nhan so thap phan

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

CHÀO MỪNG HỘI GIẢNG GIÁO VIÊN GIỎI CẤP CỤM Hồng Phong - Duy Nhất - Năm học 2007 - 2008 20 - 11 Môn: Toán lớp 5 KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ GIÁO MẠNH KHOẺ, HẠNH PHÚC Giáo viên thực hiện: Trần Xuân Trưởng

Slide 2: 

Thứ sáu, ngày 9 tháng 11 năm 2007 KIỂM TRA BÀI CŨ Bài 1: Viết số thích hợp vào dấu ... 1,234 x 10 = ... 1,234 x 100 = ... Bài 2: Viết số thích hợp vào dấu ... 8,5m = ... dm 632dm2 = ... m2 Bài 3: Muốn nhân một số thập phân với 10; 100; 1000... ta làm như thế nào? 1 2 3

Slide 3: 

Thứ sáu, ngày 9 tháng 11 năm 2007 Toán: Nhân một số thập phân với một số thập phân  a) Ví dụ 1: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 6,4m, chiều rộng 4,8m. Hỏi diện tích của mảnh vườn đó bằng bao nhiêu mét vuông? Ta phải thực hiện phép tính: 6,4  4,8 = ? (m2) Ta có: 6,4m = 64dm 4,8m = 48dm 6 4 4 8  Vậy 6,4  4,8 = 30,72 (m2) Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau: Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên. Đếm ở hai thừa số có tất cả hai chữ số ở phần thập phân, ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra hai chữ số kể từ phải sang trái. b) Ví dụ 2: 4,75  1,3 = ? 4,75 1,3 1 4 2 5 4 7 5 6,1 7 5 Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên. Đếm ở hai thừa số có tất cả ba chữ số ở phần thập phân, ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra ba chữ số kể từ phải sang trái.  Ghi nhớ: Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân ta làm như sau: - Nhân như nhân các số tự nhiên. - Đếm xem trong phần thập phân của hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái. 3 0 7 2 dm2 = 30,72m2 2 7 5 2 1 5 6 2 0 3 6,4 4,8  2 7 5 2 1 5 6 2 0 3 (dm2) 4 8 , (m2) Bảng tay! 7 2

Slide 4: 

Thứ sáu, ngày 9 tháng 11 năm 2007 Toán: Nhân một số thập phân với một số thập phân  6,4 4,8  2 7 5 2 1 5 6 2 0, 3 (m2) a) Ví dụ 1: b) Ví dụ 2: 4,75  1,3 = ? 4,75 1,3 1 4 2 5 4 7 5 6,1 7 5  Ghi nhớ: Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân ta làm như sau: - Nhân như nhân các số tự nhiên. - Đếm xem trong phần thập phân của hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái. Đặt tính rồi tính: 1 a) 25,8 x 1,5 b) 16,25 x 6,7 c) 0,24 x 4,7 d) 7,826 x 4,5 Bảng tay!

Slide 5: 

Thứ sáu, ngày 9 tháng 11 năm 2007 Toán: Nhân một số thập phân với một số thập phân  6,4 4,8  2 7 5 2 1 5 6 2 0, 3 (m2) a) Ví dụ 1: b) Ví dụ 2: 4,75  1,3 = ? 4,75 1,3 1 4 2 5 4 7 5 6,1 7 5  Ghi nhớ: Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân ta làm như sau: - Nhân như nhân các số tự nhiên. - Đếm xem trong phần thập phân của hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái. Đặt tính rồi tính: 1 0,2 4 4,7 0 1 6 8 0 9 6 1,1 2 8 

Slide 6: 

Thứ sáu, ngày 9 tháng 11 năm 2007 Toán: Nhân một số thập phân với một số thập phân  6,4 4,8  2 7 5 2 1 5 6 2 0, 3 (m2) a) Ví dụ 1: b) Ví dụ 2: 4,75  1,3 = ? 4,75 1,3 1 4 2 5 4 7 5 6,1 7 5  Ghi nhớ: Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân ta làm như sau: - Nhân như nhân các số tự nhiên. - Đếm xem trong phần thập phân của hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái. Đặt tính rồi tính: 1 1 6,2 5 6,7 1 1 3 7 5 9 7 5 0 1 0 8,8 7 5 0,2 4 4,7 0 1 6 8 0 9 6 1,1 2 8 7,8 2 6 4,5 3 9 1 3 0 3 1 3 0 4 3 5,2 1 7 0 2 5,8 1,5 1 2 9 0 2 5 8 3 8,7 0     a) b) c) d)

Slide 7: 

Thứ sáu, ngày 9 tháng 11 năm 2007 Toán: Nhân một số thập phân với một số thập phân  Đặt tính rồi tính: 1 2 a) Tính rồi so sánh giá trị của a  b và b  a Nhận xét: Phép nhân các số thập phân có tính chất giao hoán: Khi đổi chỗ hai thừa số của một tích thì tích không thay đổi. a  b = ? b) Viết ngay kết quả tính: 4,34  3,6 = 15,624 3,6  4,34 = ... 9,04  16 = 144,64 16  9,04 = ... 3,6  4,34 = 15,624 16  9,04 = 144,64 Ghi nhớ: Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân ta làm như sau: - Nhân như nhân các số tự nhiên. - Đếm xem trong phần thập phân của hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái. a  b = b  a

Slide 8: 

Thứ sáu, ngày 9 tháng 11 năm 2007 Toán: Nhân một số thập phân với một số thập phân  Đặt tính rồi tính: 1 2 Nhận xét: Phép nhân các số thập phân có tính chất giao hoán: Khi đổi chỗ hai thừa số của một tích thì tích không thay đổi. a  b = b  a 3 Tóm tắt: Chiều dài: Chiều rộng: 15,62m 8,4m P, S = ? Chu vi vườn cây hình chữ nhật là: (15,62 + 8,4)  2 = 48,04 (m) Diện tích vườn cây hình chữ nhật là: 15,62  8,4 = 131,208 (m2) Đáp số: Chu vi 48,04m Diện tích 131,208m2 Bài làm Ghi nhớ: Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân ta làm như sau: - Nhân như nhân các số tự nhiên. - Đếm xem trong phần thập phân của hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái. Một vườn cây hình chữ nhật có chiều dài 15,62m và chiều rộng 8,4m. Tính chu vi và diện tích vườn cây đó.

Slide 9: 

Thứ sáu, ngày 9 tháng 11 năm 2007 Toán: Nhân một số thập phân với một số thập phân  a) Ví dụ 1: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 6,4m, chiều rộng 4,8m. Hỏi diện tích của mảnh vườn đó bằng bao nhiêu mét vuông? Ta phải thực hiện phép tính: 6,4  4,8 = ? (m2) Ta có: 6,4m = 64dm 4,8m = 48dm 6 4 4 8  Vậy 6,4  4,8 = 30,72 (m2) Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau: Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên. Hai thừa số có tất cả hai chữ số ở phần thập phân, ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra hai chữ số kể từ phải sang trái. b) Ví dụ 2: 4,75  1,3 = ? 4,75 1,3 1 4 2 5 4 7 5 6,1 7 5 Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên. Hai thừa số có tất cả ba chữ số ở phần thập phân, ta dùng dấu phẩy tách ở tích ra ba chữ só kể từ phải sang trái.  Ghi nhớ: Muốn nhân một số thập phân với một số thập phân ta làm như sau: - Nhân như nhân các số tự nhiên. - Đếm xem trong phần thập phân của hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái. 3 0 7 2 dm2 = 30,72m2 2 7 5 2 1 5 6 2 0 3 6,4 4,8  2 7 5 2 1 5 6 2 0 3 (dm2) 4 8 , (m2) 7 2

Slide 10: 

MẠNH KHOẺ – HẠNH PHÚC KÍNH CHÚC CÁC THẦY CÔ MẠNH KHOẺ - HẠNH PHÚC

authorStream Live Help