ton trong luat giao thong

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ MÔN ĐẠO ĐỨC

Slide 2: 

TÔN TRỌNG LUẬT GIAO THÔNG

Slide 3: 

GIAÓ VIÊN :ĐOÀN ĐỨC THÁI

Slide 4: 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ LỚP 5A

Slide 5: 

Đạo Đức Tôn trọng luật giao thông

Slide 6: 

- Hiểu : Cần phải tôn trọng Luật Giao thông .Đó là cách bảo vệ cuộc sống của mình và mọi người . -HS biết tham gia luật giao thông an toàn . MỤC TIÊU HS biết: - HS coù thaùi ñoä toân troïng Luaät Giao thoâng ,ñoàng tình vôùi nhöõng haønh vi thöïc hieän Luaät Giao thoâng .

Slide 7: 

ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA

Slide 12: 

Tai nạn giao thông để lại những hậu quả gì

- Gây chấn thương sọ não có thể gây mất trí nhớ hoặc tử vong : 

- Gây chấn thương sọ não có thể gây mất trí nhớ hoặc tử vong - Cơ thể mang thương tích - Mang taät nguyeàn - Gây cảnh chia lìa - Thieät haïi veà ngöôøi vaø taøi saûn cuûa baûn thaân , xaõ hoäi ………………………………………

Slide 14: 

Biện pháp để phòng tránh tai nạn giao thông

Slide 17: 

Thực hiện Luật Giao thông là trách nhiệm của mỗi người dân để tự bảo vệ mình , bảo vệ mọi người và đảm bảo an tòan giao thông . Ghi nhớ

Slide 18: 

Trò chơi TÌM TÊN ĐƯỜNG

Hoaït ñoäng 1: : 

Hoaït ñoäng 1: Trò chơi giải ô chữ

Slide 20: 

R 1 8 2 3 5 6 4 H U E O Đ N G O G N T R H A G A N G I C M A A U 7 Câu hỏi

Slide 21: 

CHÚC MỪNG

Slide 22: 

Học thuộc ghi nhớ Tìm thêm một số hình ảnh vi phạm và không vi phạm luật giao thông . Củng cố – Dặn dò

Slide 24: 

BÀI HỌC KẾT THÚC

Slide 25: 

Chân thành cảm ơn quý thầy cô. Kính chúc quý thầy cô sức khoẻ – công tác tốt !

Slide 26: 

Cám ơn qúy thầy cô và các bạn

authorStream Live Help