So thap phan bang nhau

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Trường Tiểu học số 2 Lao Bảo Phòng GD và ĐT Hướng Hoá

Slide 2: 

Kiểm tra bài cũ: Bài 1: Chọn cách viết đúng nhất: A. 001 B. 01 C. 1 Bài 2: 2,1 m = . . . . . . . . dm - Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: A. 2,10 B. 2,01 C. 20,1 D. 21 Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2010 Toán:

Slide 3: 

Bài 3: 5 dm . . . . . 50cm A. > B. < C. = Bài 4: Số 010 có mấy chữ số? - Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm là: A. 1 B. 2 C. 3 Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2010 Toán:

Slide 4: 

Trong số tự nhiên, chữ số 0 ở tận cùng bên trái không được viết cũng không được tính là một chữ số vì nó không có chút giá trị nào! Vậy trong số thập phân có tương tự như thế không? Ta sẽ biết rõ điều đó trong bài học hôm nay: Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2010 Toán:

Slide 5: 

Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2010 Với bài tập sau đây, các bạn hãy làm việc theo nhóm đôi để hoàn thành yêu cầu của bài tập: Toán: Số thập phân bằng nhau

Slide 6: 

5 dm = . . . . . . . . m Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 50 cm = . . . . . . . . m 0,50 0,5 Mà : 5 dm = 50 cm Nên : 0,5 m = 0,50 m Vậy : 0,5 = 0,50 Hoặc : 0,50 = 0,5 Qua kết quả bên, em có nhận xét gì nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của một số thập phân?  Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải của một số thập phân thì được một số thập phân bằng nó. Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2010 Toán: Số thập phân bằng nhau

Slide 7: 

Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của một số thập phân thì được một số thập phân bằng nó. Ghi nhớ: Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2010 Toán: Số thập phân bằng nhau

Slide 8: 

Ví dụ: 0,5 = 0,50 = 0,500 = 0,5000 8,75 = 8,750 = 8,7500 = 8,75000 12 = 12,0 = 12,00 = 12,000 Nếu một số thập phân có chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân thì ta làm thế nào?  Nếu một số thập phân có chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân thì khi bỏ chữ số 0 đó đi, ta được một số thập phân bằng nó. Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2010 Toán: Số thập phân bằng nhau

Slide 9: 

Ví dụ: 0,5000 = 0,500 = 0,50 = 0,5 8,75000 = 8,7500 = 8,750 = 8,75 12,000 = 12,00 = 12,0 = 12  Ta nên viết số thập phân ở dạng gọn nhất, tránh viết thừa các chữ số 0 không có ý nghĩa gì. Trong các dạng viết trên, dạng nào là gọn nhất? Vì sao?  Dạng 4 là gọn nhất vì không thừa số 0 nào. Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2010 Toán: Số thập phân bằng nhau

Slide 10: 

Bây giờ các em hãy luyện tập thực hành làm toán với các bài tập sau đây: Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2010 Toán: Số thập phân bằng nhau

Slide 11: 

Bài 1: Bỏ các chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân để có các số thập phân viết dưới dạng gọn hơn: a) 7,800 = . . . . . . 64,9000 = . . . . . . 3,0400 = . . . . . . 64,9 7,8 3,04 Tương tự, các em về nhà làm phần b). Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2010 Toán: Số thập phân bằng nhau

Slide 12: 

Bài 2: Viết thêm các chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của các số thập phân sau đây để các phần thập phân của chúng có số chữ số bằng nhau (đều có 3 chữ số): a) 5,612 = . . . . . . . 17,2 = . . . . . . . . 480,59 = . . . . . . 17,200 5,612 480,590 Tương tự, các em về nhà làm phần b). Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2010 Toán: Số thập phân bằng nhau

Slide 13: 

Bài 3: Ai viết đúng, ai viết sai? Tại sao? Lan: 0,100 = Mỹ: 0,100 = Hùng: 0,100 = Đ Đ S Vì 0,100 = = = Cách viết đúng và gọn nhất là: 0,100 = Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2010 Toán: Số thập phân bằng nhau

Slide 14: 

1/ Trong các câu sau, câu nào sai? Câu nào viết gọn nhất? A. Đoạn đường từ nhà Lan đến trường dài 1,02 km. B. Đoạn đường từ nhà Lan đến trường dài 1km 020m. C. Đoạn đường từ nhà Lan đến trường dài 1,020 km. Câu D là sai. Các câu A, B, C là đúng. Và câu A là gọn nhất. D. Đoạn đường từ nhà Lan đến trường dài 1,2 km. Liên hệ thực tế: Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2010 Toán: Số thập phân bằng nhau

Slide 15: 

2/ Số 01,0020 có mấy chữ số? A. 6 chữ số. B. 4 chữ số. C. 5 chữ số. D. 3 chữ số. Thứ hai ngày 18 tháng 10 năm 2010 Toán: Số thập phân bằng nhau