Bac Ho doc Tuyen ngon doc lap

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

LỊCH SỬ 5 BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ

Slide 3: 

Tuyên ngôn Độc lập là văn bản tuyên bố cho cả nước và thế giới biết về quyền độc lập, tự do của một nước . 21

Slide 4: 

1. QUANG CẢNH HÀ NỘI NGÀY 2- 9- 1945: - Quan sát tranh ảnh; đọc thầm sách trang 21. - Thảo luận nhóm đôi, miêu tả cho bạn nghe: Quang cảnh Hà Nội ngày 2- 9-1945.

Slide 6: 

Quang cảnh quảng trường Ba Đình (Hà Nội) ngày 2-9-1945

Slide 10: 

2. DIỄN BIẾN CỦA BUỔI LỄ:

Slide 12: 

DIỄN BIẾN CỦA BUỔI LỄ: - Buổi lễ bắt đầu khi nào ? - LiÖt kª c¸c sự việc chÝnh ®· diễn ra trong buæi lÔ? - Buổi lễ kết thúc ra sao ? * Thảo luận nhóm 4 thuật lại tiến trình của buổi lễ: Gợi ý:

Slide 13: 

- Buổi lễ bắt đầu vào đúng 14 giờ ngày 2- 9-1945 Bác Hồ cùng các vị trong Chính phủ lâm thời bước lên lễ đài chào nhân dân. Bác Hồ đọc Tuyên ngơn Độc lập Các thành viên trong Chính phủ lâm thời ra mắt và tuyên thệ trước quốc dân đồng bào.

Slide 14: 

Buổi lễ kết thúc nhưng giọng nói Bác Hồ và những lời khẳng định trong bản Tuyên ngôn Độc lập còn vọng mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam…

Slide 15: 

- Buổi lễ bắt đầu vào đúng 14 giờ ngày 2- 9-1945 Bác Hồ cùng các vị trong Chính phủ lâm thời bước lên lễ đài chào nhân dân. Bác Hồ đọc Tuyên ngơn Độc lập Các thành viên trong Chính phủ lâm thời ra mắt và tuyên thệ trước quốc dân đồng bào.

Slide 18: 

“ Hỡi đồng bào cả nước, Tất cả mọi người đều sinh ra cã quyền b×nh đẳng. Tạo hãa cho họ những quyền kh«ng ai cã thể x©m phạm được; trong những quyền ấy, cã quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phóc….” ...“ Nước Việt Nam cã quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đ· thành một nước tự do độc lập. Toàn thể d©n tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tÝnh mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy .”

Slide 19: 

- Khẳng định quyền hưởng độc lập, tự do của mỗi người dân Việt Nam và khẳng định nước Việt Nam đã thành một nước tự do, độc lập. - Khẳng định dân tộc Việt Nam sẽ quyết tâm giữ vững quyền tự do, độc lập ấy bằng tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải. NỘI DUNG NỔI BẬT CỦA TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP:

Slide 20: 

Ý NGHĨA LỊCH SỬ : - Chấm dứt sự tồn tại của chế độ nào ? - Khẳng định những gì ? - Khai sinh ra …. Mở đầu kỉ nguyên … - …… * Thảo luận nhóm đôi nêu ý nghĩa lịch sử của sự kiện ngày 2/9/1945: Gợi ý: Sự kiện lịch sử ngày 2/9/1945 đã:

Slide 21: 

Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA SỰ KIỆN NGÀY 2 - 9 -1945 Khẳng định quyền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam. Khẳng định tinh thần kiên cường, bất khuất trong đấu tranh chống xâm lược, bảo vệ độc lập của dân tộc ta. Khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Slide 22: 

Ngày 2-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người : 

www.HNGHIA.Info Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người 11/6/2010

authorStream Live Help