Luyen tap So thap phan phan so

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO

Slide 2: 

I- KIỂM TRA BÀI CŨ Bài 6 (trang 65 ) a)     cho biết: 1< x < 2 ; x có thể nhận giá trị là số tự nhiên được không? x có thể nhận giá trị là số thập phân được không? (nêu ví dụ) b)   Ti`m 3 giá trị của y là những số thập phân, sao cho: 0,8 < y < 0,9

Slide 3: 

I- KIỂM TRA BÀI CŨ Hãy nêu qui tắc số thập phân bằng nhau: *Qui tắc: nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của một số thập phân thi` được một số thập phân bằng nó. - Ngược lại : nếu bớt đi chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân thi` ta cũng được một số thập phân bằng nó.

Slide 4: 

LUYỆN TẬP CHUNG ĐỌC-VIẾT-SO SÁNH SỐ THẬP PHÂN Bài 1: Viết số thập phân gồm: a)     Bốn đơn vị và tám phần mười:---------------------------------------------- b)    Mười chín đơn vị , sáu phần mươi` và bảy phần trăm :------------------- c)     không đơn vị , hai trăm linh năm phần nghi`n: ------------------------ d)    Không đơn vị , năm phần trăm: --------------------------------------------- 4,8 19,67 0,205 0,05 ã  * Hãy nêu cách nhận biết hàng của số thập phân?

Slide 5: 

* Bài 2: Viết dưới dạng số thập phân 0,8 2,5 8,9 6,92 5,05 0,28 0,009 0,073 2,017 LUYỆN TẬP CHUNG ĐỌC-VIẾT-SO SÁNH SỐ THẬP PHÂN

Slide 6: 

·  Bµi 3: Ti`m 3 gi¸ trÞ thÝch hîp cña x biÕt: 0,2 < x < 0,21 Ta phải điền thêm số 0 vào bên phải phần thập phân để có : 0,200 < x < 0,210 Vậy 3 giá trị thích hợp của x là: x = 0,201; x = 0,202 ; x = 0,203;----------- LUYỆN TẬP CHUNG ĐỌC-VIẾT-SO SÁNH SỐ THẬP PHÂN

Slide 7: 

LUYỆN TẬP CHUNG ·  Bµi 4: XÕp theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín : 96,435 ; 96,453 ; 96,345 ; 96,354 · * Muèn so s¸nh hai sè thËp ph©n ta lµm thÕ nµo? Trả lời: Muốn so sánh hai số thập phân ta có thể làm như sau: - So sánh các phần nguyên của hai số đó như so sánh hai số tự nhiên, số thập phân nào có phần nguyên lớn hơn là số lớn hơn. - Nếu phần nguyên của hai số đó bằng nhau thi` so sánh phần thập phân, lần lượt từ hàng phần mười , hàng phần trăm, hàng phần nghi`n--- đến cùng một hàng nào đó số thập phân nào có hàng tương ứng lớn hơn là số lớn hơn.

Slide 8: 

LUYỆN TẬP CHUNG Bài số 5: Tính nhanh: a) b) 2x7=14 5x4=20

Slide 9: 

1) Đổi những phân số sau ra số thập phân : TRÒ CHƠI TOÁN HỌC

Slide 10: 

2 ) Xếp theo thứ tự từ lớn đến bé 32,057 ; 32,705 ; 32,507 32,705 > 32,507 > 32,057 TRÒ CHƠI TOÁN HỌC

Slide 11: 

KÍNH CHÚC SỨC KHỎE CÁC THẦY CÔ GIÁO

authorStream Live Help