?n v? d?p và s? cao quý c?a thiên ch?c làm m?, cùng vô s? trách nhi?m kèm theo và nh?ng ngày gi? vô t?n dành tr?n cho con cái... “M? oi, gi?y c?a con dâu? M? oi, giúp con làm bài nhé? M? oi, em bé khóc hoài à. M? oi, d?n tru?ng dón con nhé? M? oi, dua con di h?c vu ba-lê nhé? M? oi, mua cho con...? M? oi...?”

Slide 7: 

Ng?i xu?ng mép giu?ng, Marta nghi ti?p: “N?u mình là ti?n si v? phát tri?n thi?u nhi và quan h? nhân b?n, thì bà n?i bà ngo?i s? có ch?c danh gì nh? ?” Và cu?i cùng ch? dã nghi ra. V?y thì các bà s? là ti?n si tru?ng khoa phát tri?n thi?u nhi và quan h? nhân b?n. Nh?ng bà c? là ti?n si vi?n tru?ng. Nh?ng cô, dì, là ti?n si ph? tá. Và t?t c? nh?ng ph? n? là m?, v?, b?n, là ti?n si chuyên ngành trong ngh? thu?t tô di?m cu?c d?i.

Slide 8: 

Trong m?t th? gi?i coi tr?ng ch?c danh và b?ng c?p, ngày càng dòi h?i ph?i có chuyên ngành trong m?t lãnh v?c ngh? nghi?p, hãy tr? nên chuyên viên trong ngh? thu?t yêu thuong, b?n nhé!

Slide 9: 

Hãy g?i ti?p thông di?p này d?n các ph? n? mà b?n quen bi?t... Hãy cho các ch? em bi?t r?ng h?ng ngày luôn có ngu?i nh? d?n các ch? em...

Slide 10: 

Hãy dem h?nh phúc d?n cho m?t ph? n?... Ngay hôm nay... Và mãi mãi!!! Nhung, tru?c h?t... C? B?N N?A HÃY H?NH PHÚC NHÉ!!!

Slide 11: 

CHÚC M?NG NGÀY L? CÁC BÀ M?! Chuy?n ng?: ltd 01/05/2009

authorStream Live Help