hinh tam giac

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ dạy học Môn Toán lớp 5 Giáo viên thực hiện LÊ BÁ BẢY Trường Tiểu học Thanh Tuứng

Slide 2: 

Tiết 85: hình tam giác a) Hình tam giác

Slide 3: 

hình tam giác Hình tam giác ABC có: * Ba cạnh là :cạnh AB, cạnh AC, cạnh BC. * Ba đỉnh là : đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C. * Ba góc là: góc A, góc B, góc C.

Slide 4: 

hình tam giác

Slide 5: 

HỠNH TAM GIỎC Tam giác có 3 góc nhọn.

Slide 6: 

HỠNH TAM GIỎC

Slide 7: 

HỠNH TAM GIỎC Tam giác có 1 góc tù và 2 góc nhọn.

Slide 8: 

hình tam giác B A C

Slide 9: 

hình tam giác B A C Tam giác có 1 góc vuông và 2 góc nhọn. (Tam giác vuông)

Slide 10: 

hình tam giác B A C H b) Đáy và đường cao

Slide 11: 

hình tam giác B A C H BC là đáy, AH là đường cao ứng với đáy BC. Độ dài AH là chiều cao.

Slide 12: 

hình tam giác A C B H

Slide 13: 

hình tam giác A C B H AH là đường cao ứng với đáy BC.

Slide 14: 

hình tam giác A B C

Slide 15: 

hình tam giác A B C AB là đường cao ứng với đáy BC.

Slide 16: 

Bài 1: Viết tên ba góc và ba cạnh của mỗi hình tam giác dưới đây: A B C D E G M K N Luyện tập- thực hành

Slide 17: 

Ba cạnh: Ba góc: Tam giác ABC có: cạnh BC, cạnh AB, cạnh CA. góc A, góc B, góc C.

Slide 18: 

Ba cạnh: D E G Ba góc: Tam giác DEG có: cạnh DE, cạnh EG, cạnh GD. góc D, góc E, góc G.

Slide 19: 

M N K Ba cạnh: Ba góc: Tam giác KMN có: cạnh KM, cạnh MN, cạnh NK. góc K, góc M, góc N.

Slide 20: 

Bài 2: hãy chỉ ra đáy và đường cao tương ứng được vẽ trong mỗi hình tam giác dưới đây. A B C H K D G M E P Q N

Slide 21: 

H B C A *AB là đáy. *CH là đường cao ứng với đáy AB.

Slide 22: 

D K E G *EG là đáy. *DK là đường cao ứng với đáy EG.

Slide 23: 

P N M Q *PQ là đáy. *MN là đường cao ứng với đáy PQ.

Slide 24: 

Bài 3: So sánh diện tích của: a)Hình tam giác AED và hình tam giác EDH. b)Hình tam giác EBC và hình tam giác EHC. c)Hình chữ nhật ABCD và hình tam giác EDC

Slide 25: 

A E B C H D 1 ô vuông

Slide 26: 

a) Diện tích hình tam giác AED .......... diện tích hình tam giác EDH. bằng

Slide 27: 

b) Diện tích hình tam giác EBC ............ diện tích hình tam giác EHC. bằng

Slide 28: 

c) Diện tích hình chữ nhật diện tích hình tam giác EDC. ABCD................. gấp đôi

Slide 29: 

Về nhà các em xem lại bài, cắt hai tam giác có diện tích bằng nhau...

authorStream Live Help